Autostopem przez byłą Jugosławię — cz. 4 — Słowenia

     Każ­dy z czte­rech odwie­dzo­nych pod­czas tej podró­ży kra­jów moż­na okre­ślić innym przy­miot­ni­kiem. Bośnia i Her­ce­go­wi­na jest orien­tal­na. Upal­ne tem­pe­ra­tu­ry, islam­ska kul­tu­ra i widocz­ne śla­dy nie­daw­nej woj­ny spra­wia­ją, że kraj wyda­je się odle­glej­szy od innych. Czar­no­gó­ra jest zachwy­ca­ją­ca. Masyw Dur­mi­tor, swym pier­wot­nym pięk­nem, kła­dzie na łopat­ki wszyst­kie odwie­dzo­ne miej­sca. Chor­wa­cję, no cóż, okre­ślił­bym jako nie­przy­ja­zną. Ludzie, otwar­ci bar­dziej na pie­nią­dze tury­stów, niż na dru­gie­go czło­wie­ka, nie zro­bi­li na nas dobre­go wra­że­nia. Sło­we­nia nato­miast jest róż­no­rod­na. Pięk­ne morze, wyso­kie góry i potęż­ne jaski­nie — to wszyst­ko odda­lo­ne od sie­bie o nie wię­cej niż sto kilo­me­trów. Do tego życz­li­wi ludzie, przy­jem­ny auto­stop i sto­sun­ko­wo niskie ceny. To wszyst­ko spra­wia, że miesz­ka­jąc w Pol­sce, tak bli­sko Sło­we­nii, grze­chem jest jej nigdy nie odwie­dzić.
  

IMG_6516
  
IMG_6553
  
IMG_6606
 
     Sło­weń­skie wybrze­że ma tro­chę ponad trzy­dzie­ści kilo­me­trów dłu­go­ści. Nie­licz­ne nad­mor­skie mia­stecz­ka bar­dzo przy­po­mi­na­ją te na Istrii. Tak samo, jak na tym chor­wac­kim pół­wy­spie, moż­na tu poczuć wenec­ki kli­mat. Piran, któ­ry odwie­dza­my jest spo­koj­nym, rybac­kim mia­stem. Uro­cze kamie­nicz­ki i ogrom­ny rynek robią na nas pozy­tyw­ne wra­że­nie. Noc spę­dza­my pod kościel­ną wie­żą, a następ­ne­go dnia ostat­ni raz chło­dzi­my się w Adria­ty­ku, któ­ry tym razem poka­zu­je nam tak­że swo­je groź­ne obli­cze. 
  
IMG_6558
  
     Jed­ny­mi z naj­więk­szych atrak­cji kra­ju są jaski­nie. Dwie naj­więk­sze, Szko­cjań­ska i Postojn­ska, kon­ku­ru­ją ze sobą o mia­no naj­pięk­niej­szej. W naszej opi­nii zwy­cię­ża ta dru­ga. Ogrom­ne prze­strze­nie, nie­koń­czą­ce się kory­ta­rze, pięk­ne oświe­tle­nie, nie­spo­ty­ka­ne for­my skal­ne. Jedy­ne w swo­im rodza­ju połą­cze­nie potę­gi prze­strze­ni z kunsz­tem fine­zyj­nych, deli­kat­nych nacie­ków, a to wszyst­ko oglą­da­ne z otwar­tej kolej­ki szy­no­wej. Jedy­nym minu­sem jest cena, któ­ra pochła­nia lwią część nasze­go budże­tu.
   
IMG_6802
 
IMG_6647
 
     Chcia­ło­by się napi­sać cokol­wiek wię­cej o tych nie­sa­mo­wi­tych jaski­niach, ale wszyst­kie ich opi­sy, jakie pró­bu­ję stwo­rzyć zda­ją się umniej­szać ich uro­ko­wi. Mimo naj­bar­dziej wyszu­ka­nych epi­te­tów, nie jestem w sta­nie oddać ich magii. W takim wypad­ku naj­le­piej poka­zać zdję­cia. Jed­nak foto­gra­fie robio­ne z ukry­cia, w tak kiep­skich warun­kach oświe­tle­nio­wych rów­nie nie­udol­nie odda­ją rze­czy­wi­stość, co moje opi­sy. Te jaski­nie trze­ba po pro­stu zoba­czyć na wła­sne oczy!
    
