Autostopem przez Azję!

     Wizy pra­wie zała­twio­ne, szcze­pie­nia zro­bio­ne, wszyst­ko w mia­rę zapla­no­wa­ne, sprzęt skom­ple­to­wa­ny — jadę! Za kil­ka dni wyru­szam w pra­wie dwu­mie­sięcz­ną podróż przez Sybe­rię i Mon­go­lię do chiń­skiej sto­li­cy — Peki­nu. Jestem tym nie­co prze­ra­żo­ny i momen­ta­mi myślę sobie — “Kuba, aleś się wpa­ko­wał!”. Ale ten nie­po­kój jest nie­pro­por­cjo­nal­nie mały do ogrom­nej eks­cy­ta­cji, spo­wo­do­wa­nej nad­cho­dzą­cą przy­go­dą! Czas wyru­szyć w dro­gę!
 

Plan
 
     Mam wol­ne waka­cje. Nie trzy­ma­ją mnie już prak­ty­ki, czy rodzin­ne spra­wy. Chcia­łem więc poje­chać dale­ko i na dłu­go. Zamie­rzam poje­chać do Moskwy, potem prze­je­chać Sybe­rię i wylą­do­wać nad Baj­ka­łem. Następ­nie odbi­ję na połu­dnie, do Mon­go­lii, gdzie tro­chę się powłó­czę. Tutaj miał być koniec wyjaz­du, ale oka­za­ło się, że loty do Euro­py są dużo tań­sze z Peki­nu niż z Ułan Bator, więc w pla­nie podró­ży zna­la­zły się jesz­cze Chi­ny.
 
Digital Maps for Graphic Design
 
Kolej trans­sy­be­ryj­ska vs. auto­stop
 
     Kolej trans­sy­be­ryj­ska jest marze­niem nie­jed­ne­go podróż­ni­ka. Nie powiem — moim też. Ale póki mi się chce, wolę jeź­dzić sto­pem. Prze­my­śla­łem to, roz­wa­ży­łem “za” i “prze­ciw” i zde­cy­do­wa­łem — auto­stop! Kolej jest kul­to­wa i z pew­no­ścią magicz­na, ale chy­ba nie jest w sta­nie prze­bić magii auto­sto­pu. 
 
Rela­cja na żywo
 
     Bio­rę ze sobą tro­chę elek­tro­ni­ki i zamie­rzam być w sta­łym kon­tak­cie ze świa­tem. Każ­de­go dnia będę pisał krót­ką rela­cję i kie­dy znaj­dę inter­net, wrzu­cę je na blo­ga. Pole­cam więc śle­dzić podróż na face­bo­oko­wym fan­pej­dżu: 

Pocz­tów­ki z podró­ży

     Pod­czas podró­ży przez Azję, reali­zu­ję pro­jekt “Pocz­tów­ki z podró­ży”. Pomy­śla­łem, że oprócz speł­nia­nia swo­ich marzeń, mógł­bym pomóc w speł­nia­niu cudzych. W tym celu, nawią­za­łem współ­pra­cę z fun­da­cją “Kadry ze Świa­ta”, któ­ra orga­ni­zu­je podró­że marzeń dla dzie­ci dotknię­tych cięż­ką cho­ro­bą, lub znaj­du­ją­cych się w trud­nej sytu­acji życio­wej. W akcji cho­dzi o to, że każ­dy, kto wpła­ci mini­mum 20 zł na poda­ne niżej kon­to, otrzy­ma ode mnie pocz­tów­kę z Azji. Cała kwo­ta, po odli­cze­niu kosz­tów kart­ki, zosta­nie prze­ka­za­na na speł­nia­nie podróż­ni­czych marzeń dzie­ci.

     Wię­cej infor­ma­cji o akcji “Pocz­tów­ki z podró­ży” znaj­dziesz tutaj.

 

 • Powo­dze­nia! 🙂

 • Ano­ny­mo­us

  Rów­nież życzę powo­dze­nia! A pie­nią­dze już prze­la­ne, nie mogę się docze­kać kart­ki 😉

 • Ano­ny­mo­us

  Super!!

 • Powo­dze­nia!

 • Ano­ny­mo­us

  To wspa­nia­łe co robisz !