Paryż — autostopem za brzydką pogodą

     Paryż zwa­ny jest “mia­stem marzeń”. Dla nas taki był, gdyż od daw­na marzy­li­śmy, aby go odwie­dzić. Inspi­ru­ją­ce pary­skie budow­le i leni­wie wiją­ca się mię­dzy nimi Sekwa­na nada­ły mu rów­nież mia­no “mia­sta arty­stów”. Aby się o tym prze­ko­nać, war­to odwie­dzić obfi­tu­ją­ce w ama­to­rów malar­stwa wzgó­rze Mont­mar­tre. Zaraz pod nim bie­gnie tzw. “czer­wo­na uli­ca”, któ­ra tłu­ma­czy­ła­by przy­do­mek “mia­sto miło­ści”. Jed­nak tutaj cho­dzi raczej o roman­tycz­ny cha­rak­ter mia­sta. O to trze­ba by jed­nak zapy­tać bar­dziej wraż­li­wą niż ja Iwon­kę, moją współ­to­wa­rzysz­kę podró­ży. Przy­do­mek “mia­sto świa­tła” łatwo zro­zu­mieć podzi­wia­jąc migo­czą­cą tysią­ca­mi lam­pek Wie­żę Eif­fla, a “mia­sto mody”, oglą­da­jąc wysta­wy buti­ków na Champs-Ély­sées. Dla mnie, Paryż będzie od teraz mia­stem desz­czu. Brzyd­ka pogo­da towa­rzy­szy­ła nam pra­wie cały czas. Mimo to podróż zali­czam do bar­dzo uda­nych, bo prze­cież waż­niej­sza niż pogo­da, jest pogo­da ducha.
  

   

     Auto­stop z Kra­ko­wa do Pary­ża oka­zu­je się łatwy, szyb­ki i przy­jem­ny. Co praw­da pierw­sze­go sto­pa łapie­my dopie­ro po pół­to­rej godzi­ny, ale potem prze­ka­zy­wa­ni przez CB radio z cię­ża­rów­ki do cię­ża­rów­ki, poru­sza­my się prak­tycz­nie bez prze­rwy. Trzy­dzie­ści godzin po wyjeź­dzie jeste­śmy u celu. Uda­je­my się do domu moje­go kuzy­na, na przed­mie­ściach, gdzie spę­dzi­my kil­ka naj­bliż­szych nocy.
 

IMG_1593
 
     Następ­ne­go dnia, po iście fran­cu­skim śnia­da­niu — bagiet­ce z serem ple­śnio­wym, wsia­da­my do metra, któ­re przez cały wyjazd będzie pozba­wiać nas dwóch cen­nych rze­czy: cza­su, bo do cen­trum jedzie się oko­ło czter­dzie­ści minut, oraz pie­nię­dzy, bo bilet kosz­tu­je ponad pięć zło­tych. 
  
     W metrze przy­glą­da­my się współ­pa­sa­że­rom i docho­dzi­my do wnio­sku, że rodo­wi­tych Pary­żan jest tu jak na lekar­stwo. W kul­tu­ro­wej mie­szan­ce murzy­nów, ara­bów i Azja­tów, bia­ły czło­wiek może czuć się wyalie­no­wa­ny.
 
IMG_1614 
     Wysia­da­my na Polach Eli­zej­skich, gdzie Paryż wita nas dość chłod­no. Deszcz wisi w powie­trzu, a gęsta war­stwa chmur skry­wa smu­kły kształt wie­ży Eiffle’a, odsła­nia­jąc tury­stom tyl­ko jej potęż­ne sto­py. W związ­ku z pogo­dą, cały dzień posta­na­wia­my spę­dzić w Luw­rze. “Jutro się roz­po­go­dzi” — wie­rzy­my.
 
