Co zabrać ze sobą w podróż?

      Co zabrać ze sobą w podróż? Kil­ka ciu­chów, śpi­wór, mapa, apa­rat foto­gra­ficz­ny i malut­ka kosme­tycz­ka — to wypo­sa­że­nie ple­ca­ka nie­mal każ­de­go bac­ka­pac­ke­ra. Ale są rze­czy, któ­re każ­dy z nas zabie­ra, nauczo­ny wła­snym wyjaz­do­wym doświad­cze­niem. Wie­lu z was pyta­ło mnie w mailach “dla­cze­go twój ple­cak ma koła?!”. Oto odpo­wiedź…

Czy­taj dalej…Co zabrać ze sobą w podróż?