Moje najdziwniejsze i najpiękniejsze noclegi na dziko

     Jak dono­szą inter­ne­to­we źró­dła, obcho­dzi­my dziś Świa­to­wy Dzień  Spa­nia w Miej­scach Publicz­nych. Mam w tym cał­kiem spo­re doświad­cze­nie, bo pod­czas nisko­bu­dże­to­wych podró­ży nie mam w zwy­cza­ju pła­cić za noc­le­gi. Pozo­sta­je mi wybie­ra­nie bar­dziej nie­kon­wen­cjo­nal­nych miejsc, niż hoste­le czy cam­pin­gi. Moim domem na jed­ną noc sta­wa­ły się już dwor­ce i lot­ni­ska, nacze­py cię­ża­ró­wek, pusto­sta­ny, nie­zli­czo­na ilość krza­ków i plaż, a nawet wysep­ka na ron­dzie. Cza­sem po takim noc­le­gu czło­wiek budzi się bar­dziej zmę­czo­ny, niż był wie­czo­rem. Ale bywa, że wido­ki ze śpi­wo­ra są tak malow­ni­cze, że prze­wyż­sza­ją pię­cio­gwiazd­ko­we hote­le. Przed­sta­wiam kil­ka miejsc, w któ­rych mia­łem przy­jem­ność spać. 
 

IMG_6201
  
     Dubrow­nik, Chor­wa­cja. Zdję­cie zro­bio­ne z małej skal­nej pół­ki, na któ­rej spę­dzi­li­śmy noc pod gwiaz­da­mi. Wie­czo­rem, kel­ner z pobli­skiej kawiar­ni ostrze­gał nas przed gra­su­ją­cy­mi tu węża­mi. Mimo to, zosta­li­śmy, a rano fak­tycz­nie obu­dził nas wąż… ogro­do­wy. Przez pęk­nię­tą rur­kę pod­le­wa­ją­cą oko­licz­ne rośli­ny, woda lecia­ła wprost na nasze twa­rze i śpi­wo­ry. 
 
IMG_9130
 
     Noc­leg w jaski­ni w Górach Świę­to­krzy­skich.
  
IMG_9490
  
    Spa­nie w lesie, gdzieś w Sude­tach. Nie było­by w nim nic nie­zwy­kłe­go, gdy­by nie fakt, że w nocy mnó­stwo zwie­rząt chcia­ło dobrać się do moje­go jedze­nia. Byłem sam, w środ­ku lasu, pośród wygłod­nia­łych dzi­ków i innych zwie­rząt. Byłem prze­ra­żo­ny.
   
IMG_9200
  
     Noc­leg kil­ka metrów od brze­gu Morza Czer­wo­ne­go w Izra­elu. Poło­ży­li­śmy się na pode­ście nie­czyn­ne­go baru. Rano przy­szedł wła­ści­ciel i zamiast ocze­ki­wa­ne­go przez nas nie­mi­łe­go upo­mnie­nia, zapy­tał jak się spa­ło i czy nie zmar­z­li­śmy, po czym życzył miłe­go dnia. Zdję­cie zro­bio­ne nad ranem ze śpi­wo­ra.
   
IMG_5497
 
IMG_5498  
     Noc­leg w ambo­nie myśliw­skiej. Tu, w Biesz­cza­dach, ale patent wyko­rzy­sta­ny był tak­że na fran­cu­skiej auto­stra­dzie, w dro­dze powrot­nej z Pary­ża
   
IMG_3968
  
     Alba­nia i uro­czy pół­wy­sep na Morzu Śród­ziem­nym.
   
IMG_5249
  
     Noc­leg w jed­nej z jamek w turec­kiej Kapa­do­cji.
   
IMG_2358
 
S6007617 
     Noc­le­gów w samo­cho­dach dostaw­czych było wie­le. W kabi­nach, pakach i nacze­pach. Tutaj, na wor­kach z wap­nem.
  
IMG_4213
 
     Mace­do­nia, ser­ce gór Gali­ci­ca. Mała chat­ka dla tury­stów, odda­lo­na od cywi­li­za­cji o kil­ka­dzie­siąt kilo­me­trów. Za oknem roz­pę­ta­ła się burza, a my wewnątrz przy świe­tle ognia z komin­ka gra­li­śmy w kar­ty.
  
IMG_5274
 
     Medu­gor­je, Bośnia i Her­ce­go­wi­na. Jak się oka­za­ło roz­bi­li­śmy namiot w miej­scu, w któ­rym wie­czo­rem odby­wał się kon­cert.
  
