Cud natury prawie za darmo — Preikestolen

     Pre­ike­sto­len to jeden z naj­więk­szych cudów natu­ry na świe­cie. Przed­sta­wia­ny we wszyst­kich ran­kin­gach miejsc, któ­re trze­ba zoba­czyć przed śmier­cią. Zamiesz­cza­ny na okła­dach więk­szo­ści prze­wod­ni­ków po Nor­we­gii. Malow­ni­cza pół­ka zawie­szo­na sześć­set metrów nad błę­kit­nym fior­dem. Wyda­wać by się mogło — nie­osią­gal­na. A jed­nak! Przez dłuż­szy czas bile­ty lot­ni­cze do pobli­skie­go Sta­van­ger kosz­to­wa­ły nawet czte­ry zło­te. Potem Wiz­za­ir wpro­wa­dził trzy­dzie­sto­zło­to­wą opła­tę mani­pu­la­cyj­ną i obec­nie ceny zaczy­na­ją się od 34 zło­tych. To jed­nak wciąż absur­dal­nie mało, jak na moż­li­wość sta­nię­cia w tak magicz­nym miej­scu. 
  
 
     Polo­wa­łem na te loty dość dłu­go. Dopie­ro w paź­dzier­ni­ku uda­ło się zgrać pro­mo­cyj­ne ceny z naszym wol­nym cza­sem. Wyszło 68 zło­tych za lot z Pol­ski do Sta­van­ger i z powro­tem. 
 
IMG_4612
     Po opusz­cze­niu pokła­du samo­lo­tu, już na nor­we­skiej zie­mi, poja­wia się nie­po­kój. Pogo­da nie jest zachwy­ca­ją­ca — mgła i deszcz. Co gor­sze, według wszyst­kich pro­gnoz, aura wca­le nie zamie­rza się popra­wić. 
 
     Port lot­ni­czy Sta­van­ger jest ide­al­nym miej­scem do spę­dze­nia nocy. A to za spra­wą tzw. “kis­sing point” — ustron­ne­go kąta z wygod­ny­mi sofa­mi i mięk­ki­mi podusz­ka­mi. 
 
IMG_5044
 
IMG_4630
 
     Spo­ty­ka­my tam parę pol­skich tury­stów, któ­rzy wła­snie wró­ci­li z wyciecz­ki na Pre­ike­sto­len. A wła­ści­wie z wyciecz­ki “pra­wie na Pre­ike­sto­len”. Nie dość, że wyda­li mnó­stwo pie­nię­dzy na dro­gi nor­we­ski trans­port (nie jecha­li auto­sto­pem), to jesz­cze deszcz prze­mo­czył ich do suchej nit­ki, a wszyst­kie wido­ki spo­wi­ła gęsta mgła. W poło­wie dro­gi zawró­ci­li i do celu w ogó­le nie doszli. Nie­co nas tym przy­gnę­bia­ją. A jeże­li z nami będzie tak samo?
 
     Po poran­nej lot­ni­sko­wej toa­le­cie, wycią­ga­my kciu­ki i łapie­my sto­pa w kie­run­ku cen­trum. O godzi­nie ósmej jest jesz­cze cał­ko­wi­cie ciem­no! Wresz­cie zatrzy­mu­je się… Polka. “Miej­sco­wi nie zabie­ra­ją auto­sto­po­wi­czów” — mówi.

IMG_4633

     Jest nie­dzie­la, więc decy­du­je­my się iść do kościo­ła, tym bar­dziej, że jest tu pol­ska para­fia. Tra­ci­my przy tym spo­ro, już i tak krót­kie­go, dnia, ale wie­rzy­my, że wyj­dzie nam to na dobre. “Pan będzie czu­wał nad two­im wyj­ściem i powro­tem” — sły­szy­my koją­ce sło­wa psal­mu. I fak­tycz­nie, po mszy wszyst­ko świet­nie się ukła­da. Przy­pad­ko­wo zapy­ta­ny prze­cho­dzień pro­wa­dzi nas do pro­mu, przez co w ostat­niej chwi­li zdą­ża­my na rejs. Pre­ike­sto­len znaj­du­je się bowiem po dru­giej stro­nie fior­du.