IMG_1643 
      Pod słyn­ną, szkla­ną pira­mi­dą wita­ją nas ogrom­ne kolej­ki, któ­re zresz­tą będą nam towa­rzy­szyć przez wszyst­kie dni zwie­dza­nia Pary­ża. Błą­dząc po labi­ryn­tach naj­więk­sze­go muzeum Euro­py, docho­dzi­my do wnio­sku, że obej­ście całe­go budyn­ku jest nie­moż­li­we. Prze­bie­ga­my jedy­nie po salach z naj­bar­dziej zna­ny­mi dzie­ła­mi. W jed­nej z nich zasta­je­my tłum więk­szy niż w innych. Powód wisi na ścia­nie. To wart sto milio­nów dola­rów por­tret Mony Lisy, dum­nie pozu­ją­cej do zdjęć nie­na­sy­co­nym tury­stom. Nie­wzru­szo­na ośle­pia­ją­cy­mi bły­ska­mi fle­szy wciąż wysy­ła zwie­dza­ją­cym tajem­ni­cze spoj­rze­nie.
 
IMG_1714 
     Aby zrów­no­wa­żyć cało­dzien­ne oglą­da­nie anty­ków uda­je­my się do Pom­pi­dou — muzeum sztu­ki współ­cze­snej. Zbu­do­wa­ne wyłącz­nie z rur i szkła samo w sobie jest eks­po­na­tem.
  
IMG_1869
  
     Wewnątrz oglą­da­my nie­zro­zu­mia­łe dla nas obra­zy, insta­la­cje i kon­struk­cje, utwier­dza­jąc się w prze­ko­na­niu, że współ­cze­sna sztu­ka jest dla nas zbyt współ­cze­sna.
  
IMG_1782
 
     W Notre Dame uczest­ni­czy­my we Mszy Świę­tej, a następ­nie zwie­dza­my potęż­ne prze­strze­nie śre­dnio­wiecz­nej świą­ty­ni. Jej ogrom i potę­ga oraz wiel­kie, a zara­zem mister­nie wyko­na­ne witra­że wpra­wia­ją w zachwyt. Tłu­my tury­stów zadzie­ra­ją gło­wy wypa­tru­jąc pod skle­pie­niem legen­dar­ne­go dzwon­ni­ka.
 
     Na jakiś czas popra­wia się pogo­da i fasa­da kate­dry błysz­czy swym bla­skiem w połu­dnio­wym słoń­cu. Potem znów zaczy­na padać, a my powta­rza­my “Jutro się roz­po­go­dzi”.
 
IMG_1830
 
      W koń­cu uda­je­my się pod naj­więk­szą, dosłow­nie i w prze­no­śni, atrak­cję mia­sta. Sym­bol Pary­ża, sym­bol Fran­cji, sym­bol inży­nie­ryj­nej potę­gi koń­ca XIX wie­ku. Niczym biblij­na Wie­ża Babel pnie się ku nie­bu, igli­cą zaha­cza­jąc chmu­ry. Dzie­sięć tysię­cy ton żela­za, w swej smu­kłej, ażu­ro­wej for­mie, zda­je się być lek­kie i deli­kat­ne. Inspi­ra­cja dla arty­stów i wdzięcz­na model­ka dla spra­gnio­nych zdjęć tury­stów.
  
IMG_1927 
     Sto­jąc u potęż­nych stóp “Żela­znej Damy” cięż­ko uwie­rzyć, że wybu­do­wa­no ją bez uży­cia kal­ku­la­to­ra. Cięż­ko uwie­rzyć, że stoi tak, tar­ga­na przez wiatr i pio­ru­ny, od ponad stu lat. Cięż­ko też uwie­rzyć, że ogrom­ny tłum ludzi pod nią, to w rze­czy­wi­sto­ści kolej­ka do kas.
  
IMG_2005  
     Cze­ka­my pra­wie godzi­nę, a następ­nie wcho­dzi­my scho­da­mi na dru­gi poziom. Tam znów sto­imy w kolej­ce, w któ­rą od cza­su do cza­su wci­na się jakiś tury­sta. Nie­ste­ty wyłącz­nie z Pol­ski.
 
- “Bo tam jest mój kole­ga i on mi zajął” — sły­szy­my.
 