IMG_5604
 
     Przy­sta­nek auto­bu­so­wy w Ustrzy­kach Gór­nych, Biesz­cza­dy. W środ­ku nocy obu­dzi­ła mnie straż gra­nicz­na, żeby spraw­dzić, czy nie jestem ukra­iń­skim emi­gran­tem. Po wyle­gi­ty­mo­wa­niu funk­cjo­na­riu­sze odje­cha­li życząc dobrej nocy.
  
IMG_6956
 
     Bohinj, Sło­we­nia. Ulew­ny deszcz nie zachę­cał do roz­bi­ja­nia namio­tu, więc ta chat­ka sta­ła się naszym domem na jed­ną noc.
  
IMG_7045
 
     Gru­dnio­wa noc na nie­ogrze­wa­nym dwor­cu auto­bu­so­wym w Kuta­isi, w Gru­zji. Było tak zim­no, że nad ranem cie­szy­łem się, że jesz­cze trzę­sę się z zim­na, bo brak drga­wek ozna­czał­by począt­ki hipo­ter­mii. 
  
IMG_5044
 
     Nie pierw­szy i nie ostat­ni noc­leg na lot­ni­sku. Tutaj w nor­we­skim Sta­van­ger.
  
IMG_6553
 
     Piran, Sło­we­nia — noc­leg pod wie­żą miej­ską. Nad ranem obu­dzi­ły mnie szme­ry przy ple­ca­kach. Pod­no­szę gło­wę, a tam kot… z myszą w zębach.
 
A jakie są Wasze naj­dziw­niej­sze i naj­pięk­niej­sze miej­sca noc­le­go­we?

 

25 komentarzy do wpisu „Moje najdziwniejsze i najpiękniejsze noclegi na dziko

 1. Może nie był to noc­leg na dzi­ko, ale spa­łem w pustej szko­le — aku­rat były waka­cje. Do 7 rano nie mogłem wycho­dzić z sali, bo wyj­ście na kory­tarz ozna­cza­ło uru­cho­mie­nie alar­mu.

 2. Spa­nie na kafel­kach na pace tira, czu­łam się jak­by mnie zamknę­li na noc w obi czy innej casto­ra­mie, po 2 dobach sto­po­wa­nia kafel­ki były niczym łóż­ko wod­ne w Hil­to­nie 😀
  A naj­pięk­niej było na pla­ży w Bar­ce­lo­nie, budze­nie się wraz ze wscho­dem słońca[i pia­skiem WSZĘDZIE] nad morzem to coś nie­sa­mo­wi­te­go :3

 3. Na pasie zie­mi niczy­jej pomię­dzy Tur­cja i Buł­ga­rią. Na pla­ży w Tur­cji. W koście­le w Ker­czu (2 lub 3 noce). W kapli­cy na cmen­ta­rzu (na piel­grzym­ce z Wawy do Czę­sto­cho­wy).

 4. Ten noc­leg w lesie w Sude­tach — aż mnie cia­ry prze­szły na myśl o tych zwie­rzę­tach… Gdzie mia­łeś to jedze­nie? W środ­ku, czy w przed­sion­ku? W przed­sion­ku, to pew­nie by się zwie­rzy­ska dosta­ły i wydar­ły, a z czę­ści sypial­nia­nej to już gorzej, wte­dy pew­nie napie­ra­ją na namiot. Weź wię­cej napisz, czy odga­nia­łeś je jakoś, czy sie­dzia­łeś jak tru­sia i prze­cze­ki­wa­łeś, albo uda­wa­łeś mar­twe­go hehe 😉

 5. Takie naj­cie­kaw­sze miej­sca to chy­ba gaj poma­rań­czy na tra­sie sto­pem do Bośni; paka cię­ża­rów­ki zapar­ko­wa­nej na gra­ni­cy Sło­wac­ko-Węgier­skiej — pamięt­na majów­ka na któ­rej spadł śnieg (w środ­ku nocy obu­dzi­ły nas dwa szczu­ry — sta­li loka­to­rzy nacze­py ;p ); i tere­ny prze­my­sło­we w środ­ku Wied­nia 🙂

 6. Oj aż się cie­pło na ser­cu zro­bi­ło jak zoba­czy­łam ten przy­sta­nek w Ustrzy­kach Gór­nych 🙂
  Kie­dyś mia­łam oka­zję spać na bal­ko­nie na ostat­nim pię­trze wie­żow­ca z pięk­nym wido­kiem na mia­sto i gwiaz­dy. A rano obu­dzi­ły nas… gołę­bie doma­ga­jąc się poło­wy śnia­da­nia.

