Pomaganie przez podróżowanie

     Nie ma nic pięk­niej­sze­go, niż moż­li­wość poma­ga­nia innym, reali­zu­jąc jed­no­cze­śnie swo­ją pasję. Jestem takim szczę­ścia­rzem, że mia­łem tę moż­li­wość. Jak to się zaczę­ło, jak wyglą­da obec­nie i jak wyglą­dać będzie w przy­szło­ści? Przed­sta­wiam wam mój spo­sób, na poma­ga­nie przez podró­żo­wa­nie.

Czy­taj dalej

Pocztówka z Podróży — podsumowanie po podróży do Pekinu

     Pierw­sza edy­cja akcji Pocz­tów­ka z Podró­ży zakoń­czy­ła się suk­ce­sem! Kie­dy wyjeż­dża­łem, myśla­łem sobie, że będzie dobrze, jeże­li uzbie­ra się trzy tysią­ce zło­tych. Wów­czas pomoc dla fun­da­cji była­by już kon­kret­na. Tym­cza­sem, uda­ło się zebrać dokład­nie:

6400 złotych

 

     Wysła­łem 47 pocz­tó­wek z Rosji, 84 z Mon­go­lii i aż 192 z Chin, czy­li w sumie:

323 pocztówki!

     Za tę kwo­tę, dwój­ka pod­opiecz­nych sto­wa­rzy­sze­nia SOS Wio­ski Dzie­cię­ce, mogła wyje­chać na waka­cje marzeń. Orga­ni­za­to­rem wyjaz­du była Fun­da­cja Kadry ze Świa­ta, któ­rej ser­decz­nie dzię­ku­ję za współ­pra­cę!

     Bar­dzo ser­decz­nie dzię­ku­ję wszyst­kim za wspar­cie akcji i liczę na jesz­cze więk­sze pod­czas kolej­nych edy­cji akcji Pocz­tów­ka z Podró­ży! 

pocztówka z podróży

umowa_darowizny

pocztówka z podróży

pocztówka z podróży