Jak dogadywać się w podróży? Nawet gdy nie znasz angielskiego

     W mailach, któ­re dosta­ję od czy­tel­ni­ków, regu­lar­nie poja­wia się pyta­nie, jak ja się doga­du­ję pod­czas podró­ży. Czę­sto przy­bie­ra ono nawet for­mę stwier­dze­nia, że sko­ro tyle jeż­dżę po świe­cie, to z pew­no­ścią znam mnó­stwo języ­ków. Tym­cza­sem, na pozio­mie komu­ni­ka­tyw­nym, mówię tyl­ko po angiel­sku. I to nie per­fek­cyj­nie. Znam nato­miast wie­le spo­so­bów na to, żeby doga­dać się w podró­ży mimo barie­ry języ­ko­wej. Jakie to spo­so­by? Prze­czy­ta­cie poni­żej.

Czy­taj dalej…Jak doga­dy­wać się w podró­ży? Nawet gdy nie znasz angiel­skie­go

Co zabrać ze sobą w podróż?

      Co zabrać ze sobą w podróż? Kil­ka ciu­chów, śpi­wór, mapa, apa­rat foto­gra­ficz­ny i malut­ka kosme­tycz­ka — to wypo­sa­że­nie ple­ca­ka nie­mal każ­de­go bac­ka­pac­ke­ra. Ale są rze­czy, któ­re każ­dy z nas zabie­ra, nauczo­ny wła­snym wyjaz­do­wym doświad­cze­niem. Wie­lu z was pyta­ło mnie w mailach “dla­cze­go twój ple­cak ma koła?!”. Oto odpo­wiedź…

Czy­taj dalej…Co zabrać ze sobą w podróż?