IMG_4640

IMG_4648

     Sto­pa też łapie się bar­dzo łatwo. Tyle, że cały czas pada deszcz, a na nie­bie utrzy­mu­ją się niskie chmu­ry. Czyż­by za mało modlitw?

     Skąd­że! Kie­dy tyl­ko wyru­sza­my na szlak, deszcz usta­je. Po pół­to­ra­go­dzin­nym mar­szu, nie­śmia­ło wycho­dzi nawet słoń­ce, a chmu­ry odsła­nia­ją wiją­cy się w dole fiord.
 
IMG_4688
 
IMG_4702
 
IMG_4747
 
IMG_4753
 
IMG_4769
 
IMG_4788
 
     Zzięb­nię­ci, zmę­cze­ni i uśmiech­nię­ci, sta­je­my na wyma­rzo­nej skal­nej pół­ce, nie mogąc powie­dzieć z zachwy­tu ani sło­wa. Robi­my mnó­stwo zdjęć, wciąż nie dowie­rza­jąc, w ilość otrzy­ma­ne­go szczę­ścia. Po raz kolej­ny utwier­dza­my się w mnie­ma­niu, że Nor­we­gia jest jed­nym z pięk­niej­szych kra­jów, jaki mię­li­śmy oka­zję zoba­czyć. 
 
IMG_4806
 
IMG_4808
 
IMG_4851

     Robi się póź­no, a od miej­sca noc­le­go­we­go, dzie­li nas jesz­cze spo­ro kilo­me­trów. Zno­wu stop, zno­wu prom i jeste­śmy w Sand­nes. Tam spo­ty­ka­my się z Nata­lią i Czar­kiem, zna­le­zio­ny­mi na CouchSurfing’u. Spę­dza­my miły wie­czór i spo­koj­ną noc u roda­ków. Na następ­ny dzień nie mamy pla­nów. Cza­rek pro­po­nu­je, wybrać się do pobli­skie­go rezer­wa­tu Dal­snu­ten. I to jest strzał w dzie­siąt­kę!

 
     W rezer­wa­cie Dal­snu­ten jest kil­ka uro­czych jezio­rek i cał­kiem wybit­ny szczyt Dal­snu­ten (324 m n.p.m.). Dłu­gi marsz opła­cił się, bo jest tu napraw­dę pięk­nie. Bro­dzi­my przez gęste bło­to, pod górę mię­dzy sta­da­mi owiec. Cały ten rezer­wat do złu­dze­nia przy­po­mi­na Irlan­dię!
 
IMG_4874
 
IMG_4902
 
IMG_4921
 
IMG_4949
 
IMG_4965
 
     Na szczy­cie wiatr nie­mal ury­wa nam gło­wy. Ale wido­ki rekom­pen­su­ją zim­no i zmę­cze­nie. Przed nami roz­po­ście­ra się pano­ra­ma na cały fiord! Widać maleń­kie dom­ki, przy­le­pio­ne do brze­gu, stat­ki wypły­wa­ją­ce w morze, a nawet “nasze” lot­ni­sko odda­lo­ne o dwa­dzie­ścia kilo­me­trów! 
 
IMG_4986
 
     Na wie­czór jesz­cze kil­ka sto­pów i już jeste­śmy na Sta­van­ger Air­port. Idzie­my na pobli­ską pla­żę zażyć kąpie­li. Woda jest jed­nak na tyle zim­na, że kąpiel koń­czy się na kost­kach. 
 
