Jak znaleźć tani bilet lotniczy? — poradnik

     Nor­we­gia za 4 zło­te? Irlan­dia za 9? Cypr za 80? Izra­el za 150? Cze­mu nie! Zobacz jak na nie polo­wać. “Teraz wszy­scy mogą latać” gło­si­ło nie­gdyś bar­dzo traf­ne hasło rekla­mo­we Wiz­za­ira.

     I było ono w stu pro­cen­tach tra­fio­ne, bo wła­śnie Wiz­za­ir, wraz z rów­nie tanim Ryana­irem, sprze­da­ją bile­ty w napraw­dę niskich cenach. Dzię­ki nim ja, bied­ny stu­dent, mogłem pozwo­lić sobie na lata­nie po całej Euro­pie i czę­ści Azji. Mimo, że tanich bile­tów jest spo­ro, wiem, jak cięż­ko jest kupić ten pierw­szy. Gdzie ich szu­kać? Jak kupo­wać? Jak zdo­być te naj­tań­sze? Opo­wiem więc, na swo­im przy­kła­dzie, jak zna­leźć tani bilet lot­ni­czy.
 |||
(Aktu­ali­za­cja posta: sty­czeń 2018)
 |

Historia tanich lotów

     Trze­ba szcze­rze powie­dzieć — cza­sy napraw­dę niskich cen już minę­ły. Bile­ty dro­że­ją, ale na szczę­ście, wciąż moż­na zna­leźć cał­kiem nie­złe lot­ni­cze oka­zje. Na pod­sta­wie wła­snych obser­wa­cji (bar­dzo subiek­tyw­nych) mógł­bym podzie­lić “erę tanie­go lata­nia” na trzy epo­ki:
Jak znaleźć tani bilet lotniczy
     Kie­dy pierw­szy raz sły­sza­łem o tanim lata­niu, doty­czy­ło to abso­lut­nie nie­zwy­kłych pro­mo­cji. Moż­na było lecieć za 10 gro­szy do euro­pej­skich miast lub za kil­ka zło­tych w tak egzo­tycz­ne rejo­ny jak Wyspy Kana­ryj­skie czy Maro­ko. Nie­ste­ty, te cza­sy minę­ły, zanim zde­cy­do­wa­łem się na jaki­kol­wiek lot. Było to przed rokiem 2012.
 |
     Póź­niej wyco­fa­no wie­le egzo­tycz­nych kie­run­ków, ale na loty po Euro­pie wciąż moż­na było zna­leźć tanie bile­ty. Ryana­ir sprze­da­wał loty za zło­tów­kę (głów­nie do Skan­dy­na­wii), nato­miast Wiz­za­ir miał w swej ofer­cie naj­tań­sze bile­ty za czte­ry zło­te. Co praw­da rezer­wa­cji bez dodat­ko­wych opłat moż­na było doko­ny­wać jedy­nie posia­da­jąc spe­cjal­ne kar­ty, ale z pomo­cą pośred­ni­ków omi­ja­ło się te nie­do­god­no­ści.
|
jak znaleźć tani bilet lotniczyKli­fy Moher, Irlan­dia. Loty w obie stro­ny kosz­to­wa­ły nas w sumie 18 zło­tych (rela­cja).

|

Dziś jeste­śmy w trze­ciej erze. Bile­tów w jed­no­cy­fro­wych cenach prak­tycz­nie nie ma. Wiz­za­ir sprze­da­je naj­tań­sze bile­ty za 34 zło­te i to wyłącz­nie człon­kom Wizz Disco­unt Club’u (130 PLN/rok). Ryana­ir nato­miast, poza Skan­dy­na­wią i lota­mi kra­jo­wy­mi, prak­tycz­nie nie ma bile­tów nawet w dwu­cy­fro­wych sumach.

Co się opłaca?

