Jak spakować się w bagaż podręczny? — praktyczny poradnik

     Kie­dy pierw­szy raz lecia­łem samo­lo­tem, bar­dzo stre­so­wa­łem się, że nie zosta­nę wpusz­czo­ny na pokład z moim baga­żem pod­ręcz­nym. Bałem się, że będzie za duży, więc zre­du­ko­wa­łem ilość rze­czy do mini­mum, a sam ple­cak waży­łem i mie­rzy­łem ze dwa­dzie­ścia razy. Bałem się, że będę miał jakieś nie­do­zwo­lo­ne przed­mio­ty, więc kil­ka razy prze­glą­da­łem listę zaka­za­nych rze­czy, a z ple­ca­ka wycią­gną­łem nawet alu­mi­nio­wy ste­laż. W koń­cu to kawał meta­lu! Dzi­siaj śmie­ję się, z tam­te­go Kuby, któ­ry tak się stre­so­wał. Teraz latam z baga­żem, któ­ry pra­wie zawsze jest więk­szy niż ten dopusz­czal­ny. Dla­cze­go mogę sobie na to pozwo­lić? Wyja­śniam poni­żej.
  

Ten post jest trze­cią czę­ścią porad­ni­ka tanie­go lata­nia:
   
1. Jak zna­leźć tani bilet lot­ni­czy?
2. Jak kupić bilet lot­ni­czy?
3. Jak spa­ko­wać się w bagaż pod­ręcz­ny?
  
Wiel­kość baga­żu
  
     W tanich liniach lot­ni­czych, bagaż reje­stro­wa­ny (czy­li ten, któ­ry leci w luku baga­żo­wym) jest płat­ny. Za dar­mo może­my wnieść jedy­nie bagaż pod­ręcz­ny. I to nie zawsze. Szcze­gó­ło­we prze­pi­sy doty­czą­ce jego wiel­ko­ści, wagi i ilo­ści, są róż­ne u poszcze­gól­nych prze­woź­ni­ków. War­to wziąć te prze­pi­sy na poważ­nie, bo jeże­li nasz bagaż będzie zbyt duży, będzie­my zmu­sze­ni zosta­wić go na lot­ni­sku lub dopła­cić spo­ro pie­nię­dzy, za umiesz­cze­nie go w luku baga­żo­wym.
  
Ryana­ir

bagaż podręczny ryanair
 
     Irlandz­ki prze­woź­nik ma bar­dzo korzyst­ne prze­pi­sy doty­czą­ce wiel­ko­ści baga­żu. Na pokład samo­lo­tu może­my wnieść bagaż pod­ręcz­ny wiel­ko­ści 55 x 40 x 20 cm. Jest to wiel­kość śred­nie­go ple­ca­ka tury­stycz­ne­go. Dodat­ko­wo, dozwo­lo­ny jest dru­gi, mały bagaż, wiel­ko­ści 35 x 20 x 20 cm. Tutaj zmie­ści­my dużą, dam­ską toreb­kę, spo­ry fute­rał na apa­rat foto­gra­ficz­ny czy tor­bę z zaku­pa­mi ze skle­pu bez­cło­we­go. W Ryana­irze moż­na więc wziąć ze sobą napraw­dę dużo baga­żu. Oprócz pod­sta­wo­we­go ekwi­pun­ku, zazwy­czaj mie­ści mi się nawet namiot. Przed wej­ściem na pokład samo­lo­tu, bagaż musi zmie­ścić się w takiej skrzyn­ce:
 
bagaż podręczny ryanair 
      Jeże­li nasz ple­cak będzie miał spo­re roz­mia­ry (ale wciąż nie­prze­kra­cza­ją­ce tych dozwo­lo­nych), może­my zostać popro­sze­ni o umiesz­cze­nie go w luku baga­żo­wym. Wów­czas, zosta­wi­my go przed wej­ściem do samo­lo­tu, a pra­cow­nik lot­ni­ska umie­ści go w luku. Jest to oczy­wi­ście bez­płat­ne. Bagaż, po przy­lo­cie, będzie do odbio­ru na taśmie w ter­mi­na­lu.
 
bagaż podręczny
 
Wiz­za­ir
bagaż podręczny wizzair 

     Wbrew fir­mo­we­mu kolo­ro­wi tej linii, spra­wa baga­żu nie wyglą­da tu różo­wo. Warun­ki doty­czą­ce baga­żu pod­ręcz­ne­go, są naj­bar­dziej nie­ko­rzyst­ne ze wszyst­kich popu­lar­nych w Pol­sce tanich prze­woź­ni­ków. Na pokład może­my wnieść jed­ną sztu­kę baga­żu pod­ręcz­ne­go. Wiz­za­ir wyróż­nia ich dwa rodza­je:

 1. Mały bagaż pod­ręcz­ny - jest dar­mo­wy, ale za to dość mały. Jego wymia­ry to 42 x 32 x 25 cm, bez limi­tu wago­we­go. W prak­ty­ce, taką wiel­kość ma spo­ry ple­cak szkol­ny. Wierz­cie mi lub nie, ale spo­koj­nie moż­na się w nie­go spa­ko­wać na back­pa­ker­ską podróż. Namiot cięż­ko tu zmie­ścić, ale cała resz­ta podróż­ne­go ekwi­pun­ku wej­dzie. Poza tym, nie trze­ba tak bar­dzo trzy­mać się tych wymia­rów, ale o tym napi­szę poni­żej.
 2. Duży bagaż pod­ręcz­ny — jest nie­co więk­szy niż bagaż w Ryana­irze — 56 x 45 x 25 cm. Dodat­ko­wo, nie ma limi­tu wago­we­go. Jest on jed­nak płat­ny. Jego cena zale­ży głów­nie od dłu­go­ści lotu, oraz sezo­nu i wyno­si od 42 do 84 zło­tych. Wyku­py­wa­łem go tyl­ko raz, kie­dy lecąc do Tron­dhe­im, wzię­li­śmy spo­rą ilość jedze­nia (w Nor­we­gii jest bar­dzo dro­go). To była moja pierw­sza podróż Wiz­za­irem i nie wie­dzia­łem jesz­cze jak to wszyst­ko wyglą­da. Dziś, na pew­no zmie­ścił­bym się w mały bagaż. Uwa­ga! Wyku­pie­nie duże­go baga­żu nie ozna­cza, że może­my wnieść go dodat­ko­wo, oprócz małe­go. Na pokład może­my wnieść tyl­ko jeden bagaż. Mały lub duży.

bagaż podręczny


Easy­jet

bagaż podręczny easyjet 

     W Easy­je­cie dopusz­czal­na wiel­kość baga­żu wnie­sio­ne­go na pokład samo­lo­tu to 50 x 40 x 20 cm. Mimo to, może­my podró­żo­wać z więk­szym baga­żem pod­ręcz­nym. Jego mak­sy­mal­ne wymia­ry to 56 x 45 x 25 cm. Przy takich gaba­ry­tach, może­my być jed­nak popro­sze­ni o zosta­wie­nie baga­żu pra­cow­ni­ko­wi lot­ni­ska, przed wej­ściem na pokład samo­lo­tu, podob­nie jak w Ryana­irze. Wte­dy nasz bagaż zosta­nie za dar­mo umiesz­czo­ny w luku baga­żo­wym, a po przy­lo­cie będzie­my mogli go ode­brać na taśmie w ter­mi­na­lu.
 
Jak spraw­dza się wiel­kość baga­żu?
 
