Czy Dubaj jest drogi? — obalanie mitów

     Prze­pych, bogac­two, nowo­cze­sna archi­tek­tu­ra, sied­mio­gwiazd­ko­we hote­le, waka­cje dla boga­tych — z tym powszech­nie koja­rzy się Dubaj. Nic dziw­ne­go, że więk­szość ludzi uwa­ża pobyt w Zjed­no­czo­nych Emi­ra­tach Arab­skich za wyjąt­ko­wo kosz­tow­ne przed­się­wzię­cie. Ale czy Dubaj jest dro­gi? Czy napraw­dę to mia­sto zare­zer­wo­wa­ne jest wyłącz­nie dla wyjąt­ko­wo zamoż­nych osób? Otóż nie­ko­niecz­nie.

Czy­taj dalej…Czy Dubaj jest dro­gi? — oba­la­nie mitów