IMG_6796
  
     Docie­ra­my w koń­cu do sto­li­cy — Lubl­ja­ny. Zosta­wia­my ple­ca­ki w recep­cji napo­tka­ne­go przy­pad­kiem domu star­ców i idzie­my w stro­nę cen­trum. Lubl­ja­na jest ład­nym mia­stecz­kiem, choć nie wyróż­nia się niczym szcze­gól­nym. Prze­cha­dza­my się po sta­rym mie­ście, wspi­na­my się na zamek i chło­nie­my spo­koj­ną atmos­fe­rę mia­sta. Wie­czo­rem uda­je­my się w Alpy Julij­skie.
 
IMG_6866
  
IMG_6871
  
     Jest taki auto­sto­po­wy spo­sób, któ­ry wbrew pozo­rom świet­nie się spraw­dza. Pole­ga na łapa­niu w naj­gor­szym moż­li­wym miej­scu. Prze­jeż­dża­ją­cy kie­row­cy zoba­czyw­szy auto­sto­po­wi­cza, nie mają­ce­go żad­nych szans na zła­pa­nie oka­zji, pomo­gą z lito­ści. Ten spo­sób świet­nie spraw­dza się w sto­li­cy Sło­we­nii. Wylot oka­zu­je się być zbyt dale­ko, więc sta­je­my na pierw­szym lep­szym zjeź­dzie na obwod­ni­cę. Kil­ku prze­chod­niów sta­ra się uświa­do­mić nam naszą bez­na­dziej­ną sytu­ację. Wbrew ich pesy­mi­stycz­nym wizjom, W koń­cu zatrzy­mu­je się jeden z samo­cho­dów.
- “Nigdy tu nic nie zła­pie­cie. Wsia­daj­cie!” — zapra­sza nas do swo­je­go auta star­sza kobie­ta. Jedzie­my z nią aż do Bled, tury­stycz­ne­go mia­stecz­ka leżą­ce­go nad jezio­rem, w miej­scu, gdzie wyso­kie Alpy sty­ka­ją się z pła­skim tere­nem.
  
IMG_6890
 
IMG_6947
  
     W Sło­we­nii nigdy nie było takich upa­łów, jak w tym roku. Nie pada­ło od sze­ściu mie­się­cy. Susza daje się we zna­ki rol­ni­kom, a drze­wa w całym kra­ju przy­bra­ły jesien­ne bar­wy. Od tygo­dnia sły­szy­my jed­nak, że w tę nie­dze­lę ma padać. Tego dnia wychy­lam gło­wę z namio­tu i… pro­gno­zy spraw­dza­ją się w stu pro­cen­tach. Nie­bo zasnu­ło się gęsty­mi chmu­ra­mi, któ­re opa­da­ją na zie­mię obrzy­dli­wą mrzaw­ką. Śnia­da­nie jemy w przy­droż­nej wia­cie w towa­rzy­stwie beto­niar­ki i kil­ku innych śmie­ci. “Gdy­by tak mieć tro­chę wrząt­ku” — marzą nasze zzięb­nię­te orga­ni­zmy — “moż­na by zalać nasze nesca­fe trzy w jed­nym”, któ­re wozi­my ze sobą od mie­sią­ca. Podej­mu­ję wyzwa­nie — idę na poszu­ki­wa­nie gorą­cej wody. Wresz­cie w jed­nym z domów znaj­du­ję dobre­go czło­wie­ka. Nie dosta­ję wrząt­ku, ale jest jesz­cze lepiej. Wra­cam do naszej wia­ty z aro­ma­tycz­ną, moc­ną, pysz­ną kawą z eks­pre­su.
  
IMG_6886
  
     Posi­le­ni na cały czień idzie­my na wyciecz­kę do pobli­skie­go kanio­nu. Wresz­cie przy­da­ją się też cięż­kie pele­ry­ny prze­ciw­desz­czo­we, któ­re od mie­sią­ca leżą bez­u­ży­tecz­ne w naszych ple­ca­kach.
  