     Przed wej­ściem na pokład samo­lo­tu, może­my zostać popro­sze­ni o zmie­rze­nie nasze­go baga­żu pod­ręcz­ne­go. Wów­czas, będzie­my musie­li wci­snąć nasz ple­cak lub waliz­kę w spe­cjal­ny koszyk, któ­re­go wiel­kość odpo­wia­da wiel­ko­ści luku baga­żo­we­go na pokła­dzie samo­lo­tu. W prak­ty­ce wyglą­da to tak, że obsłu­ga albo w ogó­le nie spraw­dza baga­ży, albo spraw­dza­ją tyl­ko te, któ­re wyglą­da­ją na wyjąt­ko­wo duże. Mi kon­tro­la zda­rzy­ła się może ze dwa razy w życiu.

  
IMG_1198Z przo­du koszyk na mały bagaż pod­ręcz­ny, a z tyłu — na duży (Wiz­za­ir).

 
Dla­cze­go moż­na podró­żo­wać z za dużym baga­żem?
 
     Praw­da jest taka, że w więk­szość swo­ich podró­ży, lecę z nie­co za dużym baga­żem. Mogę sobie na to pozwo­lić, ponie­waż latam z ple­ca­kiem, a ten, w razie potrze­by, moż­na skom­pre­so­wać. Gdy­bym został popro­szo­ny o zmie­rze­nie baga­żu, praw­do­po­dob­nie nie zmie­ścił­by się w koszy­ku. Wycią­gam wów­czas wszyst­kie ubra­nia i zakła­dam na sie­bie, a drob­ne przed­mio­ty cho­wam po kie­sze­niach. Ple­cak dra­stycz­nie zmniej­sza wte­dy swo­ją obję­tość. Mogę zro­bić z sie­bie idio­tę, ale na pokład mnie wpusz­czą. Prze­pi­sy mówią jedy­nie o wiel­ko­ści baga­żu. a nie wspo­mi­na­ją o tym, że pasa­żer nie może mieć na sobie pię­ciu koszu­lek, trzech pola­rów i dwóch par spodni. Sły­sza­łem nawet o ludziach, któ­rzy lecąc na nar­ty, wcho­dzą na pokład samo­lo­tu w butach nar­ciar­skich, żeby zaosz­czę­dzić miej­sce w baga­żu.

bagaż podręczny   

     W prak­ty­ce, bar­dzo rzad­ko zda­rza mi się, żeby obsłu­ga mie­rzy­ła mój ple­cak, choć zazwy­czaj jest on nie­co więk­szy, niż ten dozwo­lo­ny. Myślę, że zda­ją sobie spra­wę, że w razie kon­tro­li, zało­żę wszyst­ko na sie­bie i będą musie­li mnie wpu­ścić. W gor­szej sytu­acji są oso­by podró­żu­ją­ce ze sztyw­ny­mi waliz­ka­mi. Jeże­li pod­czas kon­tro­li baga­żu, choć jed­no kół­ko będzie wysta­wać poza koszyk, to mają spo­ry pro­blem. Nie ma żad­ne­go spo­so­bu, żeby go upchnąć. Widzia­łem już na lot­ni­sku pasa­że­rów, któ­rzy przed wej­ściem na pokład żegna­li się ze swo­imi waliz­ka­mi. Z tego wzglę­du, pole­cam podró­żo­wa­nie z ple­ca­kiem! Poza tym, ist­nie­je kil­ka spo­so­bów na dodat­ko­wy bagaż…
  

Spo­sób na koc (Wiz­za­ir)
  
     W regu­la­mi­nie linii Wiz­za­ir może­my wyczy­tać nastę­pu­ją­cy zapis:
  
“Dodat­ko­wo (poza baga­żem pod­ręcz­nym) pasa­że­ro­wie mogą wno­sić nastę­pu­ją­ce przed­mio­ty:
- płaszcz lub koc; (…)
- mate­ria­ły do czy­ta­nia pod­czas lotu; (…)”
  
     To ozna­cza, że w razie zbyt duże­go baga­żu, moż­na wycią­gnąć śpi­wór z ple­ca­ka i wnieść go jako koc, powo­łu­jąc się na powyż­szy zapis. Co praw­da nigdy oso­bi­ście tego nie testo­wa­łem, ale kie­dyś pyta­łem pra­cow­ni­ka spraw­dza­ją­ce­go baga­że, czy by to prze­szło. Odpo­wie­dział, że to pew­nie zale­ży od wpusz­cza­ją­cej oso­by, ale że on by nie miał zastrze­żeń.

bagaż podręczny
Takie ple­ca­ki spo­koj­nie zmiesz­czą się jako małe baga­że pod­ręcz­ne w Wiz­za­irze


Spo­sób na rekla­mów­kę ze skle­pu bez­cło­we­go (Wiz­za­ir):

      W regu­la­mi­nie linii Wiz­za­ir może­my wyczy­tać nastę­pu­ją­cy zapis:

 “Każ­dy pasa­żer może prze­wieźć:
- jed­ną sztu­kę baga­żu pod­ręcz­ne­go (…)
- zaku­py doko­na­ne w stre­fie bez­cło­wej na lot­ni­sku po kon­tro­li bez­pie­czeń­stwa.”
  
     Sko­ro może­my wejść na pokład z zaku­pa­mi z bez­cło­we­go, to wystar­czy, że zaopa­trzy­my się w rekla­mów­kę z napi­sem “Duty free” z takie­go skle­pu i może­my wrzu­cić do niej nie­miesz­czą­cy się w ple­ca­ku ekwi­pu­nek. Do środ­ka nikt nam zaglą­dał nie będzie. Zawsze to dodat­ko­wa prze­strzeń.
  
Czy moż­na zabie­rać jedze­nie?
  
     Tak! Moż­na zabie­rać jedze­nie, przy czym ist­nie­je zakaz wwo­że­nia i wywo­że­nia pro­duk­tów pocho­dze­nia zwie­rzę­ce­go z i do UE. Mimo to, zawsze w moim ple­ca­ku są kanap­ki z szyn­ką, pasz­te­ty, kaba­no­sy etc. i to zazwy­czaj spo­ry zapas. Nikt nie prze­szu­ku­je baga­żu, po przy­lo­cie do miej­sca doce­lo­we­go, więc pro­ble­mu nie ma. Nato­miast przed lotem, przy kon­tro­li bez­pie­czeń­stwa, nigdy nikt nie zwró­cił mi uwa­gi. Im zale­ży tyl­ko, żeby nie wwo­zić przed­mio­tów stwa­rza­ją­cych zagro­że­nie na pokła­dzie. Dla­te­go, jeże­li nie mamy super ostrych pla­ster­ków szyn­ki, któ­ry­mi moż­na by zra­nić ste­war­des­sę, albo mega twar­de­go kaba­no­sa, któ­rym dało by się zatłuc pilo­ta, to pro­ble­mów nie będzie.

bagaż podręczny
Cza­sem trze­ba lecieć z zapa­sa­mi jedze­nia…
 

     Jeśli cho­dzi o wszel­kie pły­ny, to spra­wa jest bar­dziej skom­pli­ko­wa­na. Otóż zabro­nio­ne jest prze­wo­że­nie pły­nów w pojem­ni­kach więk­szych niż 100 ml. Takich pojem­ni­ków może­my mieć dzie­sięć, bo łącz­na ilość pły­nów nie może wynieść wię­cej niż jeden litr. Doty­czy to tak­że past do zębów, kre­mów etc. (wszyst­kie­go, co na opa­ko­wa­niu ma poda­ną zawar­tość w mili­li­trach). Dodat­ko­wo, nale­ży te wszyst­kie pły­ny wło­żyć w spe­cjal­ny, prze­zro­czy­sty wore­czek z zapię­ciem stru­no­wym (dostęp­ne na lot­ni­skach) i wycią­gnąć go z baga­żu pod­czas kon­tro­li. Oczy­wi­ście jed­ne lot­ni­ska bar­dziej prze­strze­ga­ją tych prze­pi­sów, inne mniej, ale zasa­da ta jest mię­dzy­na­ro­do­wa i teo­re­tycz­nie obo­wią­zu­je wszę­dzie. Ponoć wyni­ka ona z fak­tu, że żad­na sub­stan­cja w tak małej butel­ce nie jest w sta­nie uszko­dzić samo­lo­tu, a więk­sza ilość, owszem. Teo­re­tycz­nie moż­na wnieść kil­ka bute­le­czek i połą­czyć ich zawar­tość na pokła­dzie, ale ludzie, któ­rzy two­rzy­li to dziw­ne pra­wo zało­ży­li, że w samo­lo­cie nie ma warun­ków do takich ope­ra­cji.
  
bagaz podręczny  
     Poza pły­na­mi, nie moż­na wno­sić na pokład samo­lo­tu nic, czym mogli­by­śmy kogoś zra­nić — ostre narzę­dzia itp., a tak­że, żad­nych przed­mio­tów pod ciśnie­niem — dez­odo­ran­tów, zapal­ni­czek itd. Szcze­gó­ło­wa lista przed­mio­tów zaka­za­nych znaj­du­je się tutaj.
 

