Dla kogo jest Izrael? — pomysły na wakacje

     Izra­el jest dość małym kra­jem (powierzch­nio­wo trzy razy mniej­szy od Pol­ski, a pod wzglę­dem licz­by lud­no­ści — pięć razy mniej­szy). Mimo to jest nie­sa­mo­wi­cie róż­no­rod­ny. Zobacz­cie co moż­na robić w Izra­elu.

Dla kogo jest Izrael?

1. Dla backpackerów

     Wie­le razy, w róż­nych miej­scach na świe­cie spo­ty­ka­łem back­pac­ke­rów z Izra­ela. Wyda­je mi się, że miesz­kań­cy tego kra­ju bar­dzo lubią podró­że z ple­ca­kiem. Myślę, że wpły­wa to na fakt, że rów­nież Izra­el jest świet­nym miej­scem na back­pa­ker­skie wypra­wy.

Dla kogo jest Izrael

    Co praw­da tutej­sze ceny nie sprzy­ja­ją nisko­bu­dże­to­wym podró­żom, ale przy odpo­wied­niej orga­ni­za­cji da się podró­żo­wać tanio. W samym Izra­elu świet­nie dzia­ła auto­stop, w wie­lu miej­scach moż­na spać na dzi­ko. Są nawet dar­mo­we pola namio­to­we, a Couch­sur­fing funk­cjo­nu­je zna­ko­mi­cie. Miesz­kań­cy dosko­na­le rozu­mie­ją ideę tanie­go podró­żo­wa­nia i chęt­nie wspie­ra­ją w tym mło­dych back­pac­ke­rów.

Dla kogo jest Izrael

2. Dla ciepłolubnych

     Naj­lep­szym cza­sem na podró­że do Izra­ela jest wio­sna i jesień. Wów­czas jest tu cie­pło i sucho. W zimie cza­sem pada deszcz, ale wciąż tem­pe­ra­tu­ry oscy­lu­ją w gra­ni­cach 18 stop­ni. Jeśli chce­my jechać na waka­cje zimą, war­to wybrać Eilat — tutaj deszcz pada śred­nio dwa razy w roku, a tem­pe­ra­tu­ra nie­mal zawsze prze­kra­cza 20 stop­ni. Morze zaś jest tak cie­płe, że moż­na się w nim kąpać okrą­gły rok. Latem Izra­el jest bar­dzo gorą­cy i jeśli wybie­rze­my aktyw­ne spę­dza­nie cza­su to upa­ły moc­no dadzą nam w kość. Jeśli jed­nak woli­my leżeć na pla­ży, bądź przy hote­lo­wym base­nie, śmia­ło moż­na wybrać tę porę roku.

Dla kogo jest Izrael
Morze Czer­wo­ne jest tak cie­płe, że moż­na w nim pły­wać okrą­gły rok

3. Dla Polaków

     Kie­dyś w Izra­elu zła­pa­łem na sto­pa star­sze mał­żeń­stwo. Kie­dy dowie­dzie­li się, że jestem z Pol­ski, zapy­ta­li czy znam miej­sco­wość Roz­wa­dów. Byłem w szo­ku, bo to małe mia­stecz­ko, sta­no­wi obec­nie dziel­ni­cę Sta­lo­wej Woli — mojej rodzin­nej miej­sco­wo­ści. Oka­za­ło się, że mat­ka kie­row­cy żyła tam do cza­su woj­ny, po czym wyje­cha­ła do Haj­fy.

     Wie­lu miesz­kań­ców Izra­ela ma korze­nie w Pol­sce. Mnó­stwo Żydów pod­czas woj­ny emi­gro­wa­ło i tu zało­ży­ło rodzi­ny. Teraz ich dzie­ci i wnu­ki bar­dzo ser­decz­nie odno­szą się do Pola­ków. Nie raz spo­ty­ka­łem się z ogrom­ną życz­li­wo­ścią ze stro­ny miej­sco­wych, gdy dowia­dy­wa­li się oni, że jestem z Pol­ski.

     Kie­dyś nawet sły­sza­łem cie­ka­wost­kę, że po woj­nie były pla­ny, aby urzę­do­wym języ­kiem Izra­ela usta­no­wić wła­śnie pol­ski. Ponoć ze wzglę­du na dużą licz­bę pol­sko­ję­zycz­nych Żydów przy­by­wa­ją­cych wów­czas do Zie­mi Świę­tej. Nie jestem jed­nak pewien czy ta infor­ma­cja jest praw­dzi­wa.

4. Dla piechurów

     Przez Izra­el prze­bie­ga Izra­el­ski Szlak Tury­stycz­ny (ang. Isra­el Natio­nal Tra­il, hebr. Szwil Jisra’el). Jest to powsta­ła w 1994 roku pie­sza tra­sa o dłu­go­ści pra­wie 1000 kilo­me­trów. Pro­wa­dzi ona przez pusty­nię na połu­dniu, przez frag­ment wybrze­ża Morza Mar­twe­go, lasy w Izra­elu środ­ko­wym, Jero­zo­li­mę, Tel Awiw, wybrze­że Morza Śród­ziem­ne­go, Naza­ret, Jezio­ro Gali­lej­skie aż po góry na samym połu­dniu Izra­ela.

