Alpejski weekend — Szwajcaria

     Tanie bile­ty do Bazy­lei poja­wi­ły się dokład­nie w środ­ku okre­su mojej naj­in­ten­syw­niej­szej nauki do egza­mi­nu inży­nier­skie­go. Tak bar­dzo tęsk­ni­łem wte­dy za podró­ża­mi! Tak bar­dzo pra­gną­łem wydo­stać się spod ster­ty ksią­żek, nota­tek i kse­ró­wek! Mój stru­ty fizycz­ny­mi wzo­ra­mi umysł, tak bar­dzo pra­gnął nasy­cić swój huma­ni­stycz­ny pier­wia­stek malow­ni­czym wido­kiem i pasjo­nu­ją­cą roz­mo­wą z nie­zna­jo­mym. Mój stru­ty kawą i zmę­czo­ny orga­nizm tak bar­dzo marzył o wio­sen­nej przy­ro­dzie i powie­wie podróż­ni­czej wol­no­ści. Decy­zja zapa­dła momen­tal­nie — kupi­li­śmy bile­ty dla czte­rech osób — a ja zamiast się uczyć, zaczą­łem pla­no­wać kolej­ną podróż…
  

Czy­taj dalej…Alpej­ski week­end — Szwaj­ca­ria