Podziel się noclegiem — wyniki konkursu

    Pierw­szy kon­kurs na blo­gu został roz­strzy­gnię­ty! Pro­si­łem o prze­sy­ła­nie zdjęć uwiecz­nia­ją­cych nie­zwy­kłe, pięk­ne, wyjąt­ko­we miej­sca, w któ­rych spa­li­ście pod­czas swo­ich podró­ży. Nade­sła­li­ście pra­wie pięć­dzie­siąt zdjęć i wybór napraw­dę nie był łatwy. Nie­ste­ty, zwy­cięz­ca mógł być tyl­ko jeden.

Czy­taj dalej…Podziel się noc­le­giem — wyni­ki kon­kur­su