Bałkany 2013 — Macedonia

     Od godzi­ny sie­dzi­my na albań­sko-mace­doń­skim przej­ściu gra­nicz­nym. Pada, ale mamy dach nad gło­wą. Jest zim­no i wietrz­nie, a do tego skoń­czy­ło nam się jedze­nie. Szczy­tem marzeń jest cie­pła kawa. Wresz­cie jeden z kie­row­ców zatrzy­mu­je się, widząc kar­ton z napi­sem Ohrid — nazwą odda­lo­nej o trzy­dzie­ści kilo­me­trów miej­sco­wo­ści. Wsia­da­my do cię­ża­rów­ki , a nasze przy­gnę­bie­nie natych­miast ustę­pu­je miej­sca eufo­rii. Po kil­ku­na­stu kilo­me­trach, auto zaczy­na wyda­wać dziw­ne dźwię­ki, a bez­rad­na mina kie­row­cy mówi wszyst­ko — “koniec tra­sy”. Jeste­śmy więc w tej samej sytu­acji co pół godzi­ny temu… tyle, że bez dachu nad gło­wą. Tak wita nas Mace­do­nia.
   

     Po chwi­li sta­nia w desz­czu, zatrzy­mu­je się kole­ga nasze­go kie­row­cy i ofe­ru­je pod­wóz­kę do mia­sta. Tak oto pod­czas auto­sto­po­wej podró­ży, przy­gnę­bie­nie prze­pla­ta się z rado­ścią. Tym bar­dziej, że w Ohri­dzie świe­ci słoń­ce. Zwie­dza­my sta­re mia­sto, od cza­su do cza­su cho­wa­jąc się przed prze­lot­ny­mi desz­cza­mi.
 
IMG_4095 
IMG_4109

 
IMG_4148 
IMG_4161 
     Wie­czo­rem, pod­czas kon­sump­cji ryb­nej kon­ser­wy, pod­cho­dzi do nas Mace­doń­czyk w śred­nim wie­ku i ofe­ru­je pokój w swo­im pen­sjo­na­cie. Odma­wia­my mu przez dobre pół godzi­ny, ale ten naj­wy­raź­niej odbie­ra to jako tar­go­wa­nie. Wresz­cie scho­dzi do tak niskiej ceny, że mimo pla­nu spę­dze­nia nocy w namio­cie, decy­du­je­my się na wyna­ję­cie poko­iku.
 
     Ranek wita nas pięk­ną pogo­dą. Jedzie­my więc tam, gdzie lubi­my jeź­dzić naj­bar­dziej — w góry!
 
IMG_4198 
     Nad Ohri­dem i jezio­rem Ochrydz­kim góru­je masyw Gali­czi­ca, z naj­wyż­szym punk­tem — Maga­ro (2255 m n.p.m.). W dro­dze na szczyt, w total­nej głu­szy, tra­fia­my na małą chat­kę ze zna­kiem czer­wo­ne­go krzy­ża. Pod­cho­dzi­my bli­żej, popy­cha­my drzwi… otwar­te. Wcho­dzi­my więc do środ­ka i wkrót­ce oka­zu­je się, że to schro­nie­nie dla tury­stów. W środ­ku znaj­du­je­my spo­ro dłu­go­ter­mi­no­we­go jedze­nia, wodę, gaz, łóż­ka, koce i porą­ba­ne drew­no. Co praw­da do zmro­ku jesz­cze dale­ko, ale my już wie­my, że spę­dzi­my tu noc.
  
IMG_4202 
     Zdo­by­wa­my Maga­ro, z któ­re­go nie widać nic poza mgłą, a następ­nie scho­dzi­my do chat­ki, w któ­rej — jak wyni­ka z księ­gi gości — ostat­ni tury­ści byli trzy mie­sią­ce temu.
 
IMG_4178  
     Do cywi­li­za­cji mamy wie­le kilo­me­trów, dooko­ła tyl­ko góry i dzi­ka przy­ro­da. Za oknem roz­pę­ta­ła się burza, pio­ru­ny walą w oko­licz­ne drze­wa, a my owi­nię­ci koca­mi gra­my w kar­ty przy świe­tle pło­mie­nia z komin­ka. Była to jed­na z naj­bar­dziej nie­zwy­kłych nocy ze wszyst­kich moich podró­ży.
 