IMG_5018

     Wra­ca­my do ter­mi­na­lu i idzie­my spać na przy­krót­kich sofach w “kis­sing poin­cie”. Dokład­nie tych samych, na któ­rych spa­li­śmy dwa dni wcze­śniej. Wte­dy peł­ni obaw o pogo­dę, wido­ki i powo­dze­nie wyciecz­ki. Dziś, szczę­śli­wi, że wszyst­ko jak zwy­kle poszło po naszej myśli. Nawet deszcz padał tyl­ko wte­dy, kie­dy nie było to zbyt uciąż­li­we. Wła­ści­wie to kiep­ska pogo­da wyszła nam na dobre. Dzię­ki niej, sły­ną­ca z tłu­mów tury­stów atrak­cja, była zupeł­nie pusta.

     Zasy­pia­my w towa­rzy­stwie kil­ku­na­stu bac­pa­ke­rów z Pol­ski, któ­rzy przy­le­cie­li tu w tym samym celu co my — zoba­czyć jed­no z naj­pięk­niej­szych miejsc na zie­mi — Pre­ike­sto­len. Nic dziw­ne­go, że każ­de­go dnia jest tu tylu pol­skich tury­stów. Sko­ro za takie pie­nią­dze moż­na odwie­dzić tak nie­zwy­kłe miej­sce, to grze­chem jest nie wyko­rzy­stać takiej szan­sy!

 

Tabe­la z port­fe­la, czy­li pod­su­mo­wa­nie kosz­tów na oso­bę
Noc­le­gi 0 zł • Pierw­szą noc spę­dza­my na lot­ni­sku w Sta­van­ger, któ­re jest ide­al­nym lot­ni­skiem do spa­nia. Jest spe­cjal­ny, wydzie­lo­ny kącik z kana­pa­mi i podusz­ka­mi, gdzie moż­na się bez­piecz­nie i wygod­nie prze­spać. Dru­gą noc spę­dza­my u pol­skiej pary zna­le­zio­nej na CouchSurfing’u. Trze­cią noc rów­nież śpi­my na lot­ni­sku.
• Noc­le­gi w Nor­we­gii są kosmicz­nie dro­gie, jak wszyst­ko w tym kra­ju. Naj­tań­sza noc w schro­ni­sku pod Pre­ike­sto­len kosz­tu­je ponad 300 zł.
Trans­port 106 zł
• loty do Sta­van­ger i z powro­tem kosz­tu­ją nas w sumie 68 zł za oso­bę. Wiz­za­ir sprze­da­je takie bile­ty z Kato­wic, Szcze­ci­na i Gdań­ska. Cza­sem cięż­ko tra­fić, żeby tak tanie loty zgra­ły się na obie stro­ny, więc trze­ba cier­pli­wo­ści. 34 zł to naj­niż­sza moż­li­wa cena bile­tu w Wiz­za­ir, dla człon­ków klu­bu Wiz­zC­lub (koszt wstą­pie­nia do klu­bu — 130 zł / rok — zniż­ki obo­wią­zu­ją dla człon­ka klu­bu i jego towa­rzy­szy).
• prom ze Sta­van­ger do Tau to koszt 24 zł / os. Kon­tro­le­ro­wi łatwo się scho­wać i spo­ro Pola­ków to wyko­rzy­stu­je. My jed­nak uczci­wie pła­ci­my.
• prom w dro­dze powrot­nej, na dro­dze z Pre­ike­sto­len do Sand­nes, kosz­tu­je 14 zł / os.
• Po Nor­we­gii poru­sza­my się auto­sto­pem. Nie ma z tym więk­szych pro­ble­mów. W razie, gdy­by ktoś nie chciał jechać na sto­pa, spod przy­sta­ni gdzie cumu­je prom star­tu­je auto­bus. W sezo­nie jeź­dzi na sam par­king pod Pre­ike­sto­len (z par­kin­gu jest jesz­cze ok. 1,5h pie­cho­tą), a poza sezo­nem, ostat­nie 5 kilo­me­trów do par­kin­gu (pod górę) trze­ba przejść pie­szo. Ceny bile­tu auto­bu­so­we­go nie spraw­dza­łem, ale zna­jąc Nor­we­gię to poni­żej 30 zł nie scho­dzi (za 20 km)
Jedze­nie i picie 20 zł
• kanap­ki z trzech bochen­ków chle­ba zro­bio­ne jesz­cze w Pol­sce, wystar­cza­ją na cały wyjazd.
• Woda z nor­we­skich kra­nów.
Bile­ty wstę­pu 0 zł • za żad­ną ze zwie­dza­nych przez nas atrak­cji nie trze­ba pła­cić.
Inne -  
SUMA 126 zł  
Dzien­nie (3 dni) 42 zł  

