Autostopem przez byłą Jugosławię — cz. 3 — Chorwacja

     Do Chor­wa­cji wjeż­dża­my pod­czas tej podró­ży czte­ry razy. Pierw­szy, w dro­dze do Medju­go­rie. Wte­dy kraj poka­zu­je nam obli­cze, któ­re póź­niej cięż­ko będzie nam dostrzec. Nie dość, że wita nas pięk­nym zacho­dem, to jesz­cze sta­wia na naszej dro­dze wspa­nia­łych ludzi. Szu­ka­jąc miej­sca na roz­bi­cie namio­tu pyta­my przy­pad­ko­wo spo­tka­ne­go męż­czy­znę o kawa­łek tra­wy. Ten wycią­ga tele­fon, gdzieś dzwo­ni, gdzieś nas pro­wa­dzi i chwi­lę póź­niej mamy noc­leg w dom­ku jego rodzi­ców. Cie­pły pokój, wygod­ne łóż­ko i kola­cja, tak wita nas Chor­wa­cja pierw­szej nocy. Po raz dru­gi prze­kra­cza­my jej gra­ni­cę z pol­ską piel­grzym­ką auto­ka­ro­wą, z któ­rą zabie­ra­my się z Medu­go­rie. Pod­czas tej jed­no­dnio­wej wyciecz­ki na wybrze­że, kraj poka­zu­je nam to z cze­go sły­nie naj­bar­dziej: pięk­ne wido­ki, cie­płe morze i pla­że peł­ne Pola­ków. Trze­ci raz, prze­kra­cza­my gra­ni­cę już pra­wie na dobre w oko­li­cach Dubrow­ni­ka. Jadąc póź­niej na pół­noc, nie­spo­dzie­wa­nie poja­wia się gra­ni­ca z Bośnią i Her­ce­go­wi­ną. Jedzie­my kil­ka kilo­me­trów wzdłuż bośniac­kie­go wybrze­ża, żeby zaraz znów wje­chać do Chor­wa­cji… po raz czwar­ty. Tym razem na cały tydzień.
 

IMG_6067 
     Dubrow­nik kil­ka­na­ście lat temu był ruiną. Górą gru­zu sta­no­wią­cą ponu­rą pamiąt­kę po nie­daw­nej woj­nie. Do dziś jego obli­cze zmie­ni­ło się nie do pozna­nia. Odbu­do­wa­ne sta­re mia­sto, licz­ne atrak­cje i tłu­my tury­stów. Praw­dę mówiąc tro­chę mnie to dzi­wi, bo na nas Dubrow­nik nie robi aż takie­go wra­że­nia. Może zbyt wie­le się po nim spo­dzie­wa­li­śmy, a może czar­no­gór­ski Kotor zbyt wyso­ko posta­wił mu poprzecz­kę. Dubrow­nik nas nie zachwy­cił, ale jed­no trze­ba mu przy­znać. Są tam naj­lep­sze lody na świe­cie! 
 
     Wspi­na­my się na pobli­ską górę aby zoba­czyć mia­sto w całej jego oka­za­ło­ści. Sie­dzi­my tam dobrych kil­ka godzin. Słoń­ce leni­wie prze­su­wa się po nie­bie, aż w koń­cu ucie­ka za hory­zont  Nie­bo czer­wie­nie­je, a potem zapa­da zmrok. Dubrow­nik roz­świe­tla­ją świa­tła, uka­zu­jąc zupeł­nie inne obli­cze mia­sta. “Może by tu spę­dzić noc?” — myśli­my, choć decy­zja zapa­da prak­tycz­nie od razu. Scho­dzi­my na dół po ple­ca­ki i po pół­no­cy wra­ca­my, aby na ska­li­stym zbo­czu roz­ło­żyć kari­ma­ty. Kel­ner z tam­tej­szej restau­ra­cji, roz­pra­co­wu­je jed­nak nasz chy­try plan dar­mo­we­go noc­le­gu pod gwiaz­da­mi.
 