Żró­dła:
http://wizzair.com/pl-PL/useful_information/baggage

157 komentarzy do wpisu „Jak spakować się w bagaż podręczny? — praktyczny poradnik

  • Te kla­sycz­ne ste­la­że bez pro­ble­mu prze­cho­dzą. Śle­dzie, czy szpil­ki raz prze­cho­dzą, a raz nie, więc lepiej nie ryzy­ko­wać. Moż­na kupić pla­sti­ko­we śle­dzie, albo zestaw zaostrzo­nych ołów­ków i użyć ich jako szpil­ki 😉

 1. Nam raz gosciu na tra­sie Medio­lan-Frank­furt nie chciał puścić śle­dzi, dłu­go je oglą­dał ale w koń­cu jed­nak sie zgo­dził

 2. Co do śpi­wo­ru w wiz­za­ir zawsze prze­cho­dzi jako koc jeśli ktoś ma uwagi,ale nigdy nikt nie kazał mi go zosta­wić ;).
  Już widzia­łam też, że kaza­li upy­chać zaku­py z wol­no­cło­we­go ludziom w ple­cak, bo że nie moż­na wno­sić dodat­ko­wych rekla­mó­wek. Wszyst­ko zależ­ne od osób kon­tro­lu­ją­cych ;).

 3. Nie moż­na wnieść dwu­stu bute­le­czek z pły­na­mi, bo prze­pi­sy mówią, że łącz­na ilość pły­nów w pojem­ni­kach po 100 ml nie może prze­kra­czać 1 litra, w związ­ku z czym — mak­sy­mal­nie 10 wcho­dzi w grę 😉

  • mak­sy­mal­nie 10? tak, jesli zakla­da­my ze wszyst­kie nasze ‘ply­ny’ sa w pojem­ni­kach 100ml, ale jesli by pomy­slec, co woza kobie­ty, jest to napraw­de TETRIS w tych worecz­kach. pojem­ni­kow moze byc wie­cej niz 10, ponie­waz jesli cho­dzi o kosme­ty­ki, cza­sem sa to po pro­stu malen­kie ‘slo­icz­ki’ czy opa­ko­wa­nia z kre­ma­mi, czy tusze do rzes, ato­mi­ze­ry z per­fu­ma­mi kto­re sa mniej­sze 😉 wiec nie w kaz­dym wypad­ku jest to mak­sy­mal­nie 10 😉

 4. Dzię­ki Ci za ten tekst!! Nie­dłu­go ruszam na ponad 2tyg. włó­czę­gę auto­sto­pem — w pierw­szą stro­nę lecę z samym pod­ręcz­nym i muszę upchnąć wszyst­ko w pod­ręcz­ny, z namio­tem i śpi­wo­rem włącz­nie. Już nie mogę docze­kać się prób­ne­go pako­wa­nia 😉

 5. Tym postem będą­cym jed­no­cze­śnie porad­ni­kiem mnie ratu­jesz 😀 Aku­rat pod koniec czerw­ca lecę do Szwe­cji i zasta­na­wia­łam się, co mogę i jak to zabrać 😀

  Mój: autostopowiczka1990.wordpress.com

 6. Dzie­ki za te infor­ma­cje, z pew­no­scia przy­dat­ne kaz­de­my co zawsze sie zasta­na­wia przed wylo­tem — czy oby na pew­no dobry ma bagaż.

 7. Z każ­dym wylo­tem stre­su­ję się coraz mniej. Ostat­nio lecia­łam inny­mi linia­mi: Nor­we­gian i SAS i bez­pro­ble­mo­wo wno­si­łam dwa baga­że pod­ręcz­ne, mimo, że nie było tego w regu­la­mi­nie. Wyda­je mi się, że to kwe­stia obsłu­gi ale tak­że linii lot­ni­czych. Nie­któ­re napraw­dę będą się moc­no spie­ra­ły o każ­dą rzecz, któ­rą wno­sisz na pokład.

 8. Kil­ka pyta­nek ode mnie:
  - z tą rekla­mów­ką z bez­cło­we­go to.. serio? Mogę mieć pod­ręcz­ny i w rekla­mów­ce, np. swo­je jakieś tam jedze­nie, na miej­scu kupić rekla­mów­kę w bez­cło­wym i tam prze­pa­ko­wać?
  - Jak to jest z kie­sze­nia­mi? Mogę powsa­dzać do nich co mi się zmie­ści?
  - A taki apa­rat foto­gra­ficz­ny… Mogę mieć na szyi, czy lepiej upchnąć do ple­ca­ka?
  - No i ner­ki. Mogę mieć taką ner­kę przy­pię­tą do sie­bie (oczy­wi­ście wypeł­nio­ną tym i owym)?

  • - teo­re­tycz­nie, nie moż­na. Ale w regu­la­mi­nie pisze, że moż­na mieć zaku­py z bez­cło­we­go, oprócz baga­żu. I jeże­li spa­ku­jesz do takiej rekla­mów­ki swo­je jedze­nie to powin­no się udać 😉 Musiał­byś mieć ogrom­ne­go pecha, żeby ktoś Ci tam zaj­rzał 😉
   - możesz upchać ile wle­zie,
   - teo­re­tycz­nie nie moż­na i jak mia­łem apa­rat na szyi to ze dwa razy mi pani kaza­ła go scho­wać. A teraz cho­wam go pod kurtkę/polar i wte­dy już nie ma pra­wa się do nie­go przy­cze­pić.
   - z ner­ką jest podob­nie. Mogła­by się do niej przy­cze­pić. Ale jak scho­wasz pod kurt­kę czy blu­zę, to przej­dzie na pew­no 😉

  • Za kon­tro­lą bez­pie­czeń­stwa.
   A tak nawia­sem mówiąc, to war­to coś w nim kupić — ceny są bar­dzo niskie, jeże­li leci­my poza UE. Jeże­li leci­my do inne­go kra­ju w UE to już cena jest stan­dar­do­wa, ale lecąc np. do Nor­we­gii moż­na spo­ro zaosz­czę­dzić na alko­ho­lu czy papie­ro­sach 😉

 9. lece ryana­irem , moj bagaz prze­kra­cza 8cm wyso­ko­sci , moja waliz­ka nie jest sztyw­na , jest to tor­ba pod­roz­na czy mimo to przej­dzie te 8cm ? od gory moge zawsze ja zmniej­szyc

 10. lece ryana­irem i toreb­ka kto­ra moge miec ze soba ma male wymia­ry , moja sio­stra lecia­la i mia­la wiek­sza toreb­ke czy mimo to lepiej przy­go­to­wac sobie mala toreb­ke w razie gdy­bym mia­la sie prze­pa­ko­wac ?

