Czy Dubaj jest drogi? — obalanie mitów

     Prze­pych, bogac­two, nowo­cze­sna archi­tek­tu­ra, sied­mio­gwiazd­ko­we hote­le, waka­cje dla boga­tych — z tym powszech­nie koja­rzy się Dubaj. Nic dziw­ne­go, że więk­szość ludzi uwa­ża pobyt w Zjed­no­czo­nych Emi­ra­tach Arab­skich za wyjąt­ko­wo kosz­tow­ne przed­się­wzię­cie. Ale czy Dubaj jest dro­gi? Czy napraw­dę to mia­sto zare­zer­wo­wa­ne jest wyłącz­nie dla wyjąt­ko­wo zamoż­nych osób? Otóż nie­ko­niecz­nie. 

Czy­taj dalej

Dzień 39. Ostatni dzień w Dubaju

     Wszyst­ko ma swój koniec. Rów­nież nasz pobyt w Emi­ra­tach. Mimo, że spę­dzi­li­śmy tu zale­d­wie kil­ka dni, kraj ten wywarł na nas duży wpływ. Widząc zupeł­nie inny świat, inne życie, zaczę­li­śmy zasta­na­wiać się, czy w nie­da­le­kiej przy­szło­ści, nie wró­cić tu na nie­co dłuż­szy czas.
 

Czy­taj dalej

Dzień 37, 38. Autostopem do Abu Dhabi

     Dzi­siej­szy pora­nek jest bar­dzo leni­wy. Paweł ma bowiem uro­dzi­ny, któ­re świę­to­wa­li­śmy wczo­raj wie­czo­rem. Impre­za i kolej­ne toa­sty tak się prze­dłu­ży­ły, że dziś wsta­je­my w nie naj­lep­szej for­mie. Docho­dzi­my więc do sie­bie jakiś czas, po czym jedzie­my auto­sto­pem do Abu Dha­bi.
 

Czy­taj dalej