- “Nie radzę tu spać. Dużo tu węży.” — ostrze­ga męż­czy­zna. Nie spe­cjal­nie znie­chę­ca nas to do uro­czej nocy. Nad ranem jed­nak, jego ostrze­że­nia oka­zu­ją się pod­staw­ne. Budzi nas wąż, ale… ogro­do­wy. Inny pra­cow­nik restau­ra­cji aku­rat zaczy­na czy­ścić taras. Woda try­ska­ją­ca z małej szcze­li­ny pada wprost na nasze twa­rze i śpi­wo­ry. Na szczę­ście kawa­łek dalej mamy upa­trzo­ne inne miej­sce, gdzie spo­koj­nie prze­sy­pia­my jesz­cze kil­ka godzin. 
 

IMG_6201
  
     Na mapie atrak­cji mamy zazna­czo­nych wie­le miast wzdłuż chor­wac­kie­go wybrze­ża. Czy jed­nak war­to je odwie­dzać? Wszyst­kie budo­wa­ne w tym samym sty­lu, wszyst­kie podob­ne, a do tego wszyst­kie zato­pio­ne w nie­okieł­zna­nym tłu­mie tury­stów. Z dru­giej stro­ny, być tak bli­sko miejsc zna­nych z prze­wod­ni­ków i ich nie odwie­dzić? Z trze­ciej stro­ny Dubrow­nik jest kwin­te­sen­cją tego co moż­na spo­tkać na chor­wac­kim wybrze­żu, więc inne mia­sta zro­bią na nas jesz­cze mniej­sze wra­że­nie.
 
IMG_6090
  
IMG_6210
   
     W pod­ję­ciu decy­zji poma­ga pol­ska rodzi­na, któ­rą łapie­my na wylo­cie z mia­sta. Jadą już do domu i ofe­ru­ją pod­wie­zie­nie aż do par­ku naro­do­we­go Jezio­ra Pli­tvic­kie. To ponad  pięć­set kilo­me­trów na pół­noc. W ten spo­sób omi­ja­my wszyst­kie, sto­ją­ce pod zna­kiem zapy­ta­nia, mia­sta z naszej listy. 
  
     Opusz­cza­my egzo­tycz­ne wybrze­że. Pal­my ustę­pu­ją miej­sca liścia­stym drze­wom, morze zastę­pu­ją zie­lo­ne lasy, a suche ste­py zmie­nia­ją się w kwie­ci­ste łąki. Śród­ziem­no­mor­skie wido­ki są pięk­ne, ale nic nie urze­ka mnie tak jak te tęt­nią­ce zie­le­nią pej­za­że. Zamę­czam Iwon­kę zachwy­ta­mi nad pięk­nem tutej­szej przy­ro­dy, aż wresz­cie docie­ra do mnie, że to co widzę to kra­jo­braz nie­wie­le róż­nią­cy się od pol­skie­go. To widok tak przy­po­mi­na­ją­cy nasze Beski­dy, że od razu czu­ję się tu jak w domu. Teraz wiem, że nie tyl­ko moja patrio­tycz­na świa­do­mość, ale tak­że moje ser­ce uwa­ża, że Pol­ska jest naj­pięk­niej­sza.
  
IMG_6221
  
     Kaska­dy jezior ukry­wa­ją­cych się pośród gęste­go lasu. Kry­sta­licz­nie czy­sta woda przy­kry­wa­ją­ca powa­lo­ne drze­wa, widocz­ne nawet kil­ka­na­ście metrów poni­żej jej lustra. Wodo­spa­dy, któ­ry­mi szma­rag­do­wa woda leni­wie prze­le­wa się pomię­dzy zbior­ni­ka­mi. Zachwy­ca­ją­ce for­my skal­ne i pięk­ne pomni­ki przy­ro­dy. Takie są Jezio­ra Pli­tvic­kie. Jed­nak­że tę idyl­licz­ną sce­nę okry­wa paję­czy­na drew­nia­nych pomo­stów, któ­ry­mi prze­miesz­cza się nie­sfor­ny tłum — nie­zli­cze­ni tury­ści, zmę­cze­ni wypo­czyn­kiem wcza­so­wi­cze, poiry­to­wa­ni foto­ama­to­rzy i znu­dzo­ne dzie­ci, wycią­gnię­te siłą na waka­cje marzeń.
  
