Rzymska majówka

     Jako, że w tym roku dłu­gi week­end oka­zał się napraw­dę dłu­gi, posta­no­wi­li­śmy wraz z Wojt­kiem, kole­gą z liceum, gdzieś wyje­chać. Pół­to­ra tysią­ca kilo­me­trów na połu­dnie, 1 maja mia­ła się odbyć beaty­fi­ka­cja nasze­go wiel­kie­go roda­ka, Jana Paw­ła II, a że faj­nie jest uczest­ni­czyć w waż­nych, histo­rycz­nych wyda­rze­niach, uzna­li­śmy, że Rzym będzie dobrym celem. Jak zwy­kle auto­stop, jak zwy­kle namiot, kil­ka euro w port­fe­lu i oczy­wi­ście jak naj­mniej pla­nów…
 

 
 
     26 kwiet­nia wsta­je­my o 4 nad ranem i jedzie­my do Kra­ko­wa z moją sio­strą. Stam­tąd oko­ło godzi­ny dzie­sią­tej łapie­my pierw­sze­go sto­pa. Roz­po­czy­na się tydzień fan­ta­stycz­nych przy­gód i nie­zwy­kłych ludzi.
 
     Póź­niej, łapiąc gdzieś za Wado­wi­ca­mi zatrzy­mu­je się BMW na war­szaw­skich nume­rach. Nie pod­wio­zą nas, ale chcą nakrę­cić krót­ki mate­riał, z nami w roli głów­nej. Oka­zu­je się, że są z agen­cji Reu­ter­sa, a dwóch stu­den­tów z cho­rą­giew­ką z napi­sem Roma w połu­dnio­wej Pol­sce, to inte­re­su­ją­cy temat.
 
     Udzie­la­my, krót­kich wywia­dów i pozu­je­my do kli­pów fil­mo­wych. Dzien­ni­ka­rze odjeż­dża­ją, a my łapie­my dalej. Chwi­lę póź­niej jeste­śmy w Biel­sku Bia­łej. Idzie cięż­ko, zaczy­na padać, gubi­my dro­gę. Tak tra­ci­my cały dzień, bo na gra­ni­cy z Cze­cha­mi jeste­śmy dopie­ro o godzi­nie 18.
  
IMG_0829
   
IMG_0825
  
     Tam jed­nak uśmie­cha się do nas szczę­ście. Zatrzy­mu­je się Jarek, dużym dostaw­czym samo­cho­dem. “Z lito­ści pod­wio­zę was do Austrii” — mówi.
    
     Za Wied­niem zatrzy­mu­je­my się na sta­cji. Pada. Jest śro­dek nocy. Jeste­śmy prze­ko­na­ni, że nasz sym­pa­tycz­ny kie­row­ca nas tu wysa­dzi. Pan Jarek wyja­wia nam jed­nak tajem­ni­cę — jedzie do Rzy­mu, pięć­dzie­siąt metrów od pla­cu Świę­te­go Pio­tra. Zawie­zie nas tam jak tyl­ko się wyśpi. Tym­cza­sem musi­my opu­ścić samo­chód, gdyż sie­dzi­my jego “łóż­ku”. Jemy póź­ną kola­cję, a godzi­nę póź­niej jedzie­my dalej. Nie­ste­ty nasze­mu kie­row­cy nadal chce się spać, tym bar­dziej, że my, zamiast dotrzy­mać mu towa­rzy­stwa, smacz­nie sobie śpi­my. Na sta­cji szu­ka­my miej­sca do noc­le­gu i jedy­ne co znaj­du­je­my to toa­le­ta dla z lśnią­cym dywa­nem na pod­ło­dze. Kła­dzie­my się spać i tak spę­dza­my kolej­ną prze­rwę. I ta drzem­ka nic nie daje, bo nad ranem gdzieś w Alpach zatrzy­mu­je­my się po raz kolej­ny. W koń­cu wsta­je Słoń­ce, na sta­cji ben­zy­no­wej wypi­ja­my wło­skie cap­puc­ci­no i wszy­scy tro­je prze­sta­je­my być sen­ni. To była cięż­ka noc. Oko­ło szes­na­stej jeste­śmy na miej­scu, zali­cza­jąc przy oka­zji mój naj­dłuż­szy stop — 1456 kilo­me­trów.
 

