Czy Izrael jest bezpieczny? — 5 powodów aby go odwiedzić

     Byłem w Izra­elu trzy­krot­nie. Za każ­dym razem zna­jo­mi dzi­wi­li się dla­cze­go tam lecę. Wie­lu odra­dza­ło, twier­dząc, że nie jest to bez­piecz­ny kraj. Inni mówi­li, że na tym Bli­skim Wscho­dzie to tyl­ko Ara­by — bru­da­sy, a co bar­dziej podejrz­li­wi zasta­na­wia­li się skąd ja w ogó­le mam pie­nią­dze na tak egzo­tycz­ne podró­że. Wszyst­kie te gło­sy wyni­ka­ły jedy­nie z nie­wie­dzy na temat tego kra­ju. Oto 5 powo­dów, dla któ­rych war­to jechać do Izra­ela.

czy izrael jest bezpieczny

1. Izrael jest bezpieczny

(aktu­ali­za­cja: 3 stycz­nia 2018)

     Ostat­nio dość czę­sto sły­szy się o ata­kach ter­ro­ry­stycz­nych w Zie­mi Świę­tej, a kon­flikt izra­el­sko-pale­styń­ski zda­je się nara­stać. Fak­tycz­nie, ata­ki się zda­rza­ją, ale czy napraw­dę wpły­wa to tak bar­dzo na bez­pie­czeń­stwo tury­stów? Więk­szość ter­ro­ry­stów to nożow­ni­cy, ata­ku­ją­cy żoł­nie­rzy bądź poli­cjan­tów. Znacz­nie rza­dziej zda­rza­ją się ata­ki na cywi­lów, a prak­tycz­nie nigdy, na tury­stów. Izra­el­scy żoł­nie­rze mówi­li mi, że tury­sta mógł­by paść ofia­rą ata­ku, jedy­nie przez przy­pa­dek i musiał­by mieć wyjąt­ko­we­go pecha. Pale­styń­czy­cy po pro­stu nic do nich nie mają bo nie są stro­ną kon­flik­tu.

czy izrael jest bezpieczny

     Oczy­wi­ście nie chcę baga­te­li­zo­wać zagro­że­nia. Izra­el wciąż jest nie­bez­piecz­ny. Ale myślę, że real­ne zagro­że­nie jest na tyle nie­wiel­kie, że nie war­to z jego powo­du rezy­gno­wać z odwie­dze­nia Zie­mi Świę­tej. Żydzi, z któ­ry­mi roz­ma­wia­łem, twier­dzą, że mimo ata­ków, czu­ją się bez­piecz­nie i żyją nor­mal­nie. Sko­ro oni uwa­ża­ją, że są bez­piecz­ni, dla­cze­go tury­ści mie­li­by się bać?

     Na ata­ki nara­żo­ne jest całe tery­to­rium kra­ju, ale szcze­gól­nie trze­ba pil­no­wać się w Jero­zo­li­mie oraz mia­stach na Zachod­nim Brze­gu Jor­da­nu. Przez napię­tą sytu­ację poli­tycz­ną może tam docho­dzić do nie­po­ko­jów spo­łecz­nych. Trze­ba uni­kać wszel­kich dużych zbio­ro­wisk ludz­kich czy mani­fe­sta­cji. Poza duży­mi mia­sta­mi w Izra­elu jest względ­nie bez­piecz­nie. Oczy­wi­ście pomi­ja­jąc Stre­fę Gazy czy tere­ny gra­nicz­ne na pół­no­cy.

     Mini­ster­stwo Spraw Zagra­nicz­nych oce­nia obec­nie poziom bez­pie­czeń­stwa na 2, w czte­ro­stop­nio­wej ska­li — Ostrze­ga­my przed podró­żą.

