42 kilometry 195 metrów — pokonałem maraton!

     18 maja 2014 roku jest dniem, któ­ry przej­dzie do histo­rii! Ten dzień to sym­bol poko­na­nia leni­stwa i swo­ich wła­snych ogra­ni­czeń! Dzień, w któ­rym się­gną­łem po jed­no z marzeń ze swo­jej listy! Dzień, w któ­rym w gro­nie czter­dzie­stu dwóch boha­te­rów, doko­na­li­śmy cze­goś nie­zwy­kłe­go! Dzień bólu i cier­pie­nia, ale takie­go, któ­re przy­no­si wyłącz­nie radość i satys­fak­cję! Dzień, w któ­rym kolej­ne “nie dam rady” prze­sta­ło ist­nieć! 18 maja to dzień, w któ­rym prze­bie­głem mara­ton!