IMG_6928
  
IMG_6924
IMG_6900
 
     Tak mija nam zde­cy­do­wa­nie naj­brzyd­szy dzień tej podró­ży. Podob­no jutro pogo­da znów ma się odmie­nić. Czy tym razem pro­gno­za rów­nież będzie traf­na?
    
IMG_6884
 
     Tak! Słoń­ce znów roz­świe­tla gór­skie mia­stecz­ko, góru­ją­cy nad nim zamek i alpej­skie szczy­ty w tle. Ostre poran­ne pro­mie­nie doda­ją nam opty­mi­zmu  po desz­czo­wym, przy­gnę­bia­ją­cym dniu. Małe mia­stecz­ko Bled, w inten­syw­nym świe­tle zda­je się być dużo pięk­niej­sze niż wczo­raj. Mimo to, wła­śnie je opusz­cza­my.
  
     Dziś zagłę­bia­my się tro­chę w Alpy Julij­skie. Jedzie­my nad jezio­ro Boh­nij­skie, leżą­ce w ich ser­cu. Nie­ste­ty cały akwen zasnu­ty jest mgłą. Począt­ko­wo żału­je­my, że pogo­da nie jest lep­sza, ale już kil­ka­dzie­siąt metrów wyżej, w dro­dze na szczyt Prsi­vec, zmie­nia­my zda­nie. Mgła, któ­ra z dołu wyglą­da­ła tak ponu­ro, zysku­je nowe, nie­zwy­kłe obli­cze gdy tyl­ko popa­trzy się na nią z góry.
  
IMG_6960
  
IMG_6989
 
     Pod­czas wspi­nacz­ki po raz kolej­ny docho­dzę do wnio­sku, że nie ma na świe­cie nic pięk­niej­sze­go niż góry. Przy szczy­cie robi się dość stro­mo i w uży­cie wcho­dzą nasze ręce. Mimo to, Prsi­vec zdo­by­wa­my bez więk­szych pro­ble­mów. Na szczy­cie jak zwy­kle zasłu­żo­ne jedze­nie, odpo­czy­nek i drzem­ka.
  
IMG_7057
 
     Alpy są dokład­nie takie jak je sobie wyobra­ża­łem. Ska­li­ste szczy­ty, zie­lo­ne łąki z pasą­cy­mi się fio­le­to­wy­mi kro­wa­mi i drew­nia­ne cha­ty, w któ­rych świ­sta­ki zawi­ja­ją cze­ko­la­dy w sre­ber­ka.
  
IMG_7102  
 
IMG_7112
  
     Alpy Julij­skie są zbyt pięk­ne aby spę­dzić w nich tak mało cza­su. Następ­ne­go ran­ka sto­imy na moście nad jezio­rem Bohinj­skim, ze świa­do­mo­ścią, że nasza podróż dobie­ga koń­ca.
  
IMG_7155
  
     - “Wra­caj­my do domu” — mówię. Tak roz­po­czy­na się dro­ga powrot­na. Wte­dy nie przy­szło nam do gło­wy, że następ­ne­go dnia o tej porze będzie­my jedli śnia­da­nie w Beł­cha­to­wie, mie­ście Iwo­ny. Tym bar­dziej, że ze Sło­we­nii wyjeż­dża­my póź­nym popo­łu­dniem. Póź­niej jest już znacz­nie lepiej. Szyb­ko łapie­my kolej­ne sto­py, a wie­czo­rem, we Wied­niu, spo­ty­ka­my roda­ka, któ­ry całą noc wie­zie nas do utę­sk­nio­nej ojczy­zny.
  