 1. ZACHOWAJ ZWYKŁĄ OSTROŻNOŚĆ
 2. OSTRZEGAMY PRZED PODRÓŻĄ
 3. NIE PODRÓŻUJ
 4. OPUŚĆ NATYCHMIAST

     Pomi­ja­jąc zagro­że­nie ata­ka­mi ter­ro­ry­stycz­ny­mi, Izra­el jest bar­dzo bez­piecz­ny pod wzglę­dem prze­stęp­czo­ści pospo­li­tej czy kry­mi­nal­nej. Porwa­nia, zabój­stwa czy kra­dzie­że wystę­pu­ją tu sto­sun­ko­wo rzad­ko. W Eila­cie trze­ba wziąć pod uwa­gę sto­sun­ko­wo licz­ne kra­dzie­że hote­lo­we i uni­kać zosta­wia­nia cen­nych przed­mio­tów w poko­jach.

2. Izrael jest czysty

     Wie­le osób, któ­re nigdy nie były na Bli­skim Wscho­dzie uwa­ża, że jest tam brud­no. I o ile do wie­lu kra­jów w tym regio­nie moż­na mieć pew­ne zastrze­że­nia to aku­rat Izra­el jest tu wyjąt­kiem. Mimo, że leży pośród kra­jów muzuł­mań­skich, jest kra­jem kul­tu­ro­wo total­nie odmien­nym. Jest to wręcz enkla­wą kul­tu­ry euro­pej­skiej. Izra­el to kraj bar­dzo boga­ty, przez co infra­struk­tu­ra, taka jak dro­gi, lot­ni­ska, komu­ni­ka­cja publicz­na itp. są na bar­dzo wyso­kim pozio­mie (wyż­szym niż w Pol­sce). Woda jest uzdat­nia­na i śmia­ło moż­na ją pić z kra­nu. Nie ma oba­wy przed zatru­cia­mi czy nie­hi­gie­nicz­ny­mi warun­ka­mi, a służ­ba zdro­wia funk­cjo­nu­je zna­ko­mi­cie (i jest bar­dzo dro­ga więc radzę wyku­pić ubez­pie­cze­nie).

     Dla wie­lu osób, “Żyd” ozna­cza z auto­ma­tu czło­wie­ka reli­gij­ne­go. Tym­cza­sem więk­szość Żydów zamiesz­ku­ją­cych Izra­el jest ate­ista­mi. Ich men­tal­ność i podej­ście do życia jest według mnie typo­wo zachod­nio­eu­ro­pej­skie. Wyda­je mi się, że jest to naród znacz­nie mniej reli­gij­ny niż cho­ciaż­by Pola­cy. Wszyst­ko to spra­wia, że Izra­el bar­dziej przy­po­mi­na mi kraj euro­pej­ski niż bli­skow­schod­ni.

czy izrael jest bezpieczny

3. Loty do Izraela są tanie

     Pierw­szy raz zain­te­re­so­wa­łem się Izra­elem, kie­dy zna­la­złem loty z Buda­pesz­tu do Tel Awi­wu (Wiz­za­ir) za 500 zło­tych w dwie stro­ny. Bar­dzo tanio! — pomy­śla­łem. Rok póź­niej Wiz­za­ir zaczął latać do Zie­mi Świę­tej z War­sza­wy i Kato­wic. Wkrót­ce potem kupi­łem loty do Tel Awi­wu i z powro­tem za 299 zło­tych. Wyda­wa­ło mi się, że to abso­lut­ny rekord ceno­wy. Do cza­su, gdy rok póź­niej, kupi­łem bile­ty na tę samą tra­sę za 260 zło­tych.

     W grud­niu 2015 kupi­łem bile­ty linii Ryana­ir, z Kra­ko­wa do Eila­tu (połu­dnio­wy Izra­el) za… 104 zł. Nato­miast rekor­dem na tej tra­sie było 78 zł w dwie stro­ny. Do tej pory sto­sun­ko­wo łatwo kupić bile­ty w takich cenach. Pod koniec grud­nia 2017 kupi­łem loty w dwie stro­ny za 112 zło­tych. Wciąż da się latać tanio! Wszyst­ko dla­te­go, że rząd Izra­ela pła­ci liniom lot­ni­czym za przy­wo­żo­nych tury­stów. W dodat­ku mogą oni za dar­mo korzy­stać z lot­ni­ska Eilat Ovda. Wszyst­ko to dla­te­go, że Izra­el inwe­stu­je w tury­sty­kę.

