Jak kupić bilet lotniczy? — poradnik

     Pamię­tam kup­no swo­je­go pierw­sze­go bile­tu. Stre­so­wa­łem się, jak na egza­mi­nie. Gdy­by wte­dy ktoś mi powie­dział, że rok póź­niej będę rezer­wo­wał loty przez apli­ka­cję w tele­fo­nie (do Lizbo­ny), albo przez cze­ski sys­tem rezer­wa­cyj­ny (Bazy­lea), to bym nie uwie­rzył. Tak to już jest, że z każ­dym lotem oba­wy i lęki są coraz mniej­sze. Zda­ję sobie spra­wę, jak stre­su­ją­ce są począt­ki przy­go­dy z lata­niem, dla­te­go przed­sta­wiam mały porad­nik, jak ujarz­mić sys­te­my rezer­wa­cyj­ne linii lot­ni­czych. 
  

 Ten post jest dru­gą czę­ścią porad­ni­ka tanie­go lata­nia:
  
2. Jak kupić bilet lot­ni­czy?
   
     Nie­mal dwa lata obser­wo­wa­łem świat tanich lotów, zanim kupi­łem pierw­szy bilet. Odwie­dza­łem stro­ny wyszu­ku­ją­ce pro­mo­cje, ale nie mogłem się prze­ła­mać, żeby wresz­cie coś zare­zer­wo­wać. Zawsze były jakieś powo­dy, żeby nie lecieć, wymy­śla­ne przez ten wewnętrz­ny głos, któ­ry pod­po­wia­da, że prze­cież bez­piecz­niej jest sie­dzieć w domu. Wie­le osób ma taki wewnętrz­ny głos. Jeże­li jesteś jed­ną z nich, to czas się prze­ła­mać! Nie będziesz żało­wać!
   
     Sys­te­my rezer­wa­cyj­ne są dla ludzi, a więc każ­dy jest w sta­nie je zro­zu­mieć. Nawet jeże­li na pierw­szy rzut oka wyglą­da­ją na skom­pli­ko­wa­ne. Jeśli w swo­im życiu zakła­da­łeś skrzyn­kę mailo­wą, lub kupo­wa­łeś coś w skle­pie inter­ne­to­wym i dałeś radę, to z bile­tem lot­ni­czym też sobie pora­dzisz.
  
IMG_8904
Tatry z lotu pta­ka
 
     Na szczę­ście wszyst­kie popu­lar­ne linie lot­ni­cze mają stro­ny w pol­skiej wer­sji języ­ko­wej. Wcho­dzi­my więc na stro­nę głów­ną prze­woź­ni­ka i pierw­sze co widzi­my, to for­mu­larz, w któ­rym moż­na wybrać inte­re­su­ją­cy nas lot.
 
     Kli­ka­my “dalej” i sys­tem prze­kie­ro­wu­je nas do kalen­da­rza lotów. Tam wybie­ra­my kon­kret­ną datę i znów idzie­my “dalej”.
 
     Następ­nie poda­je­my dane pasa­że­rów. Na razie wystar­czy tyl­ko imię, nazwi­sko, tytuł (Pan, Pani etc.) i adres e-mail. Wybie­ra­my rodzaj odpra­wy (inter­ne­to­wa jest za dar­mo — poni­żej wię­cej na temat odpra­wy), rodzaj baga­żu (bagaż pod­ręcz­ny jest za dar­mo w Ryana­irze i Easy­Je­cie, a w Wiz­za­irze dar­mo­wy jest tzw. bagaż pod­ręcz­ny mały).
 
     Następ­nie prze­woź­nik będzie pro­po­no­wał masę dodat­ko­wych usług — od sms-owe­go potwier­dze­nia lotu, przez dodat­ko­we miej­sce na nogi, pierw­szeń­stwo wej­ścia na pokład, ubez­pie­cze­nia, hote­le, po wypo­ży­cze­nie samo­cho­du. Igno­ru­je­my wszyst­kie dodat­ko­we usłu­gi, bo chce­my kupić napraw­dę tani bilet.
 
     Na kolej­nych stro­nach kli­ka­my więc “dalej” lub “kon­ty­nu­uj” kon­tro­lu­jąc, czy wyświe­tlo­na cena przy­pad­kiem nie wzro­sła. Jeśli wzro­sła, nale­ży się cof­nąć i spraw­dzić jakie dodat­ko­we usłu­gi są zazna­czo­ne. Po odzna­cze­niu, cena powró­ci do tej pier­wot­nej.
 