     Z koły­sa­ne­go wia­trem czub­ka kon­struk­cji podzi­wia­my pano­ra­mę mia­sta. 
 
IMG_2029 
     Wie­ża Eif­fla zaj­mu­je nam lwią część dnia. Po połu­dniu idzie­my jesz­cze zoba­czyć Sta­tuę Wol­no­ści, któ­ra jest mniej­szą sio­strą i pier­wo­wzo­rem tej w Nowym Jor­ku.
  
IMG_2063 
     Kie­dy wra­ca­my pod “Żela­zną Damę”, aby w jej towa­rzy­stwie zjeść bagiet­kę z pasz­te­tem, znów zaczy­na padać. “Jutro się roz­po­go­dzi” — wie­rzy­my.
 
IMG_2124
  
     Jako, że metro jest dość dro­gie, po cen­trum poru­sza­my się wyłącz­nie à pied. Cho­dzi­my wie­le kilo­me­trów mię­dzy atrak­cja­mi, któ­rych Paryż ma na pęcz­ki, zwie­dza­jąc po dro­dze tak­że mniej tury­stycz­ne dziel­ni­ce mia­sta. Docie­ra­my do cmen­ta­rza Père Lacha­ise, gdzie leży mię­dzy inny­mi Jim Mor­ri­son i Fry­de­ryk Cho­pin. Tam spo­ty­ka­my Toma­sza Lisa z rodzi­ną i wraz z nimi szu­ka­my gro­bu nasze­go wiel­kie­go kom­po­zy­to­ra.
  
     Jedy­ny sło­necz­ny dzień spę­dza­my w Wer­sa­lu. Mimo, że pałac jest zamknię­ty z powo­du Świę­ta Pra­cy,  pięk­ne ogro­dy dają nam zaję­cie na dłu­gie godzi­ny. W koń­cu moż­na poło­żyć się na suchej tra­wie i zwie­dzać tak jak lubię naj­bar­dziej — leżąc na tra­wie i napa­wa­jąc się pięk­ną chwi­lą.
  
IMG_2176 
     Ostat­nie­go dnia deszcz wra­ca i Paryż żegna nas tak samo chłod­no jak nas powi­tał. Włó­czy­my się po mie­ście, mając wra­że­nie, że wszę­dzie już byli­śmy i nic już nas tu nie zasko­czy.
 
     Dro­gę powrot­ną roz­po­czy­na­my w małej miej­sco­wo­ści na przed­mie­ściach Pary­ża. Dosta­je­my się tam kole­ją pod­miej­ską, a następ­nie idzie­my w stro­nę sta­cji ben­zy­no­wej przy auto­stra­dzie. Na mapie wydru­ko­wa­nej z Google Maps tra­sa wyglą­da jak polna dro­ga, ale my zasta­je­my tam wiel­kie pole rze­pa­ku, odgra­dza­ją­ce nas od celu.
 
IMG_2332  
     Zdej­mu­je­my buty, pod­wi­ja­my nogaw­ki i po kil­ku­na­stu minu­tach cięż­kiej prze­pra­wy, cali w bło­cie, docie­ra­my do sta­cji. Tam spo­ty­ka­my pol­skich auto­sto­po­wi­czów. Cze­ka­my, aż coś zła­pią i kie­dy zwal­nia się miej­sce, samy wycią­ga­my kciu­ki.
  
     Wie­czo­rem, gdzieś na fran­cu­skiej auto­stra­dzie, zatrzy­mu­je­my dwie mło­de dziew­czy­ny.
 
- Chce­cie jechać do Luk­sem­bur­ga? — pyta­ją.
- Jasne!
 
     Są dwa powo­dy takiej zmia­ny tra­sy: po pierw­sze, nigdy nie byli­śmy w Luk­sem­bur­gu, a po dru­gie, wie­le razy sły­sza­łem od TIRow­ców, że jeź­dzi się tam tan­ko­wać. Opła­ca się to, nawet nad­ra­bia­jąc dro­gi, ponie­waż ceny ben­zy­ny w tym małym pań­stwie są wprost pro­por­cjo­nal­ne do jego powierzch­ni. Spo­dzie­wa­my się więc wie­lu pol­skich cię­ża­ró­wek.
 