IMG_6238
  
     W tym wszyst­kim zagu­bie­ni my, roz­dar­ci mię­dzy zło­ścią na draż­nią­cych ludzi, a koją­cym pięk­nem ota­cza­ją­cej przy­ro­dy. Jak­że cięż­ko dostrzec urok tego miej­sca nie mogąc nawet na chwi­lę przy­sta­nąć. Jak cięż­ko kon­tem­plo­wać przy­ro­dę oba­wia­jąc się napie­ra­ją­ce­go tłu­mu, sta­ra­ją­ce­go się wyeli­mi­no­wać każ­de­go kto sta­nie mu na dro­dze. Jak cięż­ko odna­leźć pier­wot­ny spo­kój, kie­dy tak bar­dzo ma się ocho­tę zepchnąć wszyst­kich z cia­sne­go pomo­stu.
  
IMG_6273
  
IMG_6251
 
IMG_6271
  
     Wresz­cie znaj­du­je­my swo­je ciche miej­sce i mocząc nogi napa­wa­my się spo­ko­jem pier­wot­nej natu­ry. Dopie­ro tutaj może­my wszyst­ki­mi naszy­mi zmy­sła­mi doce­nić, ten nie­praw­do­po­dob­nie uro­kli­wy zaką­tek Chor­wa­cji.
   
     Następ­ne­go dnia wra­ca­my na wybrze­że Adria­ty­ku. Tym razem jed­nak nie będzie gorą­cych kąpie­li, ani leże­nia na pla­ży. Tym razem w pla­nach mamy zdo­by­cie góry o wdzięcz­nej nazwie Ućka. Mimo pro­ble­mów ze zna­le­zie­niem szla­ku docie­ra­my na szczyt, a naszą małą nagro­dą za ten suk­ces jest kon­sump­cja chor­wac­kie­go piwa o jesz­cze wdzięcz­niej­szej nazwie, Ożuj­sko. Po dru­giej stro­nie masy­wu roz­cią­ga się widok na pół­wy­sep Istria, któ­ry jest naszym kolej­nym i ostat­nim już chor­wac­kim celem.
 
IMG_6386  
IMG_6395
  
     Wie­czo­rem docie­ra­my do uro­cze­go, rybac­kie­go mia­stecz­ka Rovinj. Kolo­ro­we kamie­ni­ce, cia­sne ulicz­ki i roz­cią­gnię­te nad nimi suszą­ce się pra­nie. To opis pasu­ją­cy do każ­dej istriań­skiej miej­sco­wo­ści. Ten zaką­tek Chor­wa­cji naj­bar­dziej przy­pa­da nam do gustu. Tury­sty­ka jest tu nie­co bar­dziej zaco­fa­na, a i czas zda­je się biec trosz­kę wol­niej.
  
IMG_6465
  
     Noc spę­dza­my na pla­ży, a od rana plu­ska­my się w cie­płym i kry­sta­licz­nie czy­stym morzu. Potem, w miej­sco­wo­ści Poreć mamy nawet plan zła­pa­nia jach­to­sto­pa do odda­lo­nej o kil­ka­dzie­siąt kilo­me­trów Wene­cji. Nie­ste­ty, pla­nu nie uda­je się zre­ali­zo­wać. 
  
IMG_6444
 
     Ostat­ni dzień w Chor­wa­cji jest praw­dzi­wym kosz­ma­rem. Do Sło­weń­skiej gra­ni­cy mamy jakąś godzi­nę dro­gi, więc pla­nu­je­my ją prze­kro­czyć jesz­cze przed połu­dniem. W poran­nym słoń­cu tasz­czy­my nasze ple­ca­ki na wylot odda­lo­ny o kil­ka kilo­me­trów. W miej­scu gdzie łapie­my nie­mal­że powo­du­je­my wypa­dek, więc prze­no­si­my się nie­co dalej. Tam oka­zu­je się jed­nak, że to nie­wła­ści­wa dro­ga. Wra­ca­my więc do mia­sta, żeby udać się na inny wylot. Żar leje się z nie­ba, pot leje się z czo­ła, a my popra­wia­my sobie humor pozy­tyw­ną wibra­cją, śpie­wa­jąc pio­sen­ki Boba Mar­leya. Stop idzie cięż­ko i więk­szość dnia spę­dza­my sto­jąc na pobo­czu. Do wie­czo­ra prze­jeż­dża­my jakieś pięć­dzie­siąt kilo­me­trów i w koń­cu prze­kra­cza­my Sło­weń­ską gra­ni­cę.
  