     Wresz­cie docho­dzi­my do opcji zapła­ty. Płat­no­ści nale­ży doko­nać kar­tą debe­to­wą lub kre­dy­to­wą (debe­to­wą jest taniej), poda­jąc jej dane. Obec­nie więk­szo­ścią kart debe­to­wych moż­na pła­cić w ten spo­sób. Jeże­li two­ja kar­ta nie ma takiej moż­li­wo­ści, poproś kogoś kto ma — cho­ciaż­by mnie — chęt­nie pomo­gę. Wiz­za­ir ma oprócz tego opcję płat­no­ści prze­le­wem.
 
     Ale prze­śledź­my krok po kro­ku jak wyglą­da rezer­wa­cja u poszcze­gól­nych prze­woź­ni­ków:
  
 
WIZZAIR 
(wizzair.com/pl-PL)

 
EASYJET (www.easyjet.com/pl)

 
Dodat­ko­we opła­ty

 
     Dość popu­lar­ne jest prze­ko­na­nie, że pod­czas kupo­wa­nia bile­tu lot­ni­cze­go, prze­woź­nik doli­cza sobie dodat­ko­we opła­ty za rezer­wa­cję. Kie­dyś fak­tycz­nie tak było, a zwol­nie­ni z nich byli jedy­nie posia­da­cze spe­cjal­nych kart kre­dy­to­wych. Dziś na szczę­ście ta prak­ty­ka ode­szła do lamu­sa. Każ­dy może kupić bilet lot­ni­czy w cenie dokład­nie takiej, jaka wyświe­tla się w sys­te­mie rezer­wa­cyj­nym. Oczy­wi­ście doty­czy to ofi­cjal­nych stron prze­woź­ni­ków. Jeże­li będzie­my rezer­wo­wać bile­ty przez wyszu­ki­war­kę lotu, ta z pew­no­ścią doli­czy sobie pro­wi­zję.
 
Pułap­ka bile­tów gru­po­wych
  
     Kie­dy kupu­je­my bile­ty dla kil­ku osób, war­to pamię­tać o pew­nej zasa­dzie w dzia­ła­niu sys­te­mów rezer­wa­cyj­nych. Załóż­my, taką sytu­ację:
  
     Chce­my pole­cieć do Rzy­mu w sześć osób. Bile­tów na danej tra­sie, w cenie 54 zło­te zosta­ło czte­ry. Dwa kolej­ne kosz­tu­ją już 114 zło­tych. Jeże­li doko­na­my rezer­wa­cji dla sze­ściu osób, sys­tem wyli­czy kwo­tę koń­co­wą na naszą nie­ko­rzyść i poli­czy każ­dy bilet w wyż­szej cenie. Wów­czas zapła­ci­my 6 * 114 = 684 PLN. W takiej sytu­acji, bar­dziej opła­cal­ne będzie zro­bie­nie dwóch rezer­wa­cji — jed­nej na czte­ry bile­ty (4 * 54 = 216 PLN), a dru­giej na dwa bile­ty (2 * 114 = 228 PLN). Przy takiej ope­ra­cji, osta­tecz­na kwo­ta koń­co­wa wynie­sie 444 PLN.
  
Wizz Disco­unt Club
 
     Rezer­wu­jąc bile­ty w linii Wiz­za­ir, war­to roz­wa­żyć kup­no kon­ta w klu­bie Wizz Disco­unt. Dosta­nie­my wte­dy zniż­kę 45 zło­tych na każ­dy lot, kosz­tu­ją­cy ponad 39 zło­tych (na tań­sze loty, Wiz­za­ir nie gwa­ran­tu­je zni­żek). Istot­ny jest fakt, że doty­czą one nas oraz naszych towa­rzy­szy podró­ży (do dzie­wię­ciu osób). Ozna­cza to, że przy podró­ży w dwie stro­ny, we dwie oso­by, oszczę­dzi­my 4 * 45 = 180 zło­tych. Nato­miast koszt człon­ko­stwa to 130 zło­tych na rok, dla­te­go bar­dzo czę­sto kup­no kon­ta w klu­bie Wizz Disco­unt bar­dzo się opła­ca. 
 
IMG_1195 
Odpra­wa on-line
 
     Odpra­wy onli­ne doko­nu­je się od dwóch tygo­dni, do kil­ku godzin przed lotem. Jest to po pro­stu wpi­sa­nie danych oso­bo­wych potrzeb­nych do wysta­wie­nia kar­ty pokła­do­wej, czy­li bile­tu. W tra­dy­cyj­nych liniach robi się to na lot­ni­sku, nato­miast te tań­sze wpro­wa­dzi­ły opcję odpra­wy przez inter­net, żeby zmniej­szyć kosz­ty wła­sne (zobacz arty­kuł: Dla­cze­go tanie linie są tanie?).
 