     Fak­tycz­nie, jest ich dużo. Tyle, że żad­na z nich nie jedzie do Pol­ski. Na par­kin­gu spę­dza­my   wie­czór w towa­rzy­stwie kie­row­ców, a potem zim­ną noc na pace busa nale­żą­ce­go do sym­pa­tycz­ne­go Bia­ło­ru­si­na, Micha­iła (z lewej).
  
IMG_2357 
     Następ­ny dzień przy­no­si wie­le zwro­tów akcji. Entu­zjazm i radość prze­pla­ta­ją się z przy­gnę­bie­niem i bez­rad­no­ścią. W koń­cu lądu­je­my na malut­kim par­kin­gu, przy auto­stra­dzie nie pro­wa­dzą­cej nawet w stro­nę Pol­ski. Przez dwa dni nie wydo­sta­li­śmy się z Fran­cji, co wpę­dza nas w ponu­ry nastrój.
 
- “Przy­naj­mniej nie pada” — sta­ram się myśleć pozy­tyw­nie, ale pło­myk moje­go opty­mi­zmu zosta­je bru­tal­nie zga­szo­ny kro­pla­mi desz­czu, któ­re po pięt­na­stu minu­tach spa­da­ją na nas z nie­ba. Z opre­sji ratu­je nas Paweł, TIRo­wiec, któ­ry dekla­ru­je, że rano zabie­rze nas do Pol­ski.
  
IMG_2377
  
     Po nocy w pobli­skiej ambon­ce myśliw­skiej wyjeż­dża­my z Paw­łem z Fran­cji, a póź­nym wie­czo­rem jeste­śmy już w na kra­kow­skiej zie­mi.
  
     Cho­dzę po poko­ju i cie­szę się z tak pro­stych rze­czy jak lodów­ka czy bie­żą­ca woda w kra­nie. Cięż­ko mi uwie­rzyć, że jesz­cze rano byłem we Fran­cji. Auto­stop potra­fi być napraw­dę szyb­ką for­mą trans­por­tu. Kła­dę się spać i w myślach pod­su­mo­wu­ję podróż. “Było pięk­nie!” — myślę i z uśmie­chem na twa­rzy zasy­piam we wła­snym łóż­ku.
 
 
 
Tabe­la z port­fe­la, czy­li pod­su­mo­wa­nie kosz­tów na oso­bę
Noc­le­gi 0 zł • W Pary­żu śpi­my u rodzi­ny, a po dro­dze w kabi­nie TIRa, na pace busa i w ambon­ce myśliw­skiej.
Trans­port 90 zł
• Do Pary­ża i z powro­tem – auto­stop.
• W mie­ście metro, któ­re jest dość dro­gie. Jeden bilet kosz­tu­je 1,70€, ale w pakie­cie dzie­się­ciu sztuk już tyl­ko 1,20€.
• Wyjazd kolej­ką pod­miej­ską do Wer­sa­lu i na wylot, do dziel­ni­cy Bus­sy Saint Geo­r­ges – po 6€.
Jedze­nie i picie 110 zł
• Jedze­nie jest dosyć dro­gie. Bagiet­ka to koszt ok. 1€. Do tego jemy pasz­te­ty z Pol­ski. Cza­sem tanie ciast­ka czy cze­ko­la­dę (2€), oraz fran­cu­skie wino (2€). Poza tym jedli­śmy tro­chę rze­czy z lodów­ki moje­go kuzy­na, u któ­re­go miesz­ka­li­śmy, a w dro­dze byli­śmy cza­sem czę­sto­wa­ni przez kie­row­ców jedze­niem i piwem.
• Woda wyłącz­nie z kra­nu, bo we Fran­cji ponoć moż­na ją pić. Nic nam nie jest, więc chy­ba to praw­da.
Bile­ty wstę­pu 85 zł • W sto­li­cy Fran­cji więk­szość atrak­cji jest dostęp­na za dar­mo dla osób do 25 roku życia. Pła­ci­li­śmy jedy­nie za Wie­żę Eif­fla (9€) i seans w kinie sfe­rycz­nym (11€).
Inne 0 zł  • Toa­le­ty są raczej dar­mo­we
• Pocz­tów­ki – od 0,2 do 2€
• Wysył­ka pocz­tó­wek do Pol­ski – 0,77€
SUMA 295 zł  
Dzien­nie (10 dni) 30 zł  

