Autostopem przez byłą Jugosławię — cz. 2 — Czarnogóra

     Powo­li zapa­da zmrok, ale może­my doj­rzeć jesz­cze nie­zwy­kłe kra­jo­bra­zy, któ­re nas ota­cza­ją. Jest już zbyt ciem­no na robie­nie zdjęć. Te wido­ki jed­nak na dłu­go pozo­sta­ną w naszej pamię­ci. Pio­no­we, ska­li­ste ścia­ny, prze­past­ne urwi­ska a w dole szma­rag­do­wa woda. Kanion rze­ki Pivy jest groź­ny, dzi­ki i w tym wszyst­kim zachwy­ca­ją­cy. Moż­na w nim dostrzec nie­sa­mo­wi­tą potę­gę natu­ry, ale tak­że geniusz czło­wie­ka, gdyż wybu­do­wa­nie dro­gi w tych warun­kach musia­ło być dużym wyzwa­niem. Cie­niut­ka wstę­ga jest wręcz przy­kle­jo­na do stro­me­go zbo­cza. Wije się po ska­li­stych pół­kach, a od cza­su do cza­su prze­bi­ja gra­ni­to­wą ścia­nę i wcho­dzi w tunel. Tunel, w któ­rym brak awa­ryj­nych pasów i tele­fo­nów alar­mo­wych. W jego wnę­trzu panu­ją cał­ko­wi­te ciem­no­ści, a mija­nie się z innym samo­cho­dem było­by spo­rym wyzwa­niem. Na szczę­ście nasz serb­ski kie­row­ca nie musi go podej­mo­wać. Przez dwie godzi­ny dro­gi nie mija­my ani jed­ne­go pojaz­du. W całym kra­ju miesz­ka bowiem mniej ludzi, niż w samym pol­skim Kra­ko­wie. Dzi­kie góry, nie­od­kry­te tere­ny, dzie­wi­cze lasy i puste, tury­stycz­ne szla­ki — taki oka­że się kraj, któ­re­go gra­ni­cę wła­śnie prze­kro­czy­li­śmy. Wita­my w Czar­no­gó­rze!
    

Czy­taj dalej…Auto­sto­pem przez byłą Jugo­sła­wię — cz. 2 — Czar­no­gó­ra