Korona polskich gór zdobyta!

     Kie­dyś myśla­łem, że jedy­ny­mi góra­mi w Pol­sce są Biesz­cza­dy i Tatry. Kie­dy pew­ne­go razu, zła­pa­ny na sto­pa kie­row­ca opo­wie­dział mi o Koro­nie, byłem zszo­ko­wa­ny, że pasm gór­skich jest w naszym kra­ju tak wie­le. Był to rok 2009 i wte­dy wła­śnie zaczą­łem zdo­by­wać pozy­cje z tej spe­cy­ficz­nej listy. Koro­na Gór Pol­ski to bowiem dwa­dzie­ścia osiem szczy­tów, będą­cych naj­wyż­szy­mi punk­ta­mi każ­de­go z dwu­dzie­stu ośmiu pasm gór­skich w Pol­sce. Zosta­ła ona usta­no­wio­na w 1997 roku, a jej pomy­sło­daw­ca­mi byli auto­rzy mie­sięcz­ni­ka “Poznaj Swój Kraj”. Po sierp­nio­wym zdo­by­ciu ostat­nie­go szczy­tu z listy — Wyso­kiej w Pie­ni­nach, mogę wresz­cie nazwać się zdo­byw­cą Koro­ny pol­skich gór!