Londyn — wyjazd wyrwany z kontekstu

     Czy w jeden zwy­kły week­end moż­na za nie­wiel­kie pie­nią­dze odbyć cie­ka­wą, wręcz egzo­tycz­ną podróż? Moż­na, a mój wylot do Lon­dy­nu w ostat­ni week­end jest na to dosko­na­łym dowo­dem. 72 godzi­ny rewe­la­cyj­nej przy­go­dy, któ­rej cał­ko­wi­ty koszt zmie­ścił się w dwu­cy­fro­wej sumie. Dwa dni w zupeł­nie innej rze­czy­wi­sto­ści. Wyjazd był tym bar­dziej nie­zwy­kły, bo odbył się w naj­zwy­klej­szy week­end. Był jak migaw­ka lata w środ­ku zimy. Jak wkle­jo­ne w taśmę codzien­ne­go życia kil­ka kla­tek eks­cy­tu­ją­ce­go fil­mu z waka­cji. Był po pro­stu wyrwa­ny z kon­tek­stu.
 

     Prze­szu­ki­wa­nie ofert lotów tanich linii lot­ni­czych, zaowo­co­wa­ło zna­le­zie­niem w koń­cu satys­fak­cjo­nu­ją­cej ofer­ty. LONDYN! Zosta­ło jed­no miej­sce w cenie 40 PLN; szyb­ka, męska decy­zja i… lecę!
  
     Mie­siąc póź­niej łapię sto­pa do Kato­wic, bo stam­tąd mam samo­lot. Zestre­so­wa­ny pierw­szym w życiu lotem sta­ram się ogar­nąć wszyst­ko co mnie ota­cza na lot­ni­sku. Spraw­dzam każ­dy znak, tabli­cę i moni­to­ry, a panie w infor­ma­cji mają mnie dość. Chcę mieć wszyst­ko pod kon­tro­lą, żeby nie zro­bić cze­goś źle i w efek­cie nie prze­ga­pić lotu. Wszyst­ko oka­zu­je się dzie­cin­nie pro­ste, a moje oba­wy zbęd­ne.
  
IMG_0209  
     Lecąc kil­ka tysię­cy metrów nad zie­mią podzi­wiam migo­czą­ce, zło­te koron­ki miast, roz­świe­tlo­nych przez ulicz­ne świa­tła. Oko­ło 23 cza­su lokal­ne­go sta­wiam sto­pę na bry­tyj­skiej zie­mi. W ter­mi­na­lu zasia­dam do kola­cji. Oczy­wi­ście ze swo­ich zapa­sów, bo celem zmniej­sze­nia kosz­tów zabra­łem wła­sne kanap­ki, zro­bio­ne z dwóch bochen­ków chle­ba. Od cza­su do cza­su przez gło­wę prze­bie­ga mi myśl: “jestem w Anglii”. I chce mi się śmiać, bo prze­cież 2 godzi­ny temu byłem w Pol­sce. Jako laiko­wi w kwe­stii lata­nia, jest to dla mnie cięż­kie do poję­cia. Wręcz sur­re­ali­stycz­ne. Dwie godzi­ny wystar­czą, żeby zna­leźć się w innym świe­cie. Inni ludzie, inna kul­tu­ra, inny język, nawet czas inny. Uwa­żam, że samo­lo­ty to kpi­na z kon­wen­cjo­nal­nych środ­ków trans­por­tu.
   
     Idąc po ter­mi­na­lu na oczy rzu­ca­ją mi się dzie­siąt­ki śpią­cych na ław­kach i na zie­mii ludzi. Nie bez­dom­nych, ale podróż­nych cze­ka­ją­cych na swój samo­lot. Nie jest to nic dziw­ne­go na lot­ni­skach, więc i ja spę­dzam noc w ten spo­sób.
  