Moim zda­niem, obec­nie naj­bar­dziej opła­ca się kupo­wać nie­co droż­sze bile­ty (150–300 zło­tych), ale za to w bar­dziej egzo­tycz­ne miej­sca typu Izra­el, Gru­zja, wyspy na Morzu Śród­ziem­nym. War­to więc wyku­pić człon­ko­stwo w Wizz Disco­unt Club’ie, któ­re zwra­ca się już po trzech lotach (jed­na podróż to dwa loty, a jed­na podróż z oso­bą towa­rzy­szą­cą to już czte­ry loty, więc koszt człon­ko­stwa zwra­ca się po jed­nym takim wyjeź­dzie). Moż­na wte­dy zna­leźć loty do Pary­ża, Lon­dy­nu, Rzy­mu czy Bar­ce­lo­ny za oko­ło sto zło­tych (w obie stro­ny).

jak znaleźć tani bilet lotniczyJero­zo­li­ma, Izra­el. Za pierw­szym razem loty kosz­to­wa­ły mnie 299 PLN. Za dru­gim 260, za trze­cim 104, a w grud­niu 2017 kupi­łem loty za 112 zł.
|

Gdzie szukać tanich lotów?

     Po pierw­sze — por­ta­le wyszu­ku­ją­ce pro­mo­cyj­ne bile­ty lot­ni­cze. Ja korzy­stam z nastę­pu­ją­cych:
     Na stro­nach tych, regu­lar­nie poja­wia­ją się infor­ma­cje o pro­mo­cjach zarów­no tanich, jak i regu­lar­nych prze­woź­ni­ków, a tak­że oka­zje auto­bu­so­we, kole­jo­we, noc­le­go­we itd. Jed­nym sło­wem wszyst­ko, cze­go potrze­bu­je oszczęd­ny podróż­nik.
 |
jak znaleźć tani bilet lotniczy
Do Szwaj­ca­rii pole­cie­li­śmy dzię­ki por­ta­lo­wi Fly4free, któ­ry zamie­ścił infor­ma­cję o tanich lotach linii Easy­jet do Bazy­lei. Podróż kosz­to­wa­ła nas 94 zło­te.
 |
 Moż­na też korzy­stać z face­bo­oko­wych fan­pa­gów powyż­szych stron, a tak­że:
      War­to rów­nież zapi­sać się do new­slet­te­rów tanich linii lot­ni­czych, któ­re od cza­su do cza­su wrzu­ca­ją infor­ma­cje o pro­mo­cjach. Szcze­gól­nie hoj­ny jest tu Wiz­za­ir, gdyż dość czę­sto uru­cha­mia jed­no­dnio­wą obniż­kę 20% na wszyst­kie bile­ty. Jesz­cze czę­ściej taka pro­mo­cja zda­rza się w apli­ka­cji mobil­nej więc war­to ją zain­sta­lo­wać.
 ||
     Prze­glą­da­nie wyszu­ki­wa­rek lotów naj­le­piej spraw­dza się przy kupo­wa­niu bile­tów na dale­kie loty. Tutaj szcze­gól­nie pole­cam stro­nę www.flipo.pl. Przy wyciecz­kach po Euro­pie Ryanair’em czy Wizzair’em, efek­tyw­niej­sze jest prze­szu­ki­wa­nie ich sys­te­mów rezer­wa­cyj­nych. Wcho­dzisz na stro­nę taniej linii i data po dacie, spraw­dzasz ceny na inte­re­su­ją­cym cię kie­run­ku, aż znaj­dziesz satys­fak­cjo­nu­ją­cą ofer­tę. Musisz jed­nak być przy­go­to­wa­ny, że w więk­szo­ści przy­pad­ków jej nie znaj­dziesz.
 |
jak znaleźć tani bilet lotniczyBile­ty do nor­we­skie­go Sta­van­ger zna­la­złem po tygo­dniach regu­lar­ne­go prze­szu­ki­wa­nia sys­te­mu rezer­wa­cyj­ne­go Wizzair’a. Wresz­cie tra­fił się tani lot w odpo­wia­da­ją­cym nam ter­mi­nie i pole­cie­li­śmy za 68 zło­tych (rela­cja).
 |
     Trze­cią opcją jest pro­gram Azu­on (i ewen­tu­al­nie jemu podob­ne). Zde­cy­do­wa­nie naj­szyb­szy spo­sób znaj­do­wa­nia tanich lotów. Korzy­sta­ją z nich pra­cow­ni­cy wspo­mnia­nych ser­wi­sów inter­ne­to­wych. Azu­on ma bazę więk­szo­ści prze­woź­ni­ków lot­ni­czych i wyszu­ku­je naj­tań­sze moż­li­we połą­cze­nia. Ma jed­ną wadę — jest płat­ny. Trzy­mie­sięcz­ny abo­na­ment kosz­tu­je ok. 33 PLN, a rocz­ny ok. 84 PLN.
 |
     Świet­nie spraw­dza się nato­miast stro­na: www.azair.eu. Moż­na tu okre­ślić prze­dział kie­dy chce­my lecieć, gdzie, czy chce­my prze­siad­ki i ile one mogą trwać etc. Sys­tem prze­szu­ku­je róż­ne linie i two­rzy tanie połą­cze­nia prze­siad­ko­we.
|