IMG_6493
  
     Wśród Pola­ków Chor­wa­cja ucho­dzi za kraj ide­al­ny na spę­dze­nie waka­cji. Bli­ski, pięk­ny, cie­pły i względ­nie tani. Fak­tycz­nie, jest ide­al­ny na spę­dze­nie waka­cji kon­wen­cjo­nal­nych. Kie­dy jed­nak bar­dziej niż na wygo­dach zale­ży ci na obni­że­niu kosz­tów, kie­dy bar­dziej niż leże­nie na pla­ży inte­re­su­je cię pozna­nie kul­tu­ry kra­ju i kie­dy zamiast zwie­dzać zabyt­ki wolisz szcze­rą roz­mo­wę z miej­sco­wy­mi ludź­mi, wte­dy Chor­wa­cja zna­czą­co stra­ci w two­ich oczach. Jej miesz­kań­cy zachły­snę­li się poten­cja­łem tury­stycz­nym, któ­ry odkry­li kil­ka lat temu. Teraz sta­ra­ją się jak naj­do­kład­niej wyci­snąć zagra­nicz­ne port­fe­le. W takiej atmos­fe­rze cięż­ko o szcze­rą życz­li­wość, któ­ra jest nie­zbęd­na pod­czas auto­sto­po­wej podró­ży. Chor­wa­cja ostat­nie­go dnia, wyraź­nie nie chcia­ła nas wypu­ścić. Czyż­by nas polu­bi­ła i celo­wo odwle­ka­ła roz­sta­nie? Jeże­li tak, to bez wza­jem­no­ści. My cie­szy­li­śmy się z wyjaz­du, a ten cięż­ki, ostat­ni dzień ugrun­to­wał nas jedy­nie w nega­tyw­nej opi­nii na jej temat. Opi­nii któ­ra nara­sta­ła w nas pod­czas całe­go tygo­dnia. 
  
 

18 komentarzy do wpisu „Autostopem przez byłą Jugosławię — cz. 3 — Chorwacja

 1. dla mnie chor­wac­ki kra­jo­braz jest tak ujmu­ją­cy, że nic wię­cej mi tam nie potrze­ba. Nie­zli­czo­ne wysep­ki, przej­rzy­ste morze. Ale w sumie dobrze, że każ­dy lubi coś inne­go!

  pozdra­wiam

 2. Kur­cze, ale faj­na przy­go­da. Też mam nadzie­ję, że kie­dyś mi się uda odbyć taką wypra­wę, a two­je zdję­cia i rela­cje jesz­cze bar­dziej mnie nakrę­ca­ją. Mam pytan­ko w któ­rych według Cie­bie państw byłej Jugo­sła­wii są naj­ład­niej­sze pla­że. Nie cho­dzi mi o sam ich urok, ale tak­że o kli­mat 😉 Z góry dzię­ki za info.

  • Nie wiem czy jestem odpo­wied­nią oso­bą, żeby oce­niać pla­że, bo gene­ral­nie leże­nie na pia­chu to nie jest to co naj­bar­dziej lubię. Przez to, pod­czas tej podró­ży byłem na nie­wie­lu pla­żach. Jeże­li miał­bym pole­cać to pole­cił­bym Czar­no­gó­rę. Mniej­szy tłok (choć mówię to na pod­sta­wie tyl­ko dwóch odwie­dzo­nych tam plaż). Chor­wa­cji nie pole­cam — Makar­ska — czło­wiek na czło­wie­ku, Dubrow­nik to samo, choć tam plaż w ogó­le mało, ciut lepiej jest na Istrii, gdzie ludzi jest mniej, ale i pogo­da już bywa róż­na w sierp­niu (podob­no. Nam tra­fi­ła się ide­al­na).
   Życzę podob­nych i lep­szych przy­gód! Pozdra­wiam!