Wię­cej o szu­ka­niu tanich połą­czeń lot­ni­czych znaj­dziesz w porad­ni­ku: Jak zna­leźć tani bilet lot­ni­czy?

     Trze­ba tu wspo­mnieć, że jeśli cho­dzi o Izra­el, to tyl­ko loty są tanie. Ceny na miej­scu są nato­miast dość wyso­kie. Chleb kosz­tu­je oko­ło 10 zło­tych. Moż­na przy­jąć, że więk­szość cen jest oko­ło pięć razy wyż­sza niż w Pol­sce. Z tego powo­du, pobyt w Izra­elu trze­ba dobrze przy­go­to­wać i prze­my­śleć zabra­nie pro­duk­tów z Pol­ski.

czy izrael jest bezpieczny

4. Żydzi są spoko

     Auto­stop w Izra­elu dzia­ła fan­ta­stycz­nie. Co praw­da sły­sza­łem opi­nie ludzi, któ­rzy twier­dzi­li ina­czej, ale ja nigdy nie mia­łem pro­ble­mów z podró­żo­wa­niem w ten spo­sób. Żydzi zatrzy­my­wa­li się momen­tal­nie, nawet gdy łapa­łem z kole­gą i to po zmro­ku. W dodat­ku sze­ro­kie pobo­cza, czę­ste przy­stan­ki auto­bu­so­we i nie­licz­ne auto­stra­dy spra­wia­ją, że Izra­el to auto­sto­po­wy raj.

czy izrael jest bezpieczny

     Bar­dzo wyro­zu­mia­ła jest też poli­cja. Dwu­krot­nie radio­wóz pod­wo­ził mnie na sto­pa, w tym raz gdy łapa­łem w nie­do­zwo­lo­nym miej­scu. Nie raz sły­sze­li­śmy też, że nawet jeże­li roz­bi­je­my namiot w zaka­za­nym miej­scu, to poli­cja nic nam nie zro­bi, poza upo­mnie­niem. Mili są tak­że straż­ni­cy gra­nicz­ni. Ze wzglę­du na duże zagro­że­nie ata­ka­mi ter­ro­ry­stycz­ny­mi, kon­tro­le na lot­ni­skach są bar­dzo dokład­ne. Straż­ni­cy wypy­tu­ją o dzie­siąt­ki infor­ma­cji, ale zawsze robią to bar­dzo kul­tu­ral­nie i miło. Kie­dy mówi­łem im, że będę jeź­dził sto­pem, spał w namio­cie i na Couch­sur­fin­gu, gra­tu­lo­wa­li mi fan­ta­zji.

Masz wizę Irań­ską w pasz­por­cie i lecisz do Izra­ela? Przy­go­tuj się na wzmo­żo­ne kon­tro­le. Wię­cej na ten temat w arty­ku­le: Irań­ska wiza w pasz­por­cie a wjazd do Izra­ela

     Wie­lo­krot­nie zda­rza­ło mi się też być zapra­sza­nym przez Żydów na posi­łek czy kawę, a jed­na para wyku­pi­ła nam nawet noc­leg w hote­lu. Rów­nież Couch­sur­fing dzia­ła w Izra­elu zna­ko­mi­cie.

IMG_8957Jeden z domów, w któ­rym miesz­ka­łem w Izra­elu dzię­ki CouchSurfing’owi.

