Zabieram matkę na Kamczatkę

     Póź­ny, gru­dnio­wy wie­czór. Aku­rat przy­je­cha­łem w odwie­dzi­ny do swo­je­go rodzin­ne­go domu. Sie­dzę z mamą w salo­nie, roz­ma­wia­my, pije­my wino, no i czy­ta­my fej­sy. Nagle Fly4free wrzu­ca post o lotach na Kam­czat­kę za 1000 zł. Pole­cia­ła­bym. Ale nie mam z kim — mówi moja mama. Zaczy­nam ana­li­zo­wać za i prze­ciw i wresz­cie mówię — ja z tobą pole­cę. Dzie­sięć minut póź­niej kli­kam “zapłać” i nie ma już odwro­tu — bile­ty kupio­ne. Zabie­ram mamę na Kam­czat­kę!

Czy­taj dalej…Zabie­ram mat­kę na Kam­czat­kę