IMG_7158
   
     Zadzi­wia­ją­ce, jak szyb­ko czło­wiek potra­fi prze­sta­wić się z try­bu podróż­ni­cze­go, na tryb codzien­ny. Kil­ka godzin temu wysie­dli­śmy z ostat­nie­go samo­cho­du, a cała podróż wyda­je się już tak odle­gła. W jed­nej chwi­li, z wędrow­ca noszą­ce­go na ple­cach wszyst­ko co ma, sta­ję się czło­wie­kiem sprzed wyjaz­du. Nie­zwy­kle szyb­ko podróż­ni­cza teraź­niej­szość, rze­czy­wi­stość, któ­ra trwa, nie­za­mknię­ta księ­ga podró­ży, zamy­ka się i odcho­dzi na pół­kę prze­szło­ści, zaj­mu­jąc miej­sce pośród innych wspo­mnień. Zupeł­nie bez ostrze­że­nia zapi­su­je się ostat­nie sło­wo nie pozwa­la­jąc dopi­sać ani jed­nej przy­go­dy. Zadzi­wia­ją­ce jest też, jak wygo­da, za któ­rą czło­wiek tęsk­nił cały mie­siąc, nie satys­fak­cjo­nu­je, kie­dy już do niej powró­ci. Cie­pła woda w kra­nie, mięk­kie łóż­ko, kuchen­ka, lodów­ka i kom­pu­ter. Tak bar­dzo ich bra­ko­wa­ło, a kie­dy już się do nich wra­ca, tęsk­no­tę za wygo­da­mi, zastę­pu­je jesz­cze więk­sza tęsk­no­ta do kolej­nej podró­ży.
  
Pozo­sta­łe posty na nt. auto­sto­po­wej podró­ży po kra­jach byłej Jugo­sła­wii:
 
 
Tabe­la z port­fe­la, czy­li pod­su­mo­wa­nie kosz­tów na oso­bę (dla całej podró­ży — Bośnia i Her­ce­go­wi­na, Czar­no­gó­ra, Chor­wa­cja, Sło­we­nia)
Noc­le­gi 25 zł
• śpi­my głów­nie na dzi­ko, w namio­cie lub bez,
• kil­ka razy dobrzy ludzie zapra­sza­ją nas do swo­je­go domu na noc,
• dwie doby śpi­my na kem­pin­gu w Dur­mi­to­rze za 3€/os.,
Trans­port 16 zł
• wyłącz­nie auto­stop
• dwa razy w Pol­sce, raz w Bośni i Her­ce­go­wi­nie i raz w Sło­we­nii korzy­sta­my z komu­ni­ka­cji miej­skiej,
Jedze­nie i picie 440 zł
• Jemy głów­nie pro­duk­ty kupio­ne w super­mar­ke­tach, cza­sem tra­fia się dobry czło­wiek, któ­ry zapro­si nas na posi­łek,
• woda jest sto­sun­ko­wo tania, ale w takim kli­ma­cie potrze­ba jej napraw­dę spo­ro,
• cza­sem korzy­sta­my z bute­lek z fil­trem węglo­wym, dzię­ki cze­mu może­my pić wodę z kra­nu,
• kil­ka (czy tam kil­ka­na­ście) razy degu­stu­je­my miej­sco­we piwa,
Bile­ty wstę­pu 250 zł
• w Bośni i Her­ce­go­wi­nie na małe muzeum i rejs pon­to­nem w jaski­ni wyda­je­my w sumie 3€/os.,
• w Czar­no­gó­rze zwie­dza­my mury Koto­ru i twier­dze Her­ceg-Novi, w sumie za 2,50€/os.,
• mury Dubrow­ni­ka i dro­gi wstęp na jezio­ra Pli­twic­kie (12€/os.) to kosz­ty jakie pono­si­my w Chor­wa­cji, w sumie 16,50€,
• Sło­we­nia oka­zu­je się naj­droż­sza – wie­ża i mury Pira­nu, kanion w Tri­gla­vskim par­ku naro­do­wym i naj­droż­sze pod­czas tego wyjaz­du jaski­nie Sko­cjań­ska (11€/os.) i Postojn­ska (21,60€/os.!) kosz­tu­ją nas w sumie 37,60€/os.,
Inne 67 zł  • kil­ka razy zosta­wia­my gdzieś bagaż na czas zwie­dza­nia. Cza­sem musi­my za to zapła­cić – w sumie 3,50€/os.,
• przez mie­siąc koń­czą się takie rze­czy jak pasta do zębów, szam­pon czy mydło. Na środ­ki  czy­sto­ści wyda­je­my 6,50€/os.,
• w tajem­ni­czych oko­licz­no­ściach ginie moja kari­ma­ta. Kil­ka nocy da się spać na cie­płej zie­mi, ale w koń­cu kupu­ję nową za 4,50€.
• pocz­tów­ki i znacz­ki do Pol­ski – 1,50€.
SUMA 798 zł  
Dzien­nie (30 dni) 27 zł  

 

 

17 komentarzy do wpisu „Autostopem przez byłą Jugosławię — cz. 4 — Słowenia

 1. Prze­pięk­ne zdję­cia! Zwłasz­cza te z jaskiń roz­bu­dza­ją wyobraź­nię 🙂 Po zdję­ciach z kart­ka­mi widzę, że uda­ło Ci się wró­cić tra­są przez Vil­lach, Kla­gen­furt i Wie­deń, któ­ra dla mnie oka­za­ła się być tak feler­na! Los Ci sprzy­ja 😉
  Pozdro­wie­nia!