 11. Mam pyta­nie czy w baga­żu pod­ręcz­nym moge mieć pil­ni­czek do paznok­ci, nozycz­ki coś co jest meta­lo­we no i maszyn­ki do gole­nia ?

  • Maszyn­ki możesz na pew­no, nożycz­ki tyl­ko takie małe, do okre­ślo­nej dłu­go­ści ostrza, ale nie pamię­tam jaka to dłu­gość — musisz poszu­kać w necie. Pil­ni­czek też, o ile nie jest jakiś wiel­ki i ostry, możesz wziąć 😉

 12. A czy ewen­tu­al­nie mając ple­cak 60l i paku­jąc go odpo­wied­nio tak, żeby jakaś spo­raw­sza jego część była pusta (objaz­do­wy wyjazd na 6 dni do Bośni) uda mi się go upchnąć w małym baga­żu pod­ręcz­nym Wiz­za­ir? Pro­blem pole­ga na tym, że potrze­bu­ję kupić więk­szy ple­cak, bo w przy­szło­ści pla­nu­ję też więk­sze wypa­dy. Nie chcę teraz kupo­wać 35–40l, żeby póź­niej musieć i tak kupo­wać więk­szy model. Nie wiem czy dobrze kom­bi­nu­ję, bo jestem zie­lo­na w tema­cie jak na razie.

  Zuza

  • Jak naj­bar­dziej da się upchnąć. Sprawdź tyl­ko, czy nie masz ste­la­ża dłuż­sze­go niż naj­dłuż­szy wymiar dopusz­czal­ne­go baga­żu. Jeże­li jest dłuż­szy to masz dwie opcje:
   1. Wycią­gnąć ste­laż i lecieć bez ste­la­ża.
   2. Wycią­gnąć ste­laż za kon­tro­lą bez­pie­czeń­stwa, a przed wej­ściem na pokład i na czas wej­ścia na pokład i kon­tro­li baga­żu scho­wać prę­ty od ste­la­ża w nogaw­ce 🙂

   • Mam ple­cak 65+5l. Oczy­wi­ście nie zamie­rzam pako­wać go na maxa 😀 Wyso­kość (czy­li wła­śnie ten gów­nia­ny, ale jed­nak potrzeb­ny ste­laż) to 57cm — jak myślisz, przej­dzie? Bo niby moż­na nie­co po uko­sie w ten koszyk wsa­dzić, tak żeby ste­laż nie ster­czał cen­tral­nie w pio­nie… do tej pory lata­łam z waliz­ką o ide­al­nych wymia­rach, ale teraz sto­pik będzie odcho­dził na miej­scu, więc bar­dzo chce wziąć mój wygod­ny ple­ca­czek 🙂 i jesz­cze jed­no: w tej uro­czej wia­cie na samo­lo­ty zwa­nej Beau­va­is godzi­na na prze­siad­kę wystar­czy w sezo­nie let­nim czy już powin­nam robić w gat­ki? 🙂

    • Przej­dzie 😉
     A co do prze­siad­ki… ja bym się stre­so­wał. Ale jak wszyst­ko przy­le­ci na czas, to się uda 😉

     • Dzię­ki za odpo­wiedź! Miej­my nadzie­ję, że wszyst­ko się uda 🙂 uda­ne­go lata wszyst­kim podróż­ni­kom!

  • Moja odpo­wiedź brzmi: namiot mam mały, śpi­wór śred­niej wiel­ko­ści, ciu­chów zabie­ram jak naj­mniej, a żar­cie zgnia­tam i też wła­zi 😉
   (do małe­go pod­ręcz­ne­go w Wiz­zie nie mie­ści mi się namiot — cała resz­ta owszem)

 13. Czy anty­per­spi­rant w sztyf­cie uzna­ją mi jako pły­ny i musi być w prze­zro­czy­stym worecz­ku czy może być w tor­bie luzem i czy pęse­te do brwi moge prze­wieźć w pod­recz­nym czy mi wywa­lą. Z góry dzię­ki 🙂

  • W sztyf­cie raczej nie, ale nie zaszko­dzi wrzu­cić do worecz­ka, jak będzie miej­sce. Pęse­tę możesz, póki jest mała. Jest jakaś gra­nicz­na dłu­gość takich przed­mio­tów jak pęse­ty czy nożycz­ki, ale nie pamię­tam ile dokład­nie. Jak jest mała to się uda 😉

 14. Cześć!
  Mam pyta­nie o jeden z Two­ich ple­ca­ków ze zdjęć. Kon­kret­nie o ten czar­ny, któ­ry przy­mie­rzasz do koszy­ka Ryana­ira. Jaka to fir­ma i model? Czy ma on dokład­nie 55 czy może ciut wię­cej?

  Zawsze wyda­wa­ło mi się, że skrzyn­ki Ryana­ira są pozio­me, a nie pio­no­we, dla­te­go oba­wia­łam się ‚że mini­mal­nie więk­szy ple­cak ze ste­la­żem, któ­re­go nie da się wyjąć, się tam nie zmie­ści. Jeśli jest pozio­mo, może ewen­tu­al­nie wysta­wać mini­mal­nie, ale przy­naj­mniej wej­dzie. Nie wiem czy dobrze kom­bi­nu­ję i się nie prze­ja­dę. Chcę kupić więk­szy ple­cak 50–60L, taki w któ­ry spa­ku­ję się na week­end już mam, ale w grę wcho­dzi teraz ple­cak dosto­so­wa­ny do ewen­tu­al­nych dłuż­szych wędró­wek, np. Cami­no­de­San­tia­go, ale mogą­cy być też tor­bą podróż­ną od schro­ni­ska do hoste­lu itd. Sto­su­jąc chwy­ty tanie­go podró­żo­wa­nia mam zamiar ubrać się na cebul­kę, a potem wszyst­ko upchnąć do ple­ca­ka. Pole­casz jakiś model do 400/450 zł?

  Pozdra­wiam
  Pat­si

  • To jest ple­cak Hi Tec Katan­ga, doklad­nie 65 l (55 + 10l komin). Bar­dzo go pole­cam! Pole­ca­łem juz go wie­lu oso­bom i bar­dzo byli zado­wo­le­ni. Mój, po czte­rech latach użyt­ko­wa­nia nie­co się roz­pa­da, ale praw­do­po­dob­nie kupię sobie taki sam 😉 jest bar­dzo dobry tak­że do lata­nia ryany­em lub easy­je­tem. Jak się co zapa­ku­je do peł­na to nie wje­dzie jako bagaz pod­recz­ny, ale mozna nie pako­wac do pel­na i skom­pre­so­wac. Wymia­ry ma ide­al­ne, ste­laz w razie cze­go mozna wyjac.
   Co do tych skrzy­nek, to nie ma zna­cze­nia czy jest pio­no­wa czy pozio­ma, bo po pro­stu wte­dy wkla­dasz ple­cak pozio­mo 😉

 15. Ja nie­daw­no wio­zlam hisz­pan­ska kiel­ba­se do pol­ski na pre­zent. Pan kazal mi poka­zac co ja tam mam. Wycia­gne­lam kiel­ba­se i z usmie­chem powie­dzia­lam jej nazwe po hisz­pan­sku. Oni sa z niej bar­dzo dum­ni i pan tyl­ko sie usmiech­nal mowiac ze musza zwra­cac uwa­ge na mate­rial orga­nicz­ny.

  Gene­ral­nie super arty­kul, nie wpa­dlam nigdy na Duty Free rekla­mow­ke! Czas zaczac!

 16. Będę lecia­ła za pięć dni z Ber­li­na do Pary­ża EasyJet’em i mogę zabrać tyl­ko pod­ręcz­ny 50 x 40 x 20 ale w sze­ro­ko­ści jest o 5cm za duży, i nie chcę na Check’erze 55 € dopła­cać.. no i jak zwy­kle wiel­ki stres..

