Park Timna — trekking po pustyni w Izraelu

     W stycz­niu 2018 odwie­dzi­li­śmy Izra­el po raz czwar­ty. Jako, że naj­po­pu­lar­niej­sze atrak­cje tego kra­ju już widzie­li­śmy, sku­pi­li­śmy się na tych mniej popu­lar­nych. Wybra­li­śmy trek­king po izra­el­skiej pusty­ni Negew — Par­ku Tim­na.

Egipcjanie w Parku Timna

     Wjaz­du do Par­ku Tim­na strze­gą wiel­kie egip­skie posta­cie. Dla­cze­go egip­skie? Ponie­waż nie­mal dwa tysią­ce lat przed naszą erą miej­sce to zamiesz­ki­wa­li Egip­cja­nie. Zało­ży­li oni tutaj naj­star­sze na świe­cie kopal­nie i wydo­by­wa­li miedź. Do dziś moż­na podzi­wiać pozo­sta­ło­ści po tych sta­ro­żyt­nych ludach. Ale to nie jedy­na atrak­cja tego miej­sca.

pustynia izrael

Wejście do Parku Timna

     Dojeż­dża­my do par­ku. Na wej­ściu wita­ją nas szla­ba­ny i dwa budyn­ki. Jeden z nich to kino, w któ­rym moż­na obej­rzeć film o miej­scu, w któ­rym się znaj­du­je­my. Dru­gi to tury­stycz­ne cen­trum. Jest tu restau­ra­cja, toa­le­ta, bez­płat­ne mapy, wi-fi oraz sta­ry kow­boj, któ­ry opo­wia­da gościom o Par­ku Tim­na.

     Tuż przy budyn­ku znaj­du­je się kra­nik ozna­czo­ny jako “drin­king water”. War­to uzu­peł­nić zapas wody zanim wyru­szy­my na pusty­nię. Dru­gie takie miej­sce znaj­du­je się przy oazie w par­ku.

pustynia izrael

Park można zwiedzać na trzy sposoby:

  • pie­szo — my wybra­li­śmy tę opcję,
  • rowe­rem — przy wej­ściu moż­na wypo­ży­czyć rowe­ry, jed­nak jest to dość dro­gie — ok. 20 zł za godzi­nę,
  • autem — dro­gi asfal­to­we lub szu­tro­we pokry­wa­ją dużą część tere­nu i pro­wa­dzą do naj­waż­niej­szych miejsc w par­ku.

     Wejść pie­szo do Par­ku Tim­na może­my nie­za­leż­nie od pory dnia czy nocy. Jeśli jed­nak pla­nu­je­my zwie­dzać go autem, musi­my pamię­tać o godzi­nach otwar­cia. Tyl­ko wów­czas moż­na wje­chać na jego teren. Z wyjaz­dem po godzi­nach nie będzie pro­ble­mu — szla­ba­ny na dro­dze wyjaz­do­wej są cały czas otwar­te.

Godziny otwarcia

Od sobo­ty do czwart­ku — 8:00 — 16:00
Pią­tek — 8:00 — 15:00
W waka­cje, w sobo­ty i nie­dzie­le — 8:00 — 13:00

Ceny wjazdu

     Nor­mal­ny bilet to koszt 49 NIS (oko­ło 50 zł). Ulgo­wy — 39 NIS (oko­ło 40 zł). Ceny te doty­czą jed­nak wyłącz­nie zmo­to­ry­zo­wa­nych gości. Jeśli wcho­dzi­my pie­szo, nie musi­my kupo­wać bile­tu.

pustynia izrael
Mapa pocho­dzi ze stro­ny www.parktimna.co.il

Mount Timna

     Naszym pierw­szym celem jest Mount Tim­na — szczyt o wyso­ko­ści 450 m. Z dołu wyglą­da dość groź­nie, ale podej­ście nie jest mor­der­cze. Za to wyjąt­ko­wo atrak­cyj­ne!

pustynia izrael

pustynia izrael

pustynia izrael

pustynia izrael
Mapa pocho­dzi ze stro­ny www.parktimna.co.il

Tra­sa: 6,5 kilo­me­tra dłu­go­ści, 233 m podej­ścia

     Tra­sa przez Mount Tim­na to część Izra­el­skie­go Szla­ku Naro­do­we­go — pie­szej tra­sy o dłu­go­ści nie­mal 1000 kilo­me­trów, prze­bie­ga­ją­cej przez cały teren Izra­ela. Wię­cej poczy­ta­cie o tym tutaj.

