Podziel się noclegiem — wyniki konkursu

    Pierw­szy kon­kurs na blo­gu został roz­strzy­gnię­ty! Pro­si­łem o prze­sy­ła­nie zdjęć uwiecz­nia­ją­cych nie­zwy­kłe, pięk­ne, wyjąt­ko­we miej­sca, w któ­rych spa­li­ście pod­czas swo­ich podró­ży. Nade­sła­li­ście pra­wie pięć­dzie­siąt zdjęć i wybór napraw­dę nie był łatwy. Nie­ste­ty, zwy­cięz­ca mógł być tyl­ko jeden.

     Zwy­cięz­cą zosta­ła Doro­ta Zako­wicz! Gra­tu­lu­ję! Oto zdję­cie i jego opis:

Dorota Zakowicz

Nie­za­prze­czal­nie mój naj­lep­szy noc­leg w życiu. Razem z przy­ja­ciół­mi wła­sno­ręcz­nie zbu­do­wa­li­śmy ten sza­łas w Mari­na di Gros­se­to, we Wło­szech. Obłęd­ne wido­ki morza tyr­reń­skie­go, któ­re mogli­śmy podzi­wiać cały­mi dnia­mi. Do tego gdy kła­dli­śmy się spać, zmę­cze­ni kąpie­la­mi zarów­no sło­necz­ny­mi jak i wod­ny­mi, usy­piał nas szum fal. Lep­szej koły­san­ki chy­ba nie moż­na sobie wyma­rzyć.
Zbie­ra­niem mate­ria­łów na nasz bajecz­ny domek zaj­mo­wa­ły się głów­nie dziew­czy­ny. Zbie­ra­ły­śmy suche paty­ki z pla­ży, ale też zry­wa­ły­śmy dłu­gą tra­wę i tro­chę gałę­zi. Kon­struk­cją zaję­li się chło­pa­cy i voilà! To nasze dzie­ło pomie­ści­ło aż 8 osób i zapew­ni­ło nam nie­sa­mo­wi­te wspo­mnie­nie do koń­ca życia.

    Kto z nas nie marzy o nocy w sza­ła­sie! Zdję­cie Doro­ty jesz­cze bar­dziej roz­bu­dzi­ło we mnie to marze­nie! Noc­leg w takim miej­scu, w takich warun­kach, musiał być nie­zwy­kłym prze­ży­ciem, któ­re­go szcze­rze zazdrosz­czę. Gra­tu­lu­ję kre­atyw­no­ści i (jako inży­nier budow­nic­twa) umie­jęt­no­ści zbu­do­wa­nia z nicze­go, takiej pięk­nej i, jak widać, sta­bil­nej kon­struk­cji! Do tego wszyst­kie­go, urze­kła mnie pol­ska fla­ga na tym uro­czym masz­cie. Super!

     Nie mniej jed­nak, pozo­sta­łe zdję­cia też były fan­ta­stycz­ne! Śpi­cie w tak pięk­nych miej­scach, że aż zachcia­ło mi się wyru­szyć w podróż, tyl­ko dla takich wła­śnie noc­le­gów! Wasza kre­atyw­ność prze­ro­sła moje ocze­ki­wa­nia (noc­le­gi w rurach, czy w pale­cia­rze — rewe­la­cja!). Wido­ki uwiecz­nio­ne na nie­któ­rych foto­gra­fiach, czy opi­sy nie­zwy­kłych przy­gód, przy­sy­ła­nych razem ze zdję­cia­mi, roz­bu­dzi­ły we mnie na nowo pra­gnie­nie wyru­sze­nia w podróż! Dzię­ki!

     A oto gale­ria zdjęć kon­kur­so­wych:

  • jacek

    Genial­ny pomysł zdje­cia cudow­ne to na pla­ży z tymi muszel­ka­mi a piew­sze miej­sce słu­snie przy­zna­ne natu­ral­ny twór.

  • Anna

    Gra­tu­lu­je zwy­cięż­czy­ni. Pierw­sze miej­sce w peł­ni zasłu­żo­ne, świet­na ta chat­ka.