 17. Bagaż pod­ręcz­ny Wiz­za­ir — ja mam ple­cak Semi Line 8352 wymia­ry ide­al­ne na bagaż pod­ręcz­ny Wiz­za­ira: 42 x 32 x 18cm

  Nie­ste­ty już tro­chę zużyty…kupiłam inny 45 x 32 x 17 cm McKin­ley San­ta Cruz 25 180380 ale mar­twie sie czy mi go prze­pusz­czą i czy zmie­śći się do koszy­ka… (usztyw­nia­ny tył nie­ste­ty wiec raczej cież­ko będzie go upchać)

  mam jesz­cze tor­be usztyw­nia­ną ale to chy­ba odpa­da bo lek­ko prze­kra­cza wymia­ry (o 2 cm) ale jest usztyw­nia­na wiec raczej jej nie zegne… co myśli­cie?
  M.

 18. a ja mam z kolei jesz­cze inne pyta­nie co do Wiz­za­ir. Lecę w tym roku tymi linia­mi pierw­szy raz i wolę wie­dzieć na 100%. Uży­ję swo­je­go śpi­wo­ra jako koc, a pod koc wepchnę swój apa­rat lustrzan­kę. Mówi­łeś, że się nie cze­pia­ją. Ale nie pisz­czy na bram­kach? Napraw­dę nie ma z tym pro­ble­mu?

 19. Kom­bi­no­wa­nie z kocem czy apa­ra­tem to dopie­ro przy wyj­ściu do samo­lo­tu, a nie przy kon­tro­li bez­pie­czeń­stwa. 🙂

 20. Jesli cho­dzi o Wiz­za­ira to ostat­nio zro­bi­li sie bar­dziej restryk­cyj­ni z baga­ża­mi pod­ręcz­ny­mi. Może dosta­li jakieś nowe roz­po­rzą­dze­nia. Dokład­nie spraw­dza­ją kto jaki bagaz ma. W Ryana­ir zro­bi­li się pod tym kątem bar­dzo tole­ran­cyj­ni, aż sam się dzi­wie jakie ludzie potra­fią miec baga­że pod­ręcz­ne 🙂

  • Według mnie to jest kwe­stia lot­ni­ska, oraz indy­wi­du­al­nie każ­de­go czło­wie­ka. Bo to nie pra­cow­ni­cy Wiz­za­ira spraw­dza­ją baga­że, ale pra­cow­ni­cy lot­ni­ska. Raz bywa tak, raz tak…

 21. Mam pyta­nie, czy mogę dez­odo­rant nivea 125ml. prze­wieść w baga­żu reje­stro­wa­nym ( lecę Wizz), czy musi być on odpo­wied­nio zapa­ko­wa­ny?
  Jakie wymia­ry mak­sy­mal­ne powi­nien mieć taki bagaż i ile ważyć naj­wię­cej?
  I jesz­cze jed­no pyta­nie lecę do Anglii na 4 dni i zna­jo­my popro­sił mnie abym przy­wio­zła mu papie­ro­sy- bio­rę mu 6 kar­to­nów i 1 pacz­kę dla sie­bie, czy mogą być z tego jakieś kon­se­kwen­cje??
  Dzię­ki za odpo­wiedź 🙂

  • Teo­re­tycz­nie taki dez­odo­rant nie przej­dzie. W prak­ty­ce, zazwy­czaj prze­cho­dzi 😉
   Wymia­ry masz poda­ne wyżej na tej stro­nie, nato­miast limi­tu wago­we­go w Wiz­zie nie ma.
   Z tymi 6 kar­to­na­mi może być pro­blem, ale to musisz poczy­tać w necie o warun­kach bez­cło­we­go wywo­zu towa­rów. Ja się nie znam na tym 😉
   Pozdra­wiam i powo­dze­nia!

 22. Bar­dzo dzię­ku­ję za ten wpis, dzię­ki temu pierw­sza podróż samo­lo­tem była o wie­le mniej stre­su­ją­ca! 🙂
  Rze­czy­wi­ście gdy lecie­li­śmy z Ryana­irem nie spraw­dza­li nam zupeł­nie roz­mia­ru baga­żu, a nie­któ­rzy na pew­no mie­li ple­ca­ki i tor­by prze­kra­cza­ją­ce wymia­ry. Tyl­ko te więk­sze waliz­ki umiesz­cza­li za dar­mo w luku baga­żo­wym, jako że tyl­ko 90 baga­ży pod­ręcz­nych mie­ście się na pokła­dzie.

 23. Czy jeśli mam bagaż pod­ręcz­ny jako sztyw­ną waliz­kę i jej wyso­kość prze­kra­cza dozwo­lo­ną o 2 cm to war­to ryzy­ko­wać? Lecę Ryana­irem i sama waliz­ka ma te 55 cm ale razem z rącz­ka jest już oko­ło 56,57.. tak samo z mała toreb­ką, wyso­kość powin­na być 20 cm u mnie wyno­si 25 cm

 24. Hej,
  Za dwa tygo­dnie lecę do Gru­zji. Na miej­scu zamie­rzam poru­szać się auto­sto­pem.
  Wycho­dzę z zało­że­nia, że zawsze war­to się zabez­pie­czyć, więc zawsze na takie podró­że zabie­ram ze sobą nóż, jed­nak teraz, po raz pierw­szy lecę samo­lo­tem, a póź­niej od razu łapię sto­pa. Pyta­nie moje brzmi, czy scy­zo­ryk przej­dzie?

 25. Czesc,
  Mam alum­nio­wy ste­laż w o takim ple­aca­ku: https://www.himountain.pl/sprzet/kategorie-sprzet/plecaki-i-torby/srednie-30—50l/plecak-gritstone-50–1948.html
  Ste­laż ma postać pałą­ka wyj­mo­wa­ne­go i na rze­py. sze­ro­kość pałą­ka to ok 1 cm, z dwóch stron nie zakoń­czo­ne niczym.
  Uwa­żasz, że raczej powin­nam go wyjąć i wrzu­cić do nada­wa­ne­go baga­żu czy raczej nie będzie pro­ble­mu?
  Dzię­ki
  Asia

  • Przej­dzie. A nawet jak nie to przy pra­cow­ni­kach wycią­gasz ste­laż i wkła­dasz w spodnie, wzdłuż nogaw­ki, koń­ców­kę umiesz­cza­jąc w skar­pe­cie. Spraw­dzo­ny spo­sób 😉

  • Ja pro­po­nu­ję zde­mon­to­wać ste­larz przed ;)))) Swiet­nie do tego nada­je się rekaw kurt­ki, trze­ba tyl­ko koniec ręka­wa ścią­gnąć dobrze gum­ką do wło­sów. Zawsze tak robię ;)))))) Potem jak­by nigdy nic podejść do odpra­wy. Poza tym rekla­mów­ki z duty free to świet­ny pomysł. Upy­cham tam co się da ;)))

 26. We Fran­cji ska­so­wa­li mi kon­ser­wy z ryb­ka­mi. Ups jak bola­ło. Czy­li zale­ży gdzie się jedzie i kto spraw­dza baga­że ;)))))

 27. W Ber­gen w Nor­we­gi w posia­da­nie kon­to­le­rów dosta­ła się moja kuchen­ka gazo­wa. Na nic proś­by i tań­ce bła­gal­ne. Prze­pa­dła.
  W Gru­zji zka­so­wa­li zwy­kłą grzał­kę — chy­ba nikt nigdy wcze­śniej nie widział tam tej radziec­kiej myśli tech­no­lo­gicz­nej i obslu­ga lot­ni­ska była prze­ko­na­na, że będę chcia­ła kablem od grzał­ki udu­sić pilo­ta ;(.