 

30 komentarzy do wpisu „Paryż — autostopem za brzydką pogodą

 1. deszcz też ma swo­je plu­sy, gdy­by nie on przy­pusz­czam, że wie­ża Eif­fla nie odbi­ła by się na płyt­kach a dzię­ki temu zdję­cie wyglą­da świetnie;)Mi oso­bi­ście w Pary­żu naj­bar­dziej podo­ba­ła się Sekwa­na i te wszyst­kie mosty;)Aczkolwiek spę­dzi­łam tam tyl­ko parę godzin, tak­że za wie­le nie mogłam zoba­czyć.

  Pozdra­wiam

 2. co do jedze­nia to w Pary­żu bar­dzo tanio moż­na jeść w sto­łów­kach stu­denc­kich, zazwy­czaj nie trze­ba poka­zy­wac żad­nej legi­ty­ma­cji, a jak już to wystar­czy ISIC pozdra­wiam jacek

 3. pamię­tasz może, jak nazy­wa­ła się miej­sco­wość, z któ­rej star­to­wa­li­ście z Pary­ża w stro­nę Pol­ski? Wybi­ram się do sto­li­cy na 14/07 i przy­da­dzą się rady co do dro­gi powrot­nej 😉

 4. Pod­łą­czam się do pyta­nia Ewe­li­ny 🙂
  Wybie­ram się z kole­żan­ką na począt­ku sierp­nia i o ile z Pozna­nia się jakoś wydo­sta­nie­my, to nie mam poję­cia gdzie moż­na łapać powrot­ne­go sto­pa.
  Dzię­ki za jakie­kol­wiek info!

  Mag­da­le­na

 5. Ewe­li­na, prze­pra­szam, ale nie mia­łem dostę­pu do inter­ne­tu przez ostat­ni tydzień. Teraz już za póź­no, ale napi­szę: była to miej­sco­wość Bus­sy Saint-Geo­r­ges. Dojeż­dża tam pociąg pod­miej­ski. Potem jakieś 4 km na pie­cho­tę i docho­dzisz do sta­cji ben­zy­no­wej przy auto­stra­dzie 🙂 Tra­sę do sta­cji sprawdź na google maps 😉

 6. Hej Kuba, nie szko­dzi za spóź­nie­nie, osta­tecz­nie poje­cha­łam wte­dy do Amster­da­mu, ale we Fran­cji jestem na tyle czę­sto, że na pew­no kie­dyś z tego spo­tu sko­rzy­stam, mer­ci!

 7. Ale wspa­nia­ła rela­cja! JA w PAry­żu byłam kil­ka lat temu, nie­ste­ty tra­fi­łam w śro­dek sezo­nu tury­stycz­ne­go i zwie­dzi­łam spo­ro, ale z ogrom­nym tłu­mem. Pla­nu­jeę nie­dłu­go wybrać się jesz­cze raz, tym razem być może na sto­pa (o ile w koń­cu się odwa­żę). Dzię­ki wiel­kie za wspa­nia­łą rela­cję i życzę wię­cej takich świet­nych przy­gód