 7. Naj­mi­lej wspo­mi­nam noc­leg na pla­ży pod Spli­tem. Poży­czy­ły­śmy sobie pla­sti­ko­we leża­ki i na ich roz­ło­ży­ły­śmy śpi­wo­ry. Rano obu­dził na pana (nie bez­po­śred­nio), któ­ry na sto­li­ku obok obra­biał zło­wio­ne mię­cza­ki i sko­ru­pia­ki. Poza tym raczej stan­dar­do­wo czy­li lasy, sta­cje paliw i lot­ni­ska.

 8. -Klasz­tor Augu­stia­nów, Kra­ków
  -Aka­de­mik, Pecz, Węgry
  -w domu bar­ma­na, Zili­na, Sło­wa­cja
  -wia­ta przy gospo­dar­stwie, Mont-Saint Michel, Fran­cja
  -przy­sta­nek auto­bu­so­wy, Chełm
  -opusz­czo­na cha­ta gdzieś w polu, Chełm
  -kabi­na cię­ża­rów­ki
  -pod kościo­łem św. Trój­cy w Pary­żu
  jak sobie przy­po­mnę resz­tę to na pew­no dopi­szę 😉

 9. Ja na swo­im kon­cie mam spa­nie w takich miej­scach:
  - pla­ża w Rije­ce
  - gaj oliw­ny w Chor­wa­cji
  - pole za sta­cją ben­zy­no­wą na Łotwie, gdzie musie­li­śmy wyry­wać osty żeby zro­bić pole dla namio­tu
  - ogród miłych pań­stwa w Bośni i Her­ce­go­wi­nie
  - dział­ka za krę­giel­nią w Esto­nii
  - przed domem zakon­nym wra­ca­jąc z Czech 😀

  Jak jesz­cze coś mi się przy­po­mni to dam znać 🙂

 10. Sad w Dubro­vni­ku z wido­kiem na góry, par­ki naro­do­we Bośni i Her­ce­go­wi­nie (nad pięk­nym jezio­rem, w któ­rym rano się kąpa­li­śmy), Koso­wie (syf i kurz pokrył wszyst­ko, ale była rzecz­ka) i w Alba­nii (na wyso­ko­ści szczy­tu Kaspro­we­go Wier­chu), Mace­do­nii (nad jezio­rem Mavro­vo z wido­kiem na ruiny słyn­ne­go kościo­ła) oraz Buł­ga­rii (nad ranem zapar­ko­wa­ny nie­opo­dal samo­chód miał odci­ski niedź­wie­dzich łap), sad obok dro­gi przez któ­rą całą noc jeź­dzi­ły TIRy, gdzieś w Mace­do­nii na tra­sie krów zmie­rza­ją­cych na pastwi­sko, par­king koło opusz­czo­nych domów i mecze­tu w Czar­no­gó­rze, w ogród­ku miłe­go star­sze­go pana w Chor­wa­cji oraz prze­mi­łej rodzi­ny w Czar­no­gó­rze z wido­kiem na ośnie­żo­ne szczy­ty.. tro­chę tego było 🙂

 11. Bar­dzo się cieszę,że są jesz­cze oso­by, któ­re nie potrze­bu­ją wygód,by cie­szy się wakacjami.Moje noclegi:-w wie­lu pięk­nych miej­scach na wyspach grec­kich, któ­re kocham, m.in. na Kre­cie: w jaski­ni przy pla­ży, do któ­rej trze­ba prze­pły­nąć wpław. Jaski­nia była mała, a w nocy obu­dził nas przypływ.Nie było zbyt sympatycznie,ale dobrze się skończyło:)Również na Kre­cie: pod gła­zem “na jasz­czu­ra” oraz 100 m od ter­mi­na­la lot­ni­ska w Cha­nii, na skwer­ku.
  - traw­nik obok sta­cji ben­zy­no­wej przy samej auto­stra­dzie na Węgrzech
  - 3 m od torów kole­jo­wych w Szwe­cji — było bar­dzo ciem­no, więc dopie­ro prze­jeż­dża­ją­cy nam pra­wie po gło­wach pociąg nam to uzmy­sło­wił…
  -cha­ta paster­ska na 4950 m n.p.m. w Nepa­lu
  -Sło­wa­cja, Mała Fatra, w pozo­sta­ło­ściach budyn­ku, w któ­rym znaj­do­wał się mecha­nizm sta­re­go wycią­gu. Spa­li­śmy na sta­rych drzwiach uło­żo­nych na krze­słach:) Rano oka­za­ło się,że wyciąg działa.Wjechali nim na górę jacyś robot­ni­cy.
  - wie­le noc­le­gów nad rze­ka­mi w Pol­sce
  - lot­ni­ska oczy­wi­ście też
  -inne miej­sca z pięk­ny­mi wido­ka­mi, np. Tur­cja
  O,jak faj­nie powspo­mi­nać:)

 12. Ja np. mam na swo­im kon­cie takie miej­sca:
  -Węgier­skie win­ni­ce,
  -Pole sło­necz­ni­ków i kuku­ry­dzy na Węgrzech,

  -Plac św. Pio­tra,
  -gdzieś w Pol­sce na łące 🙂
  -dzi­ka “pla­ża” nad Topo­lo­giem w połu­dnio­wej Rumu­nii.

