Rumunia, czyli I Mistrzostwa Autostopowe UJ

     Pew­ne­go majo­we­go week­en­du, Uni­wer­sy­tet Jagiel­loń­ski zor­ga­ni­zo­wał Mistrzo­stwa Auto­sto­po­we. Zasa­dy były pro­ste: w pią­tek o godzi­nie 13 dru­ży­ny losu­ją wylot z mia­sta i wyru­sza­ją przed sie­bie, doku­men­tu­jąc zdję­cia­mi prze­by­tą tra­sę. Wygry­wa dru­ży­na, któ­ra prze­je­dzie naj­dłuż­szy dystans. Warun­kiem jest, zja­wie­nie się w Kra­ko­wie do godzi­ny dwu­dzie­stej, w nie­dzie­lę. Zawo­dy bez nagród, dla czy­stej przy­jem­no­ści i pozna­nia innych osób o podob­nych zain­te­re­so­wa­niach. Mistrzostw nie wygra­li­śmy, gdyż nie zdą­ży­li­śmy wró­cić w okre­ślo­nym cza­sie, ale mię­li­śmy jeden z lep­szych wyni­ków — 1974 kilo­me­try.

Pią­tek, 13:00 
 
     W Col­le­gium Novum Uni­wer­sy­te­tu Jagiel­loń­skie­go — głów­ne­go orga­ni­za­to­ra mistrzostw — losu­je­my wylo­tów­kę. Tra­fia­my dro­gę na Rze­szów. Nie naj­go­rzej. „My”, czy­li ja i Ewa, pozna­na w tym samym dniu. Tak samo jak ja, poszu­ki­wa­ła kom­pa­na do podró­ży.
  
14:00 
 
Zaczy­na­my łapać.
 
IMG_3179  
     Robi­my spo­rą pętlę w Pol­sce i wie­czo­rem tra­fia­my na sło­wac­ką gra­ni­cę. Dojeż­dża­my tam z myśli­wym, któ­ry opo­wia­da nam o szcze­gó­łach swo­je­go hob­by. Potem zabie­ra nas na wyciecz­kę po slum­sach cygań­skich. To miej­sce robi na nas pio­ru­nu­ją­ce wra­że­nie. Dzie­siąt­ki Cyga­nów, z któ­rych 90% to dzie­ci, żyją w drew­nia­nych cha­tach na czymś przy­po­mi­na­ją­cym wysy­pi­sko śmie­ci, a widok samo­cho­du wywo­łu­je nie­ma­łe poru­sze­nie. Są oni jed­nak przy­jaź­ni i odwza­jem­nia­ją uśmie­chy, ale nie odwa­żam się wycią­gnąć apa­ra­tu.
  
     Na Sło­wa­cji zasta­je nas zmrok. Zwie­dza­my rynek w Bar­de­jo­vie.
 
IMG_3196 
23:00 

     Łapie­my sto­pa. Zatrzy­mu­je się Rado — Rumun, jadą­cy z Gdań­ska do domu. Po kil­ku godzi­nach jeste­śmy w miej­sco­wo­ści Ora­dea w Rumu­nii, gdzie Rado pozwa­la nam spać w swo­im dostaw­czym samo­cho­dzie. Rano zawo­zi nas na sta­cję, sta­wia śnia­da­nie i daje mapę mia­sta. Tam się żegna­my, choć jesz­cze po powro­cie do domu, dzwo­nie do nie­go, aby powie­dzieć, że wró­ci­li­śmy szczę­śli­wie.

IMG_3202     

IMG_3240    
IMG_3277  
     Zwie­dza­my mia­sto. Tra­fia­my na rynek, do sta­rej for­te­cy, gdzie dziś mie­ści się Aka­de­mia Sztuk Pięk­nych — naj­dziw­niej­sza uczel­nia, jaką widzia­łem w życiu. Wszyst­ko jest otwar­te, w budyn­ku sie­dzą psy, na wie­ży zegar ma nama­lo­wa­ne wska­zów­ki, wszyst­ko jest jed­ną wiel­ką ruiną, a na znisz­czo­nych, pustych kory­ta­rzach panu­je tajem­ni­czy kli­mat. O dzi­wo, uczel­nia jest czyn­na.
 
IMG_3257 
IMG_3292  
IMG_3302  
IMG_3311  
IMG_3335  
IMG_3346 
     Godzi­nę póź­niej z prze­ra­że­niem zauwa­żam, że nie mam tele­fo­nu. Bie­gnę 15 minut do sta­rej for­te­cy, gdzie pod­czas odpo­czyn­ku mógł wysu­nąć się z kie­sze­ni. Jakimś cudem, znaj­du­ję go w tra­wie.
 
IMG_3342  
12:00 
 
     Łapie­my sto­pa w głąb Rumu­nii. Naszym celem jest zoba­czyć góry Rete­za­ty.
 
IMG_3351 
17:00 
    
     Cel osią­gnię­ty. Nie­ste­ty szczy­ty są w chmu­rach.

IMG_3394

     Kie­ru­je­my się w stro­nę Buda­pesz­tu. Jedzie­my tirem, potem Mer­ce­de­sem kla­sy S, z mały­mi tele­wi­zor­ka­mi w zagłów­kach i elek­trycz­nie ste­ro­wa­nym fote­lem, któ­rym bawię się całą dro­gę. Po dro­dze, nie pierw­szy raz, na dro­dze spo­ty­ka­my kro­wy.
  
