Grudniowa Gruzja

     Gru­zja plą­cze się w mojej gło­wie od bar­dzo daw­na. Już trzy lata temu był plan, żeby ją odwie­dzić, ale się nie uda­ło. Potem każ­de­go roku chcia­łem tam poje­chać i wykre­ślić z listy marzeń pozy­cję — “wypić gru­ziń­skie wino w Kau­ka­zie”, ale się to nie uda­wa­ło. Za każ­dym razem z innych powo­dów. Kie­dy więc pew­ne­go razu zna­jo­my zadzwo­nił z pro­po­zy­cją lotu do Gru­zji za 74 zło­te, pod­ją­łem decy­zję zanim skoń­czył zda­nie. To nic, że w grud­niu; to nic, że tyl­ko na trzy dni. Posta­no­wi­łem pole­cieć, żeby spraw­dzić, czy do Gru­zji w ogó­le war­to jechać. 
 

IMG_6485 
     Kie­dy star­tu­je­my, w Pol­sce jest cał­kiem ład­na pogo­da. Co inne­go w gru­ziń­skim regio­nie Kuta­isi, do któ­re­go leci­my. Tam pogo­da od daw­na nie była tak kiep­ska. Pierw­szy raz od trzech lat spadł śnieg. I to nie jakiś tam śnie­żek, ale gru­by, mokry i obfi­ty śnieg, przez któ­ry zamknię­to więk­szość dróg. Dowia­du­je­my się o tym od pilo­ta samo­lo­tu. Kil­ka­dzie­siąt minut przed lądo­wa­niem ogła­sza pasa­że­rom, że w Kuta­isi panu­je burza śnież­na i mogą być pro­ble­my. Na szczę­ście maszy­na lądu­je cał­kiem spo­koj­nie.
 
IMG_6527
 
     Wycho­dzi­my z małe­go, acz nowo­cze­sne­go ter­mi­na­la, a na gło­wy spa­da­ją nam ogrom­ne, mokre pła­ty śnie­gu. Kiep­skie warun­ki dla tury­stów, nie mają­cych usta­wio­ne­go żad­ne­go noc­le­gu, dla­te­go decy­du­je­my się spę­dzić tę noc w pocią­gu do sto­li­cy — Tbi­li­si. 
  
     „Lepiej mieć cór­kę dziw­kę niż syna tak­sów­ka­rza” - mówi jed­na z gru­ziń­skich mądro­ści ludo­wych. O jej praw­dzi­wo­ści prze­ko­nu­je­my się jesz­cze na lot­ni­sku, gdzie tłum nachal­nych tak­sów­ka­rzy prze­krzy­ku­je się ze swo­imi (absur­dal­nie dro­gi­mi) ofer­ta­mi. Mimo to, decy­du­je­my się sko­rzy­stać z usłu­gi jed­ne­go z nich, oczy­wi­ście po kil­ku­krot­nym star­go­wa­niu ceny. Jedzie­my w pięć osób — ja, Patryk i Rafał, z któ­ry­mi przy­le­cia­łem, oraz dodat­ko­wo Ewe­li­na i Maciek, któ­rych pozna­je­my na lot­ni­sku.
 
IMG_6538
 
     Uda­je­my się na dwo­rzec, skąd pocią­giem zamie­rza­my dostać się do Tbi­li­si. Oka­zu­je się jed­nak, że przy­je­dzie dopie­ro o czwar­tej nad ranem. Cze­ka nas noc na dwor­cu, więc zaopa­tru­je­my się w napo­je wysko­ko­we. Wszak budy­nek jest nie­ogrze­wa­ny.
 
IMG_6561
 
IMG_6571
 
     Nad ranem na peron wjeż­dża pociąg. “Wresz­cie ogrze­je­my się w cie­płym wago­nie” — marzą nasze zmar­z­nię­te orga­ni­zmy, ale nic bar­dziej myl­ne­go. Wyobraź sobie naj­gor­szy wagon jakim jecha­łeś w PKP, a potem pomnóż to razy czte­ry. Szpa­ry w oknach, nie­dzia­ła­ją­ce drzwi, woda kapią­ca z sufi­tu, twar­de krze­sła, dziu­ra­wa pod­ło­ga, a tem­pe­ra­tu­ra wewnątrz zda­je się być niż­sza, niż na zewnątrz.
 