IMG_0214 
     Budzę się razem ze Słoń­cem. Naj­pierw poran­ne mycie w lot­ni­sko­wej toa­le­cie, a potem piszę na kart­ce “Lon­don” i wycho­dzę z ter­mi­na­la. Tam spo­ty­kam sym­pa­tycz­ne­go par­kin­go­we­go, któ­ry pyta mnie gdzie jadę.
- Do Lon­dy­nu. - odpo­wia­dam z uśmie­chem
- W jaki spo­sób?
- Auto­sto­pem!
- To nie moż­li­we — krę­cąc gło­wą
- I tak spró­bu­ję. — infor­mu­ję, przy­zwy­cza­jo­ny do tego typu reak­cji, ale ten sta­ra się mnie prze­ko­ny­wać, że to nie­le­gal­ne. Mówię, że mam nadzie­ję, że mnie nie zła­pie poli­cja i wte­dy orien­tu­ję się, że to wca­le nie jest par­kin­go­wy, bo na czap­ce zauwa­żam napis “Poli­ce”. Zmy­li­ła mnie jego odbla­sko­wa kurt­ka. Moc­no zakło­po­ta­ny sta­ram się zmie­nić tak­ty­kę i pytam czy nie da się jakoś obejść prze­pi­sów. O dzi­wo, pan poli­cjant przy­my­ka na nie oko i wska­zu­je mi naj­lep­sze miej­sce do łapa­nia sto­pa, zazna­cza­jąc, że gdy­by poli­cja się mnie cze­pi­ła, mam się powo­łać na nie­go.
  
     Zmo­ty­wo­wa­ny tym miłym akcen­tem angiel­skiej dobro­ci idę na wska­za­ne pobo­cze. Po nie­ca­łej minu­cie zatrzy­mu­je się bry­tyj­ske auto, a w środ­ku Pola­cy. Po dro­dze dosta­ję kil­ka cen­nych wska­zó­wek, po czym roda­cy wysa­dza­ją mnie pod samym Tower Brig­de i tam zaczy­nam moją pie­szą tra­sę wyciecz­ko­wą.
 
IMG_0261 
     Mię­dzy zapla­no­wa­ny­mi punk­ta­mi war­ty­mi odwie­dze­nia docie­ram przy­pad­kiem do kate­dry, w któ­rej, jako że jest nie­dzie­la, uczest­ni­czę we Mszy Świę­tej. Jakimś cudem tra­fiam na kato­lic­ką świą­ty­nię w kra­ju, w któ­rym kato­li­cyzm wca­le nie jest popu­lar­ną reli­gią.
  
     Następ­nie mam w pla­nach obej­rzeć uro­czy­stą zmia­nę war­ty pod pała­cem Buc­kin­gham, jed­nak ten sam plan co ja ma kil­ka­set innych tury­stów, któ­rzy szczel­nie wypeł­nia­ją każ­de miej­sce zapew­nia­ją­ce jaki­kol­wiek widok na cen­trum wyda­rzeń. Znie­chę­co­ny tłu­ma­mi zawra­cam. Tra­fiam na Tra­fal­gar Squ­are. Sia­dam pod kolum­ną Nel­so­na, zdej­mu­ję ciężkie buty i popi­ja­jąc zim­ną Coca-colę, upa­jam się chwi­lą. Jest pięk­na pogo­da, jestem w Lon­dy­nie, w któ­rym już jest wio­sna. Kwit­ną kwiat­ki, świe­ci Słoń­ce, a tem­pe­ra­tu­ra się­ga 20 stop­ni. Po godzi­nie stwier­dzam, że muszę iść dalej.
- Zaraz, zaraz. Nic nie muszę! - myślę sobie i relak­su­ję się kolej­ną godzi­nę.
  
IMG_0489
  
     Potem tra­fiam na most, z któ­re­go każ­dy tury­sta obo­wią­zo­wo wyko­nu­je trzy zdję­cia:
 • Big Ben’a…
IMG_0456
 • …Lon­don Eye…
IMG_0435
 • …oraz oso­bli­wych cie­ni rzu­ca­nych przez balu­stra­dę.
IMG_0461 
  
     Pora jesz­cze wcze­sna więc uda­ję się do gale­rii naro­do­wej, któ­ra jest zbyt ogrom­na, żebym mógł potrak­to­wać ją z nale­ży­tym sza­cun­kiem niż tyl­ko prze­bie­ga­jąc przez kolej­ne sale i na szyb­ko szu­ka­jąc obra­zów, któ­re znam z pod­ręcz­ni­ka do języ­ka pol­skie­go. Z takim samym despek­tem trak­tu­ję bry­tyj­skie muzeum, w któ­rym zwie­dza­ją­cy mogą podzi­wiać naczy­nia, noże i mone­ty z każ­dej epo­ki i chy­ba każ­de­go pań­stwa jakie kie­dy­kol­wiek ist­nia­ło.
  
IMG_0520 
     Cały czas nie mogę się przy­zwy­cza­ić do zmia­ny pasów ruchu i wcho­dząc na pasy nie wiem, w któ­rą stro­nę mam patrzeć, stwa­rza­jąc w ten spo­sób kil­ka nie­bez­piecz­nych sytu­acji. 
  