IMG_4213  
     Następ­ne­go dnia, łapie­my na sto­pa star­sze mał­żeń­stwo. Mimo bra­ku wspól­ne­go języ­ka, doga­du­je­my się cał­kiem nie­źle. Razem zwie­dza­my ponad tysiąc­let­ni mona­styr Świę­te­go Nauma, a potem mace­doń­ska para zabie­ra nas na kawę.
 
IMG_4224 
     Tra­sę po Mace­do­nii zapla­no­wa­li­śmy według dostęp­ne­go w inter­ne­cie opra­co­wa­nia dzie­się­ciu naj­więk­szych atrak­cji kra­ju. Oka­zu­je się, że to dość popu­lar­ny “prze­wod­nik”, bo więk­szość spo­tka­nych w dro­dze Pola­ków, ma dokład­nie tę samą listę atrak­cji.
 
     Zdo­by­wa­my więc wzgó­rze Tre­sko­vac z podob­no wyjąt­ko­wym mona­sty­rem, któ­ry dla nas jest taki sam jak każ­dy inny.
 
IMG_4250 
     Odwie­dza­my też zato­pio­ny kośció­łek w par­ku naro­do­wym Maw­ro­wo — nar­ciar­skim kuror­cie, cał­ko­wi­cie opusz­czo­nym latem.
 
IMG_4266

IMG_4280 
     Wbrew powyż­sze­mu zdję­ciu, nie jedzie­my jesz­cze do domu. “Mat­ka” to nazwa pięk­ne­go kanio­nu, w pobli­żu mace­doń­skiej sto­li­cy.
 
IMG_4287 
IMG_4315 
     Docie­ra­my wresz­cie do Sko­pje — mia­sta pomni­ków, z któ­rych więk­szość przed­sta­wia face­ta na koniu. Mace­doń­ska sto­li­ca to rów­nież miej­sce uro­dze­nia Mat­ki Tere­sy, któ­rej muzeum oczy­wi­ście odwie­dza­my.
 

IMG_4361 
     Nie­ste­ty nie uda­je się zna­leźć noc­le­gu na Couchsurfing’u, więc pozo­sta­je poszu­ka­nie miej­sca na roz­bi­cie namio­tu. Spo­glą­da­my na mapę mia­sta, w poszu­ki­wa­niu jakie­go­kol­wiek zie­lo­ne­go tere­nu. Jest! Duży, zie­lo­ny kwa­drat. Pew­nie park, a więc wyśmie­ni­te miej­sce na noc­leg.
 
     Po dro­dze prze­cho­dzi­my uli­cą, na któ­rej ską­po ubra­ne panie świad­czą swo­je usłu­gi. Robi się nie­co nie­przy­jem­nie, kie­dy w naszą stro­nę kie­ro­wa­ne są jakieś krzy­ki. Na szczę­ście, bez więk­szych pro­ble­mów docie­ra­my do par­ku, któ­ry oka­zu­je się być cał­kiem wybit­nym wzgó­rzem. Cze­ka nas noc z wido­kiem na Sko­pje.
 

IMG_4392 
     Z listy atrak­cji zosta­ły nam jesz­cze dwa nie­od­ha­czo­ne miej­sca. Jed­nym z nich jest Kukli­ca — skal­ne mia­sto. Dojeż­dża­my do począt­ku pie­sze­go szla­ku, ale mamy pro­blem — skoń­czy­ło nam się jedze­nia. Nagle obok nas zatrzy­mu­je się bus z holen­der­ską wyciecz­ką. Pani prze­wod­nik, myśląc, że się zgu­bi­li­śmy, wysia­da i ofe­ru­je pomoc. Pyta­my więc, o naj­bliż­szy sklep. “Sklep? Tutaj? Chy­ba żar­tu­je­cie.” — sły­szy­my — “A cze­go potrze­bu­je­cie?”. Odpo­wia­da­my, że jedze­nia i od razu w busie znaj­du­je się kil­ka por­cji tra­dy­cyj­ne­go bał­kań­skie­go bur­ka (rodzaj fran­cu­skie­go cia­sta z mię­sem).
 
IMG_4394 
     Zosta­wia­my cięż­kie ple­ca­ki na podwór­ku miej­sco­we­go Mace­doń­czy­ka i kie­ru­je­my się w stro­nę Kukli­cy. Po dro­dze, z pobli­skie­go kościół­ka dobie­ga­ją nas dźwię­ki weso­łej muzy­ki. Idzie­my zoba­czyć co się dzie­je i po chwi­li uczest­ni­czy­my w czymś na kształt pra­wo­sław­ne­go odpu­stu.
 