IMG_6599
 
     Wci­ska­my się w śpi­wo­ry, a alko­hol we krwi robi kawał dobrej robo­ty — od razu zasy­pia­my.
  
     Po pobud­ce cięż­ko poznać, że to ten sam wagon. Tłu­my Gru­zi­nów, tor­by, wia­dra, sprze­daw­cy sprze­da­ją­cy nie­mal wszyst­ko. “Bra­ku­je tyl­ko baby z kurą” — pod­su­mo­wu­je­my.
 
qqq
 
     Tbi­li­si wita nas pięk­ną pogo­dą — po śnie­gu nie ma śla­du, a na nie­bo jest czy­sto nie­bie­skie. Kwa­te­ru­je­my się w obskur­nym hoste­lu, po czym zaczy­na­my pie­szą tra­sę wyciecz­ko­wą. Na począ­tek uda­je­my się, rzecz jasna, na wzgó­rze, skąd roz­cią­ga się widok na gru­ziń­ską sto­li­cę.
 
IMG_6720
 
     Tbi­li­si jest cał­kiem zwy­czaj­nym mia­stem. Ma kil­ka cha­rak­te­ry­stycz­nych punk­tów, któ­re obo­wiąz­ko­wo odwie­dza­ją tury­ści:
 
- Sobór Trój­cy Świę­tej — jed­na z naj­więk­szych świą­ty­ni pra­wo­sław­nych na świe­cie, któ­ra fak­tycz­nie robi wra­że­nie swo­ją wiel­ko­ścią.
 
IMG_6783
- Oka­za­ły pałac pre­zy­denc­ki, któ­re­go boga­to zdo­bio­ne ogro­dze­nie, gra­ni­czy z bar­dzo bied­ną dziel­ni­cą.
 
IMG_6794 
- Nowo­cze­sne cen­trum, w któ­rym dwie naj­bar­dziej cha­rak­te­ry­stycz­ne budow­le — most i teatr — zwa­ne są przez miej­sco­wych “pod­pa­ską” i “suszar­ką”.
 
IMG_6681
 
     Zwie­dza­nie mia­sta uprzy­jem­nia nam degu­sta­cja miej­sco­wych przy­sma­ków. Popu­lar­ną gru­ziń­ską prze­ką­ską jest church­khe­la — baton z orze­chów i zasty­gnię­te­go soku wino­gro­no­we­go, zwa­ny, nie­co na wyrost, gru­ziń­skim snic­ker­sem. Czy jest smacz­ny? Cięż­ko powie­dzieć. Pierw­sze church­khe­la, któ­re kupu­je­my jest wyśmie­ni­te, dru­gie nato­miast — obrzy­dli­we.
 
IMG_6739
 
      Gru­zja jest sto­sun­ko­wo tania, więc pozwa­la­my sobie na porząd­ny miej­sco­wy obiad. Jemy słyn­ne cha­cza­pu­ri (któ­re ku moje­mu zasko­cze­niu czy­ta się “kacza­pu­ri”) oraz małe pie­roż­ki khin­ka­li. I wie­cie co? Gru­ziń­skie jedze­nie jest fan­ta­stycz­ne!
 
IMG_6874
 
     Następ­ne­go dnia jedzie­my do Gori — mia­sta rodzin­ne­go jed­nej z naj­waż­niej­szych posta­ci nowo­żyt­nej histo­rii świa­ta. Potęż­ny wódz i boha­ter naro­do­wy, wspa­nia­ły przy­wód­ca, przez roda­ków zwa­ny “Wiel­kim Gru­zi­nem”. Mowa o Josi­fie Dżu­gasz­wi­lim, zna­nym bar­dziej pod nazwi­skiem Sta­lin. Tak! Wła­śnie w ten spo­sób nie­któ­rzy Gru­zi­ni wciąż postrze­ga­ją jed­ne­go z naj­więk­szych zbrod­nia­rzy świa­ta.
 
