Budapeszt jest piękny nocą!

     Po ostat­niej waka­cyj­nej podró­ży, zosta­ło nam w port­fe­lu dwa tysią­ce węgier­skich forin­tów. To nie­ca­łe trzy­dzie­ści zło­tych, ale sam fakt posia­da­nia walu­ty inne­go kra­ju, jest dosko­na­łym pre­tek­stem, żeby go odwie­dzić. Wresz­cie poja­wi­ły się tanie bile­ty do Buda­pesz­tu, a że moje Wizzair’owe zniż­ki dzia­ła­ją na wszyst­kich współ­pa­sa­że­rów, posta­no­wi­li­śmy zabrać wię­cej osób. W ten spo­sób pole­cie­li­śmy sze­ścio­oso­bo­wą gru­pą. I jestem pewien, że każ­dy uczest­nik wyciecz­ki przy­zna, że Buda­peszt jest mia­stem zachwy­ca­ją­cym! Szcze­gól­nie nocą! Poni­żej przed­sta­wiam subiek­tyw­ny prze­wod­nik po węgier­skiej sto­li­cy, inspi­ro­wa­ny naszy­mi wspo­mnie­nia­mi.
 
IMG_5473 
Góra Zam­ko­wa – pięk­ne wzgó­rze, na któ­rym stoi Pałac­Kró­lew­ski (a wła­ści­wie jego powo­jen­na rekon­struk­cja), Kościół Macie­ja, słyn­na Basz­ta Rybac­ka i spo­ro uro­czych uli­czek. Ale i tak naj­pięk­niej­sza na Górze Zam­ko­wej jest pano­ra­ma mia­sta. Szcze­gól­nie nocą! Na wzgó­rze moż­na wje­chać zabyt­ko­wą kolej­ką.
 
IMG_5533
  
Kościół Macie­ja (i to nie Świę­te­go Macie­ja, ale kró­la Macie­ja) — to tu koro­no­wa­no kró­lów węgier­skich. Z zewnątrz zachwy­ca­ją­ca jest zwłasz­cza kolo­ro­wa dachów­ka. Wej­ście do wewnątrz kosz­tu­je spo­ro pie­nię­dzy, więc sobie daru­je­my. Boj­ko­tu­je­my tym samym fakt, że kato­lik musi pła­cić za wej­ście do kościo­ła. 
 

IMG_5698Basz­ta Rybac­ka - znaj­du­je się tuż obok Kościo­ła Macie­ja i jest kolej­nym rewe­la­cyj­nym punk­tem wido­ko­wym na mia­sto. Wbrew nazwie, nie ma tam ryba­ków, a jedy­nie tłu­my tury­stów. Nazwa zaś pocho­dzi od znaj­du­ją­cej się tam nie­gdyś sie­dzi­by cechu rybac­kie­go. 

  
Gdzie moż­na spać w Buda­pesz­cie? Jest spo­ro nie­dro­gich hoste­li. My jed­nak wybie­ra­my Couch­Sur­fing. Miesz­ka­my u sym­pa­tycz­ne­go Andre­asa, w jego ogrom­nej kawa­ler­ce, któ­rej powierzch­nia jest porów­ny­wal­na z czte­ro­po­ko­jo­wym miesz­ka­niem. Jak się oka­zu­je, jest to budy­nek szko­ły, w któ­rej Andre­as zresz­tą pra­cu­je.
 
IMG_5599
  IMG_5900
 
IMG_5659
 
Wyspa Mał­go­rza­ty — ide­al­ne miej­sce, aby w trak­cie zwie­dza­nia mia­sta, odpo­cząć w pięk­nych oko­licz­no­ściach przy­ro­dy. Wyspa Mał­go­rza­ty to bowiem wiel­ki park z mnó­stwem knaj­pek, kąpie­lisk, rowe­rzy­stów i bie­ga­czy. Tam też, przy brze­gu Duna­ju, odpo­czy­wa­my i kon­su­mu­je­my kanap­ki. 
  IMG_5657
 
Most Elż­bie­ty — swe­go cza­su był to naj­dłuż­szy most na świe­cie, jed­nak po znisz­cze­niach wojen­nych odbu­do­wa­no go w znacz­nie skrom­niej­szej wer­sji. Z mostu moż­na dostać się na Wyspę Mał­go­rza­ty.
  