     Na stro­nach prze­woź­ni­ków nie trud­no zna­leźć przy­cisk “Odpra­wa onli­ne”. Kli­ka­my i postę­pu­je­my zgod­nie z pole­ce­nia­mi. Przy­po­mi­na to zakła­da­nie skrzyn­ki mailo­wej. W zależ­no­ści od kra­ju, do któ­re­go się wybie­ra­my, będzie­my popro­sze­ni o róż­ne dane, takie jak: imię, nazwi­sko, data uro­dze­nia, PESEL, numer pasz­por­tu bądź dowo­du, data jego wyda­nia i waż­no­ści. War­to spraw­dzić wszyst­ko dwa razy, bo zmian nie moż­na cof­nąć.
 
     Na koniec otrzy­mu­je­my kar­tę pokła­do­wą w for­ma­cie pdf. Dru­ku­je­my ją (może być czar­no-bia­ła, a kart­ka może być zgię­ta) i pamię­ta­my, aby zabrać ją na lot­ni­sko. Na jej pod­sta­wie zosta­nie­my wpusz­cze­ni na pokład samo­lo­tu.
 
Powo­dze­nia!!
 

27 komentarzy do wpisu „Jak kupić bilet lotniczy? — poradnik

 1. Kuba, pięk­nie wytłu­ma­czo­ne!
  Nie­sły­cha­ne! Zaczy­nam wie­rzyć, że nawet ja mogła­bym taki bilet kupić!

  Napraw­dę jestem pod wra­że­niem — tak dogłęb­nie dzie­lisz się swo­ją wie­dzą i doświad­cze­niem — w koń­cu czy­ta­ją­cy te pora­dy, to jak­by nie patrzeć — kon­ku­ren­cja dla Cie­bie! 🙂

 2. Wszyst­ko bar­dzo pro­sto wytłu­ma­czo­ne i mając te infor­ma­cje myślę, że może wresz­cie się prze­ła­mię do tanich lotów i gdzieś się udam 😉 Poza tym Kuba przy­po­mnia­ło mi się takie stwier­dze­nie, któ­re pasu­je ide­al­nie do Cie­bie: Praw­dzi­wy eks­pert to ten, któ­ry potra­fi mówić o rze­czach trud­nych w pro­sty i zro­zu­mia­ły dla wszyst­kich spo­sób 🙂

 3. Twój blog to jeden z moich ulu­bio­nych. Czy mógł­byś wytłu­ma­czyć co to za “cze­ski sys­tem rezer­wa­cji” już kolej­ny raz spo­ty­kam się z tym ter­mi­nem ale nie wiem o co dokład­nie w nim cho­dzi. Coś tam sły­sza­łam, że naj­pierw się rezer­wu­je loty a potem z nie­któ­ry rezy­gnu­je i ogól­nie wycho­dzi taniej.

  Nie­cier­pli­we cze­kam na Two­ją rela­cję z wyjaz­du do Izra­ela sama pla­nu­ję tam poje­chać i faj­nie było by poczy­tać jak tam się podró­żu­je z punk­tu auto­sto­po­wi­cza 🙂

  • Dzię­ki 🙂
   Mia­łem pisać o tym cze­skim sys­te­mie, ale nie do koń­ca wiem o co w nim cho­dzi, dla­te­go nie pisa­łem. Pole­ga to na tym, że gdy chce­my kupić lot np. z Bri­sto­lu do Rey­kia­vi­ku, to naj­pierw usta­wia­my lot z Pra­gi do Bri­sto­lu, a potem doda­je­my lot z Bri­sto­lu do Rey­kia­vi­ku. Na koniec usu­wa­my pierw­szy lot i wte­dy ponoć jest taniej. Nie wiem czy cho­dzi o kur­sy walut i jakiś prze­licz­nik, czy o jakieś opła­ty za rezer­wa­cje, czy jesz­cze o coś inne­go. Fak­tem jest, że spo­sób dzia­ła 😉 W dodat­ku zauwa­ży­łem, że wte­dy im wię­cej osób leci, tym cena jest niż­sza.
   A jak kupo­wa­łem bilet do Szwaj­ca­rii w ten spo­sób, to wszyst­ko było usta­wio­ne na język cze­ski i potem mi wszyst­kie maile w spra­wie lotu przy­cho­dzi­ły po cze­sku 😀

 4. Czy­li jeśli zama­wia­my bilet za 79zł Wiz­zA­irze to będąc w klu­bie pła­ci­my 34zł? Czy nie będąc w klu­bie pła­ci się 79zł+45zł?

