PolskiBus vs. Luxexpress, czyli kilka słów o tanich liniach autobusowych

     Kil­ka lat temu na pol­skie dro­gi wyje­chał Pol­ski­Bus (nie­ste­ty nie do koń­ca pol­ski — fir­ma jest bry­tyj­ska). Bile­ty za zło­tów­kę i nie­spo­ty­ka­ny dotąd kom­fort podró­żo­wa­nia, spra­wi­ły, że wkrót­ce czer­wo­ne­go prze­woź­ni­ka znał cały kraj. Zaczę­ła się rewo­lu­cja. Powsta­wa­ły kolej­ne fir­my — Neo­Bus, Tani­Bus, Alba­tros­Bus etc., rów­nież sprze­da­ją­ce bile­ty za zło­tów­kę. Tego posta piszę sie­dząc w wygod­nym fote­lu auto­bu­su kolej­nej nowej, luk­su­so­wej linii — LuxE­xpress. Jak wypa­da ona na tle Pol­skie­go­Bu­sa? Przed­sta­wiam swo­je subiek­tyw­ne porów­na­nie Pol­ski­bus vs. Luxe­xpress.
  

Czy­taj dalej…Pol­ski­Bus vs. Luxe­xpress, czy­li kil­ka słów o tanich liniach auto­bu­so­wych

Aurora borealis — Norwegia po raz pierwszy

     “Cie­ka­we czy kie­dyś uda mi się ją zoba­czyć” — powie­dzia­ła moja mama kie­dy w tele­wi­zji oglą­da­li­śmy pro­gram o zorzy polar­nej. To zda­nie zapo­cząt­ko­wa­ło ciąg zda­rzeń, dzię­ki któ­re­mu pół­to­ra mie­sią­ca póź­niej obser­wo­wa­li­śmy to nie­zwy­kłe zja­wi­sko w środ­ko­wej Nor­we­gii. Chwi­la prze­szu­ki­wa­nia odpo­wied­nich stron i padła moja odpo­wiedź — “Leci­my na zorzę!”. Musia­ła jed­nak zaak­cep­to­wać jeż­dże­nie auto­sto­pem, spa­nie u ludzi z Couchsurfing’u i jedze­nie pol­skich pasz­te­tów przez cały wyjazd, czy­li kla­sycz­ne warun­ki low-cost’owych podró­ży. Tym razem jed­nak w trzy­oso­bo­wej eki­pie — ja, Iwon­ka i moja mama.
 

Czy­taj dalej…Auro­ra bore­alis — Nor­we­gia po raz pierw­szy