Nocleg w namiocie

     Zapa­da zmrok, więc roz­bi­ja­my namiot w kory­cie okre­so­wej rze­ki, pły­ną­cej po obfi­tych ule­wach w wyż­szych par­tiach par­ku. Nie jest to zbyt mądre, bo w razie desz­czu byli­by­śmy zagro­że­ni, ale ta reflek­sja przy­cho­dzi nam do głów dopie­ro rano. W każ­dym razie nie pole­cam noc­le­gu w kory­cie rze­ki.

pustynia izrael

pustynia izrael

Oaza i camping

     Rano docie­ra­my do oazy (nie­ste­ty sztucz­nej). Jest tu pole namio­to­we, jed­nak noc­leg w nim jest dość dro­gi — oko­ło 50 zło­tych za oso­bę. Znaj­du­je się tu też sklep z pamiąt­ka­mi, plac zabaw, toa­le­ty i restau­ra­cja, w któ­rej zama­wia­my tra­dy­cyj­ny, izra­el­ski hum­mus i kawę.

pustynia izrael

pustynia izrael

     Oaza jest dru­gim (oprócz wej­ścia do par­ku) miej­scem, gdzie może­my uzu­peł­nić zapa­sy pit­nej wody.

Szlak kanionów

     Dzi­siej­sze­go dnia chce­my obejść park dooko­ła. Wybie­ra­my tzw. szlak kanio­nów, któ­ry pro­wa­dzi naj­pierw przez Bia­ły Kanion, a potem przez Różo­wy Kanion.

     Tra­sa oka­zu­je się być nie­zwy­kle atrak­cyj­na. Niby cały czas pusty­nia, ale jed­nak kra­jo­bra­zy cią­gle się zmie­nia­ją. Raz mamy przed sobą ogrom­ne prze­strze­nie i wyso­kie ska­ły na hory­zon­cie, żeby zaraz wejść w kory­to wyschnię­tej rze­ki. Chwi­lę póź­niej zaś zno­wu prze­ci­ska­my się mię­dzy ska­ła­mi w kolej­nym kanio­nie. Tro­chę spa­ce­ru, tro­chę wspi­nacz­ki. Ale spo­koj­nie, szlak nie jest wyjąt­ko­wo trud­ny.

pustynia izrael

pustynia izrael

pustynia izrael

pustynia izrael

pustynia izrael

pustynia izrael

pustynia izreal
Mapa pocho­dzi ze stro­ny www.parktimna.co.il

     Pierw­sze trzy kilo­me­try poko­na­li­śmy sto­pem (prze­ry­wa­na linia), póź­niej ok 12 km pie­szo

Koziorożec nubijski

     Na pusty­ni Tim­na moż­na wypa­trzeć Kozio­roż­ca nubij­skie­go. Nie­któ­re z nich (podej­rze­wam, że sam­ce) wypo­sa­żo­ne są w potęż­ne, zawi­ja­ne rogi. Kozio­roż­ce chy­ba się już przy­zwy­cza­iły do wido­ku ludzi bo nie są spe­cjal­nie pło­chli­we. Pode­szli­śmy na odle­głość 10 metrów i nie zro­bi­ło to na nich wra­że­nia.

pustynia izrael

Kopalnie miedzi

     Po dro­dze docie­ra­my do sta­ro­żyt­nych kopal­ni mie­dzi. Są to ponoć naj­star­sze kopal­nie na świe­cie. Co cie­ka­we, do “szy­bu” moż­na wejść. Pod­ziem­ne tune­le są jed­nak strasz­nie klau­stro­fo­bicz­ne, więc nie pole­cam ich oso­bom, któ­re boją się utknię­cia w wąskim przej­ściu.

pustynia izrael

Geocaching

     Nasz szlak koń­czy się przy naskal­nych rysun­kach przed­sta­wia­ją­cych rydwa­ny. Zosta­ły one wyry­te ponad tysiąc lat przed naszą erą, przez zamiesz­ku­ją­cych te tere­ny Egip­cjan. Tutaj też znaj­du­je się jeden z dwóch geo­ke­szy (co to jest Geo­ca­ching?) w Par­ku Tim­na.

pustynia izrael

pustynia izrael

Oznaczenie szlaków

     To za co trze­ba pochwa­lić Park Tim­na to nie tyl­ko nie­zwy­kłe wido­ki i pięk­ne tere­ny do wędró­wek, ale też ozna­cze­nia szla­ków. Wśród skał łatwo było­by się zgu­bić, ale tra­sy są tak fan­ta­stycz­nie ozna­czo­ne, że prak­tycz­nie nie ma takiej moż­li­wo­ści. Bra­wo!

pustynia izrael

     Nasz trek­king po pusty­niach w Izra­elu był świet­nym prze­ży­ciem! Co praw­da trwał krót­ko, ale roz­pa­lił nasze pra­gnie­nie przej­ścia całe­go Izra­el­skie­go Szla­ku Naro­do­we­go. Kto wie… może w przy­szłym roku?

pustynia izrael

Kuba Rydkodym

 

5 komentarzy do wpisu „Park Timna — trekking po pustyni w Izraelu

Dodaj komentarz