 

42 komentarze do wpisu „Cud natury prawie za darmo — Preikestolen

 1. Hej, sor­ry, że męczę, ale daj ciu­teń­kę wię­cej. Gdzie naj­le­piej wejść na szlak? Ile się idzie? Jeśli się nie uda ze sto­pem, co to radzisz w mia­rę tanio albo choć­by śred­nio­ta­nio? itd itp

  pzdr

 2. Będzie się na czym wzo­ro­wać, bo Pre­ike­sto­len rów­nież jest na mojej liscie pod­roz­ni­czych marzen 😉 Pomi­mo tego, co mowi­la ta Polka, to chy­ba cal­kiem nie­zle wyszlo wam z tym sto­pem? Dlu­go musie­li­scie cze­kac na poszcze­gol­ne pod­woz­ki (tak ogo­lem)?
  Pode­slal­bys jakas stro­ne, gdzie mozna spraw­dzic godzi­ny i ceny pro­mów?
  Czy jeden dzien wystar­czyl Wam spo­koj­nie na odci­nek lot­ni­sko-Sand­nes? Tzn wiem, ze wystar­czyl, bo to wyni­ka z Two­je­go wpi­su, ale o któ­rej wyru­szy­li­scie i o kto­rej byli­scie u hostów? 😉

  • Stop poszedł zna­ko­mi­cie. Pierw­sze­go sto­pa z lot­ni­ska zła­pa­li­śmy ok. 8:00 (było jesz­cze ciem­no i lek­ko mży­ło, a to kiep­skie warun­ki dla auto­sto­po­wi­czów). Łapa­li­śmy może 10 minut. Na 8:30 byli­śmy w koście­le, ok. 10 wsie­dli­śmy na prom, a o 10:40 zna­leź­li­śmy się po dru­giej stro­nie fior­du. Sto­pa zła­pa­li­śmy chy­ba w 5 min, pod sam par­king, bo star­szy Nor­weg był tak miły, że nas pod­wiózł. Potem oko­ło 1,5h wej­ście i o 13 byli­śmy na Pre­ike­sto­len. Potem powrót z obia­dem w mię­dzy­cza­sie i o 15:30 zeszli­śmy do par­kin­gu, gdzie pode­szli­śmy do jakichś ludzi z proś­bą o pod­wie­zie­nie. Spe­cjal­nie dla nas zmie­ni­li tra­sę i poje­cha­li przez Sand­nes, gdzie byli­śmy o 17:30.
   Fakt, że mie­li­śmy dużo szczę­ścia, ale ta tra­sa jest spo­koj­nie do zro­bie­nia w nawet paź­dzier­ni­ko­wy, krót­ki dzień.
   Jeśli cho­dzi o godzi­ny wyru­sza­nia pro­mów, to zna­la­złem coś takie­go:
   http://www.norled.no/uploads/documents/Ferjeruter/2011_Rogaland/Stavanger-Tau.pdf

  • Ooo dzię­ki za taką szcze­gó­ło­wość, tego wła­śnie mi było trze­ba do pla­no­wa­nia wła­snej wyciecz­ki 🙂 Myśla­łam, że jakoś po nocy dotar­li­ście do hostów, a tutaj cał­kiem przy­zwo­ita godzi­na, super 🙂

