Irańska wiza w paszporcie a wjazd do Izraela

     Jak wia­do­mo, Izra­el i Iran się nie lubią. Ten kon­flikt i oba­wy przed ter­ro­ry­zmem spra­wia­ją, że wjazd do Zie­mi Świę­tej, po wizy­cie w Per­sji jest nie­co utrud­nio­ny. Przed lotem do Eila­tu pyta­łem inter­ne­ty i oka­za­ło się, że więk­szość podróż­ni­ków było dłu­go prze­słu­chi­wa­nych, a potem wypusz­cza­nych. Sły­sza­łem jed­nak też o przy­pad­kach zamknię­cia w aresz­cie do cza­su lotu powrot­ne­go. Jak to wyglą­da­ło u mnie?

Czy­taj dalej…Irań­ska wiza w pasz­por­cie a wjazd do Izra­ela

Przekraczanie granicy izraelsko-jordańskiej

     Prze­kra­cza­nie gra­ni­cy izra­el­sko-jor­dań­skiej, jest tak spe­cy­ficz­ne, skom­pli­ko­wa­ne, oraz dro­gie, że zasłu­gu­je na oddziel­ny wpis. My prze­kra­cza­li­śmy ją na dwóch przej­ściach gra­nicz­nych — przej­ściu Eilat-Aka­ba, oraz przej­ściu na King’s Hus­se­in Bri­ge. Był to marzec 2015 roku. Oto jak ta pro­ce­du­ra wyglą­da­ła w naszym przy­pad­ku.
 

Czy­taj dalej…Prze­kra­cza­nie gra­ni­cy izra­el­sko-jor­dań­skiej

jak zacząć jeździć autostopem

Jak zacząć jeździć autostopem? Pobierz darmowy poradnik

     Jeśli zasta­na­wiasz się jak zacząć jeź­dzić auto­sto­pem, to dobrze tra­fi­łeś! Jeśli zawsze chcia­łeś wysta­wić kciuk na pobo­czu i ruszyć z nie­zna­jo­mym kie­row­cą ku przy­go­dzie i wol­no­ści — to jest miej­sce dla cie­bie! Znaj­dziesz tu zupeł­nie dar­mo­wy porad­nik na temat auto­sto­po­wych podró­ży. Ścią­gnij go, prze­czy­taj a potem rusz w dro­gę i zacznij nie­zwy­kłą przy­go­dę z auto­sto­pem!

Czy­taj dalej…Jak zacząć jeź­dzić auto­sto­pem? Pobierz dar­mo­wy porad­nik