Najciekawsze miejsca noclegowe na Airbnb w Europie

     Airbnb zna już chy­ba każ­dy. Sam wie­le razy wynaj­mo­wa­łem na nim miej­sce do spa­nia. Ale (do wczo­raj) nie sądzi­łem, że moż­na tam zna­leźć miej­sca noc­le­go­we w auto­bu­sach, latar­niach mor­skich czy igloo. Co praw­da kie­dyś już tra­fi­łem na wpis o naj­cie­kaw­szych noc­le­gach na Airbnb na świe­cie, ale sądzi­łem, że to poje­dyn­cze wyjąt­ki. Tym­cza­sem oka­zu­je się, że takich nie­zwy­kłych miejsc jest tu znacz­nie wię­cej. Przed­sta­wiam naj­cie­kaw­sze miej­sca noc­le­go­we na Airbnb w Euro­pie.

Tylko w Europie

     Celo­wo sku­pi­łem się jedy­nie na Euro­pie. Na całym świe­cie takich miejsc jest jesz­cze wię­cej i pew­nie są jesz­cze cie­kaw­sze. Chcia­łem jed­nak, żeby była to lista miejsc, dostęp­nych jak naj­niż­szym kosz­tem. W wie­le z poda­nych loka­li­za­cji moż­na dole­cieć z Pol­ski za mniej niż 100 czy 200 zło­tych. Jeśli cho­dzi zaś o ceny samych noc­le­gów, to piszę o tym nie­co niżej.

Zaczynamy!

Domki na drzewie

Barakowozy

Jaskinie i groty

Jurty

Latarnie morskie

Drewniane chaty

Wiatraki

Igloo

Wyspy

Cena

     Sta­ra­łem się wybie­rać do tego wpi­su ofer­ty, któ­re nie są naj­droż­sze. Nie ukry­wam jed­nak, że nie­któ­re z nich do tanich nie nale­żą. Więk­szość oscy­lu­je w gra­ni­cach 200–400 zł za noc. Wie­le z nich ma jed­nak wię­cej niż dwa miej­sca noc­le­go­we, co spra­wia, że kosz­ty moż­na dzie­lić na kil­ka osób. Wów­czas więk­szość z tych noc­le­gów może kosz­to­wać nas oko­ło 100 zło­tych za gło­wę. Opła­ca się więc podró­żo­wać więk­szą gru­pą.

Jedzie­my dalej…

Samoloty

Pociągi

Domki w górach

Zamki

Tipi

Dziwne kule

Łodzie

Autobusy

     Koniecz­nie klik­nij­cie na powyż­szy auto­bus i zobacz­cie zdję­cia z toa­le­ty 😉

Oferta dla nowych w Airbnb

     Jeśli jesz­cze nie masz kon­ta w Airbnb a chciał­byś je zało­żyć, zrób to przez poniż­szy link. Dosta­niesz 110 zło­tych na pierw­szy noc­leg, a i ja dosta­nę za to fun­du­sze na kolej­ne noc­le­gi. Z góry dzię­ki!

     Oczy­wi­ście powyż­sze miej­sca to jedy­nie przy­kła­dy. Podob­nych noc­le­gów jest w Euro­pie cała masa! Jeśli zna­cie jesz­cze jakieś inne, god­ne uwa­gi, daj­cie znać w komen­ta­rzu. No i napisz­cie, w któ­rym z wymie­nio­nych miejsc naj­chęt­niej spę­dzi­li­by­ście noc 🙂

3 komentarze do wpisu „Najciekawsze miejsca noclegowe na Airbnb w Europie

  1. Jak widać, pomy­sło­wość ludz­ka nie zna gra­nic.
    A pociąg nr 2 to chy­ba (sądząc po kołach) bara­ko­wóz — nie­co młod­szy od wozu Drzy­ma­ły 🙂
    Pozdra­wiam

  2. Korzy­stam cze­sto z Arbnb ‚ale takich ofert jak Two­ich jesz­cze nie widzia­lam. Gro­ty mnie zachwy­ci­ly.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.