IMG_5709
 
Par­la­ment - chy­ba naj­bar­dziej roz­po­zna­wal­ny budy­nek Buda­pesz­tu. Jeden z naj­star­szych gma­chów pań­stwo­wych w Euro­pie i jeden z naj­więk­szych na świe­cie (do jego budo­wy zuży­to czter­dzie­ści milio­nów cegieł i czter­dzie­ści kilo­gra­mów zło­ta). Boga­to zdo­bio­ny zarów­no z zewnątrz, jak i wewnątrz. Pod ogrom­ną kopu­łą znaj­du­je się naj­waż­niej­szy węgier­ski eks­po­nat — ponad tysiąc­let­nia koro­na kró­lew­ska, przy któ­rej bez prze­rwy sto­ją straż­ni­cy. O robie­niu zdjęć, czy podej­ściu bli­żej niż na trzy metry, nie ma mowy.
 
IMG_5624
 
     Pięk­ny za dnia par­la­ment, sta­je się jesz­cze pięk­niej­szy gdy po zmro­ku włą­cza­ne jest zło­ci­ste oświe­tle­nie. 
 
IMG_5537
 
IMG_5590
 
Co moż­na zjeść w Buda­pesz­cie? Już pierw­sze­go dnia Andre­as zabie­ra nas na węgier­ski przy­smak. W typo­wej fast­fo­odo­wej bud­ce, kupu­je­my Lan­gosz — tłu­sty pla­cek z dodat­ka­mi. Lokal­nie, smacz­nie, do syta i nie­dro­go — fan­ta­stycz­ne połą­cze­nie. Sło­ne jedze­nie war­to prze­pić miej­sco­wym piwem, więc przez resz­tę wie­czo­ru w małej knajp­ce, towa­rzy­szy nam zło­ci­sty Ara­ny Aszok.
 IMG_5572
 
Bazy­li­ka Św. Ste­fa­na - ogrom­ny budy­nek, skry­wa­ją­cy w swo­im wnę­trzu zmu­mi­fi­ko­wa­ną rękę Świę­te­go Ste­fa­na. Jego oka­za­ła kopu­ła to tak­że świet­ny punkt wido­ko­wy. Podob­no. Bo z racji póź­nej godzi­ny, nie uda­je nam się dostać do środ­ka. 
 

IMG_5783

IMG_5774

Wzgó­rze Gel­ler­ta — leży oko­ło 130 metrów nad mia­stem, a swo­ją nazwę zawdzię­cza bisku­po­wi Gel­ler­to­wi, któ­re­go zabi­li poga­nie, za ochrzcze­nie ple­mie­nia Madzia­rów. Zbo­cza góry to jeden wiel­ki park, pełen pie­szych ście­żek i punk­tów wido­ko­wych. Na jego szczy­cie zaś znaj­du­je się Cyta­de­la oraz monu­men­tal­ny Pomnik Wol­no­ści. Naj­więk­szą atrak­cję Wzgó­rza Gel­ler­ta sta­no­wi jed­nak fan­ta­stycz­na pano­ra­ma mia­sta. Szcze­gól­nie nocą!

IMG_5507
 
Most Łań­cu­cho­wy — nie­zwy­kłe arcy­dzie­ło sztu­ki budow­la­nej, będą­ce jed­ną z wizy­tó­wek mia­sta. Na moście urzą­dza­my też małą impre­zę, pod­czas któ­rej śpie­wa­ny Andre­aso­wi pol­skie pie­śni patrio­tycz­ne. Potem on śpie­wa węgier­skie, a w mię­dzy­cza­sie wzno­si­my toa­sty Toka­jem. “Polak, Węgier, dwa bra­tan­ki!” — oka­zu­je się, że Andre­as już zna to powie­dze­nie.
 