  • Ja też nie jestem spe­cjal­nie pla­żo­wa, ale kil­ka faj­nych było dane mi zoba­czyć. Nie wiem jak jest w Makar­skiej, bo mnie jakoś ten rejon odrzu­ca, ale na Hva­rze są cudow­ne pla­że. Takie bar­dziej ska­li­ste zatocz­ki niż pla­że, ale w tym tkwi wła­śnie ich urok.
   Zazwy­czaj wystar­czy odejść kawa­łek od tych miej­skich plaż (my tra­fia­li­śmy na żwir­ko­we) pójść stro­mo w górę, albo w dół i tra­fia się na jakąś nie­za­lud­nio­ną pereł­kę, zazwy­czaj już kamie­ni­stą i ska­li­stą. Czę­sto dla gola­sków:)
   Bywa­ją też takie beto­no­we. Od takich ucie­kli­śmy i zawsze opo­dal znaj­do­wa­ła się jakaś pięk­na. Nie wiem jak wyglą­da­ją takie tra­dy­cyj­ne pla­że, takie z leża­ka­mi, ale pew­nie tako­we są i pew­nie są pięk­ne.

 3. Raczej mało kto okre­śla Chor­wa­cję jako kraj “tani” czy nawet “względ­nie tani” — ceno­wo to ona tak Wło­chy przy­po­mi­na niż pozo­sta­łe Bał­ka­ny 😉

  Pude­lek

  • No może i masz rację. W sumie my jak już wyda­wa­li­śmy kasę to głów­nie w super­mar­ke­tach, gdzie było względ­nie tanio, jak w każ­dym super­mar­ke­cie; albo na jakieś bile­ty wstę­pu, któ­re, fakt, były dro­gie. Może tro­chę prze­sa­dzi­łem z tą tanio­ścią 😉

  • My spa­li­śmy pod namio­ta­mi na cam­pin­gach. I tra­fił nam się jeden droż­szy, z któ­re­go szyb­ko ucie­kli­śmy, ale to był taki pro­fe­sjo­nal­ny cam­pin­gi z gwiazd­ka­mi (oko­ło 120zł na dwie oso­by), był jeden za 70zl za dwie oso­by, namiot i autko i ten naj­tań­szy za 60zł. To 30zł za noc­leg od oso­by. W pięk­nych miej­scach, zaraz nad morzem, zazwy­czaj z dobrym zaple­czem sani­tar­nym. Czę­sto kil­ka kilo­me­trów od klu­czo­wych miej­sco­wo­ści. Pew­nie jeśli chcia­ło­by się miesz­kać w poko­jach i zmie­niać miej­sca czę­sto (kiep­ski zaro­bek taki tury­sta i star­go­wać coś cięż­ko) to wyszło­by dużo dro­żej. W mar­ke­tach ceny podob­ne do naszych. W knajp­kach już gorzej. Naj­ta­niej wycho­dzi piz­za (w mniej oble­ga­nych miej­scach np za mura­mi sta­rych miast)to koszt oko­ło 50k, czy­li 30zł. Tro­chę dro­żej niż u nas. I co mnie zasko­czy­ło cam­ping 12km od Dubro­vni­ka, gdzie wyda­wa­ło mi się będzie naj­dro­żej (bo im niżej tym dro­żej) oka­zał się wła­śnie naj­tań­szy. Po tych 16 nocach w namio­cie nikt mnie nie prze­ko­na już do żad­nych kwa­ter. Spa­łam jak nie­mow­lę:)

 4. Świet­nie opo­wie­dzia­ne! Szcze­rze:)
  Podzi­wiam, zawsze podzi­wia­łem auto­sto­po­wy sys­tem podró­żo­wa­nia! Mło­dość jest pięk­na…
  Życzę jesz­cze wie­lu rów­nie fascy­nu­ją­cych wypraw!
  Woj­tek

  • Beł­cha­tów — Biel­sko Bia­ła — Zvo­len — Buda­peszt — Szek­szard — Osi­jek — Zeni­ca — Sera­je­vo — Mostar — Medu­gor­je — Mostar — Foca — Nik­sic — Zabliak — Nik­sic — Pod­go­ri­ca — Bar — Kotor — Dubrow­nik — Makar­ska — auto­stra­dą A1 do Lic­ki Osik — Pli­tvi­ce — Kar­lo­vac — Rije­ka — Rovinj — Piran — Postoj­na — Lubl­ja­na — Bled — Bohinj — Bled — Vil­lach — Graz — Wie­deń — Brno — Ostra­va — Sosno­wiec — Beł­cha­tów
   Pozdra­wiam 😉