Kiedy kupować tanie bilety?

      Przez dłuż­szy czas było tak, że bile­ty naj­bar­dziej tania­ły 1–2 mie­sią­ce przed datą podró­ży. Obec­nie jed­nak nie zawsze się to spraw­dza. Pro­mo­cje doty­czą nawet lotów z kil­ku­mie­sięcz­nym wyprze­dze­niem. Pew­ne jest nato­miast, że nie­praw­dzi­we są dwa popu­lar­ne mity:
 • im wcze­śniej kupisz bilet tym będzie on tań­szy”
 • naj­ta­niej jest kupo­wać bile­ty typu last-minu­te”.

Czy muszę mieć specjalne karty?

     Daw­niej było tak, że z dodat­ko­wych opłat za rezer­wa­cję zwol­nie­ni byli posia­da­cze okre­ślo­nych kart kre­dy­to­wych lub debe­to­wych. Obec­nie nic takie­go nie ma. W Ryana­irze każ­dy może kupić bilet w dokład­nie takiej cenie, jak ta wyświe­tla­na w sys­te­mie rezer­wa­cyj­nym (pod warun­kiem, że nie zama­wia żad­nych dodat­ko­wych usług). W Wiz­za­irze jest podob­nie, jed­nak wyświe­tla­ne są dwie ceny — jed­na dla człon­ków Wizz Disco­unt Club’u, a dru­ga, wyż­sza, dla pozo­sta­łych pasa­że­rów. Człon­ko­stwo w klu­bie kosz­tu­je 130 PLN/rok i kupu­je się je wraz z rezer­wo­wa­nym bile­tem lot­ni­czym.

     I tu pora oba­lić kolej­ny mit — “kupu­jąc bile­ty lot­ni­cze, do ceny bile­tu doli­cza­ne są dodat­ko­we opła­ty” — nie­praw­da. Jeże­li nie będzie­my zama­wiać dodat­ko­wych usług (pierw­szeń­stwo wej­ścia na pokład, miej­sce z powięk­szo­ną prze­strze­nią na nogi, ubez­pie­cze­nie, dodat­ko­wy bagaż) to zapła­ci­my dokład­nie tyle ile poka­zu­je sys­tem rezer­wa­cyj­ny. Opła­ty są doli­cza­ne jedy­nie, kie­dy kupu­je­my bilet przez róż­ne­go typu wyszu­ki­war­ki lotów.

jak znaleźć tani bilet lotniczyDo Tron­dhe­im pole­cie­li­śmy dzię­ki pomo­cy jed­ne­go z pośred­ni­ków, w cza­sie, kie­dy z opłat rezer­wa­cyj­nych zwol­nie­ni byli jedy­nie posia­da­cze okre­ślo­nych kart płat­ni­czych. Uda­ło się kupić bile­ty za 8 zło­tych w obie stro­ny (rela­cja).