5. Izrael jest egzotyczny

     Śmia­ło mogę powie­dzieć, że jest to naj­bar­dziej egzo­tycz­ny kraj, do któ­re­go obec­nie lata­ją z Pol­ski nisko­bu­dże­to­wi prze­woź­ni­cy. Wszech­obec­ne pal­my i nie­spo­ty­ka­na u nas roślin­ność, ogrom­ne pusty­nie, trzy róż­ne morza (w tym nie­zwy­kłe Morze Mar­twe), rafa kora­lo­wa, uni­kal­ne histo­rycz­nie zabyt­ki i waż­ne miej­sca trzech naj­więk­szych reli­gii. Tyle atrak­cji na tak małym tere­nie!

czy izrael jest bezpieczny

     Kolej­nym atu­tem Izra­ela jest pogo­da. Wszyst­kie trzy podró­że do Zie­mi Świę­tej odby­łem w zimie. Fan­ta­stycz­nie jest wyle­cieć z zaśnie­żo­nej, mroź­nej Pol­ski, żeby jesz­cze tego same­go dnia nur­ko­wać wśród rafy kora­lo­wej w Morzu Czer­wo­nym.

Zobacz jak zor­ga­ni­zo­wać sobie piel­grzym­kę do Zie­mi Świę­tej za 500 zło­tych?

     Pod­su­mo­wu­jąc, napraw­dę nie rozu­miem, dla­cze­go wciąż tak nie­wie­le osób decy­du­je się na zwie­dza­nie Izra­ela! Ja byłem tam trzy razy i praw­do­po­dob­nie nie­ba­wem wybio­rę się jesz­cze raz! A wy jakie macie wra­że­nia?

Szu­kasz noc­le­gu w Izra­elu? Poni­żej na pew­no znaj­dziesz odpo­wied­nie miej­sce.Booking.com

15 komentarzy do wpisu „Czy Izrael jest bezpieczny? — 5 powodów aby go odwiedzić

 1. Izra­el nie­sa­mo­wi­cie kusi. Ja nie­ste­ty za dłu­go się zasta­na­wia­łem nad kup­nem bile­tu, bo widzia­łem wspo­mnia­ne loty za 78zł???? ale co się odwle­cze…

 2. Swiet­ny arty­kuł.
  Mam jesz­cze kil­ka pytań. Jak dłu­go trwał Twój prze­cięt­ny pobyt? Co pole­casz zoba­czyć naj­bar­dziej? i jesz­cze jed­no. Jak uda­ło Ci sie zapa­ko­wać do tak małej tor­by okre­ślo­nej ści­śle przez tanie linie lot­ni­cze? 😉

 3. Jak wiek­szosc Zydow, zamiesz­ku­ja­cych Izra­el jest ate­ista­mi, to gwa­ran­tu­je Ci, ze pomy­li­les lot­ni­ska i byles w innym kra­ju.

  • Infor­ma­cja na pod­sta­wie roz­mów z wie­lo­ma spo­tka­ny­mi w Izra­elu Żyda­mi.
   Teraz spraw­dzi­łem na szyb­ko Wiki­pe­dię i oto co wyczy­ta­łem:
   W świe­tle wyni­ków prze­pro­wa­dzo­ne­go w 2009 roku son­da­żu spo­łecz­ne­go “Prze­strze­ga­nie żydow­skiej tra­dy­cji i zmia­ny w reli­gij­no­ści żydow­skiej popu­la­cji w Izra­elu” 8% izra­el­skich Żydów okre­śla­ło się jako hare­di, dodat­ko­we 12% jako oso­by “reli­gij­ne”, 13% – jako “reli­gij­ni tra­dy­cjo­na­li­ści”, 25% – jako “nie­re­li­gij­ni tra­dy­cjo­na­li­ści” (nie sto­su­ją­cy się w spo­sób ści­sły do żydow­skie­go pra­wa lub hala­chi), a 42% jako oso­by “świec­kie”.
   Tak więc, wycho­dzi na to, że 67% Żydów jest nie­wie­rzą­cych. To bez wąt­pie­nia więk­szość.