 28. może to głu­pie pyta­nie.… ale pierw­szy raz lecę z baga­żem pod­ręcz­nym, więc mam pew­ne oba­wy 😉 czy jak mam zwy­kłą tor­bę podróż­ną to mogę ją wsa­dzić bokiem do tej ich w ryana­irze nie­bie­skiej spraw­dzar­ki roz­mia­ru baga­żu? tyl­ko oby się zmie­ści­ła? pozdra­wiam 🙂

  • Ta nie­bie­ska spraw­dzar­ka imi­tu­je miej­sce jakie masz w luku baga­żo­wym w samo­lo­cie. Sko­ro więc nie ma róż­ni­cy jak wło­żysz tor­bę do luku baga­żo­we­go, to też nie ma róż­ni­cy jak wło­żysz do spraw­dzar­ki 😉

 29. Czy­li, jeśli dobrze rozu­miem, mając “nie­sztyw­ny” i nie do koń­ca wypeł­nio­ny ple­cak, mogę go składać/zwijać/ugniatać itd. jak chcę byle się zmie­ścił, tak?

 30. Możesz wymie­nić rze­czy któ­re zabie­rasz lecąc z namio­tem. Co jest nie­zbęd­ne żeby dobrze zor­ga­ni­zo­wać sobie w nim noc­leg?

  • Kari­ma­ta (ew. mate­rac) i śpi­wór to oczy­wi­ście pod­sta­wa. Podusz­ki nie bio­rę bo rów­nie dobrze spi­su­je się zwi­nię­ty w kłę­bek polar. Zależ­nie gdzie jadę (czy w miej­sce zim­ne czy cie­płe) zabie­ram wię­cej lub mniej cie­płych ubrań, typu pola­ry, kale­so­ny, cie­płe skar­pe­ty etc. Zamiast śle­dzi nato­miast, war­to kupić sobie w OBI lub obi­po­dob­nym skle­pie pla­sti­ko­we szpil­ki. Taich nie cze­pią się przy kon­tro­li na lot­ni­sku.
   To chy­ba tyle z takich namio­to­wych spraw 😉 Powo­dze­nia!

 31. Wła­snie zasta­na­wiam się nad ple­ca­kiem twój ple­cak Hi Tec Katan­ga 65L ma dłu­gość bez komi­na 68 a z komi­nem 86 i jak go zmie­ści­łeś w tej ram­ce od ryana­ir jak oni dopusz­cza­ja do 55cm ? i jakie­go uży­wasz rodza­ju ple­ca­ka lata­jąć wiz­za­ir ?

  • No to nie dopa­ko­wu­ję go do koń­ca i ści­skam od góry… i wcho­dzi. Z resz­tą, i tak nigdy mi nie spraw­dza­ją 😉
   A w Wiz­zie uży­wam Hi Moun­ta­ina, jakieś 45l, ale też jest za duży. Też nigdy nie spraw­dza­ją 😉

   • Hej widzę, że jesz­cze w jed­nym skle­pie jest dostęp­ny hi-tec katan­ga. myśla­łem go kupić. tyl­ko wra­cam wiz­za­irem i nie wiem czy w razie jakiejś zasad­nicz­ki on przy ścią­gnię­ciu paska­mi przej­dzie przez ten powięk­szo­ny pod­ręcz­ny. Czy­li nie spraw­dza­łeś jak to się ma wobec katan­gi? Szu­kam cze­goś do zaku­pu przed wyjaz­dem bo for­ma wyjaz­du mi się zmie­ni­ła.

 32. Witam, na wstę­pie dzię­ku­ję za wszel­kie wska­zów­ki. Moje pyta­nie brzmi :czy przej­dzie bagaż pod­ręcz­ny- mały, w wiz­za­ir jeśli wło­żę go do ste­la­ża do góry noga­mi i będą kół­ka wysta­wać? dosłow­nie 3cm wię­cej niż w regu­la­mi­nie?

 33. Hej.
  Wybie­ram sie z pod­recz­nym ple­ca­kiem Ryana­ir -em na fot­ki na sycy­lie czy kon­tro­la moze zakwe­stio­no­wać sta­tyw foto­gra­ficz­ny typu tra­vel nie prze­kra­cza­ja­cy wymia­ru 55 cm w baga­zu pod­recz­nym ?

 34. Świet­ny porad­nik — roz­wia­łeś wie­le moich wąt­pli­wo­ści! 🙂 …ale jed­no pozo­sta­je nie­zro­zu­mia­łe — jak możesz cho­wać ste­laż do ple­ca­ka w nogaw­kę? Czy nie wycho­dzi to w kon­tro­li oso­bi­stej? Sko­ro ste­laż jest meta­lo­wy to bram­ka powin­na zapisz­czeć?

  • Słusz­na uwa­ga!
   Cho­dzi o to, że na lot­ni­sku prze­cho­dzisz dwie kon­tro­le. Pierw­sza, to kon­tro­la bez­pie­czeń­stwa. Wte­dy prze­cho­dzisz przez pisz­czą­cą bram­kę, wte­dy Cię prze­szu­ku­ją i spraw­dza­ją czy nie masz nic nie­bez­piecz­ne­go. Wte­dy jed­nak w ogó­le ich nie obcho­dzi ilość i wiel­kość Two­je­go baga­żu. Jedy­nie poten­cjal­ne zagro­że­nie jakie ze sobą wno­sisz. Dru­ga kon­tro­la, to kon­tro­la przy wej­ściu na pokład samo­lo­tu. Tutaj nato­miast niko­go już nie obcho­dzi czy masz ze sobą nóż czy kara­bin maszy­no­wy, byle lufa nie wysta­wa­ła poza dozwo­lo­ny wymiar. Tutaj spraw­dza­ją wiel­kość i ewen­tu­al­nie wagę baga­żu i dopie­ro na tym eta­pie cho­wasz sobie ste­laż do nogaw­ki 😉

 35. Dzię­ki za odpo­wiedź 😀 wła­śnie wró­ci­łam ze Sta­van­ger (btw dzię­ku­ję za rela­cje z Prie­ke­sto­len — bar­dzo przy­dat­na:)
  Ja zro­bi­łam jed­nak nie­co ina­czej — ste­laż w ple­ca­ku wyję­łam i skrzy­żo­wa­łam wewnątrz głów­nej komo­ry (przy ple­cach) — więc auto­ma­tycz­nie na wyso­ko­ści odję­ło mi co naj­mniej 5 cm -i o to cho­dzi­ło !:) .…z tym,że nawet nikt nie kazał mi wpy­chać ple­ca­ka do koszy­ka 🙂 więc obe­szło się i bez wyj­mo­wa­nia ste­la­ża — ale prze­zor­ny zawsze ubezpieczony!:D
  Pozdra­wiam ze Szcze­ci­na 🙂

 36. Czy szyn­kę her­me­tycz­ne zamknię­ta w wiz­zar w małym baga­żu pod­ręcz­nym. Moż­na prze­wieźć. Poju­trze lecę pro­szę o odpo­wiedź 🙂

  • Jeże­li lecisz w obrę­bie Unii, to chy­ba moż­na bez pro­ble­mów. Jeże­li poza Unię, to teo­re­tycz­nie chy­ba nie moż­na, ale w prak­ty­ce zawsze wożę mię­so i nigdy nikt mi nie spraw­dzał pod tym kątem baga­żu i nigdy nie było pro­ble­mów. Więc śmia­ło! 😉

 37. jak sytu­acja przed­sta­wia się z suple­men­ta­mi die­ty, potocz­nie zwa­ne odżyw­ka­mi, czy przed odpra­wą powi­nie­nem uprzed­nio wcze­śniej zgło­sić to do odpo­wied­niej oso­by?