Przy szukaniu tanich biletów, trzeba jednak pamiętać o kilku ważnych zasadach:

ELASTYCZNOŚĆ

     Jeże­li zało­żysz sobie, że chcesz lecieć do Rzy­mu, naj­le­piej w dłu­gi week­end, z wylo­tem w czwar­tek i powro­tem w nie­dzie­lę, to szan­se na zna­le­zie­nie satys­fak­cjo­nu­ją­cej ofer­ty są zni­ko­me. Jeśli jed­nak uznasz, że chciał­byś lecieć w kwiet­niu, z wylo­tem i powro­tem w środ­ku tygo­dnia (wte­dy zazwy­czaj jest naj­ta­niej), to szan­se zna­le­zie­nia pro­mo­cyj­ne­go lotu wzra­sta­ją. Ja więk­szość swo­ich lot­ni­czych podró­ży odby­łem nie dla­te­go, że chcia­łem pole­cieć w dane miej­sce, ale dla­te­go, że aku­rat na ten kie­ru­nek tra­fi­ła się pro­mo­cja. Bądź więc ela­stycz­ny, zarów­no w kwe­stii wybo­ru miej­sca doce­lo­we­go, jak i daty podró­ży.

ZAANGAŻOWANIE

Szu­kaj­cie, a znaj­dzie­cie!” — to według mnie pod­sta­wa. Im wię­cej cza­su poświę­ci­my na szu­ka­nie, tym lep­szą ofer­tę wygrze­bie­my. Jeże­li raz na dwa mie­sią­ce zaj­rzy­my na stro­nę prze­woź­ni­ka, to pra­wie nie mamy szans na zna­le­zie­nie dobrej ofer­ty. Trze­ba ich szu­kać regu­lar­nie. Ja spraw­dzam por­ta­le o tema­ty­ce lot­ni­czej nie­mal codzien­nie. Czę­sto też wcho­dzę na stro­ny prze­woź­ni­ków i prze­szu­ku­ję inte­re­su­ją­ce mnie kie­run­ki. I wie­cie co? Pra­wie nigdy nic nie znaj­du­ję! Ale raz na kil­ka­dzie­siąt wejść, znaj­dzie się pereł­ka, na któ­rą się zde­cy­du­ję.

SZYBKOŚĆ

Cza­sem znaj­dziesz fan­ta­stycz­ną ofer­tę, ale zde­cy­du­jesz się pół minu­ty za póź­no i ktoś cię uprze­dzi. Pula tanich bile­tów jest ogra­ni­czo­na, a im lep­sza będzie ofer­ta, tym wię­cej będzie na nią chęt­nych. Musisz być zde­cy­do­wa­ny i dzia­łać szyb­ko!

CIERPLIWOŚĆ

Kie­dy wresz­cie znaj­dziesz tani bilet, praw­do­po­dob­nie nie znaj­dziesz nic inte­re­su­ją­ce­go na dro­gę powrot­ną. Ale nie moż­na się zra­żać. Dzie­więć na dzie­sięć poszu­ki­wań zakoń­czy się poraż­ką, ale ten dzie­sią­ty może oka­zać się suk­ce­sem. Im bar­dziej jesteś upar­ty, tym więk­sze masz szan­se na suk­ces. Sko­ro lotu powrot­ne­go nie ma do tego same­go mia­sta, z któ­re­go wyla­ty­wa­łeś, sprawdź inne lot­ni­ska w Pol­sce. Jeże­li to nic nie da, sprawdź pobli­skie por­ty lot­ni­cze w doce­lo­wym kra­ju. Albo inne­go prze­woź­ni­ka — może kon­ku­ren­cja ma cie­ka­wą ofer­tę na lot powrot­ny na tej tra­sie.

jak znaleźć tani bilet lotniczy
Naszą podróż do Oslo “skle­ja­łem” dobrą godzi­nę. Roz­pi­sa­łem wszyst­kie daty tanich lotów na kart­ce, potem gra­ficz­nie łączy­łem pasu­ją­ce do sie­bie połą­cze­nia i wresz­cie uda­ło się coś zło­żyć. Osta­tecz­nie pole­cie­li­śmy Ryana­irem z Wro­cła­wia do Oslo Ryg­ge, a wró­ci­li­śmy Wiz­za­irem z Oslo San­de­fjord do Lubli­na. Wszyst­ko to w cenie 9 zło­tych (rela­cja).
 |

ODWAGA

     Zanim zaczą­łem latać, dość dłu­go śle­dzi­łem “świat tanich lotów”. Prze­glą­da­łem ser­wi­sy, czy­ta­łem porad­ni­ki i zgłę­bia­łem się w rela­cje z nie­zwy­kłych, lot­ni­czych podró­ży. Wie­le razy widzia­łem cie­ka­wą ofer­tę, w odpo­wia­da­ją­cym mi cza­sie i niskiej cenie, a jed­nak coś mnie powstrzy­my­wa­ło. Zawsze znaj­do­wa­łem jakiś powód, żeby nie lecieć. Cięż­ko zro­bić ten pierw­szy krok, dla­te­go potrzeb­na jest odwa­ga. Wresz­cie kupi­łem swój pierw­szy lot i wie­dzie co? Była to jed­na z naj­lep­szych decy­zji w moim życiu! Ty też nie cze­kaj!

