Kod 2FABE, czyli jak wysyłać pocztówki za darmo

     Kil­ka razy, na podróż­ni­czych stro­nach i blo­gach, w rela­cjach i arty­ku­łach, natkną­łem się na infor­ma­cje, o tajem­ni­czym kodzie do wysy­ła­nia pocz­tó­wek za dar­mo. Kod ten brzmi “2FABE” i podob­no, po wpi­sa­niu go w miej­sce znacz­ka, pocz­tów­ka docho­dzi do adre­sa­ta. Inte­re­su­ją­ca spra­wa dla kogoś, kto z podró­ży zawsze sta­ra się wysłać kart­kę do Pol­ski. Ist­nie­nie tajem­ni­cze­go kodu było dla mnie infor­ma­cją rów­nie fascy­nu­ją­cą, co nie­praw­do­po­dob­ną. Razem z moją sio­strą posta­no­wi­li­śmy prze­pro­wa­dzić pry­wat­ne śledz­two.

Czy­taj dalej…Kod 2FABE, czy­li jak wysy­łać pocz­tów­ki za dar­mo