IMG_4396 
     Łama­nym angiel­skim i nie­miec­kim roz­ma­wia­my z miej­sco­wy­mi, któ­rzy nie chcą nas wypu­ścić, zanim nie zje­my obia­du i nie wznie­sie­my kil­ku toa­stów.
 
IMG_4422 
     Kukli­ca, rekla­mo­wa­na jako abso­lut­ny cud natu­ry, jest ewe­ne­men­tem na ska­lę Mace­do­nii. Na ska­lę euro­pej­ską, jest raczej pod­rzęd­ną atrak­cją. W samej Pol­sce moż­na zna­leźć znacz­nie bar­dziej oka­za­łe for­my skal­ne. Mimo, że sama Kukli­ca nie­co nas zawo­dzi, to jed­nak kon­takt z miej­sco­wy­mi ludź­mi, jakie­go tu doświad­cza­my, jest abso­lut­nie wyjąt­ko­wy i bez­cen­ny.
 
     Odbie­ra­jąc ple­ca­ki, zosta­wio­ne u miej­sco­we­go Mace­doń­czy­ka, zosta­je­my zapro­sze­ni na kawę. Zaraz znaj­du­je się sąsiad, któ­ry nie­co zna nie­miec­ki i już roz­mo­wa zaczy­na się kle­ić.
 
IMG_4431 
     Pod wie­czór łapie­my na sto­pa busa na pol­skich nume­rach. Oka­zu­je się, że to samo­chód pol­skiej armii, a w nim trzech żoł­nie­rzy sta­cjo­nu­ją­cych w Koso­wie. Zabie­ra­my się z nimi na małą wyciecz­kę, odha­cza­jąc ostat­nią atrak­cję z listy — Koki­no — pozo­sta­ło­ści obser­wa­to­rium astro­no­micz­ne­go sprzed czte­rech tysię­cy lat.
 
IMG_4442
 
     Obec­nie są to tyl­ko kamie­nie, któ­re wyda­ją się być zupeł­nie zwy­czaj­ny­mi kamie­nia­mi. Jed­nak­że NASA uzna­ła Koki­no za jed­no z trzech naj­waż­niej­szych mega­li­tycz­nych obser­wa­to­riów astro­no­micz­nych na świe­cie, zaraz obok Sto­ne­hen­ge i Abu Sim­bel.
  
     Na poże­gna­nie dosta­je­my od żoł­nie­rzy kil­ka bute­lek wody, na koszt ame­ry­kań­skiej armii. Tak koń­czy­my naszą podróż po Mace­do­nii.
 
     Pierw­szy dzień powro­tu nie jest zbyt uda­ny. Prze­jeż­dża­my nie­ca­łe dwie­ście kilo­me­trów. Ser­bo­wie wyda­ją się w ogó­le nie chwy­tać idei auto­sto­pu. Na szczę­ście naza­jutrz nad­ra­bia­my stra­co­ny czas i lądu­je­my aż na Sło­wa­cji, z wyni­kiem dzie­wię­ciu­set kilo­me­trów. Ostat­nie trzy­sta poko­nu­je­my bez pro­ble­mu dwu­dzie­ste­go pierw­sze­go dnia bał­kań­skiej podró­ży.
 
IMG_4479
 
     Wspo­mnia­ną wcze­śniej listę dzie­się­ciu naj­więk­szych atrak­cji Mace­do­nii, moż­na by z powo­dze­niem zre­du­ko­wać do czte­rech miejsc. Pozo­sta­łe sześć jest dopi­sa­ne nie­co na siłę. Szcze­gól­nie, że w wie­le z nich cięż­ko się dostać. Cza­sem, po dłu­giej auto­sto­po­wej dro­dze, dojeż­dża­jąc do jed­nej z rekla­mo­wa­nych atrak­cji, czu­li­śmy się nie­co zawie­dze­ni. Ale Mace­do­nia nad­ra­bia inny­mi atrak­cja­mi. Pięk­ne góry (któ­rych nie zawar­to w liście dzie­się­ciu atrak­cji) i przy­jaź­ni ludzie. Wła­śnie dzię­ki nim Mace­do­nia w moim ran­kin­gu ulu­bio­nych kra­jów zaję­ła­by bar­dzo wyso­ką pozy­cję.
  