     Jeśli masz jakieś pyta­nia, pytaj śmia­ło! Naj­le­piej w komen­ta­rzach, żeby inni też sko­rzy­sta­li z odpo­wie­dzi.

45 komentarzy do wpisu „Jak znaleźć tani bilet lotniczy? — poradnik

 1. świet­ny porad­nik. a czy znasz może jakąś stro­nę typu fly4free, któ­ra pro­po­nu­je tanie loty z ber­li­na?

 2. Bar­dzo dobrze napi­sa­ne! Przede wszyst­kim odwa­ga i nie zra­żać się jeże­li pierw­szy wyjazd wyj­dzie nie­co dro­żej niż byście sobie wyobra­ża­li — prak­ty­ka czy­ni mistrza 🙂
  Tak jak ty Kubo, swój pierw­szy tani lot odby­łam do Lon­dy­nu i nie żału­ję, że odwa­ży­łam się 🙂 Było to w grud­niu 2013, a od tego cza­su zaku­pi­łam już bile­ty na 3 kolej­ne zagra­nicz­ne podró­że — dwie samo­lo­tem, jed­ną busem. Od kwiet­nia do czerw­ca 🙂
  Pole­cam śle­dzić na bie­żą­co świat tanich lotów na róż­nych fanpage’ach — poma­ga to uzmy­sło­wić sobie jak tanie potra­fią być podró­że orga­ni­zo­wa­ne na wła­sną rekę oraz poma­ga­ją się zorien­to­wać kie­dy i za ile moż­na zło­wić tań­sze bile­ty 😛 A przede wszyst­kim, te cią­gle poja­wia­ją­ce się ofer­ty pomo­gły mi pod­jąć decy­zję o kupie­niu bile­tów do Lon­dy­nu 😉

  • Chy­ba nie bar­dzo rozu­miem… Jaką opła­tę trans­ak­cyj­ną? Obec­nie nie ma cze­goś takie­go. Tzn. teo­re­tycz­nie jest, bo np. kupu­jąc bilet w Wiz­zie za 34 zł, to na rachun­ku cena bile­tu będzie nam wid­nia­ła 4 zł, a 30 zł będzie opi­sa­ne jako opła­ta manipulacyjna/transakcyjna czy coś tego typu. Ale to nie ma więk­sze­go zna­cze­nia, bo ta opła­ta jest wli­cza­na w cenę bile­tu poka­zy­wa­ną w sys­te­mie rezer­wa­cyj­nym. Więc pła­ci się dokład­nie tyle, ile jest wyświe­tla­ne w sys­te­mie. Żad­nych dodat­ko­wych opłat 😉
   W Ryanie też jest coś w sty­lu opła­ty trans­ak­cyj­nej, ale rów­nież jest wli­czo­na w cenę bile­tu.
   Pozdra­wiam!

  • Wobec tego, po raz kolej­ny pozwo­lę sobie powtó­rzyć — nie ma żad­nych dodat­ko­wych opłat! Cena koń­co­wa jest taka sama jak ta, któ­rą widzi­my w sys­te­mie rezer­wa­cyj­nym! 🙂 Powo­dze­nia!

 3. Naj­faj­niej­sze jest to, jak się tłu­ma­czy zna­jo­mym “ej, macie jakieś 2 minu­ty na pod­ję­cie decy­zji!”, a potem dener­wu­ją się, że ja bilet już mam, a oni się nie wyro­bi­li. Szyb­kość to klu­czo­wa spra­wa. Ostat­nio nie uda­ło mi się z Kuala Lum­pur, ale kil­ka godzin póź­niej upo­lo­wa­łem Iran w świet­nej cenie. Do USA prak­tycz­nie już nie latam za wię­cej niż 600 — 850 zł w dwie stro­ny. A ostat­nio lepi­łem Ark­ty­kę przez kil­ka godzin, ale w koń­cu się uda­ło! Faj­ny tekst! Pozdra­wiam!

