Autostopem do Pekinu - Plecak Wspomnień

Autostopem do Pekinu - Plecak Wspomnień

Jak znaleźć tani bilet lotniczy? - poradnik

Jak znaleźć tani bilet lotniczy? - poradnik

Raport na temat bezpieczeństwa autostopu

Raport na temat bezpieczeństwa autostopu

Ile kosztowała mnie podróż przez Azję?

Ile kosztowała mnie podróż przez Azję?

Autostopem do Dubaju - Plecak Wspomnień

Autostopem do Dubaju - Plecak Wspomnień

Jachtostopem na Karaiby — wpis gościnny

Pod koniec ubie­głe­go roku mia­łem wyje­chać w podróż za oce­an. Chcia­łem ruszyć sto­pem na Gibral­tar, żeby prze­pły­nąć jach­to­sto­pem na Kara­iby. Nie­ste­ty z róż­nych przy­czyn wyjazd nie doszedł do skut­ku. Podob­ny plan miał jed­nak mój dobry kole­ga Marek (któ­re­go z resz­tą pozna­łem dzię­ki pro­wa­dze­niu blo­ga). I jemu uda­ło się tego doko­nać! Dotarł jach­to­sto­pem na Kara­iby!

Czy­taj dalej…Jach­to­sto­pem na Kara­iby — wpis gościn­ny

Pociąg towarowy na stopa? Możliwe!

     Czy da się zła­pać pociąg towa­ro­wy na sto­pa? Otóż mam w swo­im życio­ry­sie taki epi­zod. Zda­rzy­ło się to gdzieś w oko­li­cach San­do­mie­rza a ja mia­łem wów­czas… osiem lat. I był to chy­ba pierw­szy pojazd jakim w życiu jecha­łem na sto­pa. Tę oka­zję zła­pa­ła moja mama na kla­sycz­ne­go, auto­sto­po­we­go kciu­ka. Poczy­taj­cie… 

Czy­taj dalej…Pociąg towa­ro­wy na sto­pa? Moż­li­we!

Czy Dubaj jest drogi? — obalanie mitów

     Prze­pych, bogac­two, nowo­cze­sna archi­tek­tu­ra, sied­mio­gwiazd­ko­we hote­le, waka­cje dla boga­tych — z tym powszech­nie koja­rzy się Dubaj. Nic dziw­ne­go, że więk­szość ludzi uwa­ża pobyt w Zjed­no­czo­nych Emi­ra­tach Arab­skich za wyjąt­ko­wo kosz­tow­ne przed­się­wzię­cie. Ale czy Dubaj jest dro­gi? Czy napraw­dę to mia­sto zare­zer­wo­wa­ne jest wyłącz­nie dla wyjąt­ko­wo zamoż­nych osób? Otóż nie­ko­niecz­nie.

Czy­taj dalej…Czy Dubaj jest dro­gi? — oba­la­nie mitów

Jak dogadywać się w podróży? Nawet gdy nie znasz angielskiego

     W mailach, któ­re dosta­ję od czy­tel­ni­ków, regu­lar­nie poja­wia się pyta­nie, jak ja się doga­du­ję pod­czas podró­ży. Czę­sto przy­bie­ra ono nawet for­mę stwier­dze­nia, że sko­ro tyle jeż­dżę po świe­cie, to z pew­no­ścią znam mnó­stwo języ­ków. Tym­cza­sem, na pozio­mie komu­ni­ka­tyw­nym, mówię tyl­ko po angiel­sku. I to nie per­fek­cyj­nie. Znam nato­miast wie­le spo­so­bów na to, żeby doga­dać się w podró­ży mimo barie­ry języ­ko­wej. Jakie to spo­so­by? Prze­czy­ta­cie poni­żej.

Czy­taj dalej…Jak doga­dy­wać się w podró­ży? Nawet gdy nie znasz angiel­skie­go

Czy Izrael jest bezpieczny? — 5 powodów aby go odwiedzić

     Byłem w Izra­elu trzy­krot­nie. Za każ­dym razem zna­jo­mi dzi­wi­li się dla­cze­go tam lecę. Wie­lu odra­dza­ło, twier­dząc, że nie jest to bez­piecz­ny kraj. Inni mówi­li, że na tym Bli­skim Wscho­dzie to tyl­ko Ara­by — bru­da­sy, a co bar­dziej podejrz­li­wi zasta­na­wia­li się skąd ja w ogó­le mam pie­nią­dze na tak egzo­tycz­ne podró­że. Wszyst­kie te gło­sy wyni­ka­ły jedy­nie z nie­wie­dzy na temat tego kra­ju. Oto 5 powo­dów, dla któ­rych war­to jechać do Izra­ela.

Czy­taj dalej…Czy Izra­el jest bez­piecz­ny? — 5 powo­dów aby go odwie­dzić

Irańska wiza w paszporcie a wjazd do Izraela

     Jak wia­do­mo, Izra­el i Iran się nie lubią. Ten kon­flikt i oba­wy przed ter­ro­ry­zmem spra­wia­ją, że wjazd do Zie­mi Świę­tej, po wizy­cie w Per­sji jest nie­co utrud­nio­ny. Przed lotem do Eila­tu pyta­łem inter­ne­ty i oka­za­ło się, że więk­szość podróż­ni­ków było dłu­go prze­słu­chi­wa­nych, a potem wypusz­cza­nych. Sły­sza­łem jed­nak też o przy­pad­kach zamknię­cia w aresz­cie do cza­su lotu powrot­ne­go. Jak to wyglą­da­ło u mnie?

Czy­taj dalej…Irań­ska wiza w pasz­por­cie a wjazd do Izra­ela

Autostop z nogą w gipsie — ubezpieczenie podróżne?

     Mimo, że jako nisko­bu­dże­to­wy podróż­nik sta­ram się ciąć kosz­ty mak­sy­mal­nie, to jed­nak są takie rze­czy, nad kup­nem któ­rych się nie zasta­na­wiam. Jed­ną z nich jest ubez­pie­cze­nie. Od pię­ciu lat, przed waka­cja­mi wyku­pu­ję kar­tę Euro26, lub ISIC. Poza funk­cją mię­dzy­na­ro­do­wej legi­ty­ma­cji stu­denc­kiej, zapew­nia­ją one rów­nież ubez­pie­cze­nie na tere­nie całe­go świa­ta (z wyjąt­kiem kil­ku kra­jów). I wresz­cie się przy­da­ło!
 

Czy­taj dalej…Auto­stop z nogą w gip­sie — ubez­pie­cze­nie podróż­ne?