IMG_0899
     Nie­zwy­kłe szczę­ście jakie mie­li­śmy, jesz­cze się jed­nak nie skoń­czy­ło. Wła­ści­wie to nie opu­ści­ło nas do koń­ca wypra­wy. Chy­ba ktoś nad nami czu­wał.

     Szczę­śli­wi, że może­my się jakoś odwdzię­czyć Jar­ko­wi, wno­si­my meble do sie­dzi­by jed­nej z fun­da­cji w Waty­ka­nie. Tam pozna­je­my Anię, któ­ra ofe­ru­je nam noc­leg w swo­im miesz­ka­niu. Jest to praw­dzi­we bło­go­sła­wień­stwo, gdyż w Rzy­mie pada deszcz, a my mamy tyl­ko namiot.

IMG_0992 
IMG_1008 
     Wie­czór spę­dza­my w Waty­ka­nie. Tak samo jak pora­nek następ­ne­go dnia, kie­dy to uczest­ni­czy­my w ostat­niej mszy w kryp­tach, gdzie leży nasz papież.
 

IMG_1041 
     Cały dzień zwie­dza­my Rzym. Pogo­da na szczę­ście się popra­wi­ła.

 
IMG_1133

 
IMG_1192

 
IMG_1201

 
IMG_1306 
IMG_1224 
IMG_1256

 
     Na jed­nym z sied­miu Rzym­skich wzgórz jemy kola­cję, po czym uda­je­my się do miesz­ka­nia Ani, gdzie pozna­je­my jej dwie sym­pa­tycz­ne współ­lo­ka­tor­ki, Karo­li­nę i Madzię.
 

IMG_1271

 
     Na kolej­nym Rzym­skim wzgó­rzu jemy śnia­da­nie…
  
IMG_1295

 
     …i kolej­ny dzień zwie­dza­my pięk­ną sto­li­cę sło­necz­nej Ita­lii, w mię­dzy­cza­sie urzą­dza­jąc sobie sje­stę i drzem­kę pod Kolo­seum, gdzie Woj­tek zosta­je okra­dzio­ny z… kosme­tycz­ki. Na szczę­ście nie ginie nic wię­cej.
 

IMG_1343

 
     Wie­czo­rem jedzie­my nad morze. Następ­ne­go dnia w pla­nach mamy pla­żo­wa­nie.
 

DSCF0812 
DSCF0929 

IMG_1391 
IMG_1371

 
     Pla­ny nie dają się zre­ali­zo­wać, gdyż rano, po nocy w namio­cie budzi nas deszcz. Wra­ca­my do miesz­ka­nia naszych nowych zna­jo­mych, któ­re cały czas bez­in­te­re­sow­nie nam poma­ga­ją.
 
     Tam zosta­je­my zasko­cze­ni przez kame­rę. Eki­pa nagry­wa nas przez dłuż­szy czas i zada­je pyta­nia o podróż i o papie­ża. Oka­zu­je się, że krę­cą film o beaty­fi­ka­cji dla Tele­wi­zji Pol­skiej. Emi­sja pla­no­wa­na jest na paź­dzier­nik.
 
Posta­na­wia­my zwie­dzić Rzym nocą.

IMG_1412 
IMG_1469 
IMG_1449

 
     Bli­skość jutrzej­sze­go świę­ta daje się wyraź­nie odczuć. Na uli­cach domi­nu­je pol­ski język, cały czas zjeż­dża­ją roda­cy Karo­la Woj­ty­ły. Panu­je atmos­fe­ra jed­no­ści, nikt nie ma opo­rów przed roz­mo­wą z nie­zna­jo­my­mi. Roz­ma­wia­my z nie­zli­czo­ną ilo­ścią piel­grzy­mów z prze­róż­nych kra­jów.
  