  • Dzię­ki!
   W Wiz­zie są dwa rodza­je baga­żu — reje­stro­wa­ny, czy­li ten za któ­ry się pła­ci, któ­ry może być duży i któ­ry podró­żu­je w luku baga­żo­wym; oraz pod­ręcz­ny czy­li ten, z któ­rym leci się w kabi­nie i pod­czas lotu się z nim nie roz­sta­je. Bagaż pod­ręcz­ny nato­miast znów dzie­li się na dwa rodza­je — mały i duży (nie moż­na obu — moż­na tyl­ko jeden). Mały (wiel­kość spo­re­go ple­ca­ka szkol­ne­go) jest za dar­mo. Duży (wiel­kość śred­nie­go ple­ca­ka tury­stycz­ne­go) jest za oko­ło 45 zło­tych, przy czym jak się wyku­pi duży, to małe­go dodat­ko­wo nie moż­na wziąć — nie­za­leż­nie od tego czy będziesz miał bagaż pod­ręcz­ny mały czy duży, możesz wziąć tyl­ko jed­ną sztu­kę.
   Tak spra­wa wyglą­da w Wiz­zie. Ja w swo­je podró­że zawsze bra­łem mały pod­ręcz­ny i nie było pro­ble­mów — jest wystar­cza­ją­cy. Za jakiś czas poja­wi się post pt. “Jak spa­ko­wać się w bagaż pod­ręcz­ny” i tam będzie temat wyczer­pa­ny 😉

 4. Ze wzglę­du na nasz mło­dy wiek mamy na swo­im kon­cie zale­d­wie 1 lot, do Oslo-Torp z Wiz­za­irem za 90 zł w 2 stro­ny. Szcze­rze przy­znam, że mam oba­wy przed wyszu­ki­war­ka­mi lotów, co wyni­ka oczy­wi­ście z bra­ku doświad­cze­nia 🙂 Choć zaczy­na­my odważ­nie, bo odkąd wyszli­śmy spod rodzi­ciel­skich skrzy­deł w rok uda­ło nam się zje­chać 6 kra­jów, ale tyl­ko tani­mi busa­mi, to jeste­śmy bar­dzo nie­pew­ni w kwe­stiach lotów. Do sed­na: czy jest duże ryzy­ko, że znaj­dzie­my tani lot z pomo­cą wyszu­ki­war­ki, po czym oka­że się, że są ukry­te opła­ty o któ­rych nie wie­dzie­li­śmy? Czy jasno przed­sta­wio­ne jest ile będzie nas całość kosz­to­wać? Czy ceny na stro­nach typu fly4free odpo­wia­da­ją ofer­tom prze­woź­ni­ków czy też mogą być zupeł­nie róż­ne? Na ile wte­dy ta tań­sza opcja jest wia­ry­god­na?
  Pozdra­wiam!

  • Cięż­ko mi powie­dzieć, bo się nie znam na wyszu­ki­war­kach. Nigdy ich nie uży­wa­łem, bo i po co, sko­ro zawsze doli­cza­ją swo­ja pro­wi­zję? Jed­no jest pew­ne — kupu­jąc bile­ty na stro­nie prze­woź­ni­ków, nigdy nie pła­ci­my nic dodat­ko­wo, więc kupuj­my na stro­nach prze­woź­ni­ków. Wte­dy pła­ci­my dokład­nie tyle ile kosz­tu­je bilet.
   Na fly4free i jemu podob­nych stro­nach rów­nież zawsze poda­ją osta­tecz­ne ceny bile­tów, z wyjąt­kiem ofert Wiz­za­ira — zazwy­czaj poda­ją ceny przy­słu­gu­ją­ce człon­kom Wizz Disco­unt Clu­bu (130 zł/rok).

