Absurdalne pocztówki z wakacji

     “Praw­dzi­wa pocz­tów­ka ze znacz­kiem to kawa­łek inne­go świa­ta, któ­ry moż­na wziąć do rąk, pową­chać i zacho­wać jak dotknię­cie egzo­tycz­ne­go miej­sca, z któ­rym w tej samej chwi­li powsta­je pew­na nie­zwy­kła więź.” — Wyczy­ta­łem to kie­dyś w jed­nej z ksią­żek Beaty Paw­li­kow­skiej i spodo­ba­ło mi się na tyle, żeby sobie zapi­sać. Uwa­żam, że kart­ka pocz­to­wa to jed­na z naj­lep­szych pamią­tek z podró­ży i zawsze sta­ram się wysy­łać, lub cho­ciaż kupo­wać i wrę­czać po przy­jeź­dzie. Oczy­wi­ście w samej pocz­tów­ce zdję­cie na awer­sie nie jest naj­waż­niej­sze, jed­nak zda­rza się, że ich auto­rów za bar­dzo pono­si wyobraź­nia. Cza­sem do tego stop­nia, że nie wia­do­mo czy to jesz­cze fan­ta­zja, czy już głu­po­ta. Przed­sta­wiam naj­bar­dziej absur­dal­ne pocz­tów­ki, jakie uda­ło mi się zna­leźć.
 

 
 
 
IMG_6866
 
   Co ma wspól­ne­go goryl z Hisz­pa­nią? No wła­śnie, nie wia­do­mo. Pocz­tów­ka zna­le­zio­na w jed­nej z kan­ta­bryj­skich miej­sco­wo­ści, w któ­rej śla­du gory­li nie widać. Ba! Nawet zoo nie ma. Może autor po pro­stu lubi gory­le. I nie jest to zdję­cie typu “znajdź dzie­sięć róż­nic”.
 
IMG_0478
 
     Pomy­sło­wo­ścią wyka­za­li się lon­dyń­scy pro­du­cen­ci pocz­tó­wek. Choć praw­dę mówiąc, nie wia­do­mo czy fak­tycz­nie lon­dyń­scy. Rów­nie dobrze, mogą być z każ­de­go inne­go mia­sta i pro­du­ko­wać je dla wszyst­kich regio­nów świa­ta, zmie­nia­jąc tyl­ko nazwę miej­sco­wo­ści. Trze­ba jed­nak pogra­tu­lo­wać auto­ro­wi pomy­sło­wo­ści sko­ro zara­bia na sprze­da­wa­niu czar­nych kar­tek.
  
IMG_1169
 
     Wło­si są chy­ba dum­ni ze swo­je­go jedze­nia, ponie­waż zamiesz­cza­ją je nawet na pocz­tów­kach. Dobrze, że na zdję­ciu oprócz spa­ghet­ti zna­lazł się tak­że jakiś zaby­tek. Tutaj aku­rat kolo­seum, choć były też wer­sje z inny­mi rzym­ski­mi budow­la­mi w for­mie miski na maka­ron.
  
IMG_1224
   
     Na tym samym sto­isku zna­la­zła się tak­że kart­ka z Wło­chem, któ­ry spa­ghet­ti z kolo­seum chy­ba całe zjadł.
   
IMG_1706
  
IMG_1708
   
     Austria­cy z kolei pró­bu­ją zyskać klien­tów dzię­ki eks­po­no­wa­niu nago­ści, i tak pomię­dzy kart­ka­mi ze zdję­cia­mi zabyt­ków i kra­jo­bra­zów, zna­la­zły się gola­sy. Bły­sko­tli­wi auto­rzy pomy­śle­li o wer­sjach dla obu płci. 
   
DSC_0492
 
 
     Tu z kolei pocz­tów­ka z nad Baj­ka­łu. Cał­kiem ład­na kar­ta z widocz­kiem zosta­ła posze­rzo­na o Rosja­ni­na z rybą. I z ład­nej kart­ki robi się kart­ka co naj­mniej dziw­na.
 
IMG_7853
  
     Pal­mę pierw­szeń­stwa dzier­ży jed­nak pocz­tów­ka z hisz­pań­skie­go San­tia­go de Com­po­stel­la, któ­ra zawsze wywo­łu­je uśmiech na mojej twa­rzy. Za każ­dym razem bez­sku­tecz­nie sta­ram się zro­zu­mieć tajem­ni­czą wizję auto­ra. Oto kate­drę (któ­ra zresz­tą leży 300 m n.p.m.), na pocz­tów­ce zale­wa woda. Nie żeby to był jakiś sym­bol. Kate­dra Świę­te­go Jaku­ba z wodą nie ma nic wspól­ne­go. Może jej autor pomy­lił ją z bazy­li­ką Świę­te­go Mar­ka w Wene­cji. Jak­by tego było mało przed fasa­dą świą­ty­ni pły­nie żaglów­ka. Nie wiem tyl­ko, czy to mój rozum jest za mały żeby pojąć ten poziom abs­trak­cji, czy auto­ra, żeby nara­żać się na kpi­ny, ze swo­je­go wąt­pli­we­go arcy­dzie­ła.
  
     A jakie absur­dal­ne pocz­tów­ki Wy spo­tka­li­ście?

4 komentarze do wpisu „Absurdalne pocztówki z wakacji

  1. tu-wstaw-nazwę-mia­sta by night” jest bar­dzo popu­lar­nym mię­dzy­na­ro­do­wym wzo­rem, nawet w Pol­sce jest parę takich, cho­ciaż naj­czę­ściej widu­ję “Kra­ków by night” 😉

  2. Uwiel­biam pocz­tów­ki!! Ale raczej roz­glą­dam się za tymi ład­ny­mi 😉 Uwa­żam, że jest to naj­tań­sza i naj­lep­sza pamiąt­ka z jakie­go­kol­wiek miej­sca.
    Cytat rewel­ka!

Dodaj komentarz