Piętnaście sposobów na podróżowanie bez wyjeżdżania

     Podró­że są wspa­nia­łe, ale nie moż­na być w dro­dze bez prze­rwy. Nawet tanie podró­żo­wa­nie, coś tam kosz­tu­je. Moż­na kom­bi­no­wać na wie­le spo­so­bów i jeź­dzić spo­ro i na dłu­go, ale i tak więk­szość swo­je­go życia spę­dzi­my w domu. Czy jed­nak pobyt we wła­snym mie­ście to cał­ko­wi­te prze­ci­wień­stwo podró­ży? Jasne, że nie! Moż­na podró­żo­wać sie­dząc w domu i to nie tyl­ko pal­cem po mapie. Jest wie­le spo­so­bów aby prze­nieść się w egzo­tycz­ne miej­sca cho­ciaż­by sie­dząc przed kom­pu­te­rem. Moż­na też podró­żo­wać uży­wa­jąc tyl­ko komu­ni­ka­cji miej­skiej lub wła­snych nóg, Wszyst­ko zale­ży od nasta­wie­nia i chę­ci. Przed­sta­wiam moich pięt­na­ście pomy­słów, jak to zro­bić.
  

1. Couch­sur­fing
 
     Jeśli nie możesz wyje­chać w świat, to zaproś świat do sie­bie! Z Couchsurfing’u korzy­sta coraz wię­cej osób. Pokaż im, że osła­wio­na pol­ska gościn­ność to nie mit. Dzię­ki temu por­ta­lo­wi moż­na zała­pać napraw­dę fan­ta­stycz­ne, mię­dzy­na­ro­do­we zna­jo­mo­ści i pod­szko­lić język, a tak­że poznać inne kul­tu­ry. Jeże­li nie masz moż­li­wo­ści prze­no­co­wa­nia zagra­nicz­ne­go gościa, to zawsze możesz umó­wić się na wspól­ne zwie­dza­nie mia­sta lub piwo. Wystar­czy zazna­czyć odpo­wied­nią opcję na swo­im pro­fi­lu.
 
IMG_8976
Z Davi­dem, Irland­czy­kiem z Couchsurfing’u
2. Wie­czo­ry kul­tu­ro­we

     Nie wiem jak w two­im mie­ście, ale w Kra­ko­wie jest tego mnó­stwo. Wie­le orga­ni­za­cji, kół stu­denc­kich i klu­bów orga­ni­zu­je wie­czo­ry tema­tycz­ne jakie­goś kra­ju. Podej­rze­wam, że w więk­szo­ści miast nie trud­no coś takie­go zna­leźć. Ale uwa­ga! Infor­ma­cje o takich zda­rze­niach nie przy­cho­dzą same. Trze­ba się cza­sem za nimi rozej­rzeć, zapi­sać do new­slet­te­rów etc. Przy odro­bi­nie cier­pli­wo­ści, w każ­dym mie­ście uda się coś zna­leźć. A jak się nie uda, zawsze moż­na same­mu zor­ga­ni­zo­wać. 
 
3. Pre­lek­cje i slaj­do­wi­ska podróż­ni­ków

     Tego jest jesz­cze wię­cej niż wie­czo­rów kul­tu­ral­nych. Każ­da więk­sza kra­kow­ska uczel­nia ma swój klub podróż­ni­czy. Oprócz tego, knaj­py i klu­by orga­ni­zu­ją poka­zy podróż­ni­ków, bo to zawsze przy­cią­ga spo­ry tłum. Slaj­do­wisk jest spo­ro, ale podob­nie jak w poprzed­nim punk­cie — trze­ba ich poszu­kać. 
 
4. Festi­wa­le podróż­ni­cze

     Każ­de więk­sze mia­sto ma coś takie­go. Jak już się tra­fi na taki festi­wal, to cięż­ko go opu­ścić  Pre­lek­cje, slaj­do­wi­ska, fil­my, książ­ki — ist­ny podróż­ni­czy szał. 
 
