Irańska wiza w paszporcie a wjazd do Izraela

     Jak wia­do­mo, Izra­el i Iran się nie lubią. Ten kon­flikt i oba­wy przed ter­ro­ry­zmem spra­wia­ją, że wjazd do Zie­mi Świę­tej, po wizy­cie w Per­sji jest nie­co utrud­nio­ny. Przed lotem do Eila­tu pyta­łem inter­ne­ty i oka­za­ło się, że więk­szość podróż­ni­ków było dłu­go prze­słu­chi­wa­nych, a potem wypusz­cza­nych. Sły­sza­łem jed­nak też o przy­pad­kach zamknię­cia w aresz­cie do cza­su lotu powrot­ne­go. Jak to wyglą­da­ło u mnie?

Czy­taj dalej

Przekraczanie granicy izraelsko-jordańskiej

     Prze­kra­cza­nie gra­ni­cy izra­el­sko-jor­dań­skiej, jest tak spe­cy­ficz­ne, skom­pli­ko­wa­ne, oraz dro­gie, że zasłu­gu­je na oddziel­ny wpis. My prze­kra­cza­li­śmy ją na dwóch przej­ściach gra­nicz­nych — przej­ściu Eilat-Aka­ba, oraz przej­ściu na King’s Hus­se­in Bri­ge. Był to marzec 2015 roku. Oto jak ta pro­ce­du­ra wyglą­da­ła w naszym przy­pad­ku.
 

Czy­taj dalej

Auto-start! — poradnik dla początkującego autostopowicza

okladka_2     Auto­stop w swej natu­rze jest nie­sche­ma­tycz­ny, zaska­ku­ją­cy i nie­okieł­zna­ny. Mimo to, do swo­jej pierw­szej podró­ży moż­na się przy­go­to­wać. Set­ki kie­row­ców i godzi­ny sta­nia na pobo­czu wie­le mnie nauczy­ły, a w niniej­szej publi­ka­cji dzie­lę się tymi doświad­cze­nia­mi.

     Kie­dy się prze­ła­miesz, odkry­jesz pięk­no auto­sto­pu. Odnaj­dziesz wol­ność, poczu­jesz się jak gonią­ce za marze­nia­mi dziec­ko, nie­skrę­po­wa­ne sche­ma­ta­mi nud­ne­go oto­cze­nia. Dotrzesz do pięk­nych miejsc i zwie­dzisz egzo­tycz­ne mia­sta. Prze­ży­jesz nie­sa­mo­wi­te przy­go­dy, zro­bisz nie­po­wta­rzal­ne zdję­cia. Wresz­cie poznasz ludz­ką dobroć oraz doświad­czysz bez­gra­nicz­nej gościn­no­ści. Prze­ko­nasz się, że bez­in­te­re­sow­na pomoc napraw­dę ist­nie­je i poczu­jesz się szczę­śli­wy, a wspo­mnie­nia z auto­sto­po­wych wyjaz­dów do koń­ca życia będą napa­wać cię dumą i satys­fak­cją.

     Jeże­li zawsze chcia­łeś jeź­dzić na sto­pa, prze­czy­taj tego e-booka, a potem spa­kuj ple­cak i pójdź w dro­gę, robiąc pierw­sze kro­ki swo­jej auto­sto­po­wej przy­go­dy.
 
pdfepubmobi