Jak spakować się w bagaż podręczny? — praktyczny poradnik

     Kie­dy pierw­szy raz lecia­łem samo­lo­tem, bar­dzo stre­so­wa­łem się, że nie zosta­nę wpusz­czo­ny na pokład z moim baga­żem pod­ręcz­nym. Bałem się, że będzie za duży, więc zre­du­ko­wa­łem ilość rze­czy do mini­mum, a sam ple­cak waży­łem i mie­rzy­łem ze dwa­dzie­ścia razy. Bałem się, że będę miał jakieś nie­do­zwo­lo­ne przed­mio­ty, więc kil­ka razy prze­glą­da­łem listę zaka­za­nych rze­czy, a z ple­ca­ka wycią­gną­łem nawet alu­mi­nio­wy ste­laż. W koń­cu to kawał meta­lu! Dzi­siaj śmie­ję się, z tam­te­go Kuby, któ­ry tak się stre­so­wał. Teraz latam z baga­żem, któ­ry pra­wie zawsze jest więk­szy niż ten dopusz­czal­ny. Dla­cze­go mogę sobie na to pozwo­lić? Wyja­śniam poni­żej.
  

Czy­taj dalej

Jak kupić bilet lotniczy? — poradnik

     Pamię­tam kup­no swo­je­go pierw­sze­go bile­tu. Stre­so­wa­łem się, jak na egza­mi­nie. Gdy­by wte­dy ktoś mi powie­dział, że rok póź­niej będę rezer­wo­wał loty przez apli­ka­cję w tele­fo­nie (do Lizbo­ny), albo przez cze­ski sys­tem rezer­wa­cyj­ny (Bazy­lea), to bym nie uwie­rzył. Tak to już jest, że z każ­dym lotem oba­wy i lęki są coraz mniej­sze. Zda­ję sobie spra­wę, jak stre­su­ją­ce są począt­ki przy­go­dy z lata­niem, dla­te­go przed­sta­wiam mały porad­nik, jak ujarz­mić sys­te­my rezer­wa­cyj­ne linii lot­ni­czych. 
  

Czy­taj dalej

Jak znaleźć tani bilet lotniczy? — poradnik

     Nor­we­gia za 4 zło­te? Irlan­dia za 9? Cypr za 80? Izra­el za 150? Cze­mu nie! Cza­sy, kie­dy na lot­ni­cze podró­że mogli pozwo­lić sobie wyłącz­nie naj­bo­gat­si, minę­ły! “Teraz wszy­scy mogą latać” gło­si­ło nie­gdyś hasło rekla­mo­we tanie­go prze­woź­ni­ka Wiz­za­ir. I było ono w stu pro­cen­tach tra­fio­ne, bo wła­śnie ta linia, wraz z rów­nie tanim Ryana­irem, sprze­da­ją bile­ty w napraw­dę niskich cenach. Dzię­ki nim, ja, bied­ny stu­dent, mogłem pozwo­lić sobie na lata­nie po całej Euro­pie i czę­ści Azji. Mimo, że tanich bile­tów jest spo­ro, wiem, jak cięż­ko jest kupić ten pierw­szy. Gdzie ich szu­kać? Jak kupo­wać? Jak zdo­być te naj­tań­sze? Opo­wiem więc, na swo­im przy­kła­dzie, jak zna­leźć tani bilet lot­ni­czy.