Pocztówka z Podróży — podsumowanie po podróży do Pekinu

     Pierw­sza edy­cja akcji Pocz­tów­ka z Podró­ży zakoń­czy­ła się suk­ce­sem! Kie­dy wyjeż­dża­łem, myśla­łem sobie, że będzie dobrze, jeże­li uzbie­ra się trzy tysią­ce zło­tych. Wów­czas pomoc dla fun­da­cji była­by już kon­kret­na. Tym­cza­sem, uda­ło się zebrać dokład­nie:

6400 złotych

 

     Wysła­łem 47 pocz­tó­wek z Rosji, 84 z Mon­go­lii i aż 192 z Chin, czy­li w sumie:

323 pocztówki!

     Za tę kwo­tę, dwój­ka pod­opiecz­nych sto­wa­rzy­sze­nia SOS Wio­ski Dzie­cię­ce, mogła wyje­chać na waka­cje marzeń. Orga­ni­za­to­rem wyjaz­du była Fun­da­cja Kadry ze Świa­ta, któ­rej ser­decz­nie dzię­ku­ję za współ­pra­cę!

     Bar­dzo ser­decz­nie dzię­ku­ję wszyst­kim za wspar­cie akcji i liczę na jesz­cze więk­sze pod­czas kolej­nych edy­cji akcji Pocz­tów­ka z Podró­ży! 

pocztówka z podróży

umowa_darowizny

pocztówka z podróży

pocztówka z podróży

 • Tomek

  Hej, swiet­na akcja!! Gra­tu­lu­je pomy­slu!!!! Pro­sze napisz czy mozna wpla­cic pie­nia­dze uzy­wa­jac Pay­Pal?

  Pozdra­wiam,
  Tomek

  • Ple­cak Wspo­mnień

   Nie­ste­ty nie