 5. Byłem kil­ka­krot­nie w Chor­wa­cji. Lecz od stro­ny morza. Na jach­cie. Czę­sto uda­wa­li­śmy się z zało­gą na pie­sze wyciecz­ki. Czę­sto odwie­dza­li­śmy małe knajp­ki.
  Nigdy nie spo­tka­łem się z nie­życz­li­wo­ścią. Nawet w jed­nej knajp­ce pozna­li­śmy wła­ści­cie­la, któ­re­mu żona ucie­kła do Gdań­ska — czy­li oso­by, któ­ra mała by mieć pra­wo źle myśleć o Pola­kach. Całą histo­rię opo­wie­dział nam. Chor­wa­ci bar­dzo ser­decz­nie zawsze nas przyj­mo­wa­li. Raz cór­ka kupi­ła lody oka­za­ło się, że nie może za nie zapła­cić bo nie ma już KUN i chcia­ła zapła­cić zło­tów­ka­mi lub Euro to sprze­daw­ca po pro­stu poda­ro­wał jej te lody.
  Po zna­le­zie­niu Mie­niajl­ni­cy — coś w rodza­ju nasze­go kan­to­ru wymie­ni­li­śmy na KUN-y i wra­ca­jąc zapła­ci­li­śmy za te lody.
  Niby dro­biask — jed­nak w naszym kra­ju nikt by nie poda­ro­wał nawet loda.

  Wino i śli­wo­wi­cę tak­że mają dobrą. Ponoć są tacy co “mik­su­ją” trun­ki. Całe szczę­ście ja nie tra­fi­łem na oszu­stów. Stąd mam miłe wspo­mnie­nia z tego kra­ju. I chęt­nie tu wró­cę oraz zachę­cam wszyst­kich do jego odwie­dze­nia.
  Bo prze­cież z cze­go tam mają żyć jak nie z tury­stów.
  W grun­cie rze­czy to ubo­gi kraj wycień­czo­ny przez woj­ny pod­że­ga­ne przez zewnętrz­ne wpły­wy szu­ka­ją­ce tu inte­re­sów.
  Po za tym pra­wie wszy­scy Chor­wa­ci są głę­bo­ko wie­rzą­cy.

  Wybierz­cie się kie­dyś do Chor­wa­cji w Borze Cia­ło to dowie­dzie się odro­bi­nę o praw­dzi­wej reli­gij­no­ści.

  Tam całe mia­sta idą w pocho­dzie.
  O dzi­wo tury­ści widząc to naj­czę­ściej dołą­cza­ją do miesz­kań­ców.

  Jed­na Chor­wat­ka widząc zna­jo­me­go na wóz­ku inwa­lidz­kim pode­szła do nie­go i wrę­czy­ła mu bukiet kwia­tów.
  Tu ludzie napraw­dę mają dość nie­na­wi­ści i sza­nu­ją inne­go czło­wie­ka. Są bar­dzo wraż­li­wy na cudzą krzyw­dę.
  Ahoj!
  Do spo­tka­nia gdzieś w por­tach Adria­ty­ku.
  AD

  • Pew­nie masz rację 😉
   Ale co do Boże­go Cia­ła. Zobacz jak Hisz­pa­nie świę­tu­ją Wiel­ka­noc — całe mia­sta uczest­ni­czą w pro­ce­sjach i impre­zach. A kato­li­cy w Hisz­pa­nii są na wymar­ciu. Więc to żaden wyznacz­nik 😉

 6. Co do sto­pu- nie mie­li­ście pro­ble­mu z zatrzy­ma­niem Chor­wa­tów? Chcę kie­dyś wybrać się auto­sto­pem do Chor­wa­cji i czy­ta­łam że baar­dzo cięż­ko się tam łapie..
  Pozdra­wiam Ser­decz­nie 🙂
  Iza

  P.S. Zazdrosz­czę Wam takich podróż- aż chce się wstać, wyjść na uli­cę i zła­pać pierw­sze­go lep­sze­go sto­pa na połu­dnie 😉

  • Chor­wa­tów łapa­ło się wyjąt­ko­wo cięż­ko. Raczej nie mamy dobrych wspo­mnień z nimi zwią­za­nych. Acz­kol­wiek, wie­lu moich zna­jo­mych nie podzie­la mojej opi­nii — sto­po­wa­ło im się w Chor­wa­cji bar­dzo dobrze 😉