Poprzed­nie rela­cje:
Tabe­la z port­fe­la, czy­li pod­su­mo­wa­nie kosz­tów na oso­bę
Noc­le­gi 59 zł
• Jed­ną noc spę­dzamy na kem­pingu w pobli­żu grec­kich Mete­orów za 7 € na oso­bę.
• W mace­doń­skim Ohri­dzie daje­my się namó­wić na wyna­ję­cie poko­iku, rów­nież w cenie 7 € na oso­bę.
• Resz­tę nocy spę­dzamy w namio­cie roz­bi­tym tam gdzie nas zastał zmrok, lub u osób, któ­re nas zapro­si­ły.
Trans­port 6 zł
• Podró­żu­jemy wyłącz­nie auto­sto­pem, z wyjąt­kiem…
• …pod­miej­skiego pocią­gu z Kate­rini pod górę Olimp. Koszt – 1,40 €.
Jedze­nie i picie 369 zł
• Jemy głów­nie pro­dukty kupio­ne w skle­pach w cza­sie podró­ży. Bie­rzemy też kil­ka pol­skich pasz­te­tów na czar­ną godzi­nę.
• W Alba­nii pró­bu­jemy regio­nal­nych małż.
• Pod­czas całej podró­ży czę­sto jemy tra­dy­cyj­nego bał­kań­skiego Bur­ka – rodzaj cia­sta fran­cu­skiego z mię­sem lub serem.
Bile­ty wstę­pu 36 zł
• Bilet wstę­pu do jed­nego z grec­kich klasz­to­rów – Mete­orów kosz­tuje nas 3 € / os.
• Wej­ście na for­tecę w Ohri­dzie, to koszt 2 zł za oso­bę.
• Zwie­dza­nie albań­skiego mia­sta Butrin­ti kosz­tuje 21 zł / os.
Inne 9 zł  • Dwa razy korzy­stamy z kawia­re­nek inter­ne­to­wych, za co pła­cimy w sumie 5 zł.
• W Alba­nii kupu­jemy dwie pocz­tówki 2 x 1 zł. Znacz­ki kosz­tują nas 10 zł.
SUMA 479 zł  
Dzien­nie (20 dni) 24 zł  

 

7 komentarzy do wpisu „Bałkany 2013 — Macedonia

 1. Super się czy­ta, dzię­ki tej rela­cji sama nabra­łam ocho­ty na Mace­do­nię 🙂
  Kur­cze, muszę się wybrać 🙂 Cho­ciaż taka myśl poja­wia się po każ­dej rela­cji.
  Co Ty robiesz z czło­wie­kiem 😀

  Szczę­śli­we­go, wyma­rzo­ne­go, podróż­ni­cze­go 2014 roku! 🙂

 2. Nocu­je­cie byle gdzie i podró­żu­je­cie zda­ni na łaskę obcych ludzi. Nie boisz się że nie uda Ci się obro­nić tej pięk­nej towa­rzysz­ki i spo­tka Was kie­dyś jakieś nie­szczę­ście?

  • Boję się na tyle, żeby przed­się­brać pod­sta­wo­we środ­ki bez­pie­czeń­stwa, ale nie na tyle, żeby sie­dzieć w domu. Myślę, że bar­dziej nara­żam sie­bie i moją towa­rzysz­kę kie­dy odpro­wa­dzam ją w nocy przez Kra­ków, niż łapiąc sto­pa w dzień 😉
   Nie­ste­ty w dzi­siej­szych cza­sach ludziom wyda­je się, że ‘zaufać nie­zna­jo­me­mu’ = śmier­tel­ne nie­bez­pie­czeń­stwo. Tym­cza­sem otwar­cie się na innych spra­wia, że życie sta­je się bar­dziej kolo­ro­we. I wca­le nie ozna­cza to więk­sze­go ryzy­ka 😉

 3. Ja w zeszłym roku rów­nież odwie­dzi­łam Mace­do­nię. My jed­nak sku­pi­li­śmy się na samych oko­li­cach Ohry­du, gdyż póź­niej w pla­nach była nasza uko­cha­na Alba­nia. Mace­do­nia jest wyjąt­ko­wo przy­jem­na, w szcze­gól­no­ści pod kątem cen, ale rówi­neż same­go kli­ma­tu 🙂
  Pozdra­wiam!

Dodaj komentarz