   • Mia­łam sytu­ację że mój zna­jo­my lecąc z Oma­nu do Tur­cji został zatrzy­ma­ny na lot­ni­sku wła­śnie za prze­wóz jakie­goś suple­men­tu w prosz­ku. Tyle cza­su to zaję­ło że przy­le­ciał na dru­gi dzień. Więc coś było na rze­czy 😀

 38. Naj­czę­ściej latam Wiza­irem i też mój ple­cak dość spo­ro prze­kra­cza wymia­ry. Zwłasz­cza jak lecę do Nor­we­gi i zabie­ram ze sobą dużo jedze­nia 🙂 A wie­le razy widzia­łam oso­by z mniej­szym ple­ca­kiem od moje­go i już z naklej­ką “LARGE” 🙂

  • Ja mam Hi-Moun­ta­ina 40 litrów. Jest dla mnie ide­al­ny do Wiz­za­ira. Ryanem latam z Hi-Tecem 65 litrów 😉
   Oczy­wi­ście one są za duże na te skrzyn­ki na lot­ni­sku, ale jak piszę w poście, zawsze mam za duży bagaż i dopie­ro gdy­by się do mnie przy­cze­pi­li, to kom­bi­nu­ję jak go zmniej­szyć.
   Gene­ral­nie uwa­żam, że lepiej latać z za dużym, bo zawsze moż­na go ści­snąć, niż z za małym 😉

 39. Super porad­nik, dużo przy­dat­nych infor­ma­cji. 😀
  Mam pyta­nie, czy przej­dę spo­koj­nie kon­tro­lę z baga­żem pod­ręcz­nym jeśli będę mieć w nim golar­kę fabrycz­nie zapa­ko­wa­ną w pudeł­ku?

   • Dzię­ku­ję :), a wczo­raj tak szu­ka­łam wszę­dzie o tej golar­ce i natknę­łam się na stro­nę Urząd Lot­nic­twa Cywil­ne­go i mają tam punkt: “Odsło­nię­te golar­ki i ostrza (z wyjąt­kiem zabez­pie­czo­nych lub jed­no­ra­zo­wych maszy­nek do gole­nia z ostrza­mi zamknię­ty­mi w osłon­ce).” w baga­żu pod­ręcz­nym nie moż­na, a w reje­stro­wa­nym moż­na. Ten punkt tro­chę mnie zasta­na­wia i zdez­o­rien­to­wa­łam się, czy­li jeśli jest ten wyją­tek (bo w pudeł­ku będzie golar­ka i jest zabez­pie­czo­na :D), to będzie dobrze i mi jej nie skon­fi­sku­ją?

 40. Hej, czy wej­dę na pokład samo­lo­tu z wysię­gni­kiem do apa­ra­tu foto­gra­ficz­ne­go (kijek do sel­fie)? Widzia­łam na you tube fil­mik, na któ­rym pasa­żer bez pro­ble­mu mógł się fil­mo­wać w samo­lo­cie korzy­sta­jąc z wysię­gni­ka, ale to nie były linie wiz­za­ir — stąd moje pyta­nie. Pozdra­wiam!

 41. Hej ;).
  Dzię­ki wiel­kie za cen­ne pora­dy i Two­je rela­cje :).
  Chciał­bym spy­tać się, czy do małe­go baga­żu pod­ręcz­ne­go w wiz­za­ir mogę wpa­ko­wać kuchen­kę ben­zy­no­wą typu radziec­ka kost­ka? Oczy­wi­ście bez pali­wa, prze­wie­trzo­na (aby nie było czuć ben­zy­ny), zapa­ko­wa­na w dodat­ko­we worecz­ki. Przej­dzie na bram­kach ;)?
  Dzię­ki za pomoc 🙂

  • Praw­dę mówiąc nie mam poję­cia. Musisz poszu­kać w jakichś innych źró­dłach. Powo­dze­nia! 🙂

 42. Witam. Porad­nik super.
  Moje pyta­nie doty­czy wagi baga­żu. Nie­ba­wem leci­my Ryanem z rodzi­ną do GB. Chciał­bym kupić kil­ka fla­sze­czek na lot­ni­sku w wol­no­cło­wym. Oba­wiam się, że może­my prze­kro­czyć limit wago­wy (10kg na 1 bagaż). Czy limit wago­wy jest dokład­nie spraw­dza­ny? O ile obję­tość ciu­chów mogę “upa­ko­wać”, o tylę wagi trun­ków nie zmi­niej­szę, chy­ba, że sobie “gol­nę” a reszę wyrzu­cę 🙂 .
  Pozdra­wiam

 43. Hej, mam ple­cak o wymia­rach 46x36x20 i lece linia­mi wiz­za­ir myslisz ze kon­tro­la mnie prze­pu­sci bez dodat­ko­wych oplat?

  • Jeże­li nie jest sztyw­ny jak waliz­ka i nie wypeł­nisz go w stu pro­cen­tach, tak żeby dało się go nie­co skom­pre­so­wać to nie będzie pro­ble­mu nawet przy kon­tro­li. Ale podej­rze­wam, że żaden pra­cow­nik i tak nie będzie kon­tro­lo­wał takie­go ple­ca­ka, bo na oko na pew­no nie będzie się wyda­wał im za duży 😉 Powo­dze­nia!

 44. Czy ktoś z Was zabie­rał do pod­ręcz­ne­go tury­stycz­ny czajnik+plastikowy kubek? Zatrzy­ma­ją, prze­pusz­czą, lecę Wizz z War­sza­wy do Nor­we­gii. Moje pyta­nie doty­czy jedze­nia, czy do pod­ręcz­ne­go moż­na tego napchać bez obaw? Mówię tu o “gorą­cych kub­kach”, bato­nach ener­ge­tycz­nych itd.?

 45. Heh ja zwy­kle jeż­dżę z małą tor­bą i jest ok, Cho­ciaż ostat­nio jeden pasa­żer wniósł do samo­lo­tu ple­cak, któ­ry był 2x więk­szy od Two­ich i zaj­mo­wał pół pół­ki 😉

 46. witam mam takie pyta­nie lece wizz airem i w opcji „pierw­szen­stwo wej­scia na pokład ” jest mozli­wosc wnie­sie­nia dodat­ko­wej torby,torebki lap­to­pa o wymia­rach 40x30x18,czy ktos to wnosił?czy jest opcja wsa­dze­nia tam np,4 kar­to­nów papie­ro­sów ‚lub alko­ho­lu zaku­pio­ne­go po kon­tro­li bez­pie­czen­stwa

 47. Za kil­ka dni lecę Ryana­irem. Zabie­ram ze sobą tyl­ko bagaż pod­ręcz­ny-bez­płat­ny. Czy mogę wło­żyć do nie­go skła­da­ną, małą para­sol­kę ?
  I jesz­cze jed­no mam pyta­nie co do Ryana­ira, dobrze myślę że na pod­ręcz­ny-bez­płat­ny bagaż docze­pia­na jest taka naklej­ka z napi­sem “small” ? Jeże­li tak to gdzie się po nią zgło­sić albo gdzie ją dosta­nę ?

  Z góry dzię­ku­ję za odpo­wiedź 🙂

 48. Witaj Sza­now­ny Obie­ży­świa­cie,

  Dotar­łem na Twój pięk­ny blog po wyszu­ki­wa­niach infor­ma­cji doty­czą­cych zabra­nia ze sobą saszet­ki na pasku do samo­lo­tu WA.