IMG_6991
  
     Pod­czas roz­mów z miej­sco­wy­mi, dowie­dzia­łem się, że doty­czy to głów­ne star­szych Gru­zi­nów. Ich prze­siąk­nię­te komu­ni­stycz­ną pro­pa­gan­dą umy­sły, ponoć nie są w sta­nie przy­jąć do wia­do­mo­ści nega­tyw­nych fak­tów o Sta­li­nie. Młod­si Gru­zi­ni nie uwa­ża­ją go za boha­te­ra.
  
     Nie­mniej jed­nak, w muzeum Józe­fa Sta­li­na nie ma ani sło­wa na temat jego zbrod­ni­czej dzia­łal­no­ści. Wręcz prze­ciw­nie — poka­zu­je “Wiel­kie­go Wodza” w bar­dzo korzyst­nym świe­tle. Sam budy­nek nato­miast przy­ozdo­bio­ny jest radziec­ki­mi sier­pa­mi i mło­ta­mi. W skle­pi­ku z pamiąt­ka­mi tury­sta może sobie kupić zapal­nicz­ki, dłu­go­pi­sy, koszul­ki, czy pier­siów­ki z podo­bi­zną Sta­li­na.
 
IMG_6960
Wagon, któ­rym Sta­lin podró­żo­wał po Euro­pie i Rosji.
 
IMG_7007
Pamiąt­ki po “Wiel­kim Wodzu”
 
IMG_6971
Pamiąt­ki z podo­bi­zną naj­więk­sze­go zbrod­nia­rza w histo­rii
 
IMG_7030
 
     Wie­czór spę­dza­my w miej­sco­wej knajp­ce (nota­be­ne, przy uli­cy imie­nia Józe­fa Sta­li­na). Sącząc piwo Kazbek, słu­cha­my gru­ziń­skiej muzy­ki na żywo i zaprzy­jaź­nia­my się Lelą — uro­czą kel­ner­ką.
 
IMG_7039
 
     Część nocy spę­dza­my w pocią­gu do Kuta­isi (odjeż­dża­ją­cym z dwor­ca imie­nia, a jak­że, Józe­fa Sta­li­na), nato­miast część na dwor­cu, zna­nym z pierw­sze­go wie­czo­ru. Ta noc na dłu­go zapad­nie mi w pamięć. Jest tak zim­no, że nad ranem cie­szę się, że jesz­cze się trzę­sę, bo brak drga­wek ozna­czał­by począt­ki hipo­ter­mii.
 
IMG_7045
 
     Nasz pobyt w Gru­zji powo­li dobie­ga koń­ca. Dziś wie­czo­rem mamy lot do War­sza­wy. Ten dzień zosta­wi­li­śmy sobie więc na zwie­dza­nie Kuta­isi, ale oka­zu­je się ono nie­zbyt cie­ka­wym mia­stem. Brnie­my przez zaśnie­żo­ne chod­ni­ki, mija­my zaśnie­żo­ne pal­my i chło­nie­my gru­ziń­ską atmos­fe­rę.
 
IMG_7069 
     Nie żyłem w cza­sach komu­ny, ale Gru­zja przy­po­mi­na mi Pol­skę sprzed kil­ku­dzie­się­ciu lat. Mia­sta są jed­no­li­te i sza­re, a ludzie przy­po­mi­na­ją tych z czar­no-bia­łych pol­skich fil­mów. Przy­lot do Gru­zji jest więc jak podróż w cza­sie. Ale nie to jest naj­lep­sze w tym kra­ju. Naj­pięk­niej­sze tutaj są góry, któ­rych my nie­ste­ty nie odwie­dzi­li­śmy. Kie­dy jecha­li­śmy pocią­giem, w odda­li mogli­śmy cza­sa­mi dostrzec wyso­ki Kau­kaz. A ser­ce wyry­wa­ło się, żeby tam poje­chać, zoba­czyć z bli­ska i wspiąć się na szczyt.
 