IMG_5877
  
     Z mostu scho­dzi­my tanecz­nym kro­kiem, tra­dy­cyj­ne­go pol­skie­go polo­ne­za.
  
     Jesz­cze kil­ka słów o alter­na­tyw­nych atrak­cjach Buda­pesz­tu. Jak wcze­śniej wspo­mnia­łem, nasz gospo­darz miesz­ka w budyn­ku szko­ły. Oka­zu­je się, że nad jego kawa­ler­ką mie­ści się sala gim­na­stycz­na. Andre­as pro­po­nu­je mecz. To nic, że jest pierw­sza w nocy. To nic, że jeste­śmy lek­ko wsta­wie­ni. Taka oka­zja nie może nas omi­nąć! W meczu Pol­ska — Węgry, Andre­as nie miał­by szans, więc pozo­sta­ją nam skła­dy mie­sza­ne. Tym spor­to­wym akcen­tem koń­czy­my nasz pobyt w sto­li­cy Węgier. Następ­ne­go dnia rano mamy lot do Pol­ski.
 

SONY DSC

     Jestem pewien, że nie zawar­łem w tym pseu­do-prze­wod­ni­ku wie­lu fan­ta­stycz­nych atrak­cji Buda­pesz­tu. To mia­sto kry­je w sobie mnó­stwo cie­ka­wych miejsc, a my zoba­czy­li­śmy praw­do­po­dob­nie jedy­nie małą ich część. Ale prze­cież nie cho­dzi o to, żeby zoba­czyć jak naj­wię­cej — trze­ba zosta­wić coś na kolej­ne poby­ty w sto­li­cy Węgier. Naj­waż­niej­sze, aby miło spę­dzić czas i przy­wieźć pozy­tyw­ne wspo­mnie­nia, a to z pew­no­ścią nam się uda­ło!
  
(Więk­szość zamiesz­czo­nych powy­żej fak­tów i nazw zaczerp­ną­łem z rela­cji z blo­ga Nasze Śla­dy.)
  
Tabe­la z port­fe­la, czy­li pod­su­mo­wa­nie kosz­tów na oso­bę
Noc­le­gi 0 zł
• Obie noce śpi­my u Andre­asa zna­le­zio­ne­go na Couch­Sur­fin­gu. W Buda­pesz­cie nie jest pro­ble­mem zna­leźć hosta. Nawet wysy­ła­jąc zapy­ta­nia o noc­leg dla sze­ściu osób, aż trzech Węgrów zapro­si­ło nas do sie­bie.
• Alter­na­ty­wą są hoste­le, któ­rych jest w Buda­pesz­cie dużo i są dość tanie. Szcze­gól­nie, rezer­wu­jąc z wyprze­dze­niem przez inter­net. Naj­tań­sze na jakie tra­fi­łem kosz­to­wa­ły 26 zł / oso­bę, w wie­lo­oso­bo­wym poko­ju.
Trans­port 88 zł
• Loty z War­sza­wy do Buda­pesz­tu i z powro­tem kosz­tu­ją nas po  68 zł od oso­by. Sto­sun­ko­wo czę­sto zda­rza­ją się loty za 34 zł (w jed­ną stro­nę) na tej tra­sie. Cza­sem pro­ble­mem może oka­zać się zgra­nie lotu tam z lotem powrot­nym, więc trze­ba cier­pli­wo­ści. 34 zł to naj­niż­sza moż­li­wa cena bile­tu w Wiz­za­ir, dla człon­ków klu­bu Wiz­zC­lub (koszt wstą­pie­nia do klu­bu — 130 zł / rok. Zniż­ki obo­wią­zu­ją dla człon­ka klu­bu i wszyst­kich jego towa­rzy­szy).
• Bile­ty komu­ni­ka­cji miej­skiej są sto­sun­ko­wo dro­gie. Bilet podwój­ne­go kaso­wa­nia z lot­ni­ska do cen­trum (auto­bus + metro) kosz­tu­je 9 zł. Na następ­ny dzień kupu­je­my tań­szy, gru­po­wy bilet dobo­wy dla pię­ciu osób za 45 zł (da się dla mak­sy­mal­nie pię­ciu osób) oraz jeden dobo­wy dla jed­nej oso­by za 23 zł, po czym dzie­li­my się kosz­ta­mi.  
• Szcze­gó­ło­we ceny bile­tów moż­na zna­leźć tutaj.
Jedze­nie i picie 45 zł
• Jedze­nie (głów­nie chleb i róż­ne ser­ki) kupu­je­my na miej­scu, gdyż ceny na Węgrzech nie są wyż­sze niż w Pol­sce.
• Lan­gosz w fast­fo­odo­wej bud­ce kosz­tu­je ok. 10 zł.
• Piwo w knaj­pie to koszt oko­ło 5 zł.
• Kawa w kawiar­ni, rów­nież oko­ło 5 zł.
• Butel­ka tanie­go Toka­ja w skle­pie – ok. 15 zł.
Bile­ty wstę­pu 17 zł • Wej­ście do Par­la­men­tu z prze­wod­ni­kiem kosz­tu­je nas 17 zł (bilet stu­denc­ki). Za cały, trze­ba zapła­cić 35 zł. War­to jed­nak wspo­mnieć, że mimo, iż według cen­ni­ka ulgi doty­czą stu­den­tów, to pani w okien­ku pyta jedy­nie, czy mamy poni­żej 26 lat i spraw­dza wyłącz­nie datę uro­dze­nia na dowo­dzie oso­bi­stym. Nie­stu­diu­ją­ca mło­dzież do 26 roku życia może bez pro­ble­mu kupo­wać bile­ty stu­denc­kie.
Inne -  
SUMA 150 zł  
Dzien­nie (3 dni) 50 zł  
 