5. Książ­ki podróż­ni­cze

     Księ­gar­nia­ne pół­ki ugi­na­ją się w dzia­łach z lite­ra­tu­rą podróż­ni­czą. Ksią­żek jest mnó­stwo, a każ­da z nich war­ta prze­czy­ta­nia. Ja zawsze mam jakąś przy sobie. Jadę auto­bu­sem, czy sto­ję w kolej­ce w Bie­dron­ce, a moje myśli są gdzieś na dru­giej pół­ku­li.
 
6. Rela­cje podróż­ni­ków Inter­ne­cie

     Jeże­li nie znaj­dziesz żad­nej pre­lek­cji na żywo, zawsze moż­na prze­grze­bać nie­skoń­czo­ną otchłań inter­ne­tu. Rela­cje podróż­ni­ków aż się pro­szą, żeby je prze­czy­tać. Choć­by na tym blo­gu 😉

IMG_4564Mię­dzy­na­ro­do­we spo­tka­nie couch­sur­fe­rów w Canak­ka­le, w Tur­cji.

 
7. Google Earth

     Kie­dyś mówi­ło się “pal­cem po mapie”, dzi­siaj “w Google Earth”. Ile ja się w życiu napodró­żo­wa­łem w ten spo­sób! Bar­dzo czę­sto włą­czam ten fan­ta­stycz­ny pro­gram i krę­cę kulą ziem­ską. Przy­bli­żam inte­re­su­ją­cy mnie punkt i wyświe­tla­ją mi się zdję­cia z dane­go miej­sca. Kapi­tal­na spra­wa!
 
8. Pla­no­wa­nie wła­snej podró­ży

     Oglą­da­nie świa­ta na Google Earth cie­szy jesz­cze bar­dziej, kie­dy pla­nu­je­my wła­sną podróż. Szu­ka­jąc miejsc, w któ­rych mam być w nie­dłu­gim cza­sie, pochła­nia spo­ro moje­go cza­su przed podró­żą. Oprócz tego szpe­ra­nie w inter­ne­cie w poszu­ki­wa­niu atrak­cji tury­stycz­nych dane­go regio­nu, czy cho­ciaż­by wyszu­ki­wa­nie osób z Couchsurfing’u, u któ­rych chce­my spać — to wszyst­ko spra­wia nie­sa­mo­wi­tą fraj­dę przed wyjaz­dem.
 
9. Roz­mo­wy na Sky­pe
  
     Wie­le osób ma gdzieś na świe­cie zna­jo­mych, z któ­ry­mi regu­lar­nie roz­ma­wia przez Skype’a. Udo­sko­na­la­ją w ten spo­sób język i cie­ka­wie spę­dza­ją czas słu­cha­jąc o innej kul­tu­rze. Jestem pewien, że jest wie­le por­ta­li zrze­sza­ją­cych ludzi chęt­nych do takich kon­wer­sa­cji. Wystar­czy tyl­ko uru­cho­mić Google. Nie­śmia­li mogą wymie­niać maile, a nie od razu roz­ma­wiać przez mikro­fon, z włą­czo­ną kame­rą. Kie­dyś sam kore­spon­do­wa­łem z dziew­czy­ną z Japo­nii, ale kon­takt nie­ste­ty szyb­ko się urwał. 
 
10. Pro­jek­ty stu­denc­kie

     W mia­stach aka­de­mic­kich spo­ro jest kół i sto­wa­rzy­szeń zaj­mu­ją­cych się orga­ni­zo­wa­niem prak­tyk czy wymian stu­denc­kich. Pomoc w takich przed­się­wzię­ciach, to świet­ny spo­sób na zdo­by­cie nowych umie­jęt­no­ści i pozna­nie cie­ka­wych ludzi z innych kra­jów.
 
11. Tan­de­my języ­ko­we

     Spo­tka­łem się z dwo­ma rodza­ja­mi tan­de­mów języ­ko­wych. Pierw­szy, dłu­go­ter­mi­no­wy, pole­ga na zna­le­zie­niu w jed­nym z inter­ne­to­wych ser­wi­sów tan­de­mo­wych obco­ję­zycz­nej oso­by, z któ­rą póź­niej będzie­my utrzy­my­wać kon­takt. My ją uczy­my swo­je­go języ­ka, a ona nas swo­je­go. Dru­gi rodzaj, bar­dziej luź­ny, to tan­de­my orga­ni­zo­wa­ne na jeden wie­czór przez róż­ne koła czy kawiar­nie. Spo­ty­ka­ją się w nich oso­by z róż­nych kra­jów, dzie­lą się na róż­no­ję­zycz­ne dwój­ki i roz­ma­wia­ją. Moż­na w ten spo­sób poznać mnó­stwo cie­ka­wych ludzi z całe­go świa­ta no i oczy­wi­ście pod­szko­lić język. 
 