  W paź­dzier­ni­ku wybie­ram się razem z żoną Wizz Air’em i bie­rze­my tyl­ko ten mały bagaż pod­ręcz­ny. Pyta­nie mam takie — czy moż­na zabrać ze sobą taką saszet­kę bio­dro­wą na pasku (taką jaką mają han­dla­rze na tar­gu na przy­kład)? Czy nie będzie to uzna­ne jako „bagaż”? Zazna­czam, że nie nie mamy tzw. pierw­szeń­stwa wej­ścia na pokład, bo tacy pasa­że­ro­wie mogą zabrać jesz­cze inne mniej­sze np. toreb­ki, tor­by na lap­to­pa itp.

  Dru­gie pyta­nie — czy do wszyst­kich kie­sze­ni kurt­ki i spodni moż­na powkła­dać rze­czy: łado­war­ki, golar­ki, kabel­ki, drob­ne ele­men­ty odzie­ży itp.? :-)))))))

  Będę bar­dzo wdzięcz­ny za odpo­wiedź.

  • 1. Nie będzie pro­ble­mu. Nie spo­tka­łem się, żeby się tego cze­pi­li o ile nie jest zbyt duża.
   2. Moż­na wypchać kie­sze­nie na mak­sa

 49. Dzię­ki za świet­ny porad­nik. Wyja­śnił mi na praw­dę spo­ro kwe­stii odno­śnie podró­żo­wa­nia Wiz­za­irem, któ­rym do tej pory nie podró­żo­wa­łem, a zamie­rzam.
  Mam nato­miast pyta­nie odno­śnie tego śpi­wo­ra wno­szo­ne­go na pokład oprócz baga­żu pod­ręcz­ne­go.
  Czy musi on mieć jakieś okre­ślo­ne wymia­ry? Cho­dzi mi tu głów­nie o dłu­gość.

 50. Cześć, zasta­na­wiam się nad tymi pla­sti­ko­wy­mi śle­dzia­mi. Masz może jakieś zdję­cie jak wyglą­da­ją Two­je? (jeże­li uży­wasz).
  Sam kupi­łem zestaw i patrząc na nie sta­je mi przed ocza­mi obraz Kuby Roz­pru­wa­cza w kabi­nie pilo­ta. Może poma­lo­wać je w jakieś pacy­fi­stycz­ne wzor­ki?

  • Nie­ste­ty nie mam, bo już ich nie uży­wam. Pole­cam pla­sti­ko­we chwy­ty do moco­wa­nia sty­ro­pia­nu. Spraw­dza­ją się zna­ko­mi­cie. Kosz­tu­ją poni­żej zło­tów­ki w skle­pach typu Casto­ra­ma.

 51. Hej­ka, a jak się ma prze­wo­że­nie kuchen­ki gazo­wej i kar­tu­szy w Wiz­za­ir , czy moż­na spo­ko to wpa­ko­wać w duży bagaż, któ­ry idzie do luku baga­żo­we­go??

 52. Hej, wiem, ze bez­pod­staw­nie, ale boję się czy prze­pusz­czą moją kost­kę. Kost­kę, mam na myśli ple­cak woj­sko­wy — naj­zwy­klej­szą kost­kę. Niby nic, ale pamię­tam, że kie­dyś tacie kaza­li na lot­ni­sku pood­pi­nać paski z ple­ca­ka tury­stycz­ne­go, ponie­waż “stwa­rza­ły zagro­że­nie”. Lecę z Pyrzo­wic do Lon­don Luton, Wiz­za­ir.

 53. Nie wiesz może co w przy­pad­ku gdy na pokład chce zabrać plu­szo­we­go misia? Plus ple­cak jako pod­ręcz­ny. Będę lecieć easyjet’em. Pew­nie zale­ży od pra­cow­ni­ków.. bo podusz­kę moż­na nor­mal­nie wnieść na pokład. miś tez może być podusz­ka 😀

  • Nie wiem jakiej wiel­ko­ści ten miś, ale myślę, że nawet wło­że­nie go pod bluz­kę będzie dosko­na­łym roz­wią­za­niem i nikt się do Cie­bie nie przy­cze­pi 😉

 54. A co ze sta­ty­wem do apa­ra­tu foto, czy może być dołą­czo­ny do baga­żu gra­ti­so­we­go w fute­ra­le? Czy lepiej wło­żyć do waliz­ki? Lecę Ryana­irem.

 55. Mam pyta­nie czy w Pod­recz­nym baga­żu moż­na prze­wo­zić suple­men­ty die­ty czy­li np bałko,gajner, cre­aty­ny, itp wiz­za­ir

 56. Witam. czy ryzy­ko­wałbś prze­wóz duże­go 100 litrow­go ple­ca­ka jako baga­żu reje­stro­we­go w luku baga­żo­wym. Jako pod­ręcz­ny raczej nie przej­dzie ;). Nie oba­wiam się o zawar­tość tyl­ko naj­bar­dziej boję się że wszyst­kie spa­da­ją­ce na ple­cak waliz­ki uszko­dzą mi wewnętrz­ny ste­laż… Na miej­scu taki ple­cak nie bar­dzo się nada do użyt­ku. Czy owi­nię­cie ple­ca­ka same­mu folią bąbel­ko­wą (tą z duzy­mi bąbla­mi) może real­nie pomóc?

 57. Ja mam pyta­nie mam kubek ter­micz­ny o spój­no­ści 450ml ale jeci pusty i czy on przej­dzie czy go zabio­rą?

 58. Roz­pi­sa­łem się tu tro­chę ale widzę że nie ma moje­go komen­ta­rza nie wiem cze­mu…
  a twój ple­cak do wiz­za­ra jakie ma wymia­ry, bo szu­ka­łem ale nie mogłem zna­leźć…

 59. Hej mam pyta­nie czy saszetkę/nerkę na bio­drach i spo­ry apa­rat (lustrzan­ka) prze­wie­szo­ny przez ramię uda mi się wnieść na pokład wizz air dodat­ko­wo poza gra­ti­so­wym małym baga­żem pod­ręcz­nym?

 60. Głu­pie pyta­nie bo nie latam. Czy mozna kupic miej­sce na pasa­ze­ra dla baga­zu?? bo bilet dla bagaz reje­stro­we­go jest droz­szy od bile­tu dla czlo­wie­ka mimo ze jest kil­ka razy lzej­szy;]

 61. Witam, za nie­dłu­go lecę Ryanair’em pierw­szy raz w życiu w sumie, mam małą tor­bę tury­stycz­ną, któ­ra jako tako mie­ści się w wyia­rach, ale plus z nia jest taki, że jest ela­stycz­na. Pyta­nie, czy majac lokow­ke i pro­stow­ni­ce nie beda sie cze­piac? a co do dru­gie­go baga­zu, jak upcham w nim bato­ni­ki ener­ge­tycz­ne itp to tez przej­dzie?

 62. Witam, za nie­dłu­go po raz pierw­szy pole­cę Ryanair’em do Por­to, posia­dam sztyw­ną waliz­kę o wymia­rach 55x38x21 cm i oczy­wi­ście chciał­bym się zapy­tać o ten jeden cen­ty­metr. Czy­ta­łem że Ryana­ir ma tro­chę zapa­su w koszach kon­tro­l­nych. Czy to praw­da?

  • Nie­ste­ty nie wiem jak jest z tym zapa­sem. Ale jak sie waliz­ka nie zmie­sci to moga Cie z nia nie wpu­scic. Widzia­lem akcje na lot­ni­sku ze ludzie zosta­wia­li waliz­ki bo sie nie zmie­sci­ly.
   Pole­cam pod­je­chac na lot­ni­sko w wol­nym cza­sie z waliz­ką i spraw­dzic czy waliz­ka wej­dzie 😉

 63. Cześć mam pyta­nie co do kali­ma­ty i kocy­ka pod­cze­pia­nych pod ple­cak w sumie wymia­ry się zga­dza­ją. Pyta­nie czy nie będzie to poli­czo­ne jako 2 osob­ne baga­że. lecę Ryana­ir.

Dodaj komentarz