  • Cza­sem w klu­bie kosz­tu­je 34, a poza 79, a cza­sem w klu­bie kosz­tu­je 79, a poza 124 zł. Przy zama­wia­niu bile­tu poda­ne są dwie ceny — jed­na dla człon­ków klu­bu, a dru­ga dla pozo­sta­łych. Widać to na dru­gim scre­enie z Wiz­ze­ro­we­go porad­ni­ka powy­żej 😉 Pozdra­wiam!

 5. Wciąż wie­le osób o tym nie wie, nawet tych któ­re korzy­sta­ją regu­lar­nie z inter­ne­tu. Jesz­cze kil­ka lat zaj­mie spo­pu­la­ry­zo­wa­nie tego 🙂

 6. Hmm, a mnie zasta­na­wia, czy w Wiz­za­ir moż­na pła­cić zwy­kłą kar­ta debe­to­wą? 🙂 Wystar­czy, jak się poda jej dane i po pro­stu ścią­gnie kasę? 😉 Czy trze­ba mieć koniecz­nie kre­dy­tów­kę? 🙂

 7. Wiem, że temat “jak się spa­ko­wać w bagaż pod­ręcz­ny” dopie­ro w wkrót­ce, ale mam pyta­nie- jak uda­je Ci się spa­ko­wać namiot i kari­ma­tę do ple­ca­ka? (lecąc Wiz­za­irem) 🙂 bo o resz­tę się nie mar­twię 🙂

 8. Dobrze jest też wyczy­ścić “cia­stecz­ka” cookies po wyszu­ki­wa­niu bile­tów lot­ni­czych i spró­bo­wać wyszu­kać to samo połą­cze­nie na innym kom­pu­te­rze. Pamię­taj­my żeby spraw­dzać ceny o róż­nych porach dnia. Mogą być róż­ne 🙂

 9. Dzi­siaj odkry­łam Twój blog cał­kiem przy­pad­kiem ! Jestem zaczy­ta­na i nie mogę ode­rwać się od lap­to­pa przez cały dzień. Wiel­kie dzię­ki za instruk­cje doty­czą­ce kup­na bile­tu, nie­sa­mo­wi­cie przy­dat­na spra­wa dla swie­ży­nek w tej kwe­stii 🙂
  Życzę powo­dze­nia w kolej­nych podró­żach 🙂

 10. Witam, mam do Pana pyta­nie jako do prak­tycz­nie eks­per­ta, ponie­waż mam pro­blem na któ­ry nikt nie zna odpo­wie­dzi. 7.07.2017 roku bio­rę ślub i z przy­szłym mężem mamy plan lecieć 04.09.- 18.09. 2017 roku do Hisz­pa­nii w podróż poślub­na. Chcia­ła­by zaku­pić czy­li zare­zer­wo­wać bile­ty lot­ni­cze teraz w mar­cu, gdyż są o wie­le niż­sze ceny, ale zupeł­nie nie wiem na jakie nazwi­sko (cho­dzi o mnie) ? Pole­cę na dowód, pasz­port mi nie potrze­by, w koń­cu to Euro­pa. Dowód mam waż­ny do 2020 roku i wid­nie­je w nim takie nazwi­sko jakie mam obec­nie czy­li póki co Panień­skie. Jeże­li doko­nam rezer­wa­cji na to wła­śnie nazwi­sko to już w lip­cu po ślu­bie będę mia­ła inne nazwi­sko tzn doda­ję do swo­je­go dru­gi człon czy­li męża np Kowal­ska. W kon­se­kwen­cji bilet kupio­ny w mar­cu będzie np na Nata­lia Pal­czyń­ska, a po ślu­bie, po wymia­nie dowo­du na nowy będzie nazwi­sko Pal­czyń­ska-Kol­wal­ska i nowy nr dowo­du. Dane nie będą się zga­dza­ły i poja­wi się mega pro­blem. Zasta­na­wiam się czy w sys­te­mie rezer­wa­cji lini Easy­Jet lub Ryana­ir trze­ba wpi­sy­wać numer dowo­du oso­bi­ste­go, bo jeże­li nie to czy moż­na doko­nać rezer­wa­cji na przy­szłe nazwi­sko? Czy mogła­bym buku­jąc bile­ty w danych wpi­sać od razu Nata­lia Pal­czyń­ska-Kowal­ska mimo że na chwi­lę obec­na nie mam tego dru­gie­go czło­nu w nazwi­sku. Przy­kła­do­wo dru­gi człon KOWALSKA poja­wi się praw­nie w lip­cu po ślu­bie. Przy odpra­wie inter­ne­to­wej doku­ment będzie już wyro­bio­ny z nowym nazwi­skiem i nada­nym nowym nr dowo­du i wte­dy będę mogła wpi­sać pra­wi­dło­wo. Jak to mogę roz­wią­zać? Poda­ję swo­je­go meila natalia.palczynska@op.pl

Dodaj komentarz