  • Pod­czas kupo­wa­nia jakichś bile­tów w Wiz­zie, zazna­czasz opcję, że chcesz wstą­pić do klu­bu (nie będzie pro­ble­mu z jej zna­le­zie­niem). Wte­dy do ceny bile­tów doli­cza się 130 zł za człon­ko­stwo, a same bile­ty już są liczo­ne cenach pro­mo­cyj­nych (dla Cie­bie i wszyst­kich współ­pa­sa­że­rów, na któ­rych doko­nu­jesz rezer­wa­cji). Przez następ­ny rok moż­na kupo­wać bile­ty w niż­szych cenach.

  • A nie jest to jakoś uza­leż­nio­ne od jakiejś kar­ty w Citi Ban­ku? Że niby trze­ba mieć docho­dy 1500 zł mie­sięcz­nie udo­ku­men­to­wa­ne? Albo nie trze­ba jed­no­ra­zo­wo wpła­cać 1400 zł na to kon­to? Bo już tyle wer­sji sły­sza­łam, że namie­sza­ło mi się 🙁

  • Bo to się czę­sto zmie­nia. Kie­dyś fak­tycz­nie z opłat rezer­wa­cyj­nych byli zwol­nie­ni posia­da­cze okre­ślo­nych kart kre­dy­to­wych zarów­no w Wiz­zie jak i w Ryana­irze. Jed­nak ode­szło to do lamu­sa. Przez pewien czas Wiz­za­ir miał tak­że zniż­ki dla osób, któ­re pła­ci­ły bez­po­śred­nio ze spe­cjal­ne­go Wizzair’owego kon­ta ban­ko­we­go (na któ­re moż­na było wpła­cić jed­no­ra­zo­wo mini­mum 1500zł). Z tego rów­nież zre­zy­gno­wa­no. Obec­nie w Wiz­zie zniż­ki przy­słu­gu­ją jedy­nie oso­bom, któ­re mają Wiz­zC­lub, nato­miast w Ryana­irze zre­zy­gno­wa­no z jakich­kol­wiek zni­żek i wszy­scy pła­cą tyle samo.

  • Tyl­ko w sytu­acji, kie­dy ja też kupię sobie bilet. Tzn. zniż­ka obo­wią­zu­je człon­ka klu­bu, oraz tych, z któ­ry­mi on leci. Czło­nek klu­bu nie może kupić bile­tów innej oso­bie w pro­mo­cyj­nych cenach, jeże­li nie leci z nim.

  • Temat Pre­ike­sto­len prze­wi­ja się u mnie już od daw­na. Teraz wszyst­ko się roz­ja­śni­ło! Czas na reali­za­cję pro­jek­tu, któ­ry chy­ba nie jest tak trud­ny jak mogło­by się wyda­wać.
   Jed­no tyl­ko pyta­nie: Czy na szla­ku moż­na spo­tkać trud­no­ści, czy jest nie­bez­piecz­nie? Wia­do­mo, że do kra­wę­dzi pod­cho­dzi się na wła­sne ryzy­ko, cho­dzi mi bar­dziej o to, czy szlak zmu­sza do zbli­że­nia się do prze­pa­ści czy jest dość sze­ro­ko?

   Pozdra­wiam i dzię­ku­ję!

  • Według mnie szlak w ogó­le nie jest nie­bez­piecz­ny. Począt­ko­wo wie­dzie przez lasy i pola­ny, nato­miast na odcin­ku, gdzie bie­gnie wzdłuż prze­pa­ści, ścież­ka jest na tyle sze­ro­ka, że nie ma się cze­go oba­wiać.
   Powo­dze­nia!