  • Mi sie kil­ka razy uda­lo zaku­pic w mia­re tanio bile­ty do Peki­nu i Cheng­du poprzez skyscanner.net . O dzi­wo cena z wyszu­ki­war­ki wycho­dzi­la taniej niz poprzez bespo­sred­ni zakup w tej samej linii 🙂

   Pozdr

 5. Przy­dat­ny porad­nik. Tanie lata­nie sta­je się ostat­nio bar­dzo popu­lar­ne i bar­dzo cie­szy mnie ten fakt, bo pamię­tam cza­sy kie­dy samo­lot był uzna­wa­ny za coś tyl­ko dla boga­tych 🙂

 6. a zna ktoś taką wyszu­ki­war­kę, że wiem kie­dy chcę lecieć ale mi obo­jęt­nie dokąd i żeby poka­za­ła np. naj­tań­sze loty w tym ter­mi­nie z Pol­ski?

 7. Super porad­nik! Już zapi­sa­łam poda­ne stro­ny do ulu­bio­nych i od razu zaczy­nam regu­lar­ne poszu­ki­wa­nia! 🙂 Marzy mi się Islan­dia we wrze­śniu… może uda mi się wyśle­dzić coś tanie­go.

 8. Witam
  Super podró­że i nie waż­ne czy te bli­skie czy dale­kie. Mam takie same hob­by do two­je­go z tym, że podró­żu­ję moto­cy­klem więc naj­dro­żej wycho­dzi mnie koszt pali­wa, nato­miast noc­le­gi żywie­nie jest iden­tycz­ne do two­je­go, noc­leg zero bo wkrza­kach jedze­nie jakaś tania sie­ciów­ka.
  pozdra­wiam ser­decz­nie i mam nadzie­je że nasze podróż­ni­cze ścież­ki się kie­dyś skrzy­żu­ją
  Mar­cin “kosa” Kos­sow­ski

 9. A co jeśli nie­ste­ty nie ma się takiej ela­stycz­no­ści, bo np ktoś/coś narzu­ci nam urlop w kon­kret­nym ter­mi­nie? Wte­dy nie ma już szans na tanie podró­że?

 10. Do waszej listy dorzu­ci­ła­bym jesz­cze esky.pl/bilety-lotnicze. Jak się szu­ka połą­czeń z dużym wyprze­dze­niem i na róż­nych wyszu­ki­war­kach to moż­na taniej zna­leźć bile­ty, mnie się ostat­nio to uda­ło, a wylot dopie­ro we wrze­śniu 🙂

 11. Bar­dzo faj­ny prze­od­nik! Ceny absur­dal­nie niskich cen na pew­no już minę­ły, jed­nak nie ozna­cza to, że dalej nie moż­na tanio latać po świe­cie. Zachę­cam do spraw­dze­nia stron, któ­re poda­łeś. Jest tam wiel­ke oka­zji, moż­na tra­fić na bar­dzo tanie wyciecz­ki.

 12. Pla­nu­ję wyjazd na Major­kę w paź­dzier­ni­ku 2018r. Czy możesz mi dora­dzić kie­dy powin­nam zain­te­re­so­wać się kup­nem bile­tu. Naj­tań­szy jest ryana­ir. Lot z Modli­na do Pal­ma de Malor­ca. Aktu­al­nie nie zna­la­złam jakiejś dobrej taniej ofer­ty. Cena cały czas stoi w miej­scu. Nie wiem czy kupo­wać czy pocze­kać. Swo­ją dro­gą zapa­li­łam się na Dubaj i to będzie kolej­na podróż.

 13. Dobrym spo­so­bem, by upo­lo­wać tani lot jest szyb­kość czy­li to, o czym piszesz;-). Nie­ste­ty zapa­lo­nych podróż­ni­ków jest o wie­le wię­cej i z tym trze­ba się liczyć, że nie zawsze nam się uda. Jesz­cze moż­na sko­rzy­stać z pro­gra­mów lojal­no­ścio­wych (przy­kła­dem Miles&More) lub oka­zji, a te poja­wia­ją się też w ofer­tach pre­sti­żo­wych linii lot­ni­czych jak https://www.esky.pl/linie-lotnicze/al/lh/lufthansa , jed­nak zawsze koniecz­na jest tutaj wytrwa­łość w poszu­ki­wa­niu.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.