IMG_0621 
     Zapa­da zmrok więc włó­czę się po mie­ście robiąc noc­ne zdję­cia. Nie mam zapla­no­wa­ne­go noc­le­gu, ale noc oka­zu­je się tak cie­pła, że roz­kła­dam kari­ma­tę w par­ku jakiejś boga­tej dziel­ni­cy. Dopie­ro o czwar­tej nad ranem robi mi się zim­no, więc… wcho­dzę w śpi­wór. Rano, moc­no zzięb­nię­ty, mimo pustych ulic, poza­my­ka­nych skle­pów i śpią­ce­go jesz­cze mia­sta, cudem tra­fiam na czyn­ny, mały barek, w któ­rym her­ba­ta jest wyjąt­ko­wo, jak na sto­li­cę Anglii, tania. Cie­pły napój jest praw­dzi­wym bło­go­sła­wień­stwem po zim­nym poran­ku.
  
IMG_0635
  
     Włó­czę się po zaka­mar­kach mia­sta, żeby w połu­dnie dojść na zare­zer­wo­wa­ne­go z mie­sięcz­nym wyprze­dze­niem busa na lot­ni­sko (nie chcę ryzy­ko­wać z auto­sto­pem). 
  
     Sie­dzę już w aucie i cze­kam na odjazd, kie­dy nagle… ocie­ra się o nas auto­bus, zosta­wia­jąc dłu­gie wgnie­ce­nie, ury­wa­jąc kil­ka czę­ści i prze­bi­ja­jąc opo­nę. Na szczę­ście fir­ma dosta­wia dru­gie­go busa i na czas jestem na lot­ni­sku. Potem jesz­cze stre­su­ją­ca odpra­wa, prze­szu­ka­nie baga­żu, bo moja har­mo­nij­ka ust­na na rent­ge­nie wyglą­da­ła nie­bez­piecz­nie dla straż­ni­ków i chwi­lę póź­niej już sie­dzę w samo­lo­cie. Leci­my nad chmu­ra­mi, a po zmro­ku lądu­je­my w Kato­wi­cach. Fan­fa­ry w gło­śni­kach samo­lo­tu obwiesz­cza­ją szczę­śli­we lądo­wa­nie i szczę­śli­wie koń­czą mój pięk­ny, angiel­ski week­end.
  
IMG_0698  
     W ter­mi­na­lu rzu­ca mi się na oczy hasło rekla­mo­we Wizzair’a: “Teraz wszy­scy mogą latać”. Zga­dzam się, a moja lon­dyń­ska przy­go­da jest tego dosko­na­łym przy­kła­dem. Nie trze­ba ani pie­nię­dzy, ani dużo cza­su. Wystar­czy wyjść poza swo­ją stre­fę kom­for­tu i odwa­żyć się dzia­łać, bo więk­szość prze­szkód sie­dzi tak napraw­dę w nas samych.
 
 
Tabe­la z port­fe­la, czy­li pod­su­mo­wa­nie kosz­tów na oso­bę
Noc­le­gi 0 zł
• Na lot­ni­sku Stan­sted wie­le osób cze­ka­jąc na samo­lot śpi na ław­kach czy pod­ło­dze, więc pierw­szą noc spę­dzam w taki wła­śnie spo­sób.
• Dru­gą noc mam zamiar spę­dzić na dwor­cu, ale jest tak cie­pło, że śpię w zacisz­nym par­ku na kari­ma­cie.
Trans­port 106 zł
• Z Kra­ko­wa do Kato­wic i z powro­tem jadę na sto­pa.
• Do Lon­dy­nu uda­je mi się zna­leźć lot za 44 zł, w obie stro­ny.
• Trans­port pomię­dzy Lon­dy­nem, a lot­ni­skiem jest bar­dzo dro­gi, dla­te­go do cen­trum dosta­ję się auto­sto­pem. W dru­gą stro­nę nie chcę ryzy­ko­wać i jesz­cze w Pol­sce rezer­wu­je busa (Easy­Bus). Robię to z mie­sięcz­nym wyprze­dze­niem, więc pła­cę tyl­ko 3£.
Jedze­nie i picie 20 zł
• Jedze­nie zabie­ram z Pol­ski. Kanap­ki z dwóch bochen­ków chle­ba (14 zł) wystar­cza­ją na week­end.
• Wody nie mogę wnieść do samo­lo­tu, więc muszę ją kupić w Anglii. Butel­ka 2-litro­wa to koszt 3£. Kil­ka razy uzu­peł­niam ją kra­nów­ką. Cie­pła her­ba­ta po zim­nej nocy w małym bar­ku — 1£.
Bile­ty wstę­pu 0 zł
• Wstę­py są bar­dzo dro­gie. Lon­don Eye kosz­tu­je oko­ło 100 zł. Podob­nie wej­ście na Tower Brid­ge, czy zamek Tower. Zosta­wiam sobie te miej­sca na następ­ny raz w Lon­dy­nie.
• Muzea za to, są dla wszyst­kich dar­mo­we.
Inne 5 zł
• Toa­le­ty są raczej za dar­mo.
• Pocz­tów­ki – ja kupu­ję 10 sztuk za 1£.
SUMA 98 zł  
Dzien­nie (3 dni) 33 zł  

