Nocny Budapeszt — musisz go zobaczyć! (duże zdjęcia)

Buda­peszt jest jed­nym z naj­pięk­niej­szych miast jakie widzia­łem. Nocą zaś zysku­je jesz­cze pięk­niej­sze obli­cze, za spra­wą dosko­na­łe­go oświe­tle­nia naj­pięk­niej­szych zabyt­ków. Ale śpiesz­cie się, bo oko­ło pół­no­cy ilu­mi­na­cje są wyłą­cza­ne!

Nocny Budapeszt

nocny budapeszt
Most Wol­no­ści
nocny budapeszt
Most Wol­no­ści — widok z Góry Gel­ler­ta
nocny budapeszt
Most Elż­bie­ty — widok z Góry Gel­ler­ta
nocny budapeszt
Zamek Kró­lew­ski — widok z Mostu Łań­cu­cho­we­go
nocny budapeszt
Most Łań­cu­cho­wy — widok ze Wzgó­rza Zam­ko­we­go
nocny budapeszt
Zamek Kró­lew­ski
nocny budapeszt
Most Łań­cu­cho­wy — widok ze Wzgó­rza Zam­ko­we­go
nocny budapeszt
Tunel pod Wzgó­rzem Zam­ko­wym
nocny budapeszt
Most Łań­cu­cho­wy
nocny budapeszt
Kościół Macie­ja
nocny budapeszt
Basz­ta Rybac­ka
nocny budapeszt
Par­la­ment — widok z Basz­ty Rybac­kiej
nocny budapeszt
Par­la­ment — widok z Basz­ty Rybac­kiej
nocny budapeszt
Bazy­li­ka św. Ste­fa­na

Peł­ne opi­sy budyn­ków oraz przy­kła­do­wa tra­sa na zwie­dza­nie Buda­pesz­tu w jeden dzień już za kil­ka dni poja­wi się na blo­gu. Śledź blo­ga na face­bo­oku!

Szimpla Kert (Prosty Ogród)

Dodat­ko­wą atrak­cją na noc jest z pew­no­ścią Szim­pla Kert. To tak ory­gi­nal­ny pub, że będąc w Buda­pesz­cie grze­chem jest tu nie przyjść. Sło­wo, któ­re naj­le­piej opi­su­je to miej­sce to wg mnie “cre­epy”. Mnó­stwo, po pro­stu mnó­stwo rupie­ci, poza­wie­sza­nych na ścia­nach, dzie­siąt­ki pomiesz­czeń i zaka­mar­ków, obdar­te ścia­ny, fote­le w wan­nach, sztucz­ne kró­li­ki i nie­po­ko­ją­ce obra­zy poza­wie­sza­ne na sufi­tach — to tyl­ko część z dzi­wactw jakie tam znaj­dzie­my. Kli­ma­tu tego miej­sca nie da się poka­zać zdję­cia­mi, ani tym bar­dziej opi­sać, więc koniecz­nie się tam wybierz­cie.

nocny budapeszt

nocny budapeszt

nocny budapeszt

nocny budapeszt

nocny budapeszt

nocny budapeszt

nocny budapeszt

Z pew­no­ścią war­to przejść się tam wie­czo­rem, ale też nie za póź­no. Ze wzglę­du na ogrom­ne zain­te­re­so­wa­nie tym miej­scem, po godzi­nie 22 kolej­ka do środ­ka może wyglą­dać tak:

nocny budapeszt

Na koniec, żeby nie zosta­wiać Was z tym kiep­skiej jako­ści zdję­ciem z komór­ki, ostat­nia fot­ka przed­sta­wia­ją­ca noc­ny Buda­peszt.

nocny budapeszt
Dunaj — widok z Góry Gel­ler­ta

Kuba Rydkodym

Szu­kasz noc­le­gu w Buda­pesz­cie? Tutaj na pew­no coś znaj­dziesz!


Booking.com

5 komentarzy do wpisu „Nocny Budapeszt — musisz go zobaczyć! (duże zdjęcia)

Dodaj komentarz