13 komentarzy do wpisu „Budapeszt jest piękny nocą!

 1. Spo­ko, spo­ko 😉 My wła­śnie nie zde­cy­do­wa­ły­śmy się na te tanie bile­ty, a szko­da, bo jak były­śmy ostat­nim razem w Buda­pesz­cie, to też nam się bar­dzo podo­ba­ło 😀 I cał­kiem podob­ny wpis usku­tecz­ni­ły­śmy ostat­nio u sie­bie 😛

  • Wiem i przy­znam się, że nie­co się nim inspi­ro­wa­łem 😉
   Wyda­wa­ło mi się głu­pie pisać rela­cję takiej, ot zwy­kłej wyciecz­ki do inne­go mia­sta, a Wasza rela­cja pod­su­nę­ła mi pomysł na taką for­mę. Wobec tego, dzię­ki! 😉

 2. Ja byłam na majów­kę 2013 w Buda­pesz­cie. Będąc już tam pole­cam zaje­chać do Sen­ten­dre, rzut bere­tem od Buda­pesz­tu prak­tycz­nie pra­wie jego dziel­ni­ca. Mia­stecz­ko ma prze­pięk­ne cen­trum a wystar­czą zale­d­wie 2 godzi­ny na zwie­dze­nie jego. I potwier­dzam Buda­peszt nocą jest prze­pięk­ny. Nie­ste­ty ale w dro­dze powrot­nej (w oko­li­cach Bala­to­nu, o któ­ry zaha­czy­ły­śmy) zgu­bi­łam apa­rat ze zdję­cia­mi więc pozo­sta­ją mi tyl­ko wspo­mnie­nia i kupio­ne pamiąt­ki. Swo­ją dro­ga bar­dzo cięż­ko wspo­mi­nam łapa­nie sto­pa spod Bala­to­nu.
  Anna

 3. Buda­peszt to fascy­nu­ją­ce mia­sto! Też mam stam­tąd mnó­stwo pozy­tyw­nych wspo­mnień. Nie­ste­ty nie pró­bo­wa­łam lan­go­sza, więc mam pre­tekst, żeby tam wró­cić. 🙂
  PS. Mam taki sam żół­ty koc w kwiat­ki jak ktoś z two­jej eki­py! 😀

Dodaj komentarz