     W pew­nym momen­cie, idąc przez jeden z rzym­skich pla­ców, sły­szę głos “Kuba, Kuba!” Odwra­cam się i oczom nie wie­rzę. Jacek, zna­jo­my, któ­re­go pozna­łem kil­ka mie­się­cy temu w San­tia­go de Com­po­stel­la, z któ­rym świę­to­wa­łem przej­ście dro­gi Świę­te­go Jaku­ba. Spo­ty­ka­my się, tym razem na dru­gim koń­cu Euro­py. Strach pomy­śleć, gdzie będzie następ­ne spo­tka­nie.
 

IMG_1498

 
     Rzym nie śpi. Tysią­ce ludzi na uli­cach, fla­gi, trans­pa­ren­ty. Gdzie­nie­gdzie sły­chać pol­skie pie­śni reli­gij­ne. Piel­grzy­mi zaj­mu­ją miej­sca pod Waty­ka­nem, gdyż nad ranem mają zacząć wpusz­czać na plac Świę­te­go Pio­tra. Mają spo­ro cza­su, więc wie­lu z nich śpi w śpi­wo­rach na uli­cy.
 
     Mszę beaty­fi­ka­cyj­ną spę­dza­my w restau­ra­cji nie­da­le­ko Waty­ka­nu, oglą­da­jąc ją w tele­wi­zji. Dopcha­nie się cho­ciaż­by do tele­bi­mu, gra­ni­czy z cudem. Potem żegna­my się z naszy­mi nowy­mi zna­jo­my­mi, któ­rzy cały czas bez­in­te­re­sow­nie nam poma­ga­li.

     Wie­czo­rem jedzie­my pocią­giem do Asy­żu. Tam śpi­my pod gołym nie­bem…

DSCF1038 
…i tam spę­dza­my całe ponie­dział­ko­we przed­po­łu­dnie.
 

IMG_1622 
IMG_1616 
IMG_1603
     Asyż jest pięk­nym, śre­dnio­wiecz­nym mia­stecz­kiem i robi na nas wiel­kie wra­że­nie.

     Po połu­dniu, nie­ste­ty musi­my wra­cać. O 16 wydo­sta­je­my się z Asy­żu.

DSCF1164 
     Mimo, że na uli­cach jest mnó­stwo pol­skich samo­cho­dów i auto­ka­rów, a my mamy ze sobą bia­ło-czer­wo­ną fla­gę, zabie­ra­ją nas tyl­ko Wło­si. Jedzie się przy­jem­nie. Wie­czo­rem jeste­śmy pod Padwą, gdzie spę­dza­my noc przy auto­stra­dzie. Następ­ne­go dnia dojeż­dża­my do gra­ni­cy z Austrią i tam łapie­my Pola­ków jadą­cych pro­sto do Kra­ko­wa. Po trze­ciej w nocy jeste­śmy w domu, z wiel­kim baga­żem wspo­mnień i z utwier­dzo­nym prze­ko­na­niem, że bez­in­te­re­sow­na pomoc obcych ludzi jest powszech­niej­sza, niż mogło­by się wyda­wać.


Tabe­la z port­fe­la, czy­li pod­su­mo­wa­nie kosz­tów na oso­bę
Noc­le­gi 0 zł
• W pla­nach były noc­le­gi w namio­cie w rzym­skich par­kach, ale dopi­sa­ło nam szczę­ście i pozna­li­śmy cudow­nych ludzi, któ­rzy przy­ję­li nas pod swój dach.
• Po dro­dze i raz nad morzem roz­bi­ja­li­śmy namiot na dzi­ko.
Trans­port 120 zł
• Do Rzy­mu i z powro­tem na sto­pa.
• Po mie­ście poru­sza­li­śmy się metrem. Tygo­dnio­wy bilet to koszt 16 €. Kil­ka razy kupu­je­my rów­nież jed­no­ra­zo­we za 1 €. Nad morze dojeż­dża­my na tych samych bile­tach (kolej zin­te­gro­wa­na z metrem).
• Pociąg do Asy­żu wyniósł nas 11 €.
Jedze­nie i picie 284 zł
• Jedze­nie i wodę kupu­je­my w tanich dys­kon­tach. Mamy rów­nież spo­ro pasz­te­tów i zupek chiń­skich z Pol­ski.
• Po dro­dze jemy obiad na austriac­kiej auto­stra­dzie – 25 zł.
• Po wjeź­dzie do Włoch świę­tu­je­my pijąc cap­puc­ci­no za 1,5 €.
• Dość czę­sto pije­my rewe­la­cyj­ne piwo Pero­ni za 3 €.
Bile­ty wstę­pu 0 zł • Wstę­py są raczej dar­mo­we. Tam gdzie nie są (forum roma­num i kolo­seum – 40 zł – nie wcho­dzi­my).
Inne 10 zł  • Pocz­tów­ki kosz­tu­ją kil­ka­dzie­siąt cen­tów, a ich wysła­nie do Pol­ski oko­ło 1,5 €.
SUMA 414 zł  
Dzien­nie (3 dni) 46 zł  