     Pisa­łem, że poje­cha­łem, żeby spraw­dzić, czy do Gru­zji war­to jechać… War­to! I Jestem pewien, że jesz­cze tu wró­cę! Musi tyl­ko zro­bić się cie­plej i bar­dziej zie­lo­no.
 
 
Tabe­la z port­fe­la, czy­li pod­su­mo­wa­nie kosz­tów na oso­bę
Noc­le­gi 20 zł
• Pierw­szą noc spę­dza­my czę­ścio­wo na dwor­cu w Kuta­isi, a czę­ścio­wo w pocią­gu. Ten nie jest zbyt wygod­ny, ale zmę­cze­nie i wino powo­du­ją, że cał­kiem nie­źle się wysy­pia­my.
• W Tbi­li­si śpi­my w hoste­lu. Za póź­no wzią­łem się za szu­ka­nie hosta na CouchSurfing’u i się nie uda­ło nic zna­leźć. Hoste­le nato­miast są dosyć tanie, choć ich stan pew­nie wie­le osób by odstra­szył. My śpi­my w hoste­lu Stay See, w samym cen­trum. Pła­ci­my 12 GEL (20 zł) za oso­bę. Uda­je się star­go­wać z 15 GEL, gdyż byli­śmy dużą gru­pą. 
• Ostat­nią noc spę­dza­my podob­nie jak pierw­szą – czę­ścio­wo w pocią­gu, a czę­ścio­wo na dwor­cu.
Trans­port 109 zł
• Loty w obie stro­ny kosz­tu­ją 148 zło­tych, jed­nak w ramach moż­li­wo­ści podró­żo­wa­nia na moich zniż­kach (Wiz­zC­lub), współ­pa­sa­że­ro­wie opła­ca­ją mi bilet w jed­ną stro­nę, więc pła­cę tyl­ko 74 zł. Rezer­wu­jąc odpo­wied­nio wcze­śnie, moż­na zna­leźć spo­ro bile­tów w tej cenie z War­sza­wy i Kato­wic. Jed­nak­że tak niska cena jest zazwy­czaj wyłącz­nie dla człon­ków klu­bu Wiz­zC­lub (koszt wstą­pie­nia do klu­bu — 130 zł / rok. Zniż­ki przy­słu­gu­ją człon­ko­wi klu­bu i wszyst­kim jego towa­rzy­szom).
• Z lot­ni­ska na dwo­rzec w Kuta­isi jedzie­my pseu­do-tak­sów­ką, za któ­rą pła­ci­my 10 dola­rów na pięć osób.
• Pociąg na tra­sie Kuta­isi — Tbi­li­si (230 km!) to koszt 4 GEL (7zł).
• Z dwor­ca kole­jo­we­go do cen­trum jest kawał dro­gi, więc kupu­je­my dwa bile­ty do metra. Jeden kosz­tu­je 0,5 GEL (0,85 zł). Nabi­ja się go na spe­cjal­ną kar­tę, któ­rą trze­ba sobie wyro­bić. Kosz­tu­je oko­ło 4 zło­tych, ale przy opusz­cza­niu mia­sta moż­na ją zwró­cić i odzy­skać pie­nią­dze.
• Kolej­ka lino­wa w cen­trum Tbi­li­si kosz­tu­je 1 GEL (1,70 zł) i jest pobie­ra­na z tej samej kar­ty, co bile­ty komu­ni­ka­cji miej­skiej.
• Mar­szru­ta do Gori kosz­tu­je nas 5 GEL (8,50 zł).
• Z Kuta­isi na lot­ni­sko jedzie­my mar­szru­tą za 2 GEL (3,40 zł).
• Z racji tego, że jeste­śmy spo­rą gru­pą, w dodat­ku głów­nie męską, a ponad­to jest dość zim­no, nie decy­du­je­my się na auto­stop, mimo, że w Gru­zji podob­no funk­cjo­nu­je on zna­ko­mi­cie.
Jedze­nie i picie 57 zł
• Jemy spo­ro miej­sco­we­go jedze­nia. Obiad do syta w restau­ra­cji kosz­tu­je mnie 7,5 GEL (13 zł). Doli­cza­ny jest tzw. obo­wiąz­ko­wy napi­wek – do rachun­ku doda­je się 10% „za obsłu­gę”.
 