 7. Wró­ci­łam z Chor­wa­cji dosłow­nie kil­ka dni temu. Byli­śmy na takich pół­kon­wen­cjo­nal­nych waka­cjach, czy­li nie auto­stop i spa­nie “pod gołym nie­bem”, ale też nie wyciecz­ka, czy sie­dze­nie w jed­nym miej­scu. Brr nie wyobra­żam sobie tego! Jecha­li­śmy swo­im autkiem i spa­li­śmy na polach namio­to­wych. Zaczę­li­śmy od oko­lic Spli­tu i Tro­gi­ru a skoń­czy­li­śmy pod Dubro­vni­kiem. Sko­czy­li­śmy też do Koto­ru. W nocy mia­sto jesz­cze bar­dziej magicz­ne. Zosta­li­śmy na noc żeby na dru­gi dzień pójść na mury, ale nie­ste­ty nagła awa­ria pogo­dy pokrzy­żo­wa­ła nam pla­ny. Lało, a nad góra­mi uno­si­ły się cięż­kie chmu­ry. I tak było aż do gra­ni­cy. Uda­ło nam się zaje­chać do Kupa­ri i poła­zić tro­chę po tere­nie hote­li nale­żą­cych do woj­ska jugo­sło­wiań­skie­go i znisz­czo­ne­go przez serb­ską flo­tę. Cia­ry na ple­cach.

  Dubro­vnik był przed Koto­rem i zro­bił nam mnie ogrom­ne wra­że­nie (cho­ciaż cho­dząc po Koto­rze już nie wie­dzia­łam, któ­re miej­sce sobie bar­dziej uko­cha­łam. Chy­ba jed­nak Kotor). Po sezo­nie nie ma już takich tłu­mów nawet w Dubro­vni­ku, w mie­ście byli­śmy (dwa razy) pod wie­czór. Spe­cjal­nie wybie­ra­łam cam­pin­gi w nie­du­żej odle­gło­ści od miejsc do zwie­dze­nia. Nie chcę nawet sobie wyobra­żać co tam się w tym mie­ście dzie­ję w szczy­cie sezo­nu i w szczy­cie tem­pe­ra­tur! Tury­ści owszem byli, ale już w ulicz­kach spo­ty­ka­li­śmy raczej miej­sco­wych. I to było naj­faj­niej­sze. Spo­tka­li­śmy na swo­jej dro­dze raczej ludzi lubią­cych podró­żo­wać aktyw­nie. Tro­chę tu tro­chę w innym miej­scu. Nie rusza­li­śmy się z pola tyl­ko w jed­nym miej­scu na Hva­rze w tej mało cywi­li­zo­wa­nej czę­ści. Cam­ping u Lil­ly mały cud na urwi­sku. Pole­cam następ­nym razem tę wyspę i małe mia­stecz­ko Sta­ry Grad.
  Podzi­wiam Waszą odwa­gę. Ja nie mam jej w sobie aż tyle (i być może aż takiej otwar­to­ści na ludzi) na licz­ne zmia­ny cha­rak­te­ry­stycz­ne dla takich podró­ży. Jestem mało odważ­na żeby spać gdzie­kol­wiek na dzi­ko. Mam w gło­wie same czar­ne sce­na­riu­sze. Mini­mum poczu­cia bez­pie­czeń­stwa mieć muszę. Tym bar­dziej podzi­wiam Wasz spo­sób na wypra­wę, zwłasz­cza, że gdzieś w głę­bi duszy cią­gnie mnie w takie kli­ma­ty.
  Pozdra­wiam ser­decz­nie, ści­ska­jąc z uzna­niem pra­wi­cę:)
  Patry­cja vel Paprycz­ka.

  • Dzię­ki za obszer­ny komen­tarz! Gra­tu­lu­ję wobec tego uda­nych waka­cji 😉
   A co do spa­nia na dzi­ko… wie­lu by powie­dzia­ło, że to głu­po­ta, a nie odwa­ga. Chy­ba mię­dzy nimi jest bar­dzo cien­ka gra­ni­ca. Nie wiem, po któ­rej stro­nie jestem 😉

Dodaj komentarz