Pomaganie przez podróżowanie

     Nie ma nic pięk­niej­sze­go, niż moż­li­wość poma­ga­nia innym, reali­zu­jąc jed­no­cze­śnie swo­ją pasję. Jestem takim szczę­ścia­rzem, że mia­łem tę moż­li­wość. Jak to się zaczę­ło, jak wyglą­da obec­nie i jak wyglą­dać będzie w przy­szło­ści? Przed­sta­wiam wam mój spo­sób, na poma­ga­nie przez podró­żo­wa­nie.

Czy­taj dalej

Podziel się noclegiem — wyniki konkursu

    Pierw­szy kon­kurs na blo­gu został roz­strzy­gnię­ty! Pro­si­łem o prze­sy­ła­nie zdjęć uwiecz­nia­ją­cych nie­zwy­kłe, pięk­ne, wyjąt­ko­we miej­sca, w któ­rych spa­li­ście pod­czas swo­ich podró­ży. Nade­sła­li­ście pra­wie pięć­dzie­siąt zdjęć i wybór napraw­dę nie był łatwy. Nie­ste­ty, zwy­cięz­ca mógł być tyl­ko jeden.

Czy­taj dalej

Autostopem do Dubaju — przygotowania

     Wresz­cie zapa­dła decy­zja o kie­run­ku tego­rocz­nej podró­ży! Bli­ski Wschód! Głów­nym celem jest Iran, ale jakoś tak wyszło, że na eta­pie pla­no­wa­nia, tra­sa zosta­ła prze­dłu­żo­na o Zjed­no­czo­ne Emi­ra­ty Arab­skie. Oczy­wi­ście na bie­żą­co będę rela­cjo­no­wał całą podróż, więc zapra­szam do śle­dze­nia. Zapra­szam też do wzię­cia udzia­łu w kolej­nej edy­cji akcji Pocz­tów­ka z Podró­ży

Czy­taj dalej

Pocztówka z Podróży — podsumowanie po podróży do Pekinu

     Pierw­sza edy­cja akcji Pocz­tów­ka z Podró­ży zakoń­czy­ła się suk­ce­sem! Kie­dy wyjeż­dża­łem, myśla­łem sobie, że będzie dobrze, jeże­li uzbie­ra się trzy tysią­ce zło­tych. Wów­czas pomoc dla fun­da­cji była­by już kon­kret­na. Tym­cza­sem, uda­ło się zebrać dokład­nie:

6400 złotych

 

     Wysła­łem 47 pocz­tó­wek z Rosji, 84 z Mon­go­lii i aż 192 z Chin, czy­li w sumie:

323 pocztówki!

     Za tę kwo­tę, dwój­ka pod­opiecz­nych sto­wa­rzy­sze­nia SOS Wio­ski Dzie­cię­ce, mogła wyje­chać na waka­cje marzeń. Orga­ni­za­to­rem wyjaz­du była Fun­da­cja Kadry ze Świa­ta, któ­rej ser­decz­nie dzię­ku­ję za współ­pra­cę!

     Bar­dzo ser­decz­nie dzię­ku­ję wszyst­kim za wspar­cie akcji i liczę na jesz­cze więk­sze pod­czas kolej­nych edy­cji akcji Pocz­tów­ka z Podró­ży! 

pocztówka z podróży

umowa_darowizny

pocztówka z podróży

pocztówka z podróży

Autostopem przez Azję!

     Wizy pra­wie zała­twio­ne, szcze­pie­nia zro­bio­ne, wszyst­ko w mia­rę zapla­no­wa­ne, sprzęt skom­ple­to­wa­ny — jadę! Za kil­ka dni wyru­szam w pra­wie dwu­mie­sięcz­ną podróż przez Sybe­rię i Mon­go­lię do chiń­skiej sto­li­cy — Peki­nu. Jestem tym nie­co prze­ra­żo­ny i momen­ta­mi myślę sobie — “Kuba, aleś się wpa­ko­wał!”. Ale ten nie­po­kój jest nie­pro­por­cjo­nal­nie mały do ogrom­nej eks­cy­ta­cji, spo­wo­do­wa­nej nad­cho­dzą­cą przy­go­dą! Czas wyru­szyć w dro­gę!
 

Czy­taj dalej

Plecak Wspomnień skończył rok!

     Dziś Ple­cak Wspo­mnień koń­czy swój pierw­szy rok. Sto lat! Jako pre­zent poda­ru­ję więc sobie pra­wo do publicz­ne­go wspo­mi­na­nia, peł­ne­go sen­ty­men­tów i oso­bi­stych wzru­szeń. Będzie o tym jak pierw­szy raz wysta­wi­łem kciu­ka na pobo­czu i kie­dy uzna­łem, że mogę okre­ślać się mia­nem “podróż­ni­ka”. Wspo­mnę o pierw­szej wer­sji blo­ga oraz o tym jak dokład­nie rok temu dostał on nazwę “Ple­cak Wspo­mnień”. Będę wygrze­by­wał z zaka­mar­ków pamię­ci prze­szłość, a potem deli­kat­nie przej­dę do pla­nów na przy­szłość. A więc: daw­no, daw­no temu…
 

Czy­taj dalej