• Trzy­li­tro­we wino kosz­tu­je 8 GEL (14 zło­tych). Piwo rów­nież jest bar­dzo tanie.
• Church­khe­la – miej­sco­wy „snic­kers” kosz­tu­je 2 GEL (3 zł).
• Pół­to­ra­li­tro­wa butel­ka wody kosz­tu­je 1 GEL (1,70 zł).
Bile­ty wstę­pu 17 zł • Bilet do muzeum Sta­li­na ze stu­denc­ką zniż­ką kosz­tu­je 10 GEL (17 zło­tych). Cały to z tego co pamię­tam koszt 15 lub 20 GEL (25 – 34 zł).
Inne -  
SUMA 203 zł  
Dzien­nie (3 dni) 68 zł  

 

17 komentarzy do wpisu „Grudniowa Gruzja

 1. Cześć!
  Z racji, że w Gru­zji spę­dzi­łam aż 6 mc…więc nie wiem skąd się wzię­ły ceny:
  - kar­ty miej­skiej w Tbs, któ­ra kosz­tu­je 2 lari czy­li ok 4 zł4
  - mar­szut­ka Tbs-Gori kosz­tu­je dokład­nie 3 lari czy­li 6 zł.
  - a napi­wek to 10% doli­cza­ne z ogól­nej kwo­ty rachun­ku czy­li wycho­dzi róż­nie i nie koniecz­nie 1 lar
  Nie wiem, może zwy­czaj­na pomył­ka, albo gdzieś zapo­mnie­nie…
  Pozdra­wiam 🙂

  • Dzię­ki za info! Popra­wiam więc koszt kar­ty miej­skiej.
   Co do mar­szru­ty Tbi­li­si — Gori, to może fak­tycz­nie ona kosz­tu­je 3 lari, ale nam poli­czy­li 5 lari. Nie­ste­ty, kie­row­ca tak­sów­ki w Kuta­isi chciał nas oszu­kać, kie­row­cy mar­szru­tek widocz­nie rów­nież nie są uczci­wi. Nie chcia­łem o tym pisać w rela­cji, żeby nie jechać po Gru­zi­nach, ale kie­row­cy, czy to tak­só­wek czy mar­szrut widocz­nie mają to do sie­bie, że wyłu­dza­ją kasę od tury­stów 😉

 2. Czy­tam Two­je­go blo­ga od daw­na. Tak jak i Ty lubię podró­że nisko­bu­dże­to­we — w koń­cu to odpo­wied­nie na stu­denc­ką kie­szeń 🙂 Życzę wie­lu prze­by­tych kilo­me­trów i kolej­nych miejsc, któ­re cze­ka­ją na odkry­cie przez Cie­bie 🙂 A Gru­zja… Wybie­ram się we wrze­śniu 😀

  Zaczy­nam dopie­ro swo­ją histo­rię w świe­cie blo­go­wym, ale gdy­byś chciał… Zapra­szam 🙂 http://www.autostopowiczka1990.wordpress.com

  • Za dużo to jesz­cze na tym Two­im blo­gu nie ma, ale podo­ba mi się post o auto­sto­pie z mamą 😉 Będę zaglą­dał, mam nadzie­ję, że wkrót­ce blog się zapeł­ni posta­mi 🙂
   Pozdra­wiam i do zoba­cze­nia gdzieś w tra­sie! 🙂

 3. Chciał­bym, ale nie wiem jak się uda poprze­kła­dać zaję­cia. W przy­pad­ku moich stu­diów tydzień nie­obec­no­ści może zawa­żyć na nie­za­li­cze­niu seme­stru, więc jesz­cze zoba­czę 😉

 4. Hej! Mam pyta­nie doty­czą­ce pocią­gów w Gru­zji.
  Orien­tu­jesz się może czy w inter­ne­cie jest dostęp­na jakaś wyszu­ki­war­ka połą­czeń? Coś w sty­lu roz­kła­du jaz­dy 🙂
  Z góry dzię­ki za odpo­wiedź!
  Pozdra­wiam!