 8. Z tego co pamię­tam z Pary­ża (jakieś 4 lata temu) są na metro bile­ty tygo­dnio­we aglo­me­ra­cyj­ne. W cenie tego bile­tu jest nawet bodaj­że prze­jazd tymi pod­miej­ski­mi pocią­ga­mi (spa­li­śmy z 20 km od Pary­ża), to faj­ne roz­wią­za­nie jak ktoś nie chce bie­gać na nogach, a wycho­dzi taniej niż jed­no­ra­zów­ki jak się dużo korzy­sta 🙂

  A co do dar­mo­wych wej­śció­wek, jako 16 latek musia­łem pła­cić za wej­ście do Luw­ru, ogro­dy przy Wer­sa­lu też kosz­to­wa­ły coś koło 3 euro (pamię­tam, że razem z sio­strą wybra­li­śmy 2 che­es­bur­ge­ry na gło­wę w pobli­skim fast foodzie i wyle­gi­wa­nie się w par­ku zaraz obok ogro­dów pała­co­wych :)). Wie­cie może czy to z racji bycia stu­den­tem za free te wej­ścia? Mam plan poja­wić się w Pary­żu jesz­cze w tym roku 🙂

  Dobra rela­cja, pozdra­wiam 🙂

  • Z tego co mi wia­do­mo, to takich bile­tów już nie ma. Albo za sła­bo prze­szu­ka­łem inter­net 😉
   Jed­no­ra­zo­wy bilet kosz­tu­je w Pary­żu 1,70 euro, ale w pakie­cie dzie­się­ciu sztuk, już tyl­ko 1,20 i to wyda­wa­ła się wte­dy dla nas naj­lep­sza opcja.

   Luwr, inne muzea, łuk trium­fal­ny, Notre Dame i wie­le, wie­le innych atrak­cji jest dostęp­na dla osób do 26 roku życia za dar­mo. Nie­za­leż­nie czy się stu­diu­je czy nie.
   Teraz moż­na iść i do Luw­ru i na che­es­bur­ge­ra 😉
   Uda­nej wypra­wy! 😉

  • Hej, super rela­cja 🙂 Mam takie pytan­ko — skąd masz tę infor­ma­cję, że do 26 roku życia za dar­mo? Bo już widzia­łam w paru miej­scach info, że do 25 i jed­nak mam nadzie­ję, że to ty masz rację 🙂

  • Kur­cze, teraz to już nie jestem pewien. Wyda­wa­ło mi się, że 26, ale mogłem coś pokrę­cić. Pró­bo­wa­łem na swo­ich zdję­ciach zna­leźć jakąś tabli­cę z cena­mi bile­tów, ale nie uda­ło się. Nie­ste­ty, nie wiem…

 9. świet­na rela­cja, napraw­dę podzi­wiam. Mam tyl­ko jed­no pyta­nie, łapiąc sto­pa na sta­cjach ben­zy­no­wych pod­cho­dzi­łeś do kie­row­ców z pyta­niem o pod­wóz­kę czy sta­łeś z kar­tecz­ką przy wyjeź­dzie z niej?

  • Róż­nie. Zale­ży jaki jest ruch i jaki mam humor 😉 Ale jestem pewien, że pod­cho­dze­nie do kie­row­ców, mimo, że bar­dziej krę­pu­ją­ce, to jed­nak jest to naj­sku­tecz­niej­sza meto­da łapa­nia sto­pa.

  • Dzię­ki za odpo­wiedź. Musze przy­znać, że nakrę­ci­łeś mnie na jakąś więk­szą wypra­wę w przy­szłym tygo­dniu. Mógł­byś mi jesz­cze tyl­ko powie­dzieć kie­dy pod­cho­dzi­łeś do tych kie­row­ców na sta­cji? przy tan­ko­wa­niu czy jak wchodzili/wychodzili z budyn­ku? Obsłu­ga sta­cji się cze­pia? A może pytasz się pra­cow­ni­ków o pozwo­le­nie?

