Jak zacząć jeździć autostopem? Pobierz darmowy poradnik

     Jeśli zasta­na­wiasz się jak zacząć jeź­dzić auto­sto­pem, to dobrze tra­fi­łeś! Jeśli zawsze chcia­łeś wysta­wić kciuk na pobo­czu i ruszyć z nie­zna­jo­mym kie­row­cą ku przy­go­dzie i wol­no­ści — to jest miej­sce dla cie­bie! Znaj­dziesz tu zupeł­nie dar­mo­wy porad­nik na temat auto­sto­po­wych podró­ży. Ścią­gnij go, prze­czy­taj a potem rusz w dro­gę i zacznij nie­zwy­kłą przy­go­dę z auto­sto­pem!

(Aktu­ali­za­cja tre­ści: sty­czeń 2018)

jak zacząć jeździć autostopem

O autorze

     Auto­sto­po­we­go doświad­cze­nia z pew­no­ścią nie moż­na mi odmó­wić. Prze­je­cha­łem w ten spo­sób ponad 80 000 kilo­me­trów (to dwa razy obje­cha­ny rów­nik!). Pró­bo­wa­łem auto­sto­pu w ponad 40 kra­jach. Doje­cha­łem auto­sto­pem do Peki­nu (przez Rosję i Mon­go­lię) oraz do Duba­ju (przez Tur­cję i Iran). Zła­pa­łem też na sto­pa sta­tek przez Zato­kę Per­ską. Mam mnó­stwo doświad­czeń i prze­my­śleń zwią­za­nych z auto­sto­pem. Nimi wszyst­ki­mi dzie­lę się na czter­dzie­stu stro­nach poniż­sze­go porad­ni­ka, któ­ry teraz możesz pobrać za dar­mo! Wystar­czy, że zapi­szesz się na new­slet­ter.

jak zacząć jeździć autostopem

Trzecie wydanie

     Obec­nie moż­na ścią­gnąć już trze­cie wyda­nie porad­ni­ka. Pierw­szy powstał w 2011 roku. Po trzech latach nie­co go zmo­dy­fi­ko­wa­łem i doda­łem nowe tre­ści. W 2018 roku porad­nik znów został zak­tu­ali­zo­wa­ny i odświe­żo­ny.

     Obec­nie mie­ści on opis mojej wie­dzy i doświad­cze­nia naby­tych pod­czas dzie­sią­tek auto­sto­po­wych podró­ży, setek roz­mów z kie­row­ca­mi, tysię­cy prze­je­cha­nych kilo­me­trów i nie­zli­czo­nej ilo­ści godzin sta­nia na pobo­czu z wysta­wio­nym w górę kciu­kiem. Wie­dzę tę możesz mieć dziś za dar­mo dzię­ki poniż­sze­mu porad­ni­ko­wi.

jak zacząć jeździć autostopem

Spis treści

 • Wstęp
 • Teo­ria
  • Czym jest auto­stop?
  • Krót­ka histo­ria auto­sto­pu
 • Porad­nik auto­sto­po­wy
  • Pierw­sza tra­sa
  • Myśl pozy­tyw­nie!
  • Jak łapać?
  • Wygląd auto­sto­po­wi­cza
  • Bez­pie­czeń­stwo
  • Gdzie łapać?
  • Co zabrać ze sobą?
  • Gdzie spać?
  • Inny auto­sto­po­wicz na hory­zon­cie
  • Z kom­pa­nem czy bez?
  • Zatrzy­mał się. Co dalej?
  • O czym roz­ma­wiać?
  • Jak pora­dzić sobie w mia­stach?
  • Gdzie zosta­wić ple­cak pod­czas zwie­dza­nia mia­sta?
 • Pod­su­mo­wa­nie
  • Co auto­stop zmie­nił w moim życiu?
  • Do dzie­ła!
 • Biblio­gra­fia

Jak zacząć jeździć autostopem?

jak zacząć jeździć autostopem

Ilość stron: 41
For­mat: PDF

Pobierz za darmo!

Wystar­czy, że zapi­szesz się do new­slet­te­ra!