 5. Następ­ne­go dnia jedzie­my do Gori — mia­sta rodzin­ne­go jed­nej z naj­waż­niej­szych posta­ci nowo­żyt­nej histo­rii świa­ta. Potęż­ny wódz i boha­ter naro­do­wy, wspa­nia­ły przy­wód­ca, przez roda­ków zwa­ny “Wiel­kim Gru­zi­nem”. Mowa o Josi­fie Dżu­gasz­wi­lim, zna­nym bar­dziej pod nazwi­skiem Sta­lin. Tak! Wła­śnie w ten spo­sób Gru­zi­ni postrze­ga­ją jed­ne­go z naj­więk­szych zbrod­nia­rzy świa­ta.
  Na szczę­ście doty­czy to głów­ne star­szych Gru­zi­nów. Ich prze­siąk­nię­te komu­ni­stycz­ną pro­pa­gan­dą umy­sły, nie są w sta­nie przy­jąć do wia­do­mo­ści nega­tyw­nych fak­tów o Sta­li­nie. Młod­si Gru­zi­ni, któ­rych o to wypy­ty­wa­łem, nie uwa­ża­ją go za boha­te­ra i nie są z nie­go tak dum­ni, jak ich dziad­ko­wie.”
  — byłam w Gru­zji kil­kak­tot­nie, ale nie spo­tka­lam niko­go kto by wychwa­lał poczy­na­nia Sta­li­na.

  Przy­znam szcze­rze, że wyda­wa­nie osą­dów na temat kra­ju, ludzi i ich poglą­dów, po 3 dniach w danym kra­ju to jed­nak prze­sa­da. Mam jedy­nie nadzie­ję, że cho­ciaż zazna­jo­mi­łeś sie z publi­ka­cja­mi W. Górec­kie­go albo innych, któ­rzy mają tro­che więk­sze poję­cie o Kau­ka­zie.

  • Widząc np. pomnik Hitle­ra w jakiejś nie­miec­kiej miej­sco­wo­ści, nie potrze­bo­wał­bym nawet trzech dni żeby móc ze spo­rą dozą pew­no­ści oce­nić miesz­ka­ją­cych w niej ludzi. Podob­nie jest z muzeum Sta­li­na, któ­re z pew­no­ścią jego pomni­kiem jest.
   A tekst o mło­dych i star­szych Gru­zi­nach to zda­nie powta­rza­ne przez wie­lu Gru­zi­nów, z któ­ry­mi tam roz­ma­wia­łem, dla­te­go pozwo­li­łem sobie tak napi­sać. Choć może rze­czy­wi­ście źle je przy­to­czy­łem, przed­sta­wia­jąc je jako fakt. Wszak była to jedy­nie opi­nia kil­ku osób (choć nad wyraz zgod­na).
   Poza tym, nie trze­ba spo­tkać kogoś kto wychwa­la Sta­li­na — wystar­czy zoba­czyć np. głów­ną uli­cę mia­sta, nazwa­ną jego imie­niem, żeby się prze­ko­nać, że coś jest na rze­czy.
   Dzię­ki za komen­tarz! Fak­tycz­nie przy­to­czo­ny frag­ment może być krzyw­dzą­cy dla tych star­szych Gru­zi­nów, któ­rzy praw­dę o Sta­li­nie zna­ją. Zmie­nię go nie­co, żeby nie raził w oczy pozo­sta­łych czy­tel­ni­ków W. Górec­kie­go 😉

Dodaj komentarz