 

14 komentarzy do wpisu „Londyn — wyjazd wyrwany z kontekstu

 1. Gra­tu­lu­ję sze­ro­kich hory­zon­tów!!!

  Świet­na przy­go­da! I zdję­cia ład­ne, szcze­gól­nie noc­ne 🙂

 2. Takie spon­ta­nicz­ne przy­go­dy są naj­lep­sze;)

  a co do spa­nia na lot­ni­sku to trze­ba uwa­żać, mnie z kole­żan­ką pano­wie cara­bi­nie­ri z Sycy­lii kaza­li opu­ścić lot­ni­sko o pierw­szej w nocy i tak cze­ka­ły­śmy na zewnątrz chy­ba do czwar­tej rano, póki od nowa nie otwo­rzą! na szczę­ście było w mia­rę cie­pło i inne lud­ki też sie­dzia­ły razem z nami tak­że dało się przeżyć:D

  pozdra­wiam

 3. hehe przed wyjaz­dem też ją czy­ta­łam, ale aku­rat były­śmy z kole­żan­ką w Tra­pa­ni, w cza­sie zamie­szek w Libii, a wszy­scy Libań­czy­cy wła­śnie przez Sycy­lię ucie­ka­li do Euro­py tak­że pew­nie z tego powo­du zamknę­li nam lot­ni­sko.

  • sama lubię podró­że, coś tam też zwie­dzi­łam, a lin­ka pode­słał mi kole­żan­ka:)

   ps. cze­go Ci zazdrosz­czę to sto­pa, ja aku­rat się boję w ten spo­sób podró­żo­wać, choć jest to mega uła­twie­nie dla bied­ne­go studenta:D

  • W sen­sie dobo­ru kom­pa­na? Nie moż­na wie­rzyć 😉 Ja raz z tego korzy­sta­łem i się prze­je­cha­łem, bo tra­fi­łem na kiep­ską oso­bę. Ale jeże­li się wcze­śniej spo­tka z kimś takim ze dwa razy to już moż­na jechać w świat 😉

 4. Kie­dyś też pró­bo­wa­łam korzy­stać z hospi­ta­li­ty club, ale jed­nak nie do koń­ca mam zaufa­nie do inter­ne­to­wych zna­jo­mo­ści tak­że nic z tego nie wyszło, choć mam zna­jo­mych co korzy­sta­li z couch­sur­fing i się im podo­ba­ło.
  Mimo wszyst­ko mam nadzie­ję, że w realu znaj­dzie sie jakiś auto­sto­po­wy kom­pan.

 5. Świet­na wypra­wa! Bar­dzo cie­ka­wy opis i genial­ne, ostre zdję­cia!
  no jestem zachwy­co­na po pro­stu 😉
  Na sto­pa uwiel­biam jeź­dzić i cie­szę się, że jesz­cze ktoś podzie­la moją pasję ;D

  pozdra­wiam,

 6. cie­nie fak­tycz­nie bar­dzo inter­su­ją­ce, dobrze znać taką cie­ka­wost­kę na 3 dni przed odwie­dze­niem Lon­dy­nu 😀 i kosz­ty tak­że nie­złe jak na takie mia­sto, bo na miej­scu nie wyda­łeś nie­mal nic, na to wyni­ka?

 7. A ja pole­cam Ci wybrać się jesz­cze raz odpusz­cza­jąc tanie bile­ty lot­ni­cze i jadąc sto­pem całą dro­gę, tro­chę cięż­ko prze­brnąć przez niem­cy, a we fran­cji prak­tycz­nie nie da się doga­dać po angiel­sku więc przy­dał­by się cho­ciaż pod­sta­wy języ­ka.
  Poza tym świet­ny blog, bar­dzo wie­le z nie­go wynio­słam, super zdję­cia 😉

Dodaj komentarz