 3. Dobry pomysł na wypra­wę. Spraw­dzi­łam już wylo­ty i niskie ceny są sierpień/wrzesień a pogo­da jak na te mie­sią­ce powin­na być jesz­cze ład­na. Na doda­tek zna­la­złam, że cał­kiem nie dale­ko od Pre­ike­sto­len jest Kje­rag czy­li sław­ny głaz zakli­no­wa­ny w szcze­li­nie. Faj­nie, że tra­fi­li­ście na ład­ną pogo­dę i brak tłu­mów czy w ogól­ne innych osób.
  Anna

  • Ten Kje­rag­bol­ten też pla­nu­ję, ale wte­dy nam nie wystar­czy­ło cza­su. On niby w lini pro­stej jest bli­sko, ale w rze­czy­wi­sto­ści znaj­du­je się po dru­giej stro­nie fior­du, któ­ry trze­ba cały obje­chać i tak napraw­dę dro­ga z Pre­ike­sto­len do Kje­rag­bol­ten jest dłu­ga. Więc zosta­wi­łem to sobie na kolej­ny raz w Sta­van­ger 😉 Powo­dze­nia!

  • Nie jest tak źle aby za jed­nym razem zoba­czyć oby dwa. Z Son­ge­sand (10 km od Pre­ike­sto­len) kur­su­je prom do Lyse­bont (8 km od Kje­rag).
   Anna

  • A wystar­czy­ło prze­czy­tać o dwie linij­ki wię­cej i już by był jeden powód do hej­to­wa­nia kato­li­ków mniej 😉
   Wobec tego, zacy­tu­ję: “My jed­nak uczci­wie odża­ło­wa­li­śmy te 38 zł.” Napi­sa­łem, że moż­na uciec, bo dla nie­któ­rych tanie podró­żo­wa­nie wią­że się rów­nież z oszu­ki­wa­niem — spo­tka­li­śmy w Nor­we­gii parę, któ­ra wła­śnie to zro­bi­ła. Ja jed­nak, wła­śnie jako kato­lik, tnę kosz­ty podró­ży wyłącz­nie tam, gdzie jest to uczci­we. Dla­te­go za prom zapła­ci­li­śmy. Pozdra­wiam!

 4. Hej 🙂 Czy da się doje­chać z lot­ni­ska Sta­van­ger do fiordu,wejść na nie­go i wró­cić na samo­lot, jeśli czas pomię­dzy lota­mi to 1 dzień i 5 h ? Chcia­ła­bym się tam wybrać,ale nie wiem ‚czy fizycz­nie jest to moż­li­we w tak krót­kim cza­sie 🙂 Pozdra­wiam !

  • Jesli masz na mysli auto­stop, to wedlug mnie tak. To nie jest duza odle­glosc. Ale tez nie chce brac odpo­wie­dzial­no­sci, zebys nie byla zla na mnie, gdy nie zda­zysz na samo­lot 😉 Z auto­sto­pem wszak nigdy nie wia­do­mo. Jeze­li zas bedziesz uzy­wac komu­ni­ka­cji publicz­nej, to zda­zysz 🙂 Pozdra­wiam i powo­dze­nia!

 5. Hej!:) Uwa­żasz-jako doświad­czo­ny auto­sto­po­wicz, czy lecąc na 4dni do Oslo opła­ca się trans­por­to­wać do Sta­van­ger i iść na Pre­ike­sto­len? 🙂 Pozdra­wiam!

 6. Za 1,5 mie­sią­ca też będę z chło­pa­kiem zdo­by­wać Pre­iste­ko­len i Kje­rag, Two­ja rela­cja doda­je ducha i cen­nych infor­ma­cji, zwłasz­cza, że ma być to wypra­wa “na dzi­ko” 🙂
  Bar­dzo cie­ka­wi mnie ten sza­łas, w któ­rym jesteś opa­tu­lo­ny futrem. Czy to jakiś schron nale­żą­cy do DNT? I gdzie on się znaj­du­je? Pozdra­wiam! 🙂