12. Pocz­tów­ki ze świa­ta

     Postcrossing.com to ser­wis, z któ­re­go co praw­da nigdy nie korzy­sta­łem, ale idea wyda­je się rewe­la­cyj­na. Cho­dzi o wysy­ła­nie sobie nawza­jem kar­tek. Ludzie z całe­go świa­ta wysy­ła­ją pocz­tów­ki do osób z innych kra­jów. I to takie praw­dzi­we, ze zdję­ciem, tek­stem i znacz­kiem. Niby nic, ale dostać kart­kę z Tha­iti, czy Ala­ski na pew­no jest spo­rym prze­ży­ciem.  
 
13. Zwie­dza­nie wła­sne­go mia­sta

     Podró­że to nie tyl­ko wyjaz­dy na raj­skie wyspy i do cie­płych kra­jów. To tak­że wyjazd tram­wa­jem na dru­gi koniec mia­sta. Kie­dy jakiś czas temu prze­pro­wa­dzi­łem się do Kra­ko­wa, spo­ro w ten spo­sób zwie­dza­łem. Patrzy­łem na mapę mia­sta, szu­ka­łem miej­sca gdzie jesz­cze nie byłem i jecha­łem, czę­sto z apa­ra­tem foto­gra­ficz­nym. Niby nic cie­ka­we­go, ale takie odkry­wa­nie spra­wia­ło mi przy­jem­ność. Albo gdy nie wie­dzia­łem gdzie dojeż­dża dany tram­waj czy auto­bus, wsia­da­łem i spraw­dza­łem. Możesz tak­że prze­szpe­rać inter­net w poszu­ki­wa­niu cie­ka­wo­stek o two­im mie­ście. Z pew­no­ścią jest w nim wie­le inte­re­su­ją­cych miejsc, o któ­rych mało kto wie, a któ­re cze­ka­ją na odkry­cie.

IMG_1587

 
14. Spo­tka­nia z podróż­ni­ka­mi
 
     Załóż­my, że w pobli­żu two­je­go miej­sca zamiesz­ka­nia nie ma żad­nej pre­lek­cji podróż­ni­czej, a czy­ta­nie blo­gów cię nie satys­fak­cjo­nu­je. Znajdź więc podróż­ni­ka i umów się z nim na piwo. Każ­dy uwiel­bia opo­wia­dać o swo­ich przy­go­dach, wyko­rzy­staj to! 
  
15. Impre­zy tema­tycz­ne
 
     Jeden z moich zna­jo­mych orga­ni­zu­je z przy­ja­ciół­mi takie impre­zy. Uma­wia­ją się na kon­kret­ny kraj, np. Mek­syk, czy Indie i prze­bie­ra­ją w sty­lu zgod­nym z wybra­ną tema­ty­ką. Każ­dy z nich przy­no­si opo­wie­ści, legen­dy, cie­ka­wost­ki o danym kra­ju; robią tra­dy­cyj­ne potra­wy, piją tra­dy­cyj­ny alko­hol, a do tego wszyst­kie­go pusz­cza­ją muzy­kę z dane­go kra­ju. Sam kie­dyś mia­łem oka­zję brać udział w czymś takim. Kum­pel przy­wiózł rosyj­ską wód­kę i urzą­dzi­li­śmy radziec­ki wie­czór. Były szklan­ki zamiast kie­lisz­ków, ogór­ki kiszo­ne i kieł­ba­sa na zagry­chę, a w tle sowiec­kie prze­bo­je. Nie­ste­ty gło­wy nie były rosyj­skie, więc impre­za szyb­ko się skoń­czy­ła. Nie­mniej jed­nak, impre­zy tema­tycz­ne to świet­na zaba­wa. 
 