 2. Bar­dzo faj­na rela­cja, w te waka­cje z dziew­czy­ną rów­nież zamie­rzam zwie­dzić sto­pem byłą jugo­sła­wię, ja już mam tro­chę doświad­cze­nia w sto­po­wa­niu. Ps. Jedli­ście coś cie­płe­go, bo nie wyszcze­gól­ni­łeś tego w kosz­to­ry­sie? Z doświad­cze­nia wiem, że jeśli codzien­nie cze­goś cie­płe­go nie wci­śniesz do żołąd­ka czu­jesz się do bani ;/ Jeśli nawet nie robić tego dla żołąd­ka, to dla mora­li, a cie­pły posiłek/herbata bar­dzo je pod­no­szą.

  • Praw­dę mówiąc z nami jest ina­czej. Może mamy żołąd­ki ze sta­li, a może to kwe­stia przy­zwy­cza­je­nia, ale mi nie prze­szka­dza nie-jedze­nie cie­płych posił­ków. Dla­te­go prak­tycz­nie nigdy nie jedli­śmy takich posił­ków. Raz kupi­li­śmy piz­zę, cza­sem się zja­dło zup­kę chiń­ską. Her­ba­ta i kawa czę­ściej, ale też nie codzien­nie 😉
   Powo­dze­nia w podró­żach!! 🙂

  • No to podzi­wiam 😀 Ja rów­nież nie potrze­bu­ję cie­płe­go posił­ku, szu­kam go tyl­ko, żeby czuć się lepiej na duchu. No zoba­czy­my, rze­czy­wi­stość zwe­ry­fi­ku­je nasze pla­ny co do tego 😉 Gdzie teraz pla­nu­jesz jechać?

  • Chy­ba odpo­wiedź brzmi: wszę­dzie 😉
   Cięż­ko powie­dzieć, pla­nów mam mnó­stwo, ale w przy­szłe waka­cje nie spo­dzie­wam się zbyt dużo cza­su (prak­ty­ki, ślu­by, popraw­ki we wrze­śniu). Z wol­nym cza­sem może być cięż­ko więc nie chcę się na nic nasta­wiać…

 3. Ude­rzy­ły mnie Wasze zawsze pogod­ne, uśmiech­nię­te buzie! Nigdy nie widać zmę­cze­nia, nie­za­do­wo­le­nia itp… Nawet w desz­czu i nie­po­go­dzie! 😀

  Umiesz pisać!! I robić zdję­cia!

 4. 21E za wej­ście do jaski­ni ! No to dopie­ro wyda­tek nie­ziem­ski o_O War­to na pew­no, ale cena napraw­dę wyso­ka.

 5. Naj­gor­sze dla mnie jak się wra­ca do domu, to to że nie umiem sobie w nim zna­leźć miej­sca, wszyst­ko wyda­je się takie ‘obce’. Świet­na przy­go­da, w sumie nigdy nie pomy­śla­ła­bym o Sło­we­nii jako kra­ju, któ­ry moż­na zwie­dzić, mam nadzie­ję, że kie­dyś wybio­rę się w tam­tej­sze alpy;) Pozdra­wiam cie­pło;)

 6. Nigdy nie byłem w tych czę­ściach Euro­py. Zdzi­wi­ło mnie tyl­ko że piszesz że ludzie w Sło­we­nii są mili. Ostat­nio wie­le się pisze o rasiź­mie. W cza­sie meczu z Anglią, naśla­do­wa­li mał­py, bo czar­ny zawod­nikz­do­był gola.
  Swiad­czy to o wiel­kim zaco­fa­niu i głu­po­cie.
  Widzia­łem nie­daw­no wia­do­mość że w Sło­we­nii wyku­pio­no czo­snek, bo poka­zał się wam­pir. To tak jak w Sre­dnio­wie­czu, ludzie kupu­ją czo­snek na wam­pi­ra. Gor­si od Murzy­nów, a jed­nak Murzy­nów nie cier­pią. To że na Chor­wa­cji ludzie nie sąmi­li, nie zdzi­wi­ło mnie, w koń­cu te dwa kra­je są podob­ne pod wzglę­dem kul­tu­ry, wyszły prze­cież z daw­nej Jugo­sła­wi.
  Kra­jo­bra­zy pięk­ne, muszę tam kie­dyś poje­chać, ale z dala od loka­le­sów.