Dla kogo jest Izrael
Gra­fi­ka pocho­dzi z: https://www.youtube.com/watch?v=LaX8r_ugHj8

     Odkąd dowie­dzia­łem się o tym szla­ku, zapra­gną­łem go prze­być i wiem, że kie­dyś to zro­bię. Pod­czas ostat­nie­go poby­tu w Izra­elu prze­szli­śmy mały frag­ment pustyn­ne­go eta­pu w par­ku Tim­na, któ­ry zro­bił na nas nie­sa­mo­wi­te wra­że­nie.

Dla kogo jest Izrael

5. Dla wczasowiczów

     Izra­el jest pełen kuror­tów, w któ­rych zmę­cze­ni pra­cą urlo­po­wi­cze wypocz­ną na wyma­rzo­nych waka­cjach. Mimo, że kraj jest nie­wiel­ki, ma dostęp aż do trzech mórz — Śród­ziem­ne­go, Czer­wo­ne­go i Mar­twe­go. To ostat­nie nie­zu­peł­nie jest morzem, ale za to ma swo­ją wła­sną wypo­czyn­ko­wą miej­sco­wość uzdro­wi­sko­wą — Ein Bokek.

Dla kogo jest Izrael

Dla kogo jest Izrael

     Pal­mę pierw­szeń­stwa wśród izra­el­skich kuror­tów dzier­ży na pew­no Eilat — mała miej­sco­wość poło­żo­na nad Morzem Czer­wo­nym, na połu­dniu Izra­ela. Jest tu mnó­stwo hote­li i infra­struk­tu­ry dla tury­stów, cie­płe morze, pla­że i oczy­wi­ście rafa kora­lo­wa, któ­ra przy­cią­ga nur­ków. Aby podzi­wiać jej atu­ty nie potrze­ba jed­nak pro­fe­sjo­nal­ne­go sprzę­tu. Jest tu na tyle płyt­ko, że wystar­czy sama maska z rur­ką do snor­ke­lin­gu.

Dla kogo jest Izrael

      Jeśli chcesz wybrać się do Izra­ela i wolisz, aby wszel­kie spra­wy zwią­za­ne z wyjaz­dem zosta­ły zała­twio­ne przez pro­fe­sjo­na­li­stów, pole­cam wyciecz­ki do Izra­ela z Rain­bow. Wybio­rą faj­ny hotel, a tak­że zor­ga­ni­zu­ją wyciecz­ki objaz­do­we.

6. Dla religijnych

     Izra­el to oczy­wi­ście Zie­mia Świę­ta, przez co sta­no­wi naj­waż­niej­szy cel piel­grzym­ko­wy chrze­ści­jan. Miejsc waż­nych dla wyznaw­ców Chry­stu­sa jest tu mnó­stwo — od Betle­jem, gdzie się uro­dził, przez Naza­ret, gdzie dora­stał, Jezio­ro Gali­lej­skie, gdzie nauczał, aż po Jero­zo­li­mę gdzie zmarł i zmar­twych­wstał. Sam kil­ka lat temu odby­łem taką nisko­bu­dże­to­wą piel­grzym­kę do Zie­mi Świę­tej odwie­dza­jąc miej­sca zna­ne z Pisma Świę­te­go. Poczy­tasz o tym tutaj.

Dla kogo jest Izrael

     Izra­el to oczy­wi­ście rów­nież świę­te miej­sce dla żydów, ale tak­że dla muzuł­ma­nów. Jero­zo­li­ma jest jed­nym z naj­waż­niej­szych miast wyznaw­ców Alla­ha. Wie­rzą oni, że wła­snie tutaj Maho­met został zabra­ny do nie­ba. Miej­sce to upa­mięt­nia dziś słyn­na zło­ta kopu­ła. Swo­ją dro­gą, według chrze­ści­jan, jest to miej­sce w któ­rym Abra­ham miał zło­żyć w ofie­rze swo­je­go syna Iza­aka.

Dla kogo jest Izrael

7. Dla imprezowiczów

     Pra­wie wszy­scy mło­dzi ludzie, któ­rych pozna­li­śmy w Izra­elu pole­ca­li nam Tel Awiw jako ide­al­ne miej­sce do impre­zo­wa­nia. Czę­sto dzi­wi­li się nawet, że woli­my zwie­dzać Jero­zo­li­mę, czy kąpać się w Morzu Mar­twym, niż jechać na impre­zę. W Tel Awi­wie znaj­du­je się mnó­stwo klu­bów, a noc­ne życie w tym mie­ście jest podob­no wyjąt­ko­we. Cóż, póki co nie mia­łem oka­zji tego zwe­ry­fi­ko­wać, ale sko­ro tak wie­lu mło­dych Izra­el­czy­ków to powta­rza­ło, to coś w tym musi być.

8. Dla miłośników architektury

     W Izra­elu odnaj­dą się na pew­no miło­śni­cy histo­rii i archi­tek­tu­ry. Dość powie­dzieć, że to wła­snie tutaj znaj­du­je się naj­star­sze mia­sto na świe­cie — zało­żo­ne ponad 11 000 lat temu Jery­cho. Na tere­nie całe­go kra­ju moż­na podzi­wiać obiek­ty wybu­do­wa­ne set­ki czy tysią­ce lat temu. Jero­zo­li­ma, Haj­fa czy Masa­da to praw­dzi­wa grat­ka dla miło­śni­ków archi­tek­tu­ry.

Dla kogo jest Izrael

     Nie­da­le­ko Izra­ela znaj­du­je się zaś nie­zwy­kły cud sta­ro­żyt­ne­go świa­ta — jor­dań­ska Petra. Spo­koj­nie moż­na się tam wybrać na jeden dzień.

Dla kogo jest Izrael

Dodaj komentarz