Auto-start! — poradnik dla początkującego autostopowicza

okladka_2     Auto­stop w swej natu­rze jest nie­sche­ma­tycz­ny, zaska­ku­ją­cy i nie­okieł­zna­ny. Mimo to, do swo­jej pierw­szej podró­ży moż­na się przy­go­to­wać. Set­ki kie­row­ców i godzi­ny sta­nia na pobo­czu wie­le mnie nauczy­ły, a w niniej­szej publi­ka­cji dzie­lę się tymi doświad­cze­nia­mi.

     Kie­dy się prze­ła­miesz, odkry­jesz pięk­no auto­sto­pu. Odnaj­dziesz wol­ność, poczu­jesz się jak gonią­ce za marze­nia­mi dziec­ko, nie­skrę­po­wa­ne sche­ma­ta­mi nud­ne­go oto­cze­nia. Dotrzesz do pięk­nych miejsc i zwie­dzisz egzo­tycz­ne mia­sta. Prze­ży­jesz nie­sa­mo­wi­te przy­go­dy, zro­bisz nie­po­wta­rzal­ne zdję­cia. Wresz­cie poznasz ludz­ką dobroć oraz doświad­czysz bez­gra­nicz­nej gościn­no­ści. Prze­ko­nasz się, że bez­in­te­re­sow­na pomoc napraw­dę ist­nie­je i poczu­jesz się szczę­śli­wy, a wspo­mnie­nia z auto­sto­po­wych wyjaz­dów do koń­ca życia będą napa­wać cię dumą i satys­fak­cją.

     Jeże­li zawsze chcia­łeś jeź­dzić na sto­pa, prze­czy­taj tego e-booka, a potem spa­kuj ple­cak i pójdź w dro­gę, robiąc pierw­sze kro­ki swo­jej auto­sto­po­wej przy­go­dy.
 
pdfepubmobi