  • Pra­sa i tele­wi­zja kła­mie.” Szu­ka­ją taniej sen­sa­cji, a ludzie bez­myśl­nie szu­flad­ku­ją ogrom­ne gru­py spo­łecz­ne. Zupeł­nie nie mając ku temu pod­staw. Przez głu­pi incy­dent ban­dy kibi­ców przy­kle­ja się łat­kę rasi­zmu całej Sło­we­nii. Przez infor­ma­cję o czosn­ku oce­nia się cały naród i uni­ka z nimi kon­tak­tu… to dopie­ro śre­dnio­wie­cze.
   Pol­ska też ma mnó­stwo takich łatek. Obco­kra­jow­cy twier­dzą, że jeste­śmy zło­dzie­ja­mi i pija­ka­mi, choć więk­szość z nich nie zna żad­ne­go Pola­ka. Wku­rza mnie to i dla­te­go żad­ne­go naro­du nie oce­niam na pod­sta­wie cudzych doświad­czeń, a żad­ne­go czło­wie­ka nie oce­niam na pod­sta­wie opi­nii o całym kra­ju.
   Wśród “ara­bu­sów” (z któ­rych każ­dy to ter­ro­ry­sta) w Tur­cji jeź­dzi­ło mi się na sto­pa fan­ta­stycz­nie. Wśród rumu­nów (z któ­rych każ­dy to zło­dziej) tak­że. W Sło­we­nii rów­nież auto­stop funk­cjo­nu­je bar­dzo dobrze. Ludzie byli prze­mi­li i nie sądzę, żeby było to spo­wo­do­wa­ne tym, że nie jestem murzy­nem ani wam­pi­rem.
   Poza tym, jeże­li cho­dzi o infra­struk­tu­rę, to Sło­we­nia jest dużo bar­dziej nowo­cze­sna niż Pol­ska.

 7. ile dni łącz­nie byli­ście w podró­ży? pytam bo cie­ka­wi mnie na ile dni wystar­czy­lo to nie­ca­le 800 zl na oso­be;)

 8. Gdzie zosta­wia­li­ście rze­czy? Ja pla­nu­je jechać ze sta­ry­mi ple­ca­ka­mi jesz­cze na ste­la­żu któ­re są nie­sa­mo­wi­cie nie­wy­god­ne. Co powo­du­je nie­złą prze­szko­de przy jakim­kol­wiek zwie­dza­niu. W krza­kach? bał­bym się że już ich nie będzie.

 9. W Alpach Julij­skich naj­więk­szą atrak­cją “na jeden dzień” jest zdo­by­cie szczy­tu Sle­me­no­va Szpi­ca. Wcho­dzi się tam od prze­łę­czy Vrszicz, na któ­rą moż­na wje­chać autem lub auto­bu­sem (ok. 1,5 h). Co jest tam cie­ka­we­go? Pozwo­lę sobie zacy­to­wać prze­wod­nik: ” Praw­dzi­wy maje­stat Jalo­vca ujaw­nia się od stro­ny pół­noc­nej, skąd pre­zen­tu­je się jako impo­nu­ją­cy, suro­wo ocio­sa­ny blok skal­ny o zaostrzo­nym wierz­choł­ku, przy­po­mi­na­ją­cy nie­co krysz­tał gór­ski. Nic dziw­ne­go, że widok Jalo­vca z oko­lic schro­ni­ska dom w Tamar­ju lub szczy­tu Sle­me­no­wej Szpi­cy zapie­ra dech w pier­siach i bywa porów­ny­wa­ny do wido­ku Mater­hor­nu od stro­ny Zermatt”.

Dodaj komentarz