   Do tej pory sto­po­wa­łem “po Boże­mu” z wycią­gnię­tą łapą na wylo­tów­kach na rodzi­mych dro­gach kra­jo­wych i cięż­ko jest mi to sobie wyobra­zić 🙂

  • Do jed­nych pod­czas tan­ko­wa­nia, do innych przy wchodzeniu/wychodzeniu z budyn­ku… zależ­nie od sytu­acji. Obsłu­gi nigdy nie pyta­łem o pozwo­le­nie, nigdy też się nie cze­pia­ła, wręcz prze­ciw­nie — kie­dy dłu­go sta­li­śmy sami zaczę­li pytać klien­tów, czy by nas nie zabra­li 😉
   Gene­ral­nie, ludzie są życz­li­wi, trze­ba o tym pamię­tać, a nie z góry zakła­dać, że jeste­śmy nie­pro­szo­ny­mi gość­mi i nikt nas nie lubi 😉

 10. Cześć,ja rów­nież mam plan wybrać się sto­pem do Pary­ża za parę tygodni.Mam pyta­nie-ile dni spę­dzi­łeś w samym mieście?Czy 2–3 dni star­czą żeby zwie­dzić mia­sto ale też nie musieć się śpieszyć?I jesz­cze inne pytan­ko o nocleg,napisałeś że spa­łeś u rodzi­ny ale czy znasz kogoś kto ofe­ru­je noclegi?Kogoś w mia­rę sprawdzonego?(przez CS wła­śnie szu­kam jed­nak wolę nawet zapła­cić za spa­nie dla pew­no­ści:)

  • Hej 🙂
   Paryż to takie mia­sto, gdzie na każ­dym kro­ku jest coś war­te­go uwa­gi. Nie prze­pa­dam za mia­sta­mi, ale jed­nak Paryż zajął mi kil­ka dni. Luwr (dobre kil­ka godzin, żeby w ogó­le prze­biec całe muzeum), inne muzea, Wie­ża Eif­fe­la (dłu­gie kolej­ki — tro­chę cza­su scho­dzi), Notre-Dame, Sacre Coeur, Wer­sal i tro­chę mniej­szych atrak­cji… Według mnie 3–4 dni spo­koj­nie moż­na w nim spę­dzić.
   Co do noc­le­gu to nie mam poję­cia. Pro­po­nu­ję poszu­kać na CS, choć pew­nie tam jest cięż­ko, bo to jed­nak Paryż. Możesz poszu­kać na Gro­upo­nie i w ogó­le prze­szu­kać inter­ne­ty- pew­nie ktoś ma spraw­dzo­ne hoste­le, par­ki czy coś gdzie moż­na prze­ki­mać 😉

 11. Hej. Bar­dzo faj­ny blog bo prócz cie­ka­wych wycie­czek umiesz się posłu­gi­wać języ­kiem pol­skim i miło się to wszyst­ko czy­ta;) Zamiast sło­dze­nia mam jed­nak pyta­nie: wyru­sza­jąc z Kra­ko­wa to jecha­li­ście na bali­ce i tam jakoś na auto­stra­de czy kra­jów­ką? Ja jadę za 2 tygo­dnie do Pary­ża, potem na Pro­wan­sję i powrót przez Wło­chy pew­nie;)
  Pozdra­wiam ser­decz­nie Kaś­ka

 12. Mia­łeś jakieś nie­przy­jem­ne sytu­acje z trud­no­ścia­mi w poro­zu­mie­wa­niu się z Fran­cu­za­mi?? Podob­no Fran­cu­zi nie tole­ru­ją języ­ka angiel­skie­go. Jak to jest?? JEst to jed­na z rze­czy któ­rych nie doświad­czy­łem i jestem cie­kaw jak to wyglą­da.

 13. Dla mnie Paryż tro­chę mnie zawiódł, myśla­łam że będzie lepiej. Ale jeśli chcesz “łyk­nąć” praw­dzi­wej Fran­cji iście z powie­ści Dumas’a to pole­cam Bur­gun­dię, Szam­pa­nię i wio­ski. Tam czło­wiek czu­je się jak­by czas się zatrzy­mał 300 lat temu. A wol­ne tem­po życia zwal­nia nas tak­że.

Dodaj komentarz