     Prze­czy­taj porad­nik, wyrusz w swo­ją pierw­szą auto­sto­po­wą podróż, a może kie­dyś spo­tka­my się na pobo­czu. Do zoba­cze­nia gdzieś w auto­sto­po­wej tra­sie!
Kuba Rydkodym

45 komentarzy do wpisu „Jak zacząć jeździć autostopem? Pobierz darmowy poradnik

 1. nie wrzu­cił­byś tego w mobi? nie­na­wi­dzę czy­tać na kom­pu­te­rze na na kin­dlu pdfy dzia­ła­ją tak sobie 😉

  • ostrze­gam tyl­ko, posia­da­nie gazu jest nie­le­gal­ne, zgod­nie z pra­wem mogą go nosić tyl­ko licen­cjo­no­wa­ni ochr­no­nia­rze i służ­by mun­du­ro­we

  • Z tego co wiem, w Pol­sce jest legal­ny, chy­ba, że w ostat­nim cza­sie coś się zmie­ni­ło… Nie wiem jak w innych kra­jach.
   Jako potwier­dze­nie wkle­jam źró­dło:

   USTAWA z dnia 21 maja 1999 r. o bro­ni i amu­ni­cji.
   Dz.U. z 2004 r. Nr 52, poz. 525, Nr 96, poz. 959, z 2006 r. Nr 104, poz.708 i 711.

   Roz­dział 2
   Zasa­dy i warun­ki wyda­wa­nia, cofa­nia pozwo­leń na broń, reje­stra­cji bro­ni oraz dys­po­no­wa­nia bro­nią i amu­ni­cją
   Art. 11.

   Pozwo­le­nia na broń nie wyma­ga się w przy­pad­ku:
   6) posia­da­nia ręcz­nych mio­ta­czy gazu obez­wład­nia­ją­ce­go (…)

 2. Dobry blog, cie­ka­wie się czy­ta. Widzę że masz już spo­re doświad­cze­nie, mi jesz­cze bra­ku­je dużo 🙂 Póki co zali­czy­łem jed­ną wypra­wę auto­sto­pem do Chor­wa­cji, i więk­szość z opi­sa­nych przez Cie­bie porad jest cen­na. Pozdra­wiam!

 3. Jakub- prze­czy­ta­łam Two­ja publi­ka­cje. Nie­sa­mo­wi­cie napi­sa­ne, gra­tu­lu­je i przede wszyst­kim-zazdrosz­cze;) Powo­dze­nia w życiu 🙂

 4. Porad­nik dopra­co­wa­ny w każ­dym calu. Wie­le cie­ka­wych infor­ma­cji. Szko­da, że na coś takie­go nie tra­fi­łem jakieś 10 lat temu, gdy wybie­ra­łem się na pierw­szą spon­ta­nicz­ną wypra­wę z ple­ca­kiem. Obe­szło­by się bez biwa­ko­wa­nia w desz­czu w przy­droż­nych krza­kach. Z dru­giej stro­ny, uczy­my się na błę­dach a z tego wyni­ka­ją wła­śnie przy­go­dy i wspo­mnie­nia na całe życie 😉

 5. Dopie­ro zaczy­nam czy­tać ale jed­ną mam uwa­gę, co do widocz­ne­go ple­ca­ka, świet­ny pomysł, tyle że ple­cak nie może być za duży bo kie­row­cy nie będą chcia­li was zabie­rać ze wzglę­dy na miej­sce któ­re ewen­tu­al­nie zaj­mą wasze tobo­ły. Ple­cak zawsze miej­cie przed sobą tak żeby go widzieć.
  Wiem coś o tym mam za soba tra­sę Lublin-Lon­dyn 😉

  • Bar­dzo słusz­na uwa­ga! Z jed­nej stro­ny trze­ba dbać o to, żeby ple­cak był widocz­ny, ale z dru­giej sta­rać się, żeby nie wyglą­da­ło to jak góra baga­żu. Też zazwy­czaj zwra­cam na to uwa­gę i jak są dwa ple­ca­ki, to usta­wiam nie jeden obok dru­gie­go, ale jeden za dru­gim.
   Dzię­ki i pozdra­wiam! 😉

 6. Koń­czę szko­łę śred­nią i mam nadzie­je nie­ba­wem dołą­czyć do sza­now­ne­go auto­sto­po­we­go grona,Twoje rady na pew­no nie­sa­mo­wi­cie mi się przy­da­dzą.
  Dzię­ku­ję i do zoba­cze­nia w dro­dze 😉

 7. Faj­ny arty­kuł, ale muszę wska­zać na to, że pisze się ‘nuż’, a nie ‘nóż’ 😀 (oczy­wi­ście w zna­cze­niu ‘a nuż się uda’… 😛

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.