Oslo — wypad do muzeum

     Cała wypra­wa zaczy­na się od obej­rze­nia fil­mu Kon-Tiki. To auten­tycz­na histo­ria Nor­we­gów, któ­rzy kil­ka­dzie­siąt lat temu prze­pły­nę­li z Peru do Poli­ne­zji. Uży­wa­jąc do tego bar­dzo pry­mi­tyw­nej tra­twy poka­za­li, że dwa tysią­ce lat temu taka podróż rów­nież była moż­li­wa. Tym samym udo­wod­ni­li, że Poli­ne­zja zosta­ła zasie­dlo­na przez ludy Ame­ry­ki Połu­dnio­wej, a nie jak do tej pory sądzo­no, przez Azja­tów. Film inspi­ru­je i to do tego stop­nia, że umie­ści­łem pozy­cję “Odwie­dzić muzeum Kon-Tiki w Oslo” na mojej liście marzeń. Wie­dzia­łem, że na jej skre­śle­nie nie będę musiał dłu­go cze­kać. Jed­no­cy­fro­we ceny lotów do sto­li­cy Nor­we­gii zda­rza­ły się ostat­nio wyjąt­ko­wo czę­sto.
 

Czy­taj dalej…Oslo — wypad do muzeum