 4. Ja kocham Izra­el, kąpie­le w Morzy Mar­twym, msze wie­czor­ne w Bazy­li­ce Gro­bu Pań­skie­go (wte­dy już nie ma tury­stów), pysz­ne jedze­nie, pla­że Tel awiw, gościn­nych ludzi, faj­ną muzy­kę, dooko­ła histo­rię świa­ta etc. Spę­dzi­łam w Izra­elu pięć mie­się­cy i cią­gle tam wra­cam i odkry­wam coś nowe­go. Blog jest jak naj­bar­dziej z praw­dzi­wy­mi infor­ma­cja­mi, podo­ba mi się, bo opie­ra się też mitom krą­żą­cym w powie­trzu :). Podró­żu­je sama i NIGDY nawet przez moment nie czu­łam się zagro­żo­na. Dla mnie pod­sta­wą poby­tu to JEROZOLIMA, gdyż tam sku­pia się naj­wię­cej atrak­cji i ma swój nie­sa­mo­wi­ty i przy­cią­ga­ją­cy kawał histo­rii i reli­gii. Wpa­dam tyl­ko do Tel awiw, bo to po pro­stu boga­te mia­sto, nie pora­ża histo­rią, a gdy ma się mało cza­su dwa dni wystar­czy. Nie tyl­ko Wiz­zer lata tanio, czę­sto Lot robi pro­mo­cje i bilet wyno­si ok. 500 zł, moż­na też wziąć wię­cej baga­żu (i bez dopła­ty) zro­bić świet­ne zaku­py dla sie­bie dosko­na­łych kosme­ty­ków w miej­sco­wo­ści Ein Bokek,. Potem cały dzień zostać nad Morzem Mar­twym na pla­ży i korzy­stać z błot i nie­sa­mo­wi­tych korzy­ści z kąpie­li. Wte­dy war­to tam zoba­czyć Mas­sa­dę Klasz­tor Saby. Wygod­nie jest też wpaść do Naza­re­tu na dwa dni i stam­tąd wyru­szyć na zwie­dza­nie atrak­cji wokół Jezio­ra Tybe­riadz­kie­go. Nad Morzem Śród­ziem­nym dobrze jest zacze­pić się w Haj­fie i pociąg co moment wie­zie do Accu, Neta­nya i innych faj­nych miejsc. Izra­el ma dosko­na­ły sys­tem połą­czeń auto­bu­so­wych i wszę­dzie moż­na dotrzeć. War­to . Miłe­go poby­tu i jak mówią Izra­el­czy­cy MAZELTOV.… Anna

 5. Cie­szę się, że tra­fi­łam na Twój blog. Jadę do Izra­ela we wrze­śniu. Kupi­li­śmy spon­ta­nicz­nie bile­ty ze zna­jo­my­mi, ale nie­ste­ty część osób zre­zy­gno­wa­ła, ponie­waż boi się o bez­pie­czeń­stwo. Mnie nastra­szo­no, że mogę mieć pro­ble­my, ponie­waż mam w pasz­por­cie wizę z Indo­ne­zji i pie­cząt­kę z Duba­ju. Ale Twój wpis mnie tyl­ko utwier­dził w prze­ko­na­niu, że nie ma cze­go się bać.

 6. Świet­ny arty­kuł, dzię­ki! Lecę na począt­ku listo­pa­da sama, poka­żę mamie, żeby ją tro­che uspo­ko­ić 😀

 7. Izra­el zawsze był moim marze­niem, ale mia­łam oba­wy czy podróż tam jest bez­piecz­na, czy się tam odnaj­dę, doga­dam… Mój facet speł­nił moje marze­nie i kupił wyciecz­kę w konsorcjum.pl — było cudow­nie! Nie­sa­mo­wi­te dozna­nia ducho­we, kąpie­le w Morzu Mar­twym, któ­re prze­cież jest jak spa, cudow­ne jedze­nie. Dla nie­któ­rych wyciecz­ki orga­ni­zo­wa­ne mogą nie być szczy­tem marzeń ale dla mnie prio­ry­te­tem jest bez­pie­czeń­stwo.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.