  • To było indiań­skie tipi. Stoi ono zaraz przy par­kin­gu i schro­ni­sku, przy roz­po­czę­ciu szla­ku na Pre­ike­sto­len. Nie wiem czy stoi tam na sta­łe, czy może jest zwi­ja­ne. I nie jest to schron nale­żą­cy do DNT. Gene­ral­nie nie wiem czy­je to było. My odplą­ta­li­śmy sznur­ki od wej­ścia, żeby się tam dostać. W sumie to chy­ba było coś na kształt wła­ma­nia, ale strasz­nie wte­dy wia­ło, a chcie­li­śmy coś zjeść, więc tam schro­ni­li­śmy się przed wia­trem 😉

 7. Hej 😉
  Pla­nu­je­my z kum­pe­lą wybrać się na Pre­ike­sto­len.
  Widzę, że Two­je posty są ze stycz­nia, wspo­mi­na­łeś rów­nież o paź­dzier­ni­ku, a pogo­da wyda­je się cał­kiem przy­jem­na, zero śnie­gu itd…
  Kie­dy dokład­nie mia­ła miej­sce Wasza podróż? Myślę o takiej wyciecz­ce pod koniec września/początek paź­dzier­ni­ka i zasta­na­wia mnie, jakiej pogo­dy moż­na się wte­dy spo­dzie­wać? 😉
  I jesz­cze jed­no pyta­nie: jak rozu­miem za wej­ście do rezer­wa­tu Dal­snu­ten nie ma żad­nych opłat?

  Świet­ny blog!
  Pozdra­wiam ser­decz­nie
  Niki

 8. Cześć, za dwa tygo­dnie wybie­ra­my się na week­end wła­śnie do Sta­van­ger i naszym celem jest oczy­wi­ście Pre­ike­sto­len. Na lot­ni­sku będzie­my rano o 9:25 i chce­my stam­tąd łapać sto­pa w stro­nę mia­sta. Czy mógł­byś powie­dzieć skad wy star­to­wa­li­ście? Tzn. cho­dzi mi o kon­kret­ną miej­sców­kę przy lot­ni­sku, czy jest tam jakaś zatocz­ka czy coś?
  Pozdra­wiam
  Justy­na

 9. Hej, mam pyta­nie jak bym chciał za wszyst­ko zapła­cić w sen­sie trans­port ze Sta­van­ger na miej­sce i powrót pomi­ja­jąc oczy­wi­ście lot to wie­cie jak się tam dostać i jakie są ceny? czy noc­leg w Sta­van­ger jest tań­szy niż bli­sko kli­fu ?

 10. Zna­la­złem two­ją dzia­łal­ność inter­ne­to­wą przy­pad­kiem, Na YT, sto­pem do Duba­ju. Potem prze­glą­da­łem blo­ga i nie mogę się od nie­go uwol­nić. Dzię­ki tobie też spró­bo­wa­łem sto­pa, po Pol­sce. Mia­ło być 2 dni, wyszło 5 i już cze­kam na następ­ne waka­cje! Matu­ra! Nor­we­gia to moje marze­nie. Poja­dę tam, obie­cu­ję 😀

 11. Hej, jako począt­ku­ją­cy podróż­nik wybie­ram się w mar­cu do Sta­van­ger i po prze­czy­ta­niu Two­je­go postu nasu­wa mi się jed­no pyta­nie — ple­ca­ki wraz ze śpi­wo­ra­mi zmie­ści­ły Wam się w baga­żu pod­ręcz­nym?

 12. Ja Was podzi­wiam za takie podró­żo­wa­nie i zwie­dza­nie 🙂 sza­cun wiel­ki , zoba­czy­cie mnó­stwo i tanio 🙂 zapra­szam do mnie 🙂 mam trosz­kę miejsc z Nor­we­gii miesz­kam tu już 15 lat 🙂 pozdra­wiam Ania…

Dodaj komentarz