Zna­cie jesz­cze jakieś spo­so­by na podró­żo­wa­nie bez wyjeż­dża­nia?

10 komentarzy do wpisu „Piętnaście sposobów na podróżowanie bez wyjeżdżania

 1. Ja jako począt­ku­ją­cy podróż­nik i auto­sto­po­wicz, tak­że z AGH’u dodał­bym do tej listy “Prze­szu­ki­wa­nie wsze­la­kich pro­mo­cji”. Tyczy się to głów­nie tanich linii lot­ni­czych, a nie całych wycie­czek zor­ga­ni­zo­wa­nych ( nuda ;p). Głów­nie pole­cam coś takie­go zimą, ponie­waż na hitchhiking’u nie zawsze i wszę­dzie daje rade, do tego moż­na nie­źle zmar­z­nąć lub mieć zato­ki cho­re przez dłu­gi czas ;( Pole­cam wszyst­kim post­cros­sing wspo­mnia­ny w poście, dla nie­śmia­łych i boją­cych się. Dostać kart­kę z Taj­wa­nu czy Mon­go­lii to faj­na spra­wa 😉

 2. Post­cros­sing jest super, ale nie­ste­ty chy­ba sto­sun­ko­wo rzad­ko zda­rza się dostać kart­kę z wspo­mnia­nych przez Cie­bie miejsc, czę­ściej są to Niem­cy, Holan­dia, Fran­cja 🙂 Nie­mniej jed­nak dosta­nie takiej kart­ki jest strasz­nie miłe 🙂 Ja wła­śnie wycze­ku­ję kart­ki z Ala­ski, albo, chcia­ła­bym wylo­so­wać kogoś z Ala­ski i tam żeby moja pocz­tów­ka zawę­dro­wa­ła :))

 3. Dorzu­cia­ła­bym jesz­cze geo­ca­ching. To poszu­ki­wa­nie ukry­tych “skar­bów” według wska­zó­wek umiesz­czo­nych w inter­ne­cie. Wie­le z nich umiesz­czo­nych jest w cie­ka­wych, ale mało zna­nych miej­scach. W ten spo­sób zwie­dza­łam nie­zna­ne mi dotąd tere­ny np. Gdań­ska czy wio­sek w pobli­żu mojej miej­sco­wo­ści (mam to szczę­ście, iż mimo nie­wiel­kich roz­mia­rów mia­sta, w któ­rym miesz­kam, mamy tu “wysyp” kesze­rów 😉 ). Poma­ga to tak­że w pla­no­wa­niu dal­szych podró­ży i wybie­ra­niu miejsc, któ­re chce się odwie­dzić — np. w ten spo­sób zapla­no­wa­łam dla mojej mamy wyjazd w Góry.
  Pol­ska stro­na to opencaching.pl — napraw­dę pole­cam!
  Swo­ją dro­gą cie­ka­wy blog, na pew­no będę zaglą­dać czę­ściej w poszu­ki­wa­niu inspi­ra­cji dla wła­snych podró­ży 😉
  Pozdra­wiam

  • Dobry pomysł!
   Geo­ca­ching znam i zawsze chcia­łem się w to poba­wić, no ale potrzeb­na jest do tego dro­ga zabaw­ka — tury­stycz­ny GPS. Jak kie­dyś będzie mnie na nie­go stać, to na pew­no spró­bu­ję Geo­ca­chin­gu 😉
   Pozdra­wiam!

  • I tu się nie zgo­dzę, bo skrzy­nek moż­na z powo­dze­niem szu­kać bez GPSa. Sama tako­we­go nie posia­dam, a skrzy­nek na kon­cie mam 120. Wia­do­mo, wszyst­kie­go się nie znaj­dzie, ale jest na praw­dę masa takich, do kto­rych moż­na dotrzeć po samych wska­zów­kach. Wystar­czy cel­ne oko i tro­chę intu­icji 😉

 4. w pkt 11 piszesz tan­de­my języ­ko­we, na jakich stro­nach moż­na cze­goś takie­go szu­kać? inte­re­su­je mnie pierw­szy spo­sób. z góry dzię­ku­ję. K

Dodaj komentarz