 

8 komentarzy do wpisu „Rzymska majówka

 1. Mimo iż arty­kuł już “wie­ko­wy” to mam pyta­nie. Jak z łapa­niem sto­pa na auto­stra­dach, szcze­gól­nie we Wło­szech?

  • Ja za sto­po­wa­niem na auto­stra­dach nie prze­pa­dam. Nie ma tej swo­bo­dy, że moż­na w każ­dej chwi­li sobie gdzieś pójść. Sie­dzisz uwią­za­ny na sta­cji ben­zy­no­wej i możesz mieć tyl­ko nadzie­ję, że znaj­dzie się ktoś, kto cię zabie­rze. A do tego łatwo się wko­pać, kie­dy nie doga­dasz się z kie­row­cą i ten np. zje­dzie na innym zjeź­dzie niż ty. No i jest pro­blem.
   Jeśli pytasz o łapa­nie sto­pa na auto­stra­dach, to jest to zabro­nio­ne. Moż­na jedy­nie na sta­cjach i par­kin­gach. We Wło­szech jest oprócz tego zakaz auto­sto­pu. Nigdy nie mia­łem pro­ble­mów sto­pu­jąc tam, ale moja kole­żan­ka, Sonia (www.kochambackpacking.blogspot.com) dosta­ła za to man­dat.
   Sto­po­wa­nie we Wło­szech szło nam bar­dzo dobrze i szyb­ko. Mili ludzie, łatwe oka­zje i nawet kil­ka­dzie­siąt euro w pre­zen­cie dosta­li­śmy. Ale to był czas beaty­fi­ka­cji JPII, ludzie gene­ral­nie byli mili i chęt­nie poma­ga­li, szcze­gól­nie Pola­kom.
   Ta sama Sonia, mia­ła jed­nak spo­re pro­ble­my przy wydo­sta­wa­niu się z Ita­lii. Ale o to zapy­taj jej już oso­bi­ście, bo szcze­gó­łów nie pamię­tam 🙂

 2. Bar­dzo cie­ka­wy arty­kuł. Mam jesz­cze parę pytań. Mam zamiar poje­chać auto­sto­pem na kano­ni­za­cje i zasta­na­wia mnie jak z języ­ka­mi we Wło­szech ? jak jest z komu­ni­ka­cja miej­ską nie jest zagma­twa­na bo nado­da­tek po wło­sku a ja nigdy stycz­no­ści nie mia­łem, żeby sie nie zgu­bić? Two­ja tabe­la kosz­tów jest obli­czo­na na 1 oso­bę ? W tym roku kano­ni­za­cja wypa­da 27 kwiet­nia i się zasta­na­wiam ile mi może mniej wię­cej zając dojazd pro­sto do Rzy­mu z woj. War­miń­sko-Mazur­skie­go a dokład­niej z Ełku bo mam taki mały plan, ze chce jak naj­szyb­ciej dostać sie do Rzy­mu bez żad­ne­go zwie­dza­nia ani nic a dopie­ro z powro­tem jak będę wra­cał mia­łem zamiar zwie­dzić Asyż, Flo­ren­cję, Padwę i może Wene­cję i wła­śnie pod­su­ną­łeś mi pomysł żeby pocią­giem z Rzy­mu do Asy­żu poje­chać tro­chę cza­su zaosz­czę­dzić no i wła­śnie jak to jest z tym pocią­giem bilet trze­ba zare­zer­wo­wać wcze­śniej czy jak ? O ile byś mógł mi cho­ciaż na parę pytań odpo­wie­dzieć bym był bar­dzo wdzięcz­ny 🙂 Pozdra­wiam.

  • Języ­kiem się nie przej­muj. Po pierw­sze we Wło­szech raczej po angiel­sku się moż­na doga­dać, a nawet jak nie to moż­na kom­bi­no­wać na migi itp. ;). Nie ma się co stre­so­wać. Tym bar­dziej, że wte­dy tam będzie tysią­ce Pola­ków, więc na pew­no się odnaj­dziesz 😉
   Komu­ni­ka­cja miej­ska jest pro­sta — są dwie linie metra, któ­re dojeż­dża­ją w więk­szość waż­nych miejsc. Bile­ty (nota­be­ne dość dro­gie) moż­na kupić przy wej­ściach do metra. Trze­ba pamię­tać, że bile­ty cza­so­we liczą się tyl­ko do pół­no­cy. Tzn. np. jeże­li kupisz bilet dobo­wy i ska­su­jesz o 21:00 to będziesz miał go waż­ne­go nie 24 godzi­ny, ale 3 godzi­ny (do 24:00).
   Jeże­li jedziesz sam, to załóż sobie, że zaj­mie Ci to 3 dni, a jeże­li chcesz mieć stu­pro­cen­to­wą pew­ność, że mimo nie­prze­wi­dzia­nych pro­ble­mów dotrzesz na czas to 4 dni. Ale trzy powin­ny spo­koj­nie wystar­czyć. Jak jedziesz sam to będzie łatwo zła­pać cię­ża­rów­ki 😉
   Co do bile­tu do Asy­żu to nie trze­ba rezer­wo­wać. Jedziesz na dwo­rzec i w auto­ma­cie kupu­jesz bilet. Trze­ba tyl­ko pamię­tać, że to jest bilet na daną tra­sę, ale bez poda­nej godzi­ny i trze­ba go ska­so­wać przed wej­ściem do pocią­gu. Są tam gdzieś takie kasow­ni­ki. My nie ska­so­wa­li­śmy i kon­duk­tor tyl­ko coś po wło­sku powie­dział i napi­sał ręcz­nie, że bilet ska­so­wa­ny. Więc wła­ści­wie nic nie gro­zi za nie ska­so­wa­nie, ale powin­no się ska­so­wać.
   A w ogó­le jest tak, że kupu­jesz ten bilet na dwor­cu, potem jedziesz pocią­giem, a w pobli­żu Asy­żu, drą się, że ci do Asy­żu już mają wysia­dać, po czym pro­wa­dzą do auto­bu­su i tym auto­bu­sem jesz­cze z 15 minut jedziesz do same­go Asy­żu 😉
   Pozdra­wiam i powo­dze­nia! Może się gdzieś spo­tka­my na tra­sie, bo też się wybie­ram 😉

 3. A na taką pod­róz dobrze jest mieć jakies ubez­pie­cze­nie czy moż­na obejść się bez tego ? a jak nie to jakie EKUZ ?

  • Moż­na nie mieć w ogó­le. Człon­ko­wie UE i tak otrzy­ma­ją w UE dar­mo­wą pomoc. Róż­ni­ca pole­ga na tym, że jak nie masz EKUZ to będziesz musia­ła pokryć kosz­ty lecze­nia sama, a potem na pod­sta­wie rachun­ków NFZ Ci zwró­ci, a jak masz EKUZ to od razu oni pła­cą.
   Ja nato­miast wyku­pu­ję sobie co roku kar­tę ISIC lub EURO26. Kosz­tu­ją 80zł a mam ubez­pie­cze­nie tak­że poza UE i do tego mnó­stwo róż­nych zni­żek na te kar­ty 🙂

 4. a mam takie pytan­ko jak lepiej albo jak wy jecha­li­scie auto­sto­pem to cza­sem gdy ktos jedzie załóż­my do Flo­ren­cji a wy chce­cie sie dostać do Rzy­mu to jest lepiej wysiąść przed Flo­rę­cją i spró­bo­wać łapać na obwod­ni­cy czy lepiej przez mia­sto cos spro­bo­wać komu­ni­ka­cja miej­ską czy coś ? Z góry dzię­ku­je 🙂

Dodaj komentarz