  Parę noc­le­gów na dzi­ko za sobą mam — zazdrosz­czę tro­chę (dzi­ki noc­leg = super­spra­wa!) 😉

 13. ..a ja z moja przy­ja­ciół­ką na tra­sie do Pra­gi roz­bi­łam namiot w Świe­bo­dzi­nie u stóp 36-metro­we­go Jezu­sa 😉 hehe przy­naj­mniej wie­dzia­ły­śmy, że nic nam nie gro­zi 😉

 14. Sta­cja paliw w w pobli­żu Morza Mar­twe­go (jedy­ne miej­sce gdzie była jako taka roslin­nośc i moż­na było wbić pla­sti­ko­we śle­dzie od namio­tu), rów­niez namiot w cen­treum Jero­zo­li­my, pod mura­mi, ok. 300 m od Ścia­ny Pła­czu 🙂

 15. Moje noc­le­gi mia­ly miej­sce w róż­nych miej­scach ale to było 35–40 lat temu gdy byłem mło­dy. W 1./ Gre­cji jak bra­kło namio­tów to w Tra­ban­cie przy­kry­ci bagaż­ni­kiem z der­my 2 /Na pia­sku obok gro­bu Aga­mem­no­na pod drze­wem cytry­no­wym na prze­ście­ra­dle , rano obu­dzi­ła mnie cytry­na , któ­ra spa­dła z drze­wa pro­sto na moja gło­wę . 3. /W Kasto­ri obok budo­wy na dział­ce ale w Tra­ban­cie , rano robot­nik zapu­kał do okna i pięk­ną pol­sz­czy­zna powie­dział dzień dobry już rano trze­ba wsta­wać — to był Grek któ­ry wrócl do Ojczy­zny swo­jej z Zgo­rzel­ca. 4./ W War­nie jed­ną noc w zagaj­ni­ku nad urwi­stym brze­giem w namio­cie w .ocze­ki­wa­niu na wodo­lot do Nese­be­ru .5./ w jaski­ni Wierz­chow­skiej na mate­ra­cu na imie­ni­nach moje­go bra­ta 6./ W baców­ce w Tatrach na Hali na Sto­łach też na imie­ni­nach bra­ta i jego kole­gów tater­ni­ków 7/.W baców­ce w Woło­sa­tym na deskach przy watrze baca spał na swo­im wyrku -skrzy­ni , a dru­gą noc baca spał na stry­chu na sia­nie a ja w uzna­niu za pomoc medycz­ną na miej­scu bacy czy­li na wyrku -skrzy­ni bacowskiej/Kochani to wszyst­ko było gdy byłem młó­dy dzi­siaj czy­tam Wasze wypo­wie­dzi i one przy­wró­ci­ły mi pamięć Wasze wpi­sy są super pozdra­wiam wszyst­kich śpią­cych i drze­mią­cych o każ­dej porze dnia i nocy.Jeszcze przy­po­mnia­łó mi się jed­no miej­sce do spa­nia w woj­sku w Węgo­rze­wie na łoż­ku nie wol­no było sia­dać ani sie kłąść w dzień więc spa­łem po obie­dzie w/ czołgu/to zna­czy się na pod­ło­dze pod łóżkiem.Dzisiaj mam 68 lat ale wszyst­ko dobrze pamiętam.Pozdrawiam auto­ra genial­ne­go pyta­nia.

 16. pod­czas rowe­ro­wych wypraw:kilkadziesiąt razy na łące ‚pod mia­stem (chy­ba kro­sno odrzan­skie) -prze­pom­pow­nia scie­ków w lesie kil­ka razy ‚jedze­nie zawsze zabe­spie­czo­ne w pla­sti­ko­wym pojem­ni­ku ‚dodat­ko­wo wywie­szo­ne spo­co­ne rowe­ro­we ciu­chy poma­ga ‚raz przy scież­ce rowe­ro­wej tuż przy wijez­dzie do mia­sta kil­ka razy w lesie w górach to wszyst­ko w cze­chach ‚na sło­wa­cji w pol­sce

Dodaj komentarz