IMG_3433 
     Kie­row­ca nie mówi po angiel­sku i mimo szcze­rych chę­ci obu stron, roz­mo­wa idzie cięż­ko. Kil­ka godzin póź­niej oka­zu­je się, że barie­ra języ­ko­wa może być więk­sza – jedzie­my z głu­cho­nie­mym mał­żeń­stwem. Po nie­uda­nych pró­bach doga­da­nia się, nie wia­do­mo skąd zja­wia się ich syn, któ­ry peł­ni rolę tłu­ma­cza. Mał­żeń­stwo zawo­zi nas na wylot z mia­sta. „Mul­tu­mesc” – dzię­ku­ję – jedy­ne sło­wo, któ­re umie­my po rumuń­sku pisze­my im na kart­ce.
    
24:00 
 
     Wyjeż­dża­my z Rumu­nii. Pobyt trwał nie­ca­łą dobę, sta­now­czo za mało. Poza pięk­ny­mi wido­ka­mi i góra­mi wiel­ką zale­tą są ludzie. W żad­nym kra­ju nie spo­tka­łem się z taką pomo­cą od nie­zna­jo­mych. Przy każ­dym roz­ło­że­niu mapy zja­wiał się ktoś, kto chciał pomóc; a oka­zję łapa­li­śmy naj­dłu­żej 15 min. Do tego więk­szość Rumu­nów mówi po angiel­sku. W związ­ku z tym, chciał­bym zde­men­to­wać wszyst­kie nega­tyw­ne mity zwią­za­ne z Rumu­nią. Choć bie­dę fak­tycz­nie tro­chę widać, a dro­gi mają jesz­cze gor­sze niż w Pol­sce.
  
3:00 
     Tra­fia­my do Buda­pesz­tu, gdzie na pie­cho­tę idzie­my na dru­gi koniec mia­sta, na wylot. Prze­cho­dzi­my przez cen­trum, oglą­da­my słyn­ny par­la­ment. Tej nocy nie śpi­my pra­wie nic, całą dro­gę łapie­my.
  
IMG_3457  
8:00
  
     Po odświe­że­niu na sta­cji ben­zy­no­wej łapie­my sto­pa. Idzie cięż­ko. Z powo­du świę­ta, samo­cho­dów jest mało, a nie­wy­spa­nie i zmę­cze­nie pogar­sza mora­le.
  
10:00 
 
     Tra­fi­my do miej­sco­wo­ści Tupa – Tom­pa, zaraz za sło­wac­ką gra­ni­cą. Łapie­my godzi­nę, dwie, trzy. W tym cza­sie prze­je­cha­ło może 40 samo­cho­dów. Kil­ka z pol­ski­mi tabli­ca­mi. Pisze­my na kari­ma­cie „Pol­ska”. Nuda, głód i zmę­cze­nie. Nasza cier­pli­wość zosta­je wysta­wio­na na pró­bę. 
  
IMG_3479 
     Jedzie samo­chód – „KR” na reje­stra­cji. Prze­je­chał, ale widząc w luster­ku wstecz­nym nasz napis, zatrzy­mu­je się i już po chwi­li jedzie­my z Pola­ka­mi do Wisły. Po dro­dze dosta­je­my węgier­skie piwo, kanap­ki, a potem odsy­pia­my noc.
 
18:00 
 
     Lądu­je­my w Kato­wi­cach, gdzie idzie­my wzdłuż auto­stra­dy szu­ka­jąc dobre­go miej­sca do łapa­nia. Cho­dzi­my tak ponad godzi­nę, w mię­dzy­cza­sie prze­go­nie­ni przez poli­cję. Ewa decy­du­je się na powrót pocią­giem. Mi honor auto­sto­po­wi­cza nie pozwa­la więc tu się żegna­my i roz­dzie­la­my.
  
IMG_3475   
IMG_3518
   
22:00 

     Honor auto­sto­po­wi­cza prze­gry­wa ze zmę­cze­niem, gło­dem i ciem­ną nocą. Z obrze­ży mia­sta uda­ję się na dwo­rzec. Pod­wo­zi mnie tam kie­row­ca tira. Wysa­dza­jąc mnie spo­ty­ka zna­jo­me­go, pra­cu­ją­ce­go jako pilot, ubez­pie­cza­ją­cy wiel­ko­ga­ba­ry­to­we trans­por­ty. Za 15 minut jedzie do Miel­ca. Przez Kra­ków. Honor auto­sto­po­wi­cza zosta­je ura­to­wa­ny. Wra­cam do Kra­ko­wa pilo­tu­jąc tira wio­zą­ce­go jakiś wiel­ki piec.
   
1:00 
 
     Po dokład­nie 60 godzi­nach od wyru­sze­nia, po prze­je­cha­niu pra­wie dwóch tysię­cy kilo­me­trów, po prze­ży­ciu nie­zwy­kłych przy­gód, z baga­żem wspo­mnień, zmę­czo­ny i głod­ny kła­dę się do wła­sne­go łóż­ka.
 
 

Dodaj komentarz