Niskobudżetowa pielgrzymka do Ziemi Świętej — Izrael

     W śre­dnio­wie­czu ist­nia­ły trzy naj­waż­niej­sze miej­sca piel­grzym­ko­we — San­tia­go de Com­po­ste­la, Rzym i Jero­zo­li­ma. Pierw­sze odwie­dzi­łem w 2010 roku, pod­czas dzie­więć­set kilo­me­tro­wej Cami­no de San­tia­go. Do Rzy­mu poje­cha­łem w 2011 na beaty­fi­ka­cję Jana Paw­ła II. Zaczą­łem więc myśleć nad trze­cim miej­scem — Jero­zo­li­mą. Dro­ga lądo­wa wła­ści­wie nie wcho­dzi w grę, z racji kon­flik­tów z sąsia­da­mi. Z pomo­cą przy­szedł Wiz­za­ir. Ofe­ru­je on napraw­dę tanie loty do Tel Awi­wu. Polo­wa­łem na nie pra­wie dwa lata, aż wresz­cie uda­ło się! Leci­my do Izra­ela!

Jak spakować się w bagaż podręczny? — praktyczny poradnik

     Kie­dy pierw­szy raz lecia­łem samo­lo­tem, bar­dzo stre­so­wa­łem się, że nie zosta­nę wpusz­czo­ny na pokład z moim baga­żem pod­ręcz­nym. Bałem się, że będzie za duży, więc zre­du­ko­wa­łem ilość rze­czy do mini­mum, a sam ple­cak waży­łem i mie­rzy­łem ze dwa­dzie­ścia razy. Bałem się, że będę miał jakieś nie­do­zwo­lo­ne przed­mio­ty, więc kil­ka razy prze­glą­da­łem listę zaka­za­nych rze­czy, a z ple­ca­ka wycią­gną­łem nawet alu­mi­nio­wy ste­laż. W koń­cu to kawał meta­lu! Dzi­siaj śmie­ję się, z tam­te­go Kuby, któ­ry tak się stre­so­wał. Teraz latam z baga­żem, któ­ry pra­wie zawsze jest więk­szy niż ten dopusz­czal­ny. Dla­cze­go mogę sobie na to pozwo­lić? Wyja­śniam poni­żej.
  

Czy­taj dalej…Jak spa­ko­wać się w bagaż pod­ręcz­ny? — prak­tycz­ny porad­nik

Jak kupić bilet lotniczy? — poradnik

     Pamię­tam kup­no swo­je­go pierw­sze­go bile­tu. Stre­so­wa­łem się, jak na egza­mi­nie. Gdy­by wte­dy ktoś mi powie­dział, że rok póź­niej będę rezer­wo­wał loty przez apli­ka­cję w tele­fo­nie (do Lizbo­ny), albo przez cze­ski sys­tem rezer­wa­cyj­ny (Bazy­lea), to bym nie uwie­rzył. Tak to już jest, że z każ­dym lotem oba­wy i lęki są coraz mniej­sze. Zda­ję sobie spra­wę, jak stre­su­ją­ce są począt­ki przy­go­dy z lata­niem, dla­te­go przed­sta­wiam mały porad­nik, jak ujarz­mić sys­te­my rezer­wa­cyj­ne linii lot­ni­czych. 
  

Czy­taj dalej…Jak kupić bilet lot­ni­czy? — porad­nik

Grudniowa Gruzja

     Gru­zja plą­cze się w mojej gło­wie od bar­dzo daw­na. Już trzy lata temu był plan, żeby ją odwie­dzić, ale się nie uda­ło. Potem każ­de­go roku chcia­łem tam poje­chać i wykre­ślić z listy marzeń pozy­cję — “wypić gru­ziń­skie wino w Kau­ka­zie”, ale się to nie uda­wa­ło. Za każ­dym razem z innych powo­dów. Kie­dy więc pew­ne­go razu zna­jo­my zadzwo­nił z pro­po­zy­cją lotu do Gru­zji za 74 zło­te, pod­ją­łem decy­zję zanim skoń­czył zda­nie. To nic, że w grud­niu; to nic, że tyl­ko na trzy dni. Posta­no­wi­łem pole­cieć, żeby spraw­dzić, czy do Gru­zji w ogó­le war­to jechać. 
 

Czy­taj dalej…Gru­dnio­wa Gru­zja

Cud natury prawie za darmo — Preikestolen

     Pre­ike­sto­len to jeden z naj­więk­szych cudów natu­ry na świe­cie. Przed­sta­wia­ny we wszyst­kich ran­kin­gach miejsc, któ­re trze­ba zoba­czyć przed śmier­cią. Zamiesz­cza­ny na okła­dach więk­szo­ści prze­wod­ni­ków po Nor­we­gii. Malow­ni­cza pół­ka zawie­szo­na sześć­set metrów nad błę­kit­nym fior­dem. Wyda­wać by się mogło — nie­osią­gal­na. A jed­nak! Przez dłuż­szy czas bile­ty lot­ni­cze do pobli­skie­go Sta­van­ger kosz­to­wa­ły nawet czte­ry zło­te. Potem Wiz­za­ir wpro­wa­dził trzy­dzie­sto­zło­to­wą opła­tę mani­pu­la­cyj­ną i obec­nie ceny zaczy­na­ją się od 34 zło­tych. To jed­nak wciąż absur­dal­nie mało, jak na moż­li­wość sta­nię­cia w tak magicz­nym miej­scu. 
  

Dlaczego tanie linie są tanie?

     Para­fra­zu­jąc sta­ro­pol­skie powie­dze­nie o tanim winie, moż­na by powie­dzieć: “Dla­cze­go tanie linie są dobre? Bo są dobre i tanie!” Ale dla­cze­go są tanie? Otóż, prze­woź­ni­cy sto­su­ją masę sztu­czek, dzię­ki któ­rym ich zyski deli­kat­nie wycho­dzą na plus. I nie cho­dzi o popu­lar­ne mity, jak obni­żo­ne stan­dar­dy bez­pie­czeń­stwa, płat­ne toa­le­ty czy miej­sca sto­ją­ce na pokła­dzie. Sztucz­ki te pole­ga­ją na mini­ma­li­zo­wa­niu kosz­tów wła­snych, a tak­że na zasta­wia­niu puła­pek na pasa­że­rów. Dla­te­go pamię­taj! Zasa­da “klient nasz pan”, w tanich liniach nie obo­wią­zu­je